Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 31
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Med henblik på at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod de sygdomme, der er nævnt i § 2, ved at udrydde eller forebygge, forhindre, inddæmme og begrænse udbredelsen eller indførelsen her i landet, kan der iværksættes de i Inatsisartutloven nævnte foranstaltninger.

 

  § 2.  Inatsisartutloven omfatter smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.

  Stk. 2.  Ved en smitsom sygdom forstås en sygdom eller en tilstand, som er forårsaget af mikroorganismer eller andre smittestoffer, som kan overføres fra, til eller imellem mennesker.

Stk. 3.  Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særligt smitsom, har høj dødelighed, eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan:

1)  medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter,

2)  få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden,

eller

3)  give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.

  Stk. 4.  Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter efter indstilling fra Landslægeembedet nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med Epidemikommissionen nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 4.

  Stk. 7.  Kønssygdomme er ikke omfattet af Inatsisartutloven.

  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme, der kan indebære en særlig risiko ved udbredelse på skoler og institutioner.

 

Kapitel 2

Ansvar for forebyggende tiltag og foranstaltninger mod udbredelse af samfundskritiske sygdomme

 

Epidemikommission

 

  § 3.  Naalakkersuisut nedsætter en Epidemikommission, der af egen drift eller efter anmodning fra Naalakkersuisut giver koordineret rådgivning til Naalakkersuisut om håndteringen af en alment farlig sygdom, der uden foranstaltninger formodes at kunne udvikle sig til en samfundskritisk sygdom og om håndtering af en samfundskritisk sygdom. Epidemikommissionen kan herunder indstille til, at Naalakkersuisut fastsætter regler i medfør af denne inatsisartutlov, eller at allerede fastsatte regler ændres eller ophæves.

  Stk. 2.  Epidemikommissionen træder sammen, når der opstår et konkret behov herfor. Derudover afholder Epidemikommissionen mindst 1 årligt møde.

  Stk. 3. Epidemikommissionen består af:
1)  Landslægen,

2)  Departementschefen fra Formandens Departement, departementscheferne fra henholdsvis sundhedsområdet, erhverv, infrastruktur, uddannelse og daginstitutionsområdet samt finansområdet,

3)  politidirektøren,

4)  direktøren for sundhedsvæsenet, og 

5)  1 medlem, der udpeges af kommunerne i forening.

  Stk. 4.  Hvis kommunerne i fællesskab ikke kan blive enige om, hvem de udpeger som deres medlem, kan hver kommune indstille 1 person til Epidemikommissionen. Naalakkersuisut udpeger herefter 1 medlem blandt de af kommunerne indstillede personer.

  Stk. 5.  Det medlem, som repræsenterer kommunerne, må ikke være medlem af en kommunalbestyrelse.

  Stk. 6.  Hvis et medlem af Epidemikommissionen er forhindret i at deltage, kan medlemmet sende en suppleant.

  Stk. 7.  Epidemikommissionen kan invitere andre relevante personer eller myndighedsrepræsentanter til at deltage i møderne.

  Stk. 8.  Departementschefen fra Departementet for Sundhed er formand for Epidemikommissionen og forestår sekretariatsbetjening af Epidemikommissionen.

  Stk. 9.  Landslægens oplysninger om udvikling i smittespredning m.v. samt de sundhedsfaglige vurderinger heraf, skal fremgå særskilt af grundlaget for rådgivningen og i indstillinger til Naalakkersuisut.

  Stk. 10.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om Epidemikommissionens virksomhed i en forretningsorden.

 

  § 4.  Offentlige myndigheder er forpligtet til at bistå Landslægeembedet og andre myndigheder, der varetager opgaver efter denne Inatsisartutlov med:

1)  at varetage de pligter og beføjelser, som Landslægeembedet og andre myndigheder er tillagt efter denne Inatsisartutlov, og

2)  at gennemføre foranstaltninger, som Landslægeembedet og andre myndigheder er tillagt efter denne Inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Private organisationer, selskaber og andre juridiske personer kan i særlige tilfælde efter Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver og pålægges pligter i henhold til denne Inatsisartutlov.

 

  § 5.  Kommunalbestyrelser skal træffe foranstaltninger for at forebygge og sikre sig mod udbredelsen af alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme, herunder udarbejde planer for håndtering af disse, og i øvrigt bistå Landslægeembedet og andre myndigheder i udøvelsen af foranstaltninger fastsat i henhold til Inatsisartutloven og regler fastsat i medfør heraf.

 

  § 6.  Kommunalbestyrelsen skal efter regler fastsat i medfør af stk. 2 stille faciliteter til rådighed til isolation af borgere, der er konstateret smittet med en samfundskritisk sygdom, og som af hensyn til andres sundhed vil lade sig isolere på en sådan facilitet.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens ansvar efter stk. 1, herunder om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter og om kriterier for visitation til isolationsfaciliteter, krav til isolationsfaciliteter og om egenbetaling.

 

Kapitel 3

Foranstaltninger over for enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner

 

Generelle betingelser

 

  § 7.  Enhver foranstaltning efter dette kapitel skal være nødvendig, så kortvarig som mulig, og stå i rimeligt forhold til formålet med foranstaltningen. Den mindst indgribende og mest skånsomme foranstaltning skal anvendes, hvis denne er tilstrækkelig til at opnå formålet.

  Stk. 2.  Foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen.

 

  § 8.  Påbud efter §§ 9 og 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1 og 2, kan iværksættes over for enkeltpersoner, jf. dog stk. 5, for at forebygge, inddæmme eller udrydde alment farlige eller samfundskritiske sygdomme.

  Stk. 2.  Landslægeembedet skal, forinden der udstedes et påbud efter de i stk. 1 nævnte bestemmelser, opfordre den person, som foranstaltningen påtænkes rettet imod, til frivilligt at medvirke til at gennemføre foranstaltningen.

  Stk. 3.  Hvis den person, som en foranstaltning påtænkes rettet imod, bor eller har midlertidigt ophold på en institution, et behandlingssted eller lignende, anmoder Landslægeembedet institutionen, behandlingsstedet eller lignende om at sikre, at opfordringen til frivillig medvirken bliver meddelt. Hvis opfordringen om frivillig medvirkning ikke bliver imødekommet skal den pågældende institution, behandlingssted eller lignende hurtigst muligt orientere Landslægeembedet herom.

  Stk. 4.  Landslægeembedet anmoder i forbindelse med påbud meddelt efter de i stk. 1 nævnte bestemmelser, institutionen, behandlingsstedet eller lignende, om at sikre, at det meddelte påbud gennemføres.

  Stk. 5.  Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra Landslægeembedet fastsætte regler om, at der kan iværksættes foranstaltninger efter stk. 1, rettet mod en gruppe af enkeltpersoner, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan.

 

Undersøgelse

 

  § 9.  Med henblik på at forebygge, inddæmme eller udrydde alment farlige eller samfundskritiske sygdomme kan Landslægeembedet påbyde personer, der lider af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson.

 

Indlæggelse

 

  § 10.  Landslægeembedet kan for en bestemt periode påbyde personer, der lider af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet, herunder hvis det måtte være nødvendigt i forbindelse med undersøgelse efter § 9, eller rensning efter § 13.

  Stk. 2.  Påbud efter stk. 1 kan udstedes for en periode af maksimalt 4 uger. Påbud kan herefter forlænges med op til 4 uger ad gangen.

 

Isolation

 

  § 11.  Landslægeembedet kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere i en egnet facilitet.

  Stk. 2.  Påbud kan udstedes for en periode af maksimalt 4 uger. Påbud kan herefter forlænges med op til 4 uger ad gangen.

 

Behandling

 

  § 12.  Landslægeembedet kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig behandle af en sundhedsperson, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

  Stk. 2.  Påbud efter stk. 1 kan udstedes for en periode af maksimalt 4 uger. Påbud kan herefter forlænges med op til 4 uger ad gangen.

 

Rensning og desinfektion

 

  § 13.  Landslægeembedet kan påbyde, at der skal iværksættes rensning af smittede eller smittebærende personer, der er eller formodes at være forurenet med smitstof samt af personer, der har været i forbindelse med disse.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan endvidere påbyde, at personer, som formodes at være forurenet med smitstof, skal lade sig teste for smitstof, anvende værnemidler, beskyttelsesudstyr eller lignende for at hindre spredning af smitstof.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Landslægeembedet fastsætte nærmere regler om rensning af personer og om test, værnemidler, beskyttelsesudstyr eller lignende.

 

  § 14.  Landslægeembedet kan påbyde desinfektion af befordringsmidler og andet løsøre samt fast ejendom m.v.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Landslægeembedet fastsætte nærmere regler om desinfektion.

 

Offentlig transport

 

  § 15.  Landslægeembedet kan forbyde, at personer, der lider af en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, anvender offentlige transportmidler i en nærmere fastsat periode.

  Stk. 2.  Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et forbud fortsat er opfyldt.

 

Magtanvendelse med henblik på at gennemføre foranstaltninger

 

  § 16.  Landslægeembedet kan efter anmodning fra den institution, det behandlingssted eller lignende, som Landslægeembedet efter § 8, stk. 4, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 9, 10, 11, og 13, stk. 1 og 2, beslutte, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod:

1)  Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende.

2)  Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

  Stk. 2.  Ved aflåsning af lokaler, hvori den pågældende opholder sig, skal det tilsikres, at den pågældende kan tilkalde hjælp fra lokalet. Derudover skal den pågældende jævnligt, og mindst 1 gang i timen, tilses af personalet.

  Stk. 3.  Anvendelse af magt efter stk. 1, nr. 1 og 2, samt registrering af tilsyn, jf. stk. 2, 2. pkt., skal straks journalføres i den normalt anvendte journal for institutionen, behandlingsstedet eller lignende. 

  Stk. 4.  Beslutninger truffet i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning.

 

Politiets medvirken

 

  § 17.  Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med de gældende regler for at sikre overholdelsen af regler om forbud og påbud efter dette kapitel.

 

Kapitel 4

Samfundsmæssige foranstaltninger

 

Generelle betingelser

 

  § 18.  Enhver foranstaltning efter dette kapitel skal være nødvendig, så kortvarig som mulig, og stå i rimeligt forhold til formålet med foranstaltningen. Den mindst indgribende og mest skånsomme foranstaltning skal anvendes, hvis denne er tilstrækkelig til at opnå formålet.

  Stk. 2.  Foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen.

 

  § 19.  Foranstaltninger efter dette kapitel kan iværksættes for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  Foranstaltninger efter §§ 23, 24, 25 og 26 kan endvidere iværksættes for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, der uden foranstaltning formodes at kunne udvikle sig til en samfundskritisk sygdom.

 

Forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted

 

  § 20.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler for hele eller dele af landet om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, herunder i forbindelse med større eller mindre forsamlinger, arrangementer, begivenheder og lignende.

  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder og lignende.

  Stk. 3.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning.

  Stk. 4.  Stk. 1 og 2 gælder ikke for domstolene og Inatsisartut samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1.

 

Forbud mod ophold på bestemte steder

 

  § 21.  Er der i medfør af § 20, stk. 1, fastsat regler om forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, kan Naalakkersuisut nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, som er omfattet af disse regler, og hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter Landslægeembedets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med den samfundskritiske sygdom det pågældende sted. Forbud efter 1. pkt. omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

  Stk. 2.  Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et forbud fortsat er opfyldt.

 

Foranstaltninger over for en flerhed af personer, som har befundet sig på steder med konstateret smitte

 

  § 22.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, at personer, som har befundet sig et bestemt sted, deltaget i en forsamling, et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret smitte med en samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af en sundhedsperson eller om nødvendigt lade sig isolere i en egnet facilitet.

 

Afspærring af et område

 

  § 23.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen påbyde, at der for en bestemt periode skal ske afspærring af et område, hvor en samfundskritisk sygdom optræder, jf. dog § 19, stk. 2, eller hvor der er en nærliggende risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.

  Stk. 2.  Påbud om afspærring efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et påbud fortsat er opfyldt.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at meddele påbud efter stk. 1, herunder om den nærmere afgrænsning af området. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området.

 

Restriktioner for eller forbud mod besøgendes adgang til sygehuse, plejehjem, plejeboliger, m.v.

 

  § 24.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, for en bestemt periode fastsætte regler for hele eller dele af landet om restriktioner for eller forbud mod, herunder om undtagelser til restriktioner for eller forbud mod, besøgendes adgang til sygehuse og behandlingssteder, private og offentlige plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lignende. Restriktioner og forbud efter 1. pkt. kan endvidere fastsættes for alment farlige sygdomme, jf. § 19, stk. 2.

  Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige regler fastsat i eller i medfør af anden lovgivning.

 

Restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til offentlige institutioner, faciliteter og lignende

 

  § 25.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, for en bestemt periode fastsætte regler for hele eller dele af landet om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner, faciliteter og lignende. Restriktioner og forbud efter stk. 1 kan endvidere fastsættes for alment farlige sygdomme, jf. § 19, stk. 2.

  Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige regler fastsat i eller i medfør af anden lovgivning.

 

Restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner

 

  § 26.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, for en bestemt periode fastsætte regler for hele eller dele af landet om restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til private og offentlige dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Restriktioner og forbud efter stk. 1 kan endvidere fastsættes for alment farlige sygdomme, jf. § 19, stk. 2.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, for en bestemt periode fastsætte regler for en konkret uddannelsesinstitution, som ikke er omfattet af stk. 1, om restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til uddannelsesinstitutionen.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om særlige foranstaltninger i situationer omfattet af stk. 1 og 2, herunder regler om nødpasning, nødundervisning, beviser, prøver, eksaminer, vejledning og optagelse, ydelser, betaling, tilskud og lignende.

  Stk. 4.  Regler fastsat i medfør af stk. 1-3 kan fravige anden lovgivning.

 

Restriktioner for og forbud mod adgangen til transportmidler

 

  § 27. Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning. 

  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning.

 

Restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang

 

  § 28. Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.

  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning.

 

Anvendelse af personlige smitteforebyggende midler og værn i det offentlige rum

 

  § 29.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Epidemikommissionen, for en bestemt periode fastsætte regler for hele eller dele af landet om anvendelse af personlige smitteforebyggende midler, herunder regler om krav til de personlige smitteforebyggende midler samt om værn i det offentlige rum.

 

  § 30.  Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med de gældende regler for at sikre overholdelsen af regler om forbud og påbud efter dette kapitel.

 

Kapitel 5

Foranstaltninger mod smitsomme sygdommes indførelse her i landet

 

  § 31.  Ved et skibs ankomst her til landet skal føreren og en eventuel skibslæge via havnemyndighederne underrette Landslægeembedet, hvis der er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller hvis andre forhold om bord indebærer fare for udbredelse af smitte.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan afkræve føreren af skibet og en eventuel skibslæge yderligere oplysninger, der har betydning for fare for udbredelse af smitte.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Landslægeembedet fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles i medfør af stk. 1, samt om meddelelsens form.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, at underretningspligten efter stk. 1 kan fraviges for skibe, der ankommer fra nærmere angivne lande eller går i regelmæssig rutefart samt for lodsbåde, fiskerbåde og andre mindre fartøjer.

 

  § 32.  Ved et luftfartøjs ankomst her til landet skal føreren eller dennes befuldmægtigede forinden landingen via luftfartsmyndighederne underrette Landslægeembedet, hvis der er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller hvis andre forhold om bord indebærer fare for udbredelse af smitte.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan afkræve føreren af flyet eller dennes befuldmægtigede yderligere oplysninger, der har betydning for underretning efter stk. 1.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Landslægeembedet fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles i medfør af stk. 1, samt om meddelelsens form.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, at underretningspligten efter stk. 1 kan fraviges for luftfartøjer, der ankommer fra nærmere angivne lande eller går i regelmæssig rutefart.

 

  § 33.  Hvis der er personer om bord på et skib eller luftfartøj, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller hvis andre forhold om bord indebærer fare for udbredelse af smitte, må der ikke ske samkvem med personer i land, før Landslægeembedet har meddelt tilladelse til frit samkvem, jf. dog § 37, stk. 1.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan, som betingelse for at meddele tilladelse til frit samvær efter stk. 1 med personer i land eller uden for en lufthavn eller uden for den terminal, hvortil transportmidler ankommer, bestemme:

1)  at passagerer og besætningsmedlemmer skal lade sig undersøge,

2)  at passagerer og besætningsmedlemmer skal lade sig isolere, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger, eller

3)  om nødvendigt lade sig indlægge til observation på et sygehus.

  Stk. 3.  Den der har rådigheden over et skib eller luftfartøj skal afholde de direkte afledte udgifter der opstår såfremt personer uberettiget går ombord på skibet eller luftfartøjet jf. stk. 1, førend tilladelse til frit samkvem er meddelt.

  Stk. 4.  Politiet yder efter anmodning og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med de gældende regler bistand med henblik på at sikre overholdelsen af stk. 1 og 2.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang der fra et skib eller et luftfartøj, der ankommer fra udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne ikke må ske samkvem med personer i land eller uden for en lufthavn eller uden for den terminal, hvortil transportmidlet ankommer.

 

  § 34.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, at personer, der ankommer til landet fra nærmere angivne lande eller bestemte områder, og som formodes at kunne være smittet med en samfundskritisk sygdom, forinden indrejse til landet eller i forbindelse med ankomst til landet, skal:

1)  fremsende eller fremvise dokumentation for, at de ikke har en nærmere bestemt samfundskritisk sygdom,

2)  fremsende eller fremvise dokumentation for vaccination mod en nærmere bestemt samfundskritisk sygdom,

3)  lade sig undersøge for, om de har en samfundskritisk sygdom,

4)  lade sig isolere, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger, eller

5)  om nødvendigt lade sig indlægge til observation på et sygehus.

 

  § 35.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes over for gods, bagage og post for at hindre indførelse og udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

 

  § 36.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at hindre, at rotter, andre gnavere eller smittebærere fører smitte fra alment farlig eller samfundskritisk sygdom ind eller ud af landet. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, at havne- og luftfartsmyndighederne kan lade nærmere bestemte praktiske foranstaltninger udføre ved en skadedyrsbekæmper eller lignende.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at den, der har rådigheden over et skib eller luftfartøj, afholder udgifterne til undersøgelse for og eventuel udryddelse af rotter, eller andre gnavere og smittebærere.

 

  § 37.  Den der har rådigheden over et skib eller luftfartøj, der efter Landslægeembedets skøn kun anløber havn eller foretager landing for at landsætte syge eller lig, afholder udgifterne til eventuelle foranstaltninger iværksat i medfør af Inatsisartutloven, bortset fra udgifter til lægeundersøgelse og til andre supplerende undersøgelser, der er nødvendige for at konstatere en undersøgt persons helbredstilstand. Bestemmelsen finder anvendelse for alment farlige og samfundskritiske sygdomme.

  Stk. 2.  I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, afholder den, der har rådigheden over skibet eller luftfartøjet, udgifterne til de syges behandling og pleje samt til de dødes begravelse, ligbrænding eller transport til begravelsesstedet. Dog er personer, der er registreret med bopæl i Grønland, omfattet af de regler, som gælder for personer med bopæl i Grønland.

  Stk. 3.  Udgifter til foranstaltninger, der i strandingstilfælde iværksættes i henhold til Inatsisartutloven, dækkes så vidt muligt af værdien af det strandede gods.

  Stk. 4.  Den der har rådigheden over skibet eller luftfartøjet jf. stk. 1 skal afholde de direkte afledte udgifter der opstår såfremt personer uden tilladelse fra Landslægeembedet eller uden tjenstligt ærinde går ombord på skibet eller luftfartøjet jf. stk. 1, førend tilladelse til frit samkvem er meddelt.

 

Kapitel 6

Foranstaltninger med henblik på smittehåndtering, obduktion m.v.

 

  § 38.  Naalakkersuisut kan efter rådføring med Epidemikommissionen fastsætte regler om indførsel, forhandling, udlevering, bearbejdning, opbevaring og udførsel af smitstof, der stammer fra en smitsom sygdom, som er omfattet af denne Inatsisartutlov.

 

  § 39.  Naalakkersuisut kan, efter rådføring med Landslægeembedet, til varetagelse af det i § 1 nævnte formål fastsætte nærmere regler om ind- og udførsel af lig, der har været udsat for smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, samt om disses behandling og transport her i landet.

 

  § 40.  Når det formodes at et dødsfald skyldes en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, kan Landslægeembedet beslutte, at obduktion skal ske, når det vurderes at være nødvendigt for:

1) med sikkerhed at fastslå, at dødsfaldet skyldes en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller

2) at tilvejebringe vigtig viden om den alment farlige eller samfundskritiske sygdoms forløb, udvikling, egenskaber, kendetegn eller symptomer.

  Stk. 2.  Landslægeembedet skal snarest muligt, og inden obduktion foretages, oplyse afdødes nærmeste pårørende om, at der vil blive foretaget obduktion.

 

  § 41.  Landslægeembedet kan foranledige iværksat undersøgelser af bakteriologisk eller lignende art, som er nødvendige for med sikkerhed at fastslå en smittes art, oprindelse og udbredelse.

 

  § 42.  Når der er fare for, at smitte fra en alment farlig eller samfundskritisk sygdom kan spredes ved virksomheders fremstilling og distribution af levnedsmidler, kan Naalakkersuisut efter rådføring med Epidemikommissionen beslutte at iværksætte foranstaltninger med henblik på at bringe smittefaren til ophør, om fornødent ved at påbyde hel eller delvis lukning af den pågældende virksomhed eller ved at forbyde smittebærende personer adgang til virksomheden.

 

Kapitel 7

Oplysningspligter og behandling af personoplysninger i forbindelse med smitteopsporing og overvågning af smitsomme sygdomme m.v.

 

Oplysningspligt for fysiske og juridiske personer

 

  § 43.  Fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Landslægeembedet at afgive relevante personoplysninger, herunder oplysninger om deres forudgående opholdssted i ind- eller udland samt navn og kontaktoplysninger på de personer, som vedkommende har været i nær kontakt med. Landslægeembedet kan alene anmode om oplysninger efter 1. pkt., hvis det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

  Stk. 2.  Sundhedspersoner er forpligtet til at videregive relevante personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om adfærd til Landslægeembedet, hvis sundhedspersonen får kendskab til, at en patient har en særlig risikoadfærd, der konkret vurderes at kunne være relevant for Landslægeembedets beslutning om at træffe foranstaltninger i medfør af kapitel 3.

  Stk. 3. Myndigheder, institutioner og sundhedspersoner er endvidere forpligtet til, efter anmodning fra Landslægeembedet, at videregive oplysninger fra patientjournaler m.v. og omsorgsjournaler, i det omfang det er nødvendigt for Landslægeembedets beslutning om at træffe foranstaltninger i medfør af kapitel 3.

  Stk. 4.  Juridiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Landslægeembedet at afgive relevante kontaktoplysninger på ansatte, medlemmer, gæster m.fl. samt oplysninger om deres færden. Landslægeembedet kan alene anmode om oplysninger efter 1. pkt., når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom. Landslægeembedet kan kun anmode om personoplysninger i det omfang sådanne foreligger.

 

  § 44.  Efter anmodning fra Landslægeembedet skal den ansvarshavende for et luftfartøj eller et skib, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger og oplysninger om besætningsmedlemmer, i det omfang sådanne foreligger, hvis en person om bord lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom eller formodes at kunne være smittet med en sådan.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal udleveres i medfør af stk. 1, samt i hvilken form.

 

Anmeldelsesordning vedrørende smitsomme sygdomme

 

  § 45.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at det påhviler autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der udfører laboratorieanalyser, at videregive personoplysninger vedrørende smitsomme sygdomme omfattet af § 2 til Landslægeembedet.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at det påhviler autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der i andet regi udfører laboratorieanalyser, at videregive prøvemateriale, eller analyseresultatet af helgenomsekventering af virus eller lignende analyser af prøvemateriale fra prøver, der konstaterer, at en person lider af en smitsom sygdom omfattet af § 2, til Landslægeembedet.

 

Udveksling af personoplysninger mellem myndigheder

 

  § 46.  Landslægeembedet kan indgå aftale med Statens Serum Institut og andre relevante myndigheder om smitteopsporing. Landslægeembedet behandler og modtager eller videregiver følgende personoplysninger i forbindelse med smitteopsporing af personer, der er smittet med en sygdom omfattet af § 2:

1)  Personnummer eller andre personhenførbare oplysninger.

2)  Formodet smittekilde.

3)  Den smittedes forudgående udlandsophold.

4)  Den smittedes flyrejser.

5)  Antal nære kontakter, som den smittede har oplyst om.

  Stk. 2.  Landslægeembedet må kun udlevere og modtage oplysninger efter stk. 1, når det er nødvendigt for Statens Serum Instituts og andre relevante myndigheders varetagelse af opgaver vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme omfattet af § 2. 

 

  § 47.  Landslægeembedet kan videregive relevante personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, til den stedlige kommunalbestyrelse, hvis det er nødvendigt med henblik på, at kommunalbestyrelsen bistår Landslægeembedet med at opfordre borgere i den pågældende kommune til frivilligt at medvirke til foranstaltninger efter kapitel 3.

  Stk. 2.  Den stedlige kommunalbestyrelse skal videregive personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, efter anmodning fra Landslægeembedet. Landslægeembedet må kun anmode om oplysninger efter 1. pkt., når det er nødvendigt til brug for Landslægeembedets opgaver vedrørende smitteopsporing eller til brug for Landslægeembedets beslutning om foranstaltninger i medfør af kapitel 3.

 

  § 48.  Landslægeembedet kan videregive navn og oplysning om, at en person er smittet med en nærmere bestemt alment farlig eller samfundskritisk sygdom, til den offentlige eller private institution, som personen bor eller går på, hvis der på institutionen er konstateret smitte, og det er nødvendigt for, at institutionen kan træffe nødvendige forholdsregler for at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

 

Bemyndigelsesbestemmelse vedrørende behandling af personoplysninger

 

  § 49.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig for at hindre udbredelse af eller smitte med en nærmere bestemt alment farlig eller samfundskritisk sygdom omfattet af § 2.

  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige regler om behandling af personoplysninger fastsat i eller i medfør af anden lovgivning.

 

Kapitel 8

Fravigelse af det offentliges forpligtelser og privates rettigheder ifølge anden lovgivning samt sikring af forsyningen

 

  § 50.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når det som følge af en samfundskritisk sygdom er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer med et akut eller kritisk behandlingsbehov.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om fravigelse af betingelser fastsat i anden lovgivning eller i medfør af anden lovgivning, når fravigelse er nødvendig for at sikre patienters og borgeres behandling, pleje og andre rettigheder m.v. i eller i medfør af lovgivning, og disse betingelser ikke vil kunne opfyldes som følge af regler fastsat i medfør af stk. 1.

  Stk. 3.  Regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 skal ophæves, når der ikke længere er grundlag for at fravige de pågældende forpligtelser, rettigheder og betingelser.

 

  § 51.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates forpligtelser og rettigheder over for det offentlige, fastsat i eller i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, i det omfang opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger mod samfundskritiske sygdomme truffet efter denne Inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Regler udstedt i medfør af stk. 1, skal ophæves, når der ikke længere er grundlag for fravigelse af de pågældende rettigheder og forpligtelser.

 

  § 52.  Naalakkersuisut kan i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af samfundskritisk sygdom her i landet fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

  Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning.

 

Kapitel 9

Parlamentarisk kontrol af bemyndigelsesbestemmelser

 

  § 53.  Naalakkersuisut kan alene fastsætte regler i medfør af § 2, stk. 6, § 20, stk. 1, og §§ 24-29 og 34, hvis indholdet af reglerne sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen forinden er forelagt for et af Inatsisartut nedsat udvalg, og udvalget ikke har udtalt sig imod reglernes udstedelse, jf. dog stk. 2 og 3.

  Stk. 2.  Stk. 1 omfatter ikke ophævelse, lempelse eller uvæsentlige ændringer af allerede fastsatte regler.

  Stk. 3.  Foreligger der en overhængende og akut fare for eller trussel mod folkesundheden, kan Naalakkersuisut udstede reglerne uden forudgående forelæggelse for udvalget efter stk. 1.  I så fald skal Naalakkersuisut uden unødigt ophold efter udstedelsen af reglerne forelægge disse for udvalget. Udtaler udvalget sig herefter imod reglerne, skal Naalakkersuisut ophæve reglerne.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte en frist for, hvornår udvalget senest skal tilkendegive, om udvalget udtaler sig imod reglerne.

 

  § 54.  Indstiller et flertal Epidemikommissionen af egen drift eller efter anmodning, at der fastsættes regler i medfør af § § 2, stk. 6, § 20, stk. 1, §§ 24-29 og § 34, eller at regler, der er fastsat i medfør af disse bestemmelser, ophæves eller lempes, og vil Naalakkersuisut ikke følge indstillingen, skal Naalakkersuisut hurtigst muligt orientere et af Inatsisartut dertil nedsat udvalg om Epidemikommissionens indstilling og om, at Naalakkersuisut ikke vil følge denne.

  Stk. 2.  Stk. 1 omfatter ikke uvæsentlige ændringer af allerede fastsatte regler.

 

  § 55.  Naalakkersuisut offentliggør Epidemikommissionens indstillinger om, hvorvidt der bør fastsættes regler i medfør af § 2, stk. 6, § 20, stk. 1, §§ 24-29 og, § 34. 

  Stk. 2.  Skal der ske forelæggelse for eller orientering af det af Inatsisartut nedsatte udvalg efter §§ 53 og 54, skal indstillingen offentliggøres hurtigst muligt efter forelæggelsen eller orienteringen jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  Offentliggørelse af indstillinger efter § 53 kan afvente offentliggørelse af regler, der er beskrevet i indstillingen, såfremt dette er nødvendigt for at undgå en adfærd i befolkningen, som kan medføre en fare for eller trussel mod folkesundheden. Offentliggørelse af indstillingen skal herefter ske hurtigst muligt.

 

Kapitel 10

Ekspropriation

 

  § 56.  Naalakkersuisut kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne Inatsisartutlov, eller regler fastsat i medfør heraf, iværksætte ekspropriation efter reglerne i Landstingslov om ekspropriation.

 

Kapitel 11

Klage og indbringelse for domstolene

 

  § 57. Ved foranstaltninger i medfør af Inatsisartutloven, som har karakter af frihedsberøvelse, og ved afslag på anmodning om ophævelse af sådanne foranstaltninger, giver myndigheden den pågældende eller dennes repræsentant vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i retsplejeloven.

  Stk. 2.  Fremsættes der anmodning om domstolsprøvelse, skal den myndighed, som har besluttet frihedsberøvelsen eller nægtet at ophæve den, snarest og så vidt muligt senest 7 dage efter, at anmodningen er fremsat, forelægge sagen for Retten i Grønland.

  Stk. 3.  Påbud efter §§ 10 - 12 skal af Landslægeembedet indbringes for Retten i Grønland senest 7 dage efter meddelelse herom.

 

Kapitel 12

Ransagning og sanktionsbestemmelser

 

Ransagning

 

  § 58.  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne Inatsisartutlov kan ske i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven.

 

Sanktionsbestemmelser

 

  § 59. Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der:

1)  Undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, eller § 23, stk. 1.

2)  Overtræder et forbud fastsat i medfør af § 15, stk. 1, eller § 21, stk. 1.

3)  Undlader at efterkomme pligter efter § 31, stk. 1 og 2, eller § 32, stk. 1 og 2.

4)  Overtræder § 33, stk. 1-2.

5)  Overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud fastsat i medfør af § 42.

6)  Undlader at efterkomme anmodninger efter § 43 eller § 44, stk. 1.

  Stk. 2.  For forskrifter, der udfærdiges i henhold til Inatsisartutloven, kan der fastsættes foranstaltninger efter kriminalloven.

  Stk. 3.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.

  Stk. 4.  Bøder, der idømmes efter denne inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør heraf, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 13

Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

  § 60.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut