Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
29. marts 2023
Gældende

Cirkulære om engangsvederlag for ansatte i Grønlands Selvstyre

Formål

 

Formålet med cirkulæret er at give enhederne mulighed for at tilbyde en anerkendelse til ansatte for det, som ligger ud over det, der forventes i den pågældendes stilling. Anerkendelsen vil via offentliggørelse medvirke til inspiration, motivation og udvikling af de ansatte i Grønlands Selvstyre. Det betyder, at der er åbenhed om de kriterier og konkrete forhold, der begrunder et engangsvederlag. Engangsvederlaget skal på den baggrund fremstå som en helt særlig anerkendelse til organisationens unika, hvorfor antallet ikke bør overstige 10 % af medarbejderstaben i enheden.

 

Adgangen til engangsvederlag

 

  § 1.  Nærværende cirkulære finder anvendelse for følgende arbejdspladser i Grønlands Selvstyre:

1)  Centraladministrationen, herunder departementer, styrelser og underliggende institutioner

2)  Grønlands Statistik

3)  Landslægeembedet

4)  Pinngortitaleriffik

5)  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

6)  Nettostyrede virksomheder

   Stk. 2. Alle ansatte ved § 1, stk. 1, nr. 1-6, kan komme i betragtning til et engangsvederlag. Ved ansatte forstås personer, som ikke har personaleansvar, og som er ansat i en stilling, der er indplaceret lavere end kontorchef eller tilsvarende.

 

  § 2.  Den ansattes individuelle indsats kan afstedkomme et engangsvederlag, når en af betingelserne, jf. stk. 2-4 er opfyldt.

  Stk. 2.  En helt særlig tjenestevillighed udover, hvad der normalt forventes af den ansatte.

  Stk. 3.  Et helt særligt resultat, der ligger udover, hvad der normalt forventes af den ansatte.

  Stk. 4.  En helt ekstraordinær pålagt arbejdsbyrde, der vurderes at ligge ud over eksisterende, dokumenteret merarbejdsbetaling.

  Stk. 5.  Der udarbejdes en vejledning til cirkulæret med eksempler på situationer, der vejleder om grundlag for tildeling af engangsvederlag. Vejledningen udarbejdes og opdateres af Økonomi- og Personalestyrelsen med henblik på, at tildeling af engangsvederlag udvikles i forhold til cirkulærets formål og Grønlands Selvstyres interesser.

 

Engangsvederlagets størrelse

 

  § 3.  Engangsvederlag kan maksimalt andrage kr. 20.000. Beløbet udbetales i hele tusinde kroner, oprundet til nærmeste tusinde.

  Stk. 2.  Engangsvederlaget er ikke pensionsberettiget.

  Stk. 3.  Enhedens mulighed for tildeling af engangsvederlag er økonomisk begrænset og fastsættes i vejledningen til nærværende cirkulære. Reglerne for engangsvederlag medfører ikke en øget bevilling på Finansloven.

 

Procedure

 

  § 4.  Ved indstilling om tildeling af et engangsvederlag, skal der være en skriftlig begrundelse for tildelingen, jf. § 2, med angivelse af engangsvederlagets størrelse.

   Stk. 2. Ved indstilling om tildeling af engangsvederlag skal der ske inddragelse af den lokale tillidsrepræsentant, alternativt en fællestillidsrepræsentant, som høringspart.

  Stk. 3.  Indstilling af en ansat til et engangsvederlag skal ledsages af underskrift fra nærmeste personaleansvarlige leder.

  Stk. 4. Indstillinger vedrørende ansatte jf. § 1, stk. 1. nr. 1-3, godkendes skriftligt af den ressortansvarlige departementschef henholdsvis styrelseschef/direktør.

   Stk. 5. Indstillinger vedrørende ansatte jf. § 1, stk. 1, nr. 4-6, godkendes skriftligt af den øverste ansvarlige leder placeret på den konkrete arbejdsplads.

 Stk. 6. Godkendelse af indstillingen jf. stk. 4 og 5 skal underskrives af modtageren af vederlaget, der med underskriften bekræfter at være indforstået med offentliggørelse jf. §5, stk. 3-5.

 

  § 5.  Den godkendte begrundelse for tildeling af engangsvederlag meddeles Økonomi- og Personalestyrelsen skriftligt. Varetages lønadministrationen for enheden ikke af Økonomi- og Personalestyrelsen, fremsendes den godkendte begrundelse til den ansvarlige enhed for lønadministrationen. 

  Stk. 2.  Økonomi- og Personalestyrelsen, henholdsvis den ansvarlige enhed for lønadministrationen, iværksætter udbetaling af engangsvederlag i forbindelse med lønudbetaling.

  Stk. 3.  Alle tildelte engangsvederlag meddeles på Nanuaraq med den fulde indstilling med angivelse af begrundelse for og størrelse på vederlaget, samt modtagerens navn og konkrete ansættelsessted jf. dog stk. 4.

  Stk. 4. For enheder, der ikke almindeligvis har adgang til Nanuaraq påhviler det den indstillende enhed at sikre offentliggørelse på grønlandsk og dansk på et lokalt intranet eller lignende fælles kommunikationsplatform. Samme betingelser for offentliggørelse jf. stk. 3 finder anvendelse.

   Stk. 5. Den indstillende enhed er ansvarlig for såvel oversættelse af indstilling som offentliggørelsen på grønlandsk og dansk på det relevante intranet eller fælles kommunikationsplatform.

 

Dispensationsmulighed

 

§ 6. En chef kan under ekstraordinære omstændigheder tildeles et engangsvederlag jf. stk. 2.

   Stk. 2. Indstillingen skal opfylde betingelserne angivet i § 4, stk. 1 og 6.

   Stk. 3. Indstillingen skal, for at være gyldig, underskrives af nærmeste relevante departementschef.

   Stk. 4. Indstillingen godkendes skriftligt af departementschefen i Formandens Departement.

   Stk. 5. En orientering indeholdende den endeligt underskrevne og godkendte indstilling fremsendes til Naalakkersuisoq for Finanser.

 

Ikrafttræden

 

  § 7.  Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2023.

  Stk. 2.  Nærværende cirkulære ophæver og erstatter Cirkulære af 16.juni 2020 om Engangsvederlag for ansatte ved Grønlands Selvstyre, Centraladministrationen og underliggende enheder.

 

 

 

Godkendt af Departementschefgruppen den 13. marts 2023.

 

 

 

Dato: 29. marts 2023

 

 

 

Hans-Peder Barlach Christensen (sign.)

Departementschef

 Formandens Departement

 

 

/ André Guttesen (sign.)

Styrelseschef
Økonomi- og Personalestyrelsen