Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 81
21. december 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om havne- og krydstogtpassagerafgift

I medfør af § 12 og § 14, stk. 2, i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift med senere ændringer fastsættes følgende:

 

Indberetning og afregning efter afsejling fra følgende anløbshavne inkl. red

 

  § 1.  Havne- og krydstogtpassagerafgift samt miljø- og vedligeholdelsesgebyr opkræves efter afgiftspligtige skibes anløb eller opankring uden for samme (skibe på reden) af følgende havne:

1)  Qaanaaq,

2)  Upernavik,

3)  Uummannaq,

4)  Qeqertarsuaq,

5)  Ilulissat,

6)  Qasigiannguit,

7)  Aasiaat,

8)  Kangaatsiaq,

9)  Sisimiut,

10)  Kangerlussuaq,

11)  Maniitsoq,

12)  Nuuk,

13)  Paamiut,

14)  Narsaq,

15)  Narsarsuaq,

16)  Qaqortoq,

17)  Nanortalik,

18)  Tasiilaq og

19)  Ittoqqortoormiit.

 

Lokale havnemyndigheders opgaver

 

  § 2.  Havnemyndigheden udøver de af Naalakkersuisut i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift med senere ændringer pålagte opgaver. 

  Stk. 2.  Havnemyndigheden kan ikke bemyndige andre uden skatteforvaltningens samtykke til at udføre de opgaver, havnemyndigheden er pålagt i henhold til stk. 1.

  Stk. 3.  Havnemyndighedens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages

til skatteforvaltningen.

 

  § 3. Føreren af skibet eller et andet ansvarligt besætningsmedlem eller en agent for skibet, skal inden skibets afsejling fra en havn efter havnemyndighedens nærmere anvisning afgive en tro- og loveerklæring til havnemyndigheden om skibets art, skibets bruttotonnage (målt i bruttoton, forkortes BT), antal påbegyndte døgn i havnen samt anerkende de opgjorte afgifter og gebyrer, jf. dog stk. 3. Havnemyndigheden kvitterer for modtagelsen af tro- og loveerklæringen umiddelbart herefter ved at udstede en faktura på de opgjorte afgifter og gebyrer i 1. pkt.

  Stk. 2. Samtidig med afgivelse af den i stk. 1 nævnte tro- og loveerklæring forfalder havne- og krydstogtpassagerafgift samt miljø- og vedligeholdelsesgebyr til betaling. De forfaldne afgiftstilsvar og gebyropkrævninger indbetales til havnemyndigheden inden 14 dage efter modtagelsen af fakturaen, som nævnt i stk. 1, fra havnemyndigheden, jf. dog stk. 3. Datoen for modtagelse af fakturaen kan dog ikke ligge senere end forfaldsdatoen.

  Stk. 3. For skibe, der går i fast trafik på 1 eller flere havne, kan der indgås aftale med skatteforvaltningen om anden afregningsform, jf. også § 4.

 

  § 4. Skibe tilhørende eller indchartret af en virksomhed, som har indgået aftale med

skatteforvaltningen om anden erklærings- og afregningsform, omfattes ikke af § 3, men dog af § 5, stk. 2.

 

  § 5. Havnemyndigheden fremsender senest den 15. i den efterfølgende måned en oversigt over de i den forudgående måned i henhold til § 3, stk. 1, afgivne tro- og loveerklæringer til skatteforvaltningen. Den af skatteforvaltningen dertil udarbejdede blanket skal anvendes til oversigten. Oversigten vedlægges kopi af tro- og loveerklæringerne. Samtidig indbetaler havnemyndigheden den forudgående måneds modtagne afgifter og gebyrer. Havnemyndigheden har pligt til at iværksætte effektiv opkrævning af udestående beløb, og er endvidere forpligtet til at indberette manglende betaling til skatteforvaltningen med henblik på skatteforvaltningen efterfølgende inddrivelse af fordringen.

  Stk. 2. Virksomheder som nævnt i § 4 opgør de samlede afgiftstilsvar og gebyropkrævninger månedsvis og fremsender opgørelserne samt indbetaler afgiftstilsvaret og gebyr­opkrævningerne til skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende måned.

 

Revisorerklæring inkl. oversigt over årets samlede indberetninger og afregninger

 

  § 6. Efter udgangen af hvert kalenderår skal havnemyndighedens revisor afgive

erklæring til skatteforvaltningen om, at etablerede forretningsgange sikrer at opkrævning, afregning og administration af havne- og krydstogtpassagerafgifter samt miljø- og vedligeholdelsesgebyrer finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift med senere ændringer og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

  Stk. 2.  Ved fremsendelse af den nævnte erklæring i stk. 1 skal havnemyndigheden medtage en oversigt over årets samlede indberettede og afregnede afgifter og gebyrer.

 

Kommunernes indmeldelse af lokationer og gebyrstørrelser

 

  § 7.  Kommunerne skal senest den 1. oktober i det foregående år for det kommende år indmelde de relevante lokationer og de tilhørende gebyrstørrelser til skatteforvaltningen med henblik på den efterfølgende opkrævning af miljø- og vedligeholdelsesgebyret, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  De indmeldte gebyrstørrelser i stk. 1 kan maksimalt udgøre 50 kr. pr. passager pr. ilandsættelse. Gebyret pålægges antallet af ombordværende passagerer på tidspunktet for ilandsættelsen, uanset om passagerne vælger at gå i land eller ej.

 

Kommunernes anvendelse af gebyrindtægter

 

  § 8.  Kommunerne må udelukkende anvende indtægterne fra miljø- og vedligeholdelses­gebyret i overensstemmelse med gebyrets formål, som er at understøtte og fremme turismen lokalt og regionalt, samt afbøde eventuelle negative konsekvenser herved.

  Stk. 2.  Gebyrindtægterne kan kommunerne anvende til bl.a. forebyggende foranstaltninger, vedligeholdelse eller forbedring af eksisterende faciliteter samt til opførelse af nye faciliteter. Det kan f.eks. være besøgs- og toiletfaciliteter ved eller i umiddelbar nærhed af havne, kajanlæg, pontonbroer m.v. eller ved f.eks. hyppigt besøgte kyst- eller naturlandinger.

  Stk. 3.  Områder uden for lokationerne udpeget og indmeldt af kommunerne til skatteforvaltningen med henblik på opkrævning af miljø- og vedligeholdelsesgebyret, jf. § 7, kan drage nytte af gebyrindtægterne, såfremt området påvirkes af den øgede turisme. 

  Stk. 4.  Kommunerne skal føre regnskab med indtægterne fra og udgifter, som dækkes af indtægterne herfra. Ved aflæggelse af det kommunale regnskab redegøres for anvendelsen af gebyrindtægterne.

 

Straffebestemmelser

 

  § 9.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1, 1. pkt., § 5, stk. 1, 1., 4. og 5. pkt., § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, eller på anden vis, idømmes bøde med mindre anden foranstaltning er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
  Stk. 2.  Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 10.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 21. december 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2003 om havne- og krydstogtpassagerafgift.

  Stk. 3.  Indmeldelsesfristen til skatteforvaltningen i § 7, stk. 1, ændres i 2023 til den 1. december.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. december 2023

 

 

Erik Jensen (sign.)

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

 

 

/ Nikolai S. Christensen (sign.)