Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
13. marts 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

I medfør af § 17 og § 46, stk. 6 og 7, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, fastsættes:

 

Indrejse

 

  § 1.  Ved indrejse forstås personlig indrejse til afgiftsområdet i forbindelse med ankomst fra udlandet, herunder Danmark og Færøerne.
  Stk. 2.  
Ved indrejse kan rejsende afgiftsfrit medbringe eller indkøbe varer i følgende omfang:
1)  Enten:
a)  200 cigaretter,
b)  50 cigarer,
c)  100 cigarillos,
d)  250 g røgtobak, eller
e)  250 g skrå- eller snustobak.
2)  200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.
3)  1 liter spiritus med en alkoholvolumenprocent på over 22 eller 2 liter hedvin med en alkoholvolumenprocent mellem 15-22.
4)  2,25 liter bordvin med en alkoholvolumenprocent på under 15.
5)  2 liter øl.
6)  2 liter kulsyreholdige læskedrikke eller koffeinholdige drikkevarer med et koffeinindhold på mere end 149 mg pr. liter.
7)  1 liter drikkevand.
8)  50 g parfume og 0,25 liter toiletvand.
9)  Kosmetik og andre toiletmidler til en samlet maksimal værdi af kr. 1.000.
10)  4 kg i alt af chokolade- og slikvarer.
11)  5 kg i alt af lamme- og fårekød.
  Stk. 3.  Afgiftsfrihed for tobaksvarer, spiritus, vin og øl omfatter kun personer, der er fyldt 18 år.

 

  § 2.  Afgiftsfrit salg af varer som nævnt i § 1, stk. 2, kan alene ske fra forretninger i lufthavne, som har tilladelse fra Skatteforvaltningen til et sådant salg.


Transportpersonale

 

  § 3.  Transportpersonale, det vil sige personale på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller betjening om bord, kan, når indrejse sker efter mindre end 15 døgns ophold uden for Grønland, medbringe:
1)  Enten:
a)  60 cigaretter,
b)  40 cigarer,
c)  50 cigarillos,
d)  250 g røgtobak, eller
e)  250 g snus- eller skråtobak,
2)  2 liter hedvin og 2,25 liter bordvin, men ingen spiritus.
3)  50 g parfume og 0,25 liter toiletvand.
  Stk. 2.  Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 døgn eller derover kan transportpersonale medbringe varer efter reglerne i § 1.


Personale på offshoreanlæg

 

  § 4.  Personale på offshoreanlæg, herunder borerigge samt boreplatforme som udøver arbejde i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning, og udnyttelse af mineralske råstoffer eller kulbrinter, kan ved afmønstring indenfor afgiftsområdet afgiftsfrit medbringe enten:
1)  60 cigaretter,
2)  40 cigarer,
3)  50 cigarillos,
4)  250 g røgtobak, eller
5)  250 g snus- eller skråtobak.
  Stk. 2.  Afgiftsfriheden er betinget af forudgående ophold udenfor afgiftsområdet på minimum 15 døgn.
  Stk. 3.  Afgiftsfriheden i stk. 1 gælder kun for varer, som er indkøbt udenfor afgiftsområdet.


Udenlandske fiskefartøjer

 

  § 5.  For udenlandske fiskefartøjer, der fisker i grønlandske farvande, og skibe, der under ophold i grønlandske farvande indrømmes afgiftsfrihed, udgør afgiftsfriheden for varer medbragt ombord pr. døgn pr. besætningsmedlem enten 1 liter bordvin, 0,5 liter hedvin, 0,25 liter spiritus eller 2 liter øl, samt 40 g tobaksvarer i maksimalt 28 dage.
  Stk. 2.  Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. 1, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af § 3.
  Stk. 3.  Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt udenfor afgiftsområdet.

 

Turister ombord på udenlandske passagerskibe

 

  § 6.  Turister ombord på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed under skibets ophold i grønlandske farvande.
  Stk. 2.  Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 1, må ikke ilandbringe andre afgiftspligtige varer end tobaks-, chokolade- og slikvarer til eget forbrug. Når hjemrejse tiltrædes via Grønland, kan turisterne medbringe afgiftsfrie varer i henhold til § 1.
  Stk. 3.  Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt udenfor afgiftsområdet.


Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet

 

  § 7.  Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet kan til personligt brug under rejser afgiftsfrit indføre parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter § 1, nr. 18, i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, såfremt disse efter Skatteforvaltningens skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, står i rimeligt forhold til rejsetiden.


Forudsætning for afgiftsfrihed

 

  § 8.  Det er en forudsætning for afgiftsfrihed efter § 1 og §§ 3-7, at varerne eller rejseudstyret medbringes på personen eller i den personligt medbragte bagage således, at varerne eller rejseudstyret kan fremvises for Skatteforvaltningen.


Kontrol

 

  § 9.  Virksomheder, der har tilladelse til afgiftsfrit salg af varer til indrejsende, jf. § 2, skal ved salg af alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer kræve, at den rejsende fremviser boardingkort, som dokumentation for at den pågældende ankommer fra udlandet.
  Stk. 2.  Ved fremvisning af boardingkort som nævnt i stk. 1, skal boardingkortet påføres et mærke eller det skal på anden måde registreres, at kortet har været benyttet i forbindelse med indkøb af alkoholholdige drikkevarer eller tobaksvarer.
  Stk. 3.  De i stk. 2 nævnte boardingkort kan ikke benyttes til yderligere indkøb af alkohol og tobaksvarer.


Sanktioner

 

  § 10.  Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3, § 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og 3, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 2, § 7 og § 8, kan idømmes bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen, eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøder idømt efter stk. 1 tilfalder Landskassen.
  Stk. 4.  
Konfiskation efter stk. 2 tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden

 

  § 11.  Denne bekendtgørelse træder i kraft 15. marts 2023.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 19 af 17. august 2016 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.
Grønlands Selvstyre, den 10. marts 2023

 

 

Naaja H. Nathanielsen
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

 

 

 

/ Nikolai S. Christensen