Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
27. april 2023
Gældende

Cirkulære om den fælles offentlige webportal sullissivik.gl

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Cirkulæret finder anvendelse for Naalakkersuisuts departementer og underliggende enheder, jf. cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen).

  Stk. 2.  Undtaget er de nettostyrede virksomheder og uafhængige myndigheder. 

 

  § 2.  Kommunerne kan helt eller delvist tilslutte sig sullissivik.gl efter aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

  Stk. 2.  Rigsmyndigheder kan helt eller delvist tilslutte sig sullissivik.gl efter aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

  Stk. 3.  De nettostyrede virksomheder kan helt eller delvist tilslutte sig sullissivik.gl efter aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

   Stk. 4.  Hvis kommunerne, rigsmyndighederne eller nettostyrede virksomheder vælger at tilslutte sig sullissivik.gl, skal de acceptere at blive omfattet af dette cirkulære.

 

www.sullissivik.gl

 

  § 3.  Digitaliseringsstyrelsen skal stille den fælles offentlige webportal www.sullissivik.gl til rådighed for offentlige myndigheders indhold, digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger, der henvender sig til borgere og virksomheder.

 

Minimumsindhold på sullissivik.gl

 

  § 4.  Indholdet på Sullissivik.gl skal mindst bestå af følgende elementer:

1)  En beskrivelse af de rettigheder og pligter borgere og virksomheder har i henhold til gældende lovgivning.

2)  Links til relevant gældende lovgivning. 

3)  Den ressortansvarlige myndigheds navn, adresse, telefonnummer og emailadresse og andre kontaktoplysninger.

  Stk. 2.  Det skal desuden fremgå af Sullissivik.gl, hvad Sullissivik.gl er, hvem der har ansvaret for webportalen, og kontaktinfo for den systemansvarlige.

 

  § 5.  Sullissivik.gl skal opfylde anerkendte standarder for brugervenlighed og tilgængelighed.

  Stk. 2.  Brugervenlighed og tilgængelighed skal sikres gennem opfattelighed, anvendelighed, forståelighed og robusthed.

  Stk. 3.  Ved opfattelighed forstås, at information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugerne på måder, som de kan opfatte.

  Stk. 4.  Ved anvendelighed forstås, at brugergrænsefladekomponenter og navigation skal være anvendelig.

  Stk. 5.  Ved forståelighed forstås, at informationen og betjeningen af brugergrænsefladen skal være forståelig.

  Stk. 6.  Ved robusthed forstås, at indholdet skal være robust nok til at kunne anvendes stabilt på en bred vifte af browsere, herunder ved kompenserende teknologier.

 

  § 6.  På www.sullissivik.gl skal Digitaliseringsstyrelsen oplyse nærmere om forståelse af begreberne i § 5.

 

Digitale selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl

 

  § 7.  Enhver digitale selvbetjeningsløsning, der behandler personoplysninger, skal anvende NemLog-in til login og autentifikation. NemLog-in stilles til rådighed af den danske Digitaliseringsstyrelse, jf. anordning af lov om MitID og NemLog-in.

 

  § 8.  Digitaliseringsstyrelsen skal stille en digital blanket til rådighed for alle offentlige myndigheder. En digital blanket er en digitaliseret udgave af en fysisk blanket eller formular. Den digitale blanket på sullissivik.gl er et tilbud til borgere og virksomheder om at kunne fremsende fysiske blanketter eller formularer til en offentlig myndighed digitalt og sikkert via sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Den offentlige myndighed skal udpege en fastsat e-mailadresse til modtagelse af de digitale blanketter. Ændring af e-mailadressen skal meddeles mindst 5 arbejdsdage før ændringen skal have virkning på sullissivik@sullissivik.gl.

  Stk. 3.  En digital blanket skal indsamle MitID-oplysninger, der sikrer dokumentation for identiteten af afsenderen eller af den, som har ret til at repræsentere afsenderen digitalt.

 

  § 9.  Digitaliseringsstyrelsen skal bistå offentlige myndigheder med at implementere en digital integreret selvbetjeningsløsning på sullissivik.gl. En integreret selvbetjeningsløsning er helt eller delvist gennemført selvbetjeningsløsning, der på en automatiseret måde overfører oplysninger indsamlet på sullissivik.gl direkte til et sagsbehandlingssystem eller andet fagsystem.

  Stk. 2.  Den offentlige myndighed skal selv forestå udvikling, drift og administration af den integrerede digitale selvbetjeningsløsning inden for egen finanslovsbevilling.

 

Ansvar for indhold

 

  § 10.  Den ressortansvarlige myndighed på området er ansvarlig for, at der til enhver tid foreligger ajourførte beskrivelser af de forhold, der er nævnt i § 4, stk. 1.

  Stk. 2.  Indholdet på sullissivik.gl skal være opdateret og retvisende senest på tidspunktet for ikrafttrædelsen af ny eller ændret lovgivning. Herunder ændring af administrativ praksis.

 

  § 11.  Efter afslutningen af hver ordinære Inatsisartut samling fremsender Digitaliseringsstyrelsen en oversigt til hver myndighed over deres indhold og selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Myndigheden skal gennemgå deres indhold og selvbetjeningsløsning med henblik på ændringer forårsaget af vedtagelser i Inatsisartut eller anden administrativ årsag.

 

  § 12.  Digitaliseringsstyrelsen skal på sullissivik.gl og nanuaraq.gl offentliggøre retningslinjer og vejledninger til, hvordan myndighederne skal udarbejde indhold eller selvbetjeningsløsninger.

  Stk. 2.  Digitaliseringsstyrelsen skal udbyde et kursus for medarbejdere, der skal arbejde med indhold på sullissivik.gl. Medarbejdere, som skal arbejde med indhold på sullissivik.gl, skal gennemgå dette kursus.

 

Årsmøde

 

  § 13.  Digitaliseringsstyrelsen indkalder til et årsmøde med alle myndigheder med indhold eller selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Mødeindkaldelsen fremsendes til den øverste forvaltningschef. Forvaltningschefen skal videresende indkaldelse til de medarbejdere, der skal arbejde med myndighedens indhold eller selvbetjeningsløsninger til at deltage i årsmødet, herunder afdelingschefen, som har sagsområdet i sit ansvarsområde. Der er mødepligt for afdelingschef og medarbejdere.

  Stk. 3.  Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 4.  Indholdet af årsmødet er mindst:

  1. Status på samarbejdet det sidste år,
  2. Gennemgang af indhold og selvbetjeningsløsninger,
  3. Fastsættelse af tidsfrister for rettelse af fejl og mangler.

 

Ressortændringer

 

  § 14.  Ved ressortændringer skal den afgivne myndighed oplyse Digitaliseringsstyrelsen om det indhold, der skal overflyttes til den modtagne myndighed.

  Stk. 2.  Den modtagne myndighed skal umiddelbart efter overflytningen af indholdet meddele Digitaliseringsstyrelsen, hvilke ændringer der skal foretages i det pågældende indhold som følge af overflytningen.

  Stk. 3.  Har den modtagne myndighed andet indhold på sullissivk.gl indkalder Digitaliseringsstyrelsen kontaktpersonen jf. § 11, stk. 3, til et møde. På mødet fastsættes tidsfrister for opdatering af det modtagne indhold på sullissivik.gl.

  Stk. 4.  Har den modtagne myndighed ikke indhold på sullissivik.gl indkalder Digitaliseringsstyrelsen myndigheden efter proceduren i § 13.

 

Ikke retvisende indhold

 

  § 15.  Bliver Digitaliseringsstyrelsen gjort bekendt med, at indholdet på sullissivik.gl ikke er retvisende, giver Digitaliseringsstyrelsen straks forvaltningschefen meddelelse herom.

  Stk. 2.  Får Digitaliseringsstyrelsen ikke en meddelelse fra forvaltningschefen, afdelingschefen eller anden medarbejder i myndigheden om indholdets rigtighed eller nyt retvisende indhold inden 5 arbejdsdage efter meddelelsen, blokeres indholdet. Meddelelse om blokering gives til forvaltningschefen eller til den øverste forvaltningschef for tilsluttede myndigheder jf. § 2.

 

Dataansvarlighed

 

  § 16.  En myndighed, der anmoder Digitaliseringsstyrelsen om en selvbetjeningsløsning på sullissivik.gl, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på dets selvbetjeningsløsning i sullissivik.gl.

 

Teknisk løsning og sikkerhed

 

  § 17.  Digitaliseringsstyrelsen skal stille et contentmanagement system (CMS-system), standardmoduler samt fælles webflade til rådighed for myndighedernes digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger.

 

  § 18.  Digitaliseringsstyrelsen er systemansvarlig for sullissivik.gl.

   Stk. 2.  Systemansvaret indebærer, at Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataanordningen.

  Stk. 3.  Digitaliseringsstyrelsens rettigheder og pligter, som systemansvarlig og databehandler er nærmere fastsat i cirkulære om ansvar, opgaver og tilsyn med behandling af personoplysninger (databehandleraftalen).

 

  § 19.  Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for udvikling, drift, sikkerhedsopdatering og administration af det underliggende CMS-system, der styrer sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Digitaliseringsstyrelsen administrerer adgangsforholdene til CMS-systemet.

  Stk. 3.  Ændringer af sullissivik.gl varsles med 6. måneder. Undtagen i forbindelse med sikkerhedsopdateringer af CMS-systemet, de vil blive gennemført straks.

  Stk. 4. Ændringer, som følge af ny lovgivning mm, vil blive gennemført som følge af lovgivningens konsekvens.

 

  § 20.  En myndigheds leverancekontrakt til en digital selvbetjeningsløsning skal mindst indeholde:

1)  En Service Level Agreement, der fastsætter supporttider for fejlretning og nedetider.

2)  En samarbejdsaftale, der inkluderer Digitaliseringsstyrelsen som samarbejdspartner.

3)  Krav til informationssikkerhed.

4)  Krav til sikkerhedsopdatering af løsningen.

5)  En beskrivelse af den tekniske konfiguration til sullissivik.gl og NemLog-in.

 

Ikrafttræden

 

  § 21.  Cirkulæret træder i kraft den 1. maj 2023.

 

 

Formandens Departement, 24. april 2023

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Hans-Peder Barlach Christensen (sign.)