Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
13. juni 2023
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet
(Mulighed for optagelse på en erhvervsuddannelse uden praktikplads)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, Inatsisartutlov nr. 6 af 6. juni 2016 og Inatsisartutlov nr. 15 af 12. juni 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 1, affattes således:

”Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem praktik- og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag.”

 

2. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

”Adgang til uddannelserne og optagelse”

 

3. I § 7, stk. 1, ændres ”stk. 2-4” til: ”stk. 2-5”.

 

4. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

  Stk. 4.  Adgangen til en erhvervsmæssig grunduddannelse er betinget af, at ansøger inden optagelse har underskrevet en lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale, jf. dog § 7 a.”

 

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

 

5. Efter § 7 indsættes:

  § 7 a.  Branche- og erhvervsskolerne skal optage ansøgere på erhvervsmæssige grunduddannelser, selv om kravet om lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale, jf. § 7, stk. 4, ikke er opfyldt, hvis

1)  praktikuddannelsen foregår på skolen, jf. § 10, stk. 4, eller

2)  Naalakkersuisut har godkendt, at det i uddannelsesplanen for den konkrete uddannelse, jf. § 5, stk. 3 fastsættes, at der kan optages ansøgere på uddannelsen, selv om ansøgerne ikke har en lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale på optagelsestidspunktet.

Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår og betingelser for godkendelse af en uddannelsesplan uden krav om forudgående indgåelse af lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale, herunder om at godkendelse forudsætter, at skolen tilvejebringer en praktikplads på et senere tidspunkt under uddannelsesforløbet eller på anden vis sikrer optagne elever et tilsvarende forløb, eksempelvis gennem skolepraktik.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juni 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut