Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 47
26. september 2023
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om alkohol

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 9 af 12. juni 2019 og Inatsisartutlov nr. 1 af 25. maj 2022.

 

Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.
  Stk. 2.  Endvidere omfatter Inatsisartutloven hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse for toldfrit salg i lufthavne med flyforbindelser til udlandet.


Definitioner

 

  § 2.  Ved ”alkoholholdige drikke” forstås i denne Inatsisartutlov alle drikke, der indeholder alkohol på 2,25 volumenprocent og derover.
  Stk. 2.  Med ”salg” forstås overdragelse af alkoholholdige drikke til en forbruger mod betaling og til at nyde et andet sted end på salgsstedet.
  Stk. 3.  Ved ”udskænkning” forstås servering af alkoholholdige drikke til nydelse på eller ved serveringsstedet og mod betaling.
  Stk. 4.  Ved ”alkoholbevilling” eller "bevilling" forstås i denne Inatsisartutlov en bevilling til salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke.
  Stk. 5.  Ved ”lejlighedsbevilling” forstås i denne Inatsisartutlov en alkoholbevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke i forbindelse med gennemførelse af et enkeltstående arrangement, hvor offentligheden har adgang.
  Stk. 6.  Ved ”turistbevilling” forstås i denne Inatsisartutlov en alkoholbevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke i forbindelse med turistaktiviteter udenfor beboet område.
  Stk. 7.  Ved ”helligdage” forstås nytårsaftensdag, 1. nytårsdag, helligtrekongersdag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Grønlands Nationaldag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag.


Kapitel 2
Alkoholbevilling

 

  § 3.  Det er forbudt at sælge eller udskænke alkoholholdige drikke uden alkoholbevilling.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen udsteder alkoholbevillinger.
  Stk. 3.  Inden udstedelse af en alkoholbevilling skal den sendes i høring hos:
1)  Grønlands Politi,
2)  kommunalforvaltningen indenfor børne- og ungeområdet,
3)  kommunalforvaltningen indenfor sundhed og forebyggelse, og
4)  en eventuel bygdebestyrelse.
  Stk. 4.  Formanden kan udstede en lejlighedsbevilling med samtykke fra Grønlands Politi.
  Stk. 5.  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har tavshedspligt om forhold, som medlemmet får kendskab til under sit virke i kommunalbestyrelsen.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen har mod legitimation adgang til at foretage inspektion af lokaler, rum og udearealer, der hører til virksomheder, der omfattes af denne Inatsisartutlov. Bevillingshaver skal udlevere materiale og oplysninger på kommunalbestyrelsens forespørgsel herom. Adgang til inspektion omfatter ikke værelser, der er udlejet til overnatning.

 

  § 4.  Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der:
1)  er fyldt 25 år,
2)  ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål,
3)  ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde,
4)  ikke har modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser under forhold, som efter § 8 er til hinder for meddelelse af bevilling,
5)  ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, og
6)  ikke er under konkursbehandling eller rekonstruktion.
  Stk. 2.  Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber, hvis:
1)  selskabet ikke er under konkursbehandling eller under rekonstruktion,
2)  selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover,
3)  der ikke foreligger forhold, som efter § 8 er til hinder for meddelelse af bevilling, og
4)  alle medlemmer af selskabets direktion og halvdelen af bestyrelsen opfylder betingelserne i stk. 1. Indtræder nye medlemmer, skal disse opfylde betingelserne i stk. 1. Anmeldelse af skiftet skal indgives til kommunalbestyrelsen senest 7 dage efter, at ændringen er trådt i kraft.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra alderskravet i stk. 1.
  Stk. 4.  I interessentskaber skal alle hæftende deltagere have alkoholbevilling.
  Stk. 5.  Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning, skal have en alkoholbevilling.

 

  § 5.  I forbindelse med behandling af en bevillingsansøgning skal kommunalbestyrelsen inddrage samfundsmæssige, ordensmæssige og forebyggende hensyn, der ud fra en samlet vurdering er egnet til at sikre hensigtsmæssige alkoholvaner. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse inddrage:
1)  ansøgerens forretningskompetencer,
2)  ansøgerens økonomiske forhold og finansplan,
3)  placering, størrelse, indretning og særlige forhold, hvorfra det påtænkes at sælge eller udskænke alkoholholdige drikke, og
4)  særlige sociale og politimæssige synspunkter.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal dog ikke inddrage hensyn efter stk. 1, nr. 1-2, når der er tale om ansøgere efter § 4, stk. 5.

  Stk. 3.  Alkoholbevillinger udstedes for et tidsrum af 3 år. Kommunalbestyrelsen kan udstede bevilling for et kortere tidsrum.
  Stk. 4.  Hvis en ansøgning om forlængelse af en alkoholbevilling er indgivet inden udløb af bevillingsperioden, og spørgsmålet om en ny bevillingsperiode ikke er endelig afgjort inden bevillingsperiodens udløb, er bevillingen fortsat gyldig, indtil kommunalbestyrelsens afgørelse foreligger, dog højst i 3 måneder fra bevillingens ophør.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold.
  Stk. 6.  En ansøgning om alkoholbevilling skal vedlægges en alkoholpolitik, som gør rede for, hvordan bevillingshaver sikrer et ansvarligt salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke.
Stk. 7.  Det kræver tilladelse fra Naalakkersuisut at udstede alkoholbevilling til udskænkning til:
1)  personer, som fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke, og
2)  personer, der er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber mv., som fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke.

 

  § 6.  En tilladelse om alkoholbevilling skal indeholde oplysninger om:
1)  hvem bevillingen er givet til,
2)  hvilken type bevilling tilladelsen vedrører,
3)  hvilke lokaliteter tilladelsen omfatter, og
4)  eventuelle betingelser for tilladelsen.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal sende en kopi af bevillingen til Grønlands Politi.
  Stk. 3.  Bevillingshaveren skal anbringe bevillingen på et synligt sted.

 

  § 7.  Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer.
  Stk. 2.  Bestyreren skal opfylde betingelserne jf. § 4 til en alkoholbevilling og være godkendt af kommunalbestyrelsen.
  Stk. 3.  Godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne om en alkoholbevilling. Bortfalder godkendelsen til en bestyrer, kan bevillingshaveren inden 1 måned vælge en ny bestyrer. 

 

  § 8.  Bevillingshavere og bestyrere af en alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra Naalakkersuisut modtage gaver, lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke.
  Stk. 2.  Bevillingshavere og bestyrere af en alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra Naalakkersuisut påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke.


Typer af alkoholbevillinger

 

  § 9.  Der udstedes følgende typer af alkoholbevillinger til salg af alkoholholdige drikke:
1)  Salg alle typer: Bevilling til salg af alle typer alkoholholdige drikke.
2)  Salg op til 16 %: Bevilling kun til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 16 volumenprocent alkohol.
3)  Salg til og med 5,09 %: Bevilling kun til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder til og med 5,09 volumenprocent.

 

  § 10.  Der kan udstedes følgende typer af alkoholbevillinger til udskænkning af alkoholholdige drikke:
1)  Udskænkning alle typer: Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke.
2)  Udskænkning op til 16 %: Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent.
3)  Udskænkning til og med 5,09 %: Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 5,09 volumenprocent.
4)  Turistbevilling: Bevilling til udskænkning af alle typer til turister.
5)  Lejlighedsbevilling: Bevilling til enkeltstående offentlige arrangementer med udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent.
  Stk. 2.  Til en ansøgning om lejlighedsbevilling skal der vedlægges en plan for ansvarlig udskænkning, afvikling af arrangementet, og hvordan generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt begrænses. Kommunalbestyrelsen skal senest 2 hverdage forud for afholdelsen af et arrangement efter stk. 1 fremsende kopi af lejlighedsbevillingen til Grønlands Politi.
  Stk. 3.  Lejlighedsbevilling kan gøres betinget af vilkår, som er egnede til at fremme en hensigtsmæssig afvikling af arrangementet eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt.
  Stk. 4.  Børn og unge under 18 år må kun deltage i arrangementer med lejlighedsbevilling under ledsagelse af en forælder, en værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den mindreårige. Ansvaret herfor påhviler arrangøren.


Arealer og lokaler med udskænkning

 

  § 11.  Erhvervsmæssigt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke må kun ske fra lokaler eller udendørsarealer, der er indrettet til formålet, og som er godkendt dertil.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, dispensere fra stk. 1, hvis der alene er tale om uvæsentlige mangler. Dispensationer skal fremgå af bevillingen.
  Stk. 3.  Turistbevillinger og lejlighedsbevillinger er undtaget fra stk. 1.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler, udendørsarealer og lignende, hvorfra der sælges eller udskænkes alkoholholdige drikke.


Bortfald, frakendelse og inddragelse af alkoholbevilling

 

  § 12.  En alkoholbevilling bortfalder:
1)  når bevillingshaveren afgår ved døden,
2)  når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til kommunalbestyrelsen,
3)  hvis bevillingshaver bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål, eller
4)  hvis bevillingshaveren, direktionen eller halvdelen af bestyrelsens medlemmer har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller er under konkursbehandling.
  Stk. 2.  En afdød bevillingshavers ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende opfylder betingelserne jf. § 4 om alkoholbevilling.
  Stk. 3.  Efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen kan bortfald efter stk. 1, udskydes i op til 1 år med henblik på afvikling.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen kan inddrage en alkoholbevilling midlertidigt, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren eller bestyreren ikke har varetaget sit hverv på forsvarlig måde, eller at betingelserne i denne Inatsisartutlov ikke længere er opfyldt.

 

  § 14.  Retten til alkoholbevilling kan frakendes, hvis bevillingshaveren:
1)  har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen,
2)  har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i denne Inatsisartutlov eller i forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov, eller
3)  har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminalloven for Grønland, våbenloven for Grønland, lov om euforiserende stoffer, eller skatte- og afgiftslovgivningen.
  Stk. 2.  Afgørelse i sager om frakendelse træffes af domstolene.

 

  § 15.  Er en alkoholbevilling bortfaldet, inddraget eller frakendt, skal bevillingshaveren straks tilbagesende bevillingen til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  En bevillingshaver, som har fået inddraget sin bevilling, kan søge om ny bevilling efter de almindelige bestemmelser om alkoholbevilling.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen giver Grønlands Politi underretning om bortfald eller inddragelse af bevillingen.


Kapitel 3
Bestemmelser om bevillingshaverens forpligtelser

 

  § 16Det er ikke tilladt bevillingshaver eller dennes personale, der er på arbejde, at nyde alkoholholdige drikke sammen med gæsterne.

 

  § 17.  Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse.

 

  § 18.  Det påhviler alle bevillingshavere og producenter af alkoholholdige drikke at deltage i oplysningskampagner iværksat af Naalakkersuisut.


Kapitel 4
Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 19.  Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til synligt berusede personer er ikke tilladt.
  Stk. 2
.  Bevillingshaveren skal på et for kunderne synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud.

 

  § 20.  Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer under 18 år.
  Stk. 2.  Bevillingshaveren skal på et for kunderne synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud.
Stk. 3.  Bevillingshaveren eller den, som forestår salget eller udskænkningen, har ansvaret for at sikre dokumentation for det i stk. 1 fastsatte alderskrav.
  Stk. 4.  Efter kl. 23.00 må børn og unge under 18 år ikke gives adgang til udskænkningssteder med udskænkning af alkoholholdige drikke, medmindre de ledsages af en forælder, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. Det påhviler bevillingshaver og dennes ansatte at påse, at børn og unge under 18 år har behørig ledsagelse.

 

  § 21.  Bevillingshaveren skal på et for kunderne synligt sted anbringe prislister på alle drikkevarer.

 

  § 22.  Personer under 18 år må som ansatte ikke beskæftiges direkte med salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.
Stk. 2.  Undtaget fra stk. 1 er butikselever og elever i tjenerfaget. Det skal sikres at personer over 18 år altid er til stede sammen med eleverne.

 

  § 23.  Udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset.
  Stk. 2.  Skibe, der ligger i havn, må ikke sælge eller udskænke alkoholholdige drikke til andre end skibets passagerer.

 

  § 24.  Det påhviler bevillingshaver at sikre, at alle, som bevillingshaver beskæftiger med salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, har deltaget i kursus om ansvarligt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.


Åbningstid for salg og udskænkning

 

  § 25.  Salg af alkoholholdige drikke må finde sted mandag til lørdag fra kl. 10.00 til 20.00.

  Stk. 2.  Salg af alkoholholdige drikke må ikke finde sted søn- og helligdage.

 

  § 26.  Udskænkning af alkoholholdige drikke må finde sted:
1)  Mandag til torsdag fra kl. 12.00-24.00.
2)  Fredag og lørdag fra kl. 12.00-04.00.
3)  På søn- og helligdage fra kl. 12.00-24.00.

4)  På hverdage, der leder op til en fridag fra kl. 12.00-04.00. Ved fridage forstås helligdage, jf. § 2, stk. 7.
  Stk. 2.  For lejlighedsbevillinger må udskænkning ske fra 12.00-24.00. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra udskænkningstiden og bevillige udskænkning indtil kl. 04.00 på fredage og lørdage.
  Stk. 3.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, må der udskænkes alkoholholdige drikke Nytårsaftensdag og 2. juledag fra kl. 12.00-04.00.
  Stk. 4.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, må der ikke udskænkes alkoholholdige drikke juleaftensdag og 1. juledag.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udskænkning og angive særlige udskænkningstider for servering af alkoholholdige drikke for turistaktiviteter, der fraviger bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.
  Stk. 6.  Udskænkningssteder må holdes åbne indtil 1 time efter udskænkningstidens ophør.


Uddeling af gratis alkoholholdige drikke

 

  § 27.  Uddeling af gratis alkoholholdige drikke er ikke tilladt.


  § 28.  (Ophævet).


Salg fra automater

 

  § 29.  Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke gennem automater er forbudt.


Kapitel 5
Fremstilling af alkohol

 

  § 30.  Det er forbudt at fremstille alkoholholdige drikke til privat brug.
  Stk. 2.  Indførsel af malt, humle og ekstrakter til privat brug er forbudt.


Kapitel 6
Uroligheder og truende adfærd

 

Dørmænd

 

  § 31.  På udskænkningssteder som udskænker efter kl. 23.00, skal der være ansat personale til varetagelse af dørvogterfunktioner.
  Stk. 2.  Personer under 18 år må ikke beskæftiges med dørvogterfunktioner på restauranter og andre udskænkningssteder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om krav til uddannelse af dørmænd.


Særlige bestemmelser

 

  § 32.  Politiet kan forbyde personer, som i forbindelse med besøg på et udskænkningssted har begået en kriminel handling, at opholde sig som gæster på bestemte udskænkningssteder.

  Stk. 2.  Politiet kan videregive oplysninger til indehavere og bestyrere om, hvilke personer, der efter stk. 1 har fået forbud mod at opholde sig som gæst på det pågældende udskænkningssted.

  Stk. 3.  De oplysninger som politiet videregiver i medfør af stk. 2 må kun behandles af indehavere, bestyrere og dørmænd jf. også stk. 4, og behandling må kun ske, i det omfang det er nødvendigt for at håndhæve forbud efter stk. 1.

  Stk. 4.  Indehavere, bestyrere og dørmænd har tavshedspligt i forhold til oplysningerne jf. stk. 2. Det samme gælder andre personer, som i medfør af regler fastsat efter stk. 5, kan behandle de pågældende oplysninger. Kriminallovens §§ 50-54 finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om behandling af oplysninger efter stk. 3, herunder om oplysningerne i nødvendigt omfang kan behandles af andre ansatte end dem, som er nævnt i stk. 3.
  Stk. 6.  Politiet kan endvidere forbyde et udskænkningssted at lade gæster under 18 år opholde sig på stedet, såfremt forholdene på udskænkningsstedet i særlig grad gør stedet uegnet for børn og unge.

 

  § 33.  Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse adgang til lokaler og udearealer, der hører til virksomheder, der omfattes af denne Inatsisartutlov. Dette gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning.

 

  § 34.  På steder, hvorfra der foregår salg eller udskænkning af alkoholholdige drikkevarer og hvortil der er offentlig adgang, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omkringboende.
  Stk. 2.  Såfremt nogen overtræder stk. 1, skal bevillingshaver eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet.

 

  § 35.  Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i et salgs- eller udskænkningssted, kan politiet påbyde, at stedet lukkes for resten af åbningstiden.
  Stk. 2.  Politiet skal indberette en påbudt lukning førstkommende hverdag til kommunalbestyrelsen.

 

  § 36.  Skønner politiet, at der i forbindelse med et salgs- eller udskænkningssted foreligger særlig risiko for voldelig adfærd, kan politiet udstede påbud vedrørende virksomhedens indretning og inventar, med det formål at mindske risikoen for vold og tilskadekomst i forbindelse hermed.
  Stk. 2.  Ved påbud efter stk. 1 fastsætter politiet en frist for efterlevelse af påbuddet. 
  Stk. 3.  Efterkommes et påbud efter stk. 1 og 2 ikke inden for den fastsatte frist, indstiller politiet til kommunalbestyrelsen, at bevillingen inddrages, indtil påbuddet er efterkommet. Politiet kan samtidig inddrage bevillingen foreløbigt, med virkning indtil kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse.


Kapitel 7
Alkoholpolitik

 

  § 37.  Alle offentlige og private arbejdspladser, der har medarbejdere, pålægges at udarbejde en alkoholpolitik.

Kapitel 8
Alkohol- og Narkotikarådet

 

  § 38.  Naalakkersuisut nedsætter et Alkohol- og Narkotikaråd, som rådgiver Naalakkersuisut i generelle alkohol- og narkotikaspørgsmål.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler om rådet.


Kapitel 9
Tilsyn og bemyndigelser til Naalakkersuisut mv.

 

  § 39.  Naalakkersuisut eller den, som bemyndiges hertil, fører tilsyn med Inatsisartutlovens overholdelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut eller den, som bemyndiges hertil, har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til lokaler, rum og udearealer, der hører til virksomheder, der omfattes af en alkoholbevilling. Denne adgang gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udøvelse af tilsyn.

 

  § 40.  Naalakkersuisut kan fastsætte og opkræve gebyr for udstedelse eller fornyelse af alkoholbevillinger. Gebyret tilfalder Landskassen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning.

 

  § 41.  Uanset denne Inatsisartutlovs øvrige bestemmelser kan Naalakkersuisut efter opfordring fra en kommunal- eller bygdebestyrelse, på grundlag af resultatet af en lokal eller landsdækkende folkeafstemning, eller hvor alkoholholdige drikke udgør en væsentlig trussel mod børns tarv eller befolkningens sikkerhed, fastsætte regler for salg og udskænkning, hvorved borgernes adgang til alkoholholdige drikke yderligere begrænses eller helt afskæres.
  Stk. 2.  Reglerne i stk. 1 kan udstedes med gyldighed for hele landet eller alene geografisk afgrænsede dele af landet.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger i områder uden for den kommunale inddeling.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for salg og udskænkning af alkoholholdige drikke på skibe.

 

  § 41 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om begrænsninger af eller midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, for hele eller dele af landet for en bestemt periode, når det som følge af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, som nævnt i Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, er nødvendigt for at beskytte samfundet mod sygdommen.


Kapitel 10
Klage over afgørelser

 

  § 42.  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne Inatsisartutlov kan indbringes for Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  En klage skalvære modtaget hos Naalakkersuisut senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren.
  Stk. 3.  Indbringelse af en klage for Naalakkersuisut efter stk. 1 har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut træffer afgørelse herom.
  Stk. 4.  Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Kapitel 11
Sanktionsbestemmelser m.v.

 

  § 43.  Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminalloven for den der:
1)  overtræder Inatsisartutlovens § 3, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, § 11, stk. 1, § 15, stk. 1, §§ 16-18, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20-25, § 26, stk. 1-4, § 29, § 30, § 31, stk. 1 og 2, § 34 og § 37.
2)  undlader at efterkomme forbud i medfør af § 32.
3)  undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 35, stk. 1, og § 36, stk. 1.
  Stk. 2.  Overtrædelse af følgende bestemmelser kan tillige medføre konfiskation: § 3, stk. 1, § 11, § 19, stk. 1, § 20, § 22, stk. 1, § 23, § 25, § 26, stk. 1-4, § 29, og § 30.
  Stk. 3.  I forskrifter, der udstedes i medfør af Inatsisartutloven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelser i forskriften foranstaltes med bøde og konfiskation.
  Stk. 4.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan desuden foranstaltes med konfiskation i forbindelse med idømmelse af bøde.
  Stk. 5.  Bøder eller konfiskation efter stk. 1-4 tilfalder Landskassen.


Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 44.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. marts 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.
  Stk. 3.  Administrative forskrifter, der er udstedt med hjemmel i Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves.
  Stk. 4.  Alkoholbevillinger udstedt før Inatsisartutlovens ikrafttræden er fortsat gældende, indtil de bortfalder, inddrages eller frakendes efter denne Inatsisartutlov.

 

  § 45.  Inatsisartutloven gælder ikke for forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland med senere ændringer.

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 9 af 12. juni 2019 (Ændring af tidsrummet for ophold på udskænkningssteder for børn og unger under 18 år, udvidede åbningstider for salg af alkohol i detailbutikkerne, ophævelse af reklameforbud mod alkohol, ophævelse af afskærmning af alkohol i detailbutikkerne og hjemmel til videregivelse af personoplysninger om forbud mod ophold på udskænkningssteder)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 1 af 25. maj 2022 (Ændring af alkoholprocent ved alkoholbevilling, præcisering af åbningstid for udskænkning af alkoholholdige drikke, adgang til at fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om begrænsning af salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, samt adgang til konfiskation ved visse overtrædelser af Inatsisartutloven)[ii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022.

 

 

 

 

Departement for Sundhed, den 20. september 2023

 

 

Nike Berthelsen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Hans Erik Dahl (sign.)[i] Lovændringen vedrører § 20, stk. 4, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, nr. 2 og 4, § 26, stk. 2 og 3, § 27, § 28, § 32, stk. 2-6 og § 43, stk. 1.

[ii] Lovændringen vedrører § 9, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 26, stk. 1, nr. 4, § 41 a og § 43.

Relationer
Sammenskrivning af

Hjemmelslov til