Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 37
7. juli 2023
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fælles offentligt IT-samarbejde

I medfør af § 46 a i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021, fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for det fælles offentlige IT-samarbejde mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre, der består i anskaffelse, drift og udvikling af fælles offentlige IT-systemer.

 

  § 2.  Ved fælles offentlige IT-systemer menes de IT-systemer, som kommunerne og Grønlands Selvstyre anvender og finansierer i forening, som besluttet af Naalakkersuisut, efter indstilling fra bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA).

 

  § 3.  Ved anvendelsen af de fælles offentlige IT-systemer er databehandleraftalen i bilag 1 det retligt bindende dokument i medfør af § 42, stk. 2 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger (persondataanordningen).

 

Kapitel 2

Bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA)

 

  § 4.  Bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA) indstiller til Naalakkersuisut, hvilke IT-systemer, der skal anses for fælles offentlige, og hvilke fælles offentlige IT-systemer kommunerne og Grønlands Selvstyre skal benytte.

  Stk. 2.  Bestyrelsens beføjelser fastsættes herudover i kommissoriet for Pisortat Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi og i den nationale digitaliseringsstrategi.

  Stk. 3.  Bestyrelsen er uafhængige af den øvrige forvaltning.

 

  § 5.  Bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA) består af:

1)  Departementschefen for Formandens Departement.

2)  Departementschefen for Departement for Finanser.

3)  Departementschefen for Departement for Sundhed.

4)  Departementschefen for Departement for Uddannelse.

5)  En repræsentant for Avannata Kommunia.

6)  En repræsentant for Kommune Qeqertalik.

7)  En repræsentant for Qeqqata Kommunia.

8)  En repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq.

9)  En repræsentant for Kommune Kujalleq.

  Stk. 2.  Departementschefen for Formandens Departement er formand for bestyrelsen.

  Stk. 3.  Bestyrelsen træffer afgørelser ved flertal og fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 4.  Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar eller andet vederlag for varetagelse af hvervet.

 

Kapitel 3

Etablering og organisering af Inussuk IT

 

  § 6.  Kommunerne og Grønlands Selvstyre etablerer og driver Inussuk IT, hvis opgave er at anskaffe, drive, vedligeholde og sikre udvikling af fælles offentlige IT-systemer for kommunerne og Grønlands Selvstyre, som besluttet af Naalakkersuisut, efter indstilling bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA).

  Stk. 2.  Inussuk IT er forpligtet til at anvende centraladministrations netværk og bærer selv omkostningerne herfor.

  Stk. 3.  Centraladministrationens IT- og informationssikkerhedspolitikker og cirkulærer finder tilsvarende anvendelse for Inussuk IT.

 

  § 7.  Den daglige ledelse af Inussuk IT forestås af en direktør. Direktøren ansættes og afskediges af bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA).

  Stk. 2.  Direktøren ansættes og afskediges på grundlag af gældende overenskomster og rammer for personaleadministration under Grønlands Selvstyres centraladministration.

  Stk. 3.  Nærmere bestemmelse om direktionens ansvar og opgaver fastsættes af bestyrelsen.

 

  § 8.  Direktøren ansætter og afskediger øvrige medarbejdere i Inussuk IT.

  Stk. 2.  Medarbejderne ansættes og afskediges på grundlag af gældende overenskomster og rammer for personaleadministration under Grønlands Selvstyres centraladministration.

 

  § 9.  Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver bestyrelsen eller direktøren indstilling herom til Naalakkersuisut.

 

  § 10.  Inussuk IT er organisatorisk en selvstændig enhed under Naalakkersuisut, jf. cirkulære om fordelingen af anliggender (Ressortfordelingen).

  Stk. 2.  Afgørelser truffet af Inussuk IT kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder Bestyrelsen for Pisortat Digitalimik Aqutsisoqatigiivi (PDA).

 

Kapitel 4

Finansiering af Inussuk IT

 

  § 11.  Inussuk IT udøver sin virksomhed inden for de årlige bevillinger afsat på finansloven.

  Stk. 2.  Budgettet for det kommende finansår aftales samtidig med de årlige bloktilskudsaftaler med kommunerne. Kommunernes andel til finansiering af Inussuk IT overføres til de i stk. 1 nævnte bevillinger afsat på finansloven til enheden.

 

  § 12.  Omkostningerne til Inussuk ITs anskaffelse, drift, vedligeholdelse og udvikling af fælles offentlige IT systemer fordeles med 50 procent til kommunerne og 50 procent til Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2.  Kommunernes andel fordeles indbyrdes efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar året før finansåret.

 

Kapitel 5

Budget, regnskab og revision

 

  § 13.  Inussuk ITs regnskabsår er finansåret.

 

  § 14.  Inussuk IT afgiver hvert år til Naalakkersuisut og kommunerne et forslag til drift- og anlægsbudget for det følgende finansår og 3 overslagsår.

  Stk. 2.  Forslag til drift- og anlægsbudget skal indeholde en redegørelse for anskaffelser, udviklings-, vedligeholdelses- og driftsopgaver samt de estimerede effektiviseringsgevinster.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte en frist for aflevering af forslag til drift- og anlægsbudget.

 

  § 15.  Inussuk IT er omfattet af de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for intern administration, bogføring og økonomistyring under Grønlands Selvstyres centraladministration.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut varetager på vegne af enheden den interne administration, bogføring og økonomistyring. Omkostningerne hertil fastsættes af Naalakkersuisut og fordeles i overensstemmelse med § 12.

 

  § 16.  Enheden udarbejder hvert år en skriftlig redegørelse om sin virksomhed til Naalakkersuisut og kommunerne for det foregående regnskabsår. Redegørelsen skal afgives i en form, så den kan indgå i revision af landskassens regnskab.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 17.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2023.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juli 2019 om fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer

 

 

Grønlands Selvstyre, den 7. juli 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen (sign.)