Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 30
25. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Pligt til at indsende løbende transfer pricing dokumentation i visse tilfælde, beskatning af likvidationsprovenu samt konsekvensrettelser som følge af ændring i regler om offentlig hjælp)

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 2 af 26. april 2007, landstingslov nr. 11 af 15. november 2007, landstingslov nr. 9 af 5. december 2008, Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009, Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 10 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016, Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018, Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019, og senest Inatsisartutlov nr. 11 af 1. december  2021, foretages følgende ændringer:

 

1. § 34, nr. 10, affattes således:
”10) hjælp fra det offentlige, der bevilges:
a)  som handicap- og helbredstillæg, økonomisk eller rådighedsbestemte tillæg efter Inatsisartutlov om alderspension.
b)  som tillæg til boligydelse, akut engangshjælp, hjælp til enkeltudgifter, flyttehjælp, hjælp til betaling af begravelsesudgifter, hjælp til betaling af rejseudgifter og hjælp til hjemrejse efter Inatsisartutlov om offentlig hjælp,
c)  som boligsikring efter Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, 
d)  som hjælp til børn og unge efter Inatsisartutlov om støtte til børn, 
e)  som hjælp til personer med handicap efter Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap,
f)  som engangshjælp til dækning af særlige behov efter Inatsisartutlov om førtidspension.”

 

2. I § 36 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
”Oplysninger herom skal indgives elektronisk senest d. 15. juni på den af skatteforvaltningen anviste måde, jf. dog § 16, stk. 5, i landstingslov om forvaltning af skatter.”

 

3. § 36 b, stk. 2, affattes således: 
Stk. 2.  Den skattepligtige skal udfærdige og opbevare skriftlige dokumenter for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, jf. dog stk. 4. Den skriftlige dokumentation skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Den skriftlige dokumentation skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Der skal ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Den skattepligtige skal på skatteforvaltningens anmodning indsende dokumentationen inden for en frist, som fastsættes af skatteforvaltningen, men som ikke kan være på mindre end 60 dage. Skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser skal alene udarbejdes, såfremt skatteforvaltningen anmoder herom, og med en frist på minimum 60 dage. Naalakkersuisut kan fastsætte regler, hvorefter skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder overstiger de af Naalakkersuisut fastsatte grænseværdier, er forpligtet til løbende at indgive den skriftlige dokumentation senest 60 dage efter fristen for indgivelsen af selvangivelsen efter § 16, stk. 3, i landstingslov om forvaltning af skatter. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for indholdet af den skriftlige dokumentation, samt om at nogle skattepligtige kun skal udarbejde den skriftlige dokumentation for nærmere angivne transaktioner.”

 

4. § 36 b, stk. 4, affattes således:
Stk. 4.  Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. § 36 a, stk. 4, har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for:
1)  Kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er udenlandske, jf. § 36 a, stk. 6, og hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Grønland og den pågældende fremmede stat.
2)  Kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er udenlandsk, jf. § 36 a, stk. 6, og hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Grønland og den pågældende fremmede stat.
3)  Kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Grønland, forudsat at den skattepligtige, jf. stk. 36 a, stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Grønland.”

 

5. § 72 ophæves.

 

6. § 105, stk. 1, nr. 7 og 8, affattes således:
”7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om opfyldelse af betingelserne for begrænset dokumentationspligt vedrørende kontrollerede transaktioner, jf. § 36 b, stk. 4, eller
8)  undlader rettidigt at indgive den skriftlige dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, som der er pligt til at udarbejde efter § 36 b, stk. 2, og land for land-rapport, jf. § 36 b, stk. 6-12.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven har virkning fra og med indkomståret 2023.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter ved bekendtgørelse datoen for ikrafttræden af § 1, nr. 5.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut