Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
21. november 2022
Gældende

Inatsisartutlov om Mittarfeqarfiit A/S

Stiftelse af Mittarfeqarfiit A/S

 

  § 1.  Naalakkersuisut bemyndiges til at stifte et aktieselskab ved navn Mittarfeqarfiit A/S. Aktiekapitalen tegnes af Naalakkersuisut. 
  Stk. 2.  Selskabet kan drive virksomhed under andre binavne.

 

  § 2.  Naalakkersuisut bemyndiges til at tegne aktiekapitalen ved hel eller delvist indskud af den nettostyrede virksomhed Mittarfeqarfiit. Naalakkersuisut træffer nærmere bestemmelse om, hvilke aktiver og aktiviteter i Mittarfeqarfiit der indskydes.
  Stk. 2.  Mittarfeqarfiit A/S overtager ved det i stk. 1. angivne indskud samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende den indskudte virksomhed.


§ 3. Selskabets formål er at eje og drive flyvepladser i Grønland og hermed beslægtet eller relateret virksomhed.
  Stk. 2. Selskabet skal drives på forretningsmæssigt grundlag.

 

  § 4.  Vedtægterne for Mittarfeqarfiit A/S og ændringer heri skal godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Mittarfeqarfiit A/S kan ikke indgå i fusion eller spaltning uden Naalakkersuisuts forudgående godkendelse.

 

  § 5.  Flyvepladser, tilhørende tårne, terminaler og værksteds- og kontorejendomme, hangarer m.v. og tilhørende vejanlæg og arealrettigheder, der indskydes i Mittarfeqarfiit A/S, kan ikke gøres til genstand for direkte eller indirekte overdragelse, salg, længerevarende udleje eller pantsætning uden Naalakkersuisuts forudgående godkendelse. Ved længerevarende udleje forstås lejeaftaler for en periode af mere end to år.
  Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning, medmindre det sker på grundlag af pantsætning godkendt af Naalakkersuisut.

 

Overdragelse af kapitalandele i Mittarfeqarfiit A/S

 

  § 6. Naalakkersuisut bemyndiges til at overdrage kapitalandelene i Mittarfeqarfiit A/S til Kalaallit Airports Holding A/S. Overdragelse sker ved aftale eller ved indskud som led i kapitalforhøjelse.

 

Ikke-indskudte aktiver og aktiviteter

 

  § 7.  Naalakkersuisut træffer beslutning om den fremtidige drift og vedligeholdelse af aktiver og aktiviteter, der ikke indskydes i Mittarfeqarfiit A/S.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut bemyndiges til at overdrage aktiver eller aktiviteter, der er indgået i driften af den nettostyrede virksomhed Mittarfeqarfiit til private eller offentlige enheder. Naalakkersuisut kan ved overdragelsen fastsætte vilkår til varetagelse af samfundsmæssige eller trafikale hensyn.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan pålægge en kommune at overtage aktiviteter, der er indgået i driften af Mittarfeqarfiit. Overtagelsen skal være i overensstemmelse med gældende aftale om byrde- og opgavefordeling mellem Grønlands Selvstyre og kommunerne.

 

Opgaver, drift og virksomhed hos Mittarfeqarfiit A/S

 

  § 8.  Mittarfeqarfiit A/S skal drive virksomhed i henhold til vedtægterne for selskabet. 
  Stk. 2. Mittarfeqarfiit A/S kan udlicitere forretningsområder eller funktioner til ekstern varetagelse.

 

  § 9.  Mittarfeqarfiit A/S fastsætter taksterne for anvendelse af selskabets flyvepladser. 
  Stk. 2.  Takster og takstprincipper for anvendelse af selskabets flyvepladser fastsættes på grundlag af Mittarfeqarfiit A/S’ samlede virksomhed og i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 2, og § 8, stk. 1.
  Stk. 3. Mittarfeqarfiit A/S udarbejder internt regnskab og budget for hver enkelt flyveplads efter almindelige regnskabsmæssige principper. Internt regnskab og budget omfatter sædvanlig drift samt vedligeholdelse og investeringer, som er nødvendige for at holde de enkelte flyvepladser i lovlig og operationel stand.
  Stk. 4.  Starttakster, passagertakster, securitytakster, opholdstakster og åbningstakster og ændringer heri samt principper for rabatordninger og fritagelser skal godkendes af Naalakkersuisut, jf. dog stk. 6. Mittarfeqarfiit A/S skal meddele Naalakkersuisut alle oplysninger, som Naalakkersuisut anser for nødvendige i forbindelse med godkendelse af takster og takstprincipper. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan stille krav om ændring af takster eller takstprincipper, der er omfattet af stk. 4, jf. dog stk. 6.
  Stk. 6.  Ændringer i offentlige afgifter, skatter og gebyrer kan påføres taksterne uden Naalakkersuisuts godkendelse. Taksterne kan desuden årligt reguleres efter det grønlandske forbrugerprisindeks uden forelæggelse for Naalakkersuisut.

 

  § 10.  Naalakkersuisut kan forpligte Mittarfeqarfiit A/S til at opretholde driften på selskabets flyvepladser mod indgåelse af serviceaftaler om drift, vedligeholdelse af og investering i de pågældende flyvepladser. Serviceaftalerne indgås på forretningsmæssige vilkår.
  Stk. 2.  Serviceaftalerne kan indgås for en flerårig periode og skal sikre, at selskabets flyvepladser til enhver tid kan indgå i og understøtte den samlede trafikale infrastruktur, herunder serviceaftaler indgået mellem Naalakkersuisut og virksomheder om udførelse af offentlig transport af personer og gods.
  Stk. 3.  Serviceaftalerne indgås på grundlag af flerårigt budget for hver enkelt flyveplads, der omfatter drift, vedligeholdelse og investeringer. Flerårigt budget udarbejdes for serviceaftalens løbetid.

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan forpligte Mittarfeqarfiit A/S til at indgå aftaler på forretningsmæssige vilkår om særlige investeringsbehov og finansiering heraf til investering i selskabets flyvepladser m.v. § 10, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

  § 12.  Mittarfeqarfiit A/S skal på begæring fremsende statistiske oplysninger og lignende om selskabets flyvepladser mv. til Naalakkersuisut.  

Medarbejderes retsstilling

 

  § 13. Medarbejdere, der er ansat i de dele af Mittarfeqarfiit, der indskydes i Mittarfeqarfiit A/S i medfør af § 2, overgår til ansættelse i Mittarfeqarfiit A/S. Landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser finder anvendelse.

 

Forholdet til anden lovgivning

 

  § 14.  Dokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med indskud af flyvepladser, tilhørende tårne, terminaler, værksteds- og kontorejendomme, hangarer mv., tilhørende vejanlæg og arealrettigheder samt driftsmateriel og løsøre, der indgår i drift af de enkelte flyvepladser, fritages for stempelafgift til det offentlige.


Ikrafttræden

 

  § 15.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter dens kundgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Dokumenter