Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligfinansiering
(Lån og tilskud til radonsikring)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 2020 om boligfinansiering, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 30. november 2020, foretages følgende ændringer:

 

1. § 19 affattes således:

§ 19.  Kommunalbestyrelsen kan yde lån med op til kr. 300.000 til istandsættelse af en eksisterende bolig, der tjener som bolig for en pensionist, og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er eneejere af boligen.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan yde lån med op til kr. 100.000 til foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften i en eksisterende bolig, der tjener som bolig for en pensionist, og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er eneejere af boligen.

  Stk. 3.  Som pensionist anses personer, der er berettiget til alderspension, førtidspension eller som modtager tjenestemandspension.

  Stk. 4.  Med ægtefælle sidestilles registreret partner, eller ægteskabslignende samliv, når samlivet har bestået i de seneste 2 år.

  Stk. 5.  Der kan ikke ydes lån i medfør af dette kapitel samtidigt med, at der ydes lån i medfør af bestemmelserne i kapitel 3 eller tilskud i medfør af bestemmelserne i kapitel 4 a.”

 

2. § 21 affattes således:

  § 21. Lån efter § 19, stk. 1 og 2, er betinget af følgende:

1) Der er meddelt afslag på lån i bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til finansiering af istandsættelse eller foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften.

2) Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret og uden bestående præmierestance.

3) Eventuel ægtefælle har som medejer af boligen tiltrådt istandsættelse eller foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften samt låneansøgning.
  Stk. 2.  Lån efter § 19, stk. 2, er endvidere betinget af, at radon i indeluften overstiger den til enhver tid i Grønlands Bygningsreglement fastsatte grænseværdi.

  Stk. 3. Lån kan kun ydes, såfremt låntager selv finansierer den resterende del af de samlede udgifter til istandsættelse eller foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften.”

 

3. Efter § 24 b indsættes i kapitel 4 a:

§ 24 c.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud med op til kr. 100.000 til foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften i boliger, der tilhører og tjener som bolig for personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. 300.000 eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under kr. 300.000, uanset deres hidtidige indkomst. § 24 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2. Tilskud er betinget af, at:

1)  radon i indeluften overstiger den til enhver tid i Grønlands Bygningsreglement fastsatte grænseværdi,

2)  der er meddelt afslag på lån i bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til finansiering af foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften og at

3) boligen er brand- og bygningsskadeforsikret og uden bestående præmierestance.

  Stk. 3.  Tilskud kan kun ydes, såfremt ansøger selv finansierer den resterende del af de samlede udgifter til foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilskud til foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften og herunder om administration, udbetaling og tilskudsberettigede arbejde.”

 

4. § 28 affattes således:
§ 28.  Ansøgning om lån i medfør af kapitel 3 og 4 samt ansøgning om tilskud i medfør af kapitel 4 a sendes skriftligt til kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2.  Ansøgningen skal være vedlagt:

1)  Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse.

2)  Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand.

3)  Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet.

4)  Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde kræver en arealtildeling.

5)  Dokumentation for eventuel egenfinansiering.

6)  Ansøgerens cpr-nummer og bopælsattest.

7)  Dokumentation for ejerforhold til boligen.

8)  Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om ansøgers gæld til det offentlige.

  Stk. 3. Ansøgning om lån i medfør af § 19, stk. 2, eller tilskud i medfør af § 24 c skal endvidere være vedlagt:

1) Oplysning om antal og placering af lukkede dosimetre samt måleperioden.

2) Rapport fra analyselaboratorium.

3) Notat fra bygningssagkyndig med forslag til foranstaltninger til reduktion af radon i indeluften i boligen.

  Stk. 4.  På baggrund af de fremsendte ansøgninger tager kommunalbestyrelsen stilling til, om lån eller tilskud kan bevilges.”

 

5. § 30 affattes således:

§ 30. Godkender kommunalbestyrelsen en ansøgning om lån eller tilskud, udstedes et tilsagn, hvoraf lånets eller tilskuddets foreløbige størrelse og vilkårene fremgår.

  Stk. 2. Sker der ændringer i det overslag over udgifter, der har dannet baggrund for bevillingen af kommunalbestyrelsens lån eller tilskud, og får ændringen indflydelse på lånets eller tilskuddets endelige størrelse, skal ansøger uden ugrundet ophold meddele dette til kommunalbestyrelsen. I modsat fald vil det endelige lån eller tilskud ikke kunne udgøre et større beløb, end der er givet tilsagn om.”

 

6. § 31 affattes således:

§ 31. Lånets eller tilskuddets endelige størrelse beregnes på baggrund af det endelige byggeregnskab. Det endelige byggeregnskab skal bekræftes af uafhængig 3. mand.

  Stk. 2. Værdi af ansøgers eget arbejde indgår ikke i de samlede udgifter, jf. stk. 1. Dette gælder dog ikke, såfremt ansøgers arbejde er udført som led i ansøgers sædvanlige virksomhed indenfor byggeri og anlæg.”

 

7. Overskriften før § 33 affattes således:

 

”Udbetaling af lån og tilskud”

 

8. Efter § 34 indsættes før overskriften før § 35:

§ 34 a.  Tilskud i medfør af § 24 a og § 24 c udbetales, når istandsættelse, forbedring, udvidelse eller foranstaltning til reduktion af radon i boligen er færdiggjort og mod forevisning af bekræftet byggeregnskab samt dokumentation for brand- og bygningsskadeforsikring. Tilskuddet udbetales dog tidligst i det år, hvor bevillingen er optaget på et af kommunalbestyrelsen vedtaget budget. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at tilskud udbetales direkte til den udførende entreprenør.
  Stk. 2. Ved udvidelse kræves tillige ibrugtagningstilladelse for udbetaling af tilskud.

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut