Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 68
20. november 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn
(Hjemmel til børne- og familiecentre, fælles digitalt sagsbehandlingssystem, præcisering af Socialstyrelsens opgaver m.m.)

§ 1

 

I Inatsisartutlov om støtte til børn, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 6 af 1. juni 2022, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

”  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med børne- og familiecentre og familiehuse i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal tillige føre et driftsorienteret tilsyn med de boenheder, børnehuse og krisecentre, der oprettes i tilknytning til et børne- og familiecenter, jf. § 55 a, stk. 5, nr. 4-6.”

 

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

2. § 8, stk. 4-5, som bliver stk. 5-6, affattes således:

”  Stk. 5.  Tilsyn efter stk. 2-4 kan foregå både som anmeldt eller uanmeldt tilsyn.

  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til på anmodning fra Naalakkersuisut at fremsende alle ønskede oplysninger om kommunalbestyrelsens varetagelse af tilsynet efter stk. 1-5.”

 

3. § 14 affattes således:

”  § 14.  Socialstyrelsen kan på kommunalbestyrelsens anmodning yde vejledning, rådgivning og supervision i kommunens behandling af sager vedrørende:

1)  socialfaglige undersøgelser, jf. § 45,

2)  støtteforanstaltninger, jf. kapitel 7,

3)  særlige støtteforanstaltninger, jf. kapitel 8,

4)  skærpede støtteforanstaltninger, jf. kapitel 9, og

5)  ophør af støtteforanstaltninger og efterværn, jf. kapitel 11.

 

4. § 18 ophæves.

 

5. I § 21, stk. 4, indsættes som nyt nr. 1:

”1)  visitation til børne- og familiecenter,”

 

Nr. 1-4 bliver herefter nr. 2-5.

 

6. § 21, stk. 4, nr. 1, som bliver nr. 2, affattes således:

”2)  familiekursus, familierådslagning eller netværksmøder,”

 

7. § 21, stk. 5, affattes således:

”  Stk. 5.  Efterskoler i henhold til stk. 4, nr. 4, skal være egnede til at modtage den målgruppe, som det konkrete barn hører under.”

 

8. § 21, stk. 7, affattes således:

”  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilken støtte der kan gives efter stk. 4, nr. 4, samt nærmere regler om andre typer af støtteforanstaltninger efter stk. 6.”

 

9. § 22, stk. 1, affattes således:

”  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde støtte til et barn og dets familie eller omsorgsgivere i form af en støtte- og kontaktperson, jf. § 21, stk. 4, nr. 3.”

 

10. § 32, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Besøgsrejsen kan, hvis det er til barnets bedste, alternativt ydes til en af

forældremyndighedsindehaverne eller en anden nærtstående således, at denne besøger barnet eller den unge i efterværn på anbringelsesstedet. Udgifter i forbindelse med indkvartering afholdes af kommunalbestyrelsen.”

 

11. § 32, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4.  For et barn, der i henhold til dom eller efter rettens beslutning herom er anbragt i en døgninstitution, kan besøgsrejse alene ydes til forældremyndighedsindehaverne.”

 

12. I § 33 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

  Stk. 2.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe et midlertidigt anbringelsessted for et barn, som afventer en plads på en døgninstitution via det centrale visitationssystem.”

 

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

 

13. § 34, stk. 1, affattes således:

”  Døgninstitutioner, jf. § 33, stk. 3, herunder sikrede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 33, stk. 4, skal være godkendt af Naalakkersuisut.

 

14. § 36, stk. 1, affattes således:

”  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et barn, der er anbragt efter §§ 27 eller 28, skal anbringes på en sikret afdeling af en døgninstitution. På en sikret afdeling er det tilladt at have ydre døre og vinduer konstant aflåst. Der kan alene træffes afgørelse om anbringelse på en sikret afdeling af en døgninstitution, når:

1)  barnet er mellem 12 år og 15 år,

2)  barnet har begået en grov lovovertrædelse, og

3)  hensynet til barnets eller andres sikkerhed gør anbringelse på en sikret afdeling af en døgninstitution absolut påkrævet.”

 

15. § 39, stk. 6, affattes således:

”  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for:

1)  betingelser for kommunalbestyrelsens udstedelse og tilbagekaldelse af plejetilladelser, herunder indhentelse af børneattest og straffeattest for alle personer over 15 år tilhørende plejefamiliens husstand,

2)  hvilke oplysninger som skal være indhentet af kommunalbestyrelsen før udstedelse af plejetilladelse, og

3)  hvilke oplysninger som skal fremgå af plejetilladelsen.”

 

16. § 41, stk. 2, affattes således:

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes en skriftlig udtalelse fra
anbringelsesstedet, jf. stk. 1, nr. 3, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ophør af anbringelse. I de tilfælde, hvor anbringelsesstedet afgiver en udtalelse, der anbefaler, at barnet forbliver på anbringelsesstedet, skal kommunalbestyrelsen orientere sekretariatet for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg. Sekretariatet for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg kan beslutte, om sagen skal forelægges for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg, jf. § 54, til dets udtalelse.

 

17. I § 44 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

”  Stk. 3.  Børn, som anbringes uden for hjemmet, jf. § 27, skal have tilbudt en børnebisidder.

 

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

 

18. I § 45 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

”  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan til brug for udarbejdelsen af en socialfaglig undersøgelse anmode et børne- og familiecenter eller familiehus i nærheden af barnets eller forældrenes opholdssted om bistand.”

 

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

 

19. Efter kapitel 14 indsættes:

Kapitel 14 a

Børne- og familiecentre samt familiehuse

 

  § 55 a.  Der skal oprettes og drives mindst 1 børne- og familiecenter i hver kommune. Børne- og familiecenteret oprettes og drives af kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2.  I bosteder med mere end 1000 indbyggere, hvor der ikke er oprettet et børne- og familiecenter, skal kommunalbestyrelsen oprette og drive familiehuse.

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive familiehuse i bosteder med mindre end 1000 indbyggere.

  Stk. 4.  Børne- og familiecentre og familiehuse har til formål at tilbyde forebyggende og behandlende tilbud til børn og familier samt vordende forældre, herunder i form af rådgivning efter § 20, støtteforanstaltning efter § 21, stk. 4, nr. 1, eller som opfølgning på forældreansvarssamtale efter § 23, eller børnesamtale efter § 24.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om børne- og familiecentre og familiehuse, herunder regler om:

1)  Visitation og målgruppe.

2)  Minimumskrav til udbud af tilbud.

3)  Samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner, behandlingstilbud og private aktører.

4)  Oprettelse og drift af boenheder i tilknytning til børne- og familiecentre.

5)  Oprettelse og drift af børnehuse i tilknytning til børne- og familiecentre.

6)  Oprettelse og drift af krisecentre i tilknytning til børne- og familiecentre.

 

Kapitel 14 b

Administration

 

  § 55 b. Kommunerne og Naalakkersuisut skal anvende et fælles offentligt IT-system til brug for administration af denne Inatsisartutlov.”

 

20. Efter kapitel 16 indsættes:

Kapitel 16 a

Statistik

 

  § 60 a.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fremsende statistiske oplysninger og lignende, som Naalakkersuisut anmoder om.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om omfanget af de statistiske oplysninger og lignende, som skal indsendes, jf. stk. 1, og om hvordan de ajourføres og indsendes.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut