Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
20. juni 2022
Gældende

Inatsisartutlov om offentlig hjælp

Kapitel 1

Formål og den enkeltes ansvar

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov har til formål 
1)  at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
2)  at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for personer, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
  Stk. 2.  Formålet med at yde økonomisk hjælp efter denne Inatsisartutlov er at sætte modtageren af hjælpen i stand til at klare sig selv. Modtageren skal derfor efter evne udnytte og udvikle sin arbejdsevne.
  Stk. 3.  Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelse af hjælpen.

 

  § 2.  Enhver er i forhold til det offentlige forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.
  Stk. 2.  Forsørgelsespligten over for en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.
  Stk. 3.  Forsørgelsespligten over for et barn ophører, hvis barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller et barn.
  Stk. 4.  Det offentlige yder uafhængigt af forældrenes forsørgelsesansvar hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er en følge af graviditeten.

 

Kapitel 2

Definitioner

 

  § 3.  Offentlig hjælp er i denne Inatsisartutlov defineret som:
1)  takstbestemt hjælp til forsørgelse ved en fast takst, jf. kapitel 6, eller
2)  trangsbestemt hjælp til akutte situationer og engangsudgifter efter konkret vurdering, jf. kapitel 7.  

 

  § 4.  Som partner anses en person, som modtageren af offentlig hjælp
1)  er gift med, 
2)  har indgået registreret partnerskab med, eller 
3)  lever i et ægteskabslignende forhold med.

 

Kapitel 3
Almindelige betingelser

 

Bopælskrav

 

  § 5.  Ret til at modtage offentlig hjælp er betinget af, at den pågældende har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er:
1)  dansk statsborger,
2)  gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger, eller
3)  omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under ophold i Grønland.
  Stk. 2.  Personer, der opholder sig i Grønland uden fast bopæl, og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland uden bolig, har ret til offentlig hjælp, hvis de har fast tilknytning til det grønlandske samfund. Stk. 1, nr. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Udenlandske statsborgere

 

  § 6.   Kommunalbestyrelsen kan yde akut hjælp efter § 31 til en person, der ikke opfylder betingelserne i § 5, hvis ansøgeren eller dennes partner ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgifterne. Akut hjælp kan alene ydes for 1 måned, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. 
Hvis en person er forhindret i udrejse som følge af retligt bindende rejserestriktioner i Grønland eller udlandet, kan der ydes akut hjælp, indtil rejserestriktionerne ophæves.

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsen i en ansøgers grønlandske opholdskommune kan yde hjælp til betaling af rejseudgifter til hjemrejse efter § 36 til en ansøger, der ikke opfylder betingelserne i § 5.
 Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til betaling af hjemrejse til en fast bopæl uden for Grønland til personer omfattet af nordisk konvention om social sikring og nordisk konvention om social bistand og tjenester, hvis hverken ansøgeren eller dennes partner har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

 

Takstbestemt hjælp

 

  § 8.  Det er en betingelse for at modtage takstbestemt hjælp efter denne Inatsisartutlov, at ansøger er ledig og ikke er i stand til at varetage sædvanlig beskæftigelse i mindst 20 timer ugentligt, jf. dog stk. 2 og § 39, stk. 2.
  Stk. 2.  En ansøger under 18 år med forsørgelsespligt kan modtage takstbestemt hjælp efter denne Inatsisartutlov, når ansøger er ledig.

 

  § 9.  Takstbestemt hjælp kan ikke ydes, hvis ansøger i forvejen oppebærer et andet forsørgelsesgrundlag, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  Takstbestemt hjælp kan ydes til ansøgere, der har længerevarende ophold uden for eget hjem på institution, døgntilbud eller lignende, hvor det offentlige afholder udgifterne, jf. dog stk. 3. 
  Stk. 3.  Takstbestemt hjælp kan ikke ydes, hvis ansøgeren opholder sig på institution eller døgntilbud under kriminalforsorgen eller socialvæsenet i henhold til foranstaltning efter kriminalloven.

 

Trangsbestemt hjælp

 

  § 10.  Trangsbestemt hjælp kan alene ydes, hvis ansøgeren eller dennes partner ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgifter, der søges dækket efter kapitel 7 og behovet ikke dækkes gennem anden lovgivning.
  Stk. 2.  Trangsbestemt hjælp kan alene ydes, hvis behov for hjælp er på baggrund af en uforudset og pludselig begivenhed. 

 

Kapitel 4

Rådighed

 

  § 11.  Modtagere af takstbestemt hjælp skal til enhver tid stå til rådighed for kommunalbestyrelsen og deltage i samtaler og møder samt medvirke til udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplan i det omfang, det følger af lovens øvrige bestemmelser. 
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ansøgers arbejdsevne, arbejdsprøvning samt om ansøgers rådighedsforpligtelse, herunder ved nære pårørendes pludselige dødsfald eller alvorlige sygdom eller ved børns sygdom og pasning.

 

  § 12.  Selvstændige erhvervsdrivende, herunder personer, der driver erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, er berettiget til hjælp efter denne Inatsisartutlov, hvis de opfylder Inatsisartutlovens betingelser samt regler fastsat i medfør heraf.

 

  § 13.  Modtagere af takstbestemt hjælp kan varetage arbejde svarende til en indtægt på 1.000 kr. pr. måned efter § 25 og fortsat stå til rådighed for kommunalbestyrelsen, deltage i samtaler og møder samt medvirke til udarbejdelse og gennemførelsen af handlingsplan, jf. § 11.

 

Kapitel 5

Visitation, tværfaglige teams, jobparathed, handlingsplaner, frivillige mentorer mv.

 

Visitation

 

  § 14.  Når en person søger om hjælp, skal kommunalbestyrelsen straks vurdere, om der er behov for at yde vejledning om, hvorledes den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende økonomiske udfordringer.
  Stk. 2.  Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse.

 

Tværfaglige teams

 

  § 15.  Kommunalbestyrelsen skal etablere tværfaglige teams til visitering af ansøgere om hjælp efter denne Inatsisartutlov. Heraf skal mindst et team være særligt bestemt til visitering af unge under 30 år.
  Stk. 2.  Indstillinger fra tværfaglige teams skal indgå i udarbejdelse af handlingsplaner.

 

Jobparathed

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med den, der ansøger om takstbestemt hjælp, foretage en helhedsorienteret vurdering af i hvilket omfang, ansøgeren kan varetage sædvanlig beskæftigelse mindst 20 timer ugentligt eller starte en uddannelse og om det vil forudsætte en særlig forudgående indsats. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan varetage sædvanlig beskæftigelse mindst 20 timer ugentligt.

 

Handlingsplaner

  § 17.  Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med den, der ansøger om takstbestemt hjælp, udarbejde en individuelt tilrettelagt handlingsplan, jf. dog kapitel 8.
  Stk. 2.  I handlingsplanen skal der opstilles mål og aktiviteter, der har som formål at forbedre ansøgerens muligheder for at gennemføre en uddannelse eller et fagligt kompetencegivende forløb, forbedre ansøgerens muligheder for at varetage beskæftigelse samt styrke ansøgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  Stk. 3.  I handlingsplanen skal ansøgerens samlede situation inddrages, herunder familiemæssige forhold, boligforhold, sygdom, misbrug, sociale kompetencer mv. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal ved udarbejdelse af handlingsplan for unge under 30 år lægge vægt på at opstille mål og aktiviteter, der i størst muligt omfang bidrager til ansøgerens uddannelse. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indhold og udarbejdelse af handlingsplaner, herunder om modtagerens deltagelse i aktiviteter, uddannelse, jobtræningstilbud, omskoling eller anden opkvalificering og behandling af sygdom.

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen kan som led i en handlingsplan træffe afgørelse om, at ansøgeren skal deltage i aktiviteter, herunder samtaler, indsatser, jobtræning, personlige udviklingskurser, faglige kurser og påtage sig anvist afklaringsforløb. Kommunalbestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om, at ansøgeren skal deltage i aktiviteter reguleret i anden lovgivning.

 

Frivillige mentorer

 

  § 19.  Efter aftale med modtageren af offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen bistå med indgåelse af aftale med en frivillig mentor. Den frivillige mentor bistår modtager af offentlig hjælp ved gennemførelse af hele eller dele af handlingsplanen.
  Stk. 2.  Aftale om bistand fra frivillig mentor skal indeholde oplysning om:
1)  målet med mentorstøtten,
2)  mentorens navn og kontakt information,
3)  hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,
4)  varigheden af aftalen og
5)  omfanget af mentorstøtten.
  Stk. 3.  Bistand fra en frivillig mentor er betinget af udtrykkeligt samtykke fra modtageren af offentlig hjælp til, at kommunalbestyrelsen kan videregive fortrolige oplysninger til en frivillig mentor, herunder oplysninger om ansøgerens private forhold.
  Stk. 4.  En frivillig mentor har tavshedspligt jf. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning § 27. Bestemmelserne i § 50, stk. 1 og 3, og §§ 52-54 i kriminalloven finder tilsvarende anvendelse.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om frivillige mentorer.

 

Opfølgning og revurdering

 

  § 20.  Når handlingsplanen er gennemført, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om modtageren af offentlig hjælp er jobparat og kan varetage sædvanlig beskæftigelse i mindst 20 timer ugentligt. Kommunalbestyrelsen skal dog mindst hver 6. måned følge op på handlingsplanen og revurdere, om modtageren af offentlig hjælp er jobparat.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegørelse for modtageren af offentlig hjælps aktuelle arbejdsevne og indstilling om fortsat hjælp efter denne Inatsisartutlov eller overgang til jobsøgningsydelse.
  Stk. 3.  Hvis modtageren af offentlig hjælp ikke er jobparat, skal kommunalbestyrelsen revurdere den gældende handlingsplan eller udarbejde en ny handlingsplan i henhold til denne Inatsisartutlov.

 

  § 21.  Kommunalbestyrelsen skal senest 12 måneder efter, der er bevilget takstbestemt hjælp vurdere, om modtageren skal overgå til anden forsørgelsesydelse.

Kapitel 6

Takstbestemt hjælp

 

Grundtakst

 

  § 22.  Grundtaksten udgør 4.500 kr. pr. måned, jf. dog stk. 2 og 3. 
  Stk. 2.  Grundtaksten udgør 4.300 kr. pr. måned, hvis modtageren af takstbestemt hjælp er registreret i folkeregisteret uden bolig, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Grundtaksten udgør 4.000 kr. pr. måned, hvis modtageren af takstbestemt hjælp og dennes partner begge modtager takstbestemt hjælp.

 

  § 23.  Hvis en modtager af takstbestemt hjælp uden lovligt forfald udebliver fra eller ikke aktivt deltager i og gennemfører indsatser som bestemt i handlingsplanen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at reducere grundtaksten med et beløb svarende til 210 kr. pr. hverdag.
  Stk. 2.  Grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner kan ikke reduceres med mere end 2.100 kr. pr. måned.

 

Tillæg vedrørende handlingsplan

 

  § 24.  Ved aktiv deltagelse i og gennemførelse af aktiviteter som bestemt i handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen yde et tillæg. Tillægget udgør 500 kr. pr. måned.
  Stk. 2.  Hvis en modtager uden saglig grund udebliver fra eller ikke aktivt deltager i og gennemfører aktiviteter som bestemt i handlingsplanen, kan kommunalbestyrelsen ikke yde tillæg vedrørende handlingsplaner for den pågældende måned.  

 

Reduktion af grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner

 

  § 25.  Grundtakst og tillæg reduceres med anden indkomst optjent i den periode, hvor personen modtager grundtakst og tillæg. Grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner reduceres med 62,2 % af anden indkomst, der overstiger 1.000 kr. pr. måned. 

 

  § 26.  Grundtakst og tillæg reduceres med en forholdsmæssig del af en partners aktuelle indkomst for den periode, hvor personen modtager grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner. Grundtakst og tillæg reduceres med et beløb svarende til 30 % af en partners aktuelle indkomst for den relevante periode.

 

  § 27.  Grundtakst og tillæg kan samlet højst udgøre 2.500 kr., hvis modtageren af offentlig hjælp har længerevarende ophold på en institution eller døgntilbud, hvor det offentlig afholder udgifterne.

 

Tillæg til andelsbolig, ejerbolig mv.

 

  § 28.  Kommunalbestyrelsen kan yde tillæg på op til 2.500 kr. pr. måned til modtager af offentlig takstbestemt hjælp, der bor i andelsbolig, ejerbolig eller lignende. Tillæg kan ydes til dækning af bidrag og renteomkostninger på op til 2.500 kr. pr. måned. Modtager personen hjælp efter denne Inatsisartutlov for en kortere periode, ydes et forholdsmæssigt nedsat tillæg. 
  Stk. 2.  Tjener boligen som bolig for både ansøgeren og dennes partner, opgøres bidrag og renteomkostninger efter stk. 1 som halvdelen af de samlede bidrag og renteomkostninger.
  Stk. 3.  Tillæg efter stk. 1 medregnes ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

 

Overgang fra jobsøgningsydelse

 

  § 29.  Personer, der på grund af længerevarende sygemelding fortaber retten til jobsøgningsydelse og overgår til offentlig hjælp ydes ud over grundtaksten jf. § 22 et overgangstillæg. Overgangstillægget udgør 3.000 kr. pr. måned. Overgangstillægget ydes i op til 6 måneder.

 

Regulering

 

  § 30.  Satserne for ydelse og fradrag i ydelse samt formuegrænse reguleres årligt den 1. januar efter satstilpasningsprocenten i henhold til Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede satser på Naalakkersuisuts hjemmeside.

 

Kapitel 7

Trangsbestemt hjælp

 

Akut engangshjælp

 

  § 31.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp ved akut trang, der er en følge af ekstraordinære og uforudsete omstændigheder. Hjælp ved akut trang kan ydes midlertidigt til dækning af nødvendige udgifter til livets ophold, herunder indkvartering, mad, varme, el og tøj, hvis ansøgeren eller dennes partner ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgifterne.
  Stk. 2.  Hjælp efter stk. 1 ydes efter en konkret vurdering for en måned ad gangen. Hjælp efter stk. 1, der ydes ud over 3 måneder, er betinget af, at der udarbejdes en handlingsplan.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hjælp ved akut trang, herunder regler om hjælpens karakter og omfang, tidsmæssige udstrækning samt krav til handlingsplan og rådighedsforpligtelse.

 

Enkeltudgifter

 

  § 32.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til dækning af enkeltudgifter, der er en følge af ekstraordinære og uforudsete omstændigheder såfremt egen afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.
  Stk. 2.  Hjælp til betaling af boligrestancer kan alene ydes til familier med mindreårige hjemmeboende børn eller vordende forældre. 

 

Flyttehjælp

 

  § 33.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til betaling af flytning, som forbedrer ansøgerens og familiens boligforhold, hvis hverken ansøgeren eller dennes partner har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Såfremt flytningen sker til en anden kommune, er hjælpen betinget af tilflytningskommunens samtykke.

Begravelsesudgifter

 

  § 34.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til betaling af rimelige udgifter til begravelse i Grønland, hvis boet ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 5.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til hjemtransport af kiste i de tilfælde, hvor en person i Grønland er afgået ved døden uden for den by eller bygd, hvor personen senest havde bopæl, hvis hverken boet eller arvingerne har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 5. Der kan alene ydes hjælp til hjemtransport i Grønland.
  Stk. 3.  Hvis det ikke på forhånd kan afgøres, i hvilket omfang de økonomiske betingelser for tildeling af begravelseshjælp og hjælp til hjemtransport af kiste er til stede, kan kommunalbestyrelsen udbetale hjælpen som et acontobeløb, med krav om tilbagebetaling såfremt det efter endelig boopgørelse viser sig, at udgifterne kan dækkes helt eller delvist af midler i boet.

 

Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse

 

  § 35.  Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til betaling af rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse, hvis egen afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav om lægeerklæring, skal kommunalbestyrelsen betale rekvireringen heraf. Der kan alene ydes hjælp til rejse i Grønland.

 

Hjemrejse for udenlandske statsborgere

 

  § 36.  Kommunalbestyrelsen i ansøgerens opholdskommune kan yde hjælp til betaling af rejseudgifter til hjemrejse for udenlandske statsborgere.
  Stk. 2.  Hjælpen er betinget af, at:
1)  ansøgeren har lovligt ophold i Grønland, og
2)  ansøgeren eller dennes partner ikke har økonomisk mulighed for selv at betale rejseudgifterne.

 

Kapitel 8

Sygdom og barsel

 

  § 37.  Personer, der er sygemeldt, herunder indlagt på sygehus i eller uden for Grønland, har ret til offentlig hjælp efter bestemmelserne om:
1)  takstbestemt hjælp jf. kapitel 6, 
2)  akut engangshjælp, jf. § 31,
3)  enkeltudgifter jf. § 32,
4)  flyttehjælp jf. § 33,
5)  begravelsesudgifter, jf. § 34, og
6)  nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse, jf. § 35.
  Stk. 2.  Sygdom skal meddeles kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold og kan forlanges dokumenteret ved lægeerklæring, så vidt muligt. Udgifter hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Indtil personen er raskmeldt, udarbejdes der ikke handlingsplan. Personen fritages for fremmøde til og aktiv deltagelse i samt gennemførelse af indsatser som bestemt i handlingsplanen.

  § 38.  Personer med ret til fravær og orlov i medfør af Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet fødsel og adoption har ret til offentlig hjælp efter bestemmelserne om:
1)  takstbestemt hjælp jf. kapitel 6, 
2)  akut engangshjælp, jf. § 31,
3)  enkeltudgifter jf. § 32,
4)  flyttehjælp jf. § 33,
5)  begravelsesudgifter, jf. § 34, og
6)  nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse, jf. § 35.
  Stk. 2.  Så længe personen har ret til orlov, udarbejdes der ikke handlingsplan. Personen fritages for fremmøde til og aktiv deltagelse i samt gennemførelse af indsatser som bestemt i handlingsplanen.

 

  § 39.  Nære pårørende til et barn under 15 år, som er indlagt på sygehus grundet længerevarende sygdom, har ret til offentlig hjælp efter bestemmelserne om:
1)  takstbestemt hjælp jf. kapitel 6, 
2)  akut engangshjælp, jf. § 31,
3)  enkeltudgifter jf. § 32,
4)  flyttehjælp jf. § 33,
5)  begravelsesudgifter, jf. § 34, og
6)  nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse, jf. § 35.
  Stk. 2.  Sygdom skal meddeles kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold og kan forlanges dokumenteret ved lægeerklæring, udgifter hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Indtil barnet er udskrevet, udarbejdes der ikke handlingsplan. Den nære pårørende fritages for fremmøde til og aktiv deltagelse i samt gennemførelse af indsatser som bestemt i handlingsplanen. Betingelse om at være ledig og ikke at kunne varetage sædvanlig arbejde i mindst 20 timer ugentligt jf. § 8, stk. 1, finder ikke anvendelse for nære pårørende omfattet af denne bestemmelse.

 

Kapitel 9

Formue

 

  § 40.  Kommunalbestyrelsen kan ikke yde takstbestemt hjælp, hvis ansøgeren eller dennes partner har likvide midler eller let omsættelige aktiver, der overstiger 15.000 kr., jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Formuegrænsen efter stk. 1 kan forhøjes til 25.000 kr., hvis ansøger dokumenterer, at likvide midler og let omsættelige aktiver er hensat til drift og vedligehold af udstyr, der indgår i ansøgerens eller dennes partners erhverv eller til ansøgers, dennes partnerens eller børns uddannelse. 
  Stk. 3.  Likvide midler eller let omsættelige aktiver jf. stk. 1 omfatter ikke godtgørelse for varigt mén, der er udbetalt som følge af personskade efter:
1)  Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
2)  Lov om erstatningsansvar.
3)  Lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 
  Stk. 4.  For stk. 3 gælder, at godtgørelsen skal holdes adskilt fra personens eller dennes partnernes øvrige formue og indtægter.

 

Kapitel 10
Administration mv.

 

Fælles IT-systemer

 

  § 41.  Kommunerne og Naalakkersuisut skal anvende et fælles offentligt IT-system til brug for administration af denne Inatsisartutlov.

 

Ansøgning

 

  § 42.  Ansøgning om ydelser efter denne Inatsisartutlov indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøger har fast bopæl, jf. dog stk. 2 og 3. 
  Stk. 2.  Ansøgning om akut engangshjælp eller ansøgning om hjemrejse for udenlandske statsborgere indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøger har ophold. 
  Stk. 3.  Personer med fast bopæl eller ophold uden for den kommunale inddeling skal indgive ansøgning til Naalakkersuisut, der træffer afgørelse.
  Stk. 4.  Senest 14 dage efter modtagelsen af ansøgning om takstbestemt hjælp skal kommunalbestyrelsen have aftalt første samtale med ansøgeren.

 

Oplysningspligt og kontrolpligt

 

  § 43.  Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sager om offentlig hjælp. Det samme er gældende for uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger fra andre offentlige myndigheder om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes partner. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for kontrol i sager om offentlig hjælp.
  Stk. 4.  Hvis ansøgeren ikke samtykker til, at kommunalbestyrelsen kan indhente oplysninger jf. stk. 1, skal sagen behandles på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke jf. stk. 2.

 

  § 44.  Modtagere af ydelser efter denne Inatsisartutlov har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at ydelserne skal revurderes eller bortfalde.

 

  § 45.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre kontrol med udbetalingen af ydelser og påse, at der ikke sker udbetaling af ydelser til personer, som ikke er berettiget hertil.
  Stk. 2.  Foreligger der oplysninger, der giver kommunalbestyrelsen rimelig grund til at antage, at modtageren af offentlig hjælp eller dennes partner bevidst har meddelt forkerte oplysninger, eller undladt at oplyse om ændringer af betydning for udbetaling af offentlig hjælp, skal kommunalbestyrelsen anmelde forholdet til politiet. 

 

Udbetaling

 

  § 46.  Takstbestemt ydelse efter denne Inatsisartutlov udbetales bagud hver måned ved månedens udgang. Takstbestemt ydelse overføres til et pengeinstitut, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at udbetalingen jf. stk. 1, i særlige tilfælde opdeles i flere udbetalinger pr. måned.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at takstbestemt ydelse udbetales som naturalier, direkte til regningsudskriver eller kontant, når særlige forhold taler for det.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af trangsbestemte ydelser, herunder om at ydelsen udbetales som naturalier, direkte til regningsudskriver eller kontant, når særlige forhold taler for det.
  Stk. 5.  Trangsbestemt hjælp til rejseudgifter til hjemrejse efter § 36, kan udbetales til en rejsearrangør i Grønland, der varetager bestilling af billet til hjemrejse.

 

  § 47.  Takstbestemt ydelse udbetales med virkning fra første henvendelsesdag efter betingelserne i § 8 er indtrådt.

 

  § 48.  Når betingelserne for ydelser efter denne Inatsisartutlov ikke længere er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at stoppe udbetalingen. Ved fraflytning fra Grønland skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om straks at stoppe udbetalingen.

Udlæg

 

  § 49.  Ydelser i henhold til denne Inatsisartutlov kan alene gøres til genstand for udlæg eller andre former for tvangsfuldbyrdelse for gæld til offentlige myndigheder.

 

Bidrag

 

  § 50.  Er der efter Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning eller Lov om børns retsstilling pålagt en person bidragspligt over for en anden person, der modtager offentlig hjælp, indtræder det offentlige i kravet mod den bidragsskyldige op til et til hjælpen svarende beløb, uanset om forsørgelsespligten efter reglerne i § 2, stk. 3 er ophørt.
  Stk. 2.  Det offentlige indtræder i retten til at kræve bidrag fastsat eller forhøjet.

 

Kapitel 11
Tilbagebetaling

 

  § 51.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af modtagne ydelser efter denne Inatsisartutlov, såfremt modtageren:
1)  mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger, jf. § 44,
2)  mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne Inatsisartutlov, eller
3)  senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som de udbetalte ydelser.

 

  § 52.  Hjælp efter denne Inatsisartutlov skal ydes med tilbagebetalingspligt, hvis ansøger eller dennes partner ejer fast ejendom, der ikke tjener som bolig for ansøger og dennes partner.
  Stk. 2.  Stk. 1 gælder ikke, hvis ansøger dokumenterer, at der ikke er nogen realisabel friværdi i ejendommen.

 

  § 53.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt der må ydes en person hjælp, udover den takstbestemte hjælp efter § 8, på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller uforsvarlige arbejdsmæssige handlinger.
  Stk. 2.  Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt i medfør af stk. 1, skal dette meddeles modtageren af offentlig hjælp skriftligt, senest samtidig med udbetaling af den offentlige hjælp.
  Stk. 3.  Krav på tilbagebetaling af offentlig hjælp efter stk. 1 forældes 2 år efter udbetalingen.


Kapitel 12

Klageadgang

 

  § 54.  Afgørelser truffet af Kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut i henhold til denne Inatsisartutlov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter de til enhver tid gældende bestemmelser i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.


Kapitel 13

Finansiering og regnskab

 

  § 55.  Udgifterne efter denne Inatsisartutlov afholdes af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Udgifter til offentlig hjælp til personer med bopæl uden for den kommunale inddeling afholdes af Landskassen. 
  Stk. 3.  Udgifter til offentlig hjælp til udenlandske borgere, i medfør af § 31 og § 36, afholdes af Landskassen.

 

  § 56.  Kommunalbestyrelsen skal senest 1 måned efter udløbet af et kvartal og kalenderår meddele Naalakkersuisut statistiske oplysninger om modtagere af ydelser efter denne Inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler for meddelelsens indhold og form.

 

Kapitel 14
Ikrafttræden

 

  § 57.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.
  Stk. 3.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp forbliver i kraft, indtil den ophæves eller erstattes af nye regler.

 

Kapitel 15
Overgangsbestemmelser

 

  § 58.  Personer, der ved denne Inatsisartutlovs ikrafttræden modtager offentlig hjælp, overgår automatisk og uden særskilt afgørelse til at modtage takstbestemt hjælp efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Bestående handlingsplaner udarbejdet i henhold til Landstingsforordning om offentlig hjælp finder uændret anvendelse efter denne Inatsisartutlov. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 år efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden ajourføre handlingsplaner for personer, der overgår fra at modtage offentlig hjælp til at modtage takstbestemt hjælp og trangsbestemt hjælp. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal inden 1 år efter denne Inatsisartutlovs ikrafttræden vurdere aktive sager om offentlig hjælp med henblik på stillingtagen til eventuel overgang til jobsøgningsydelse eller anden forsørgelse.

 

   § 59.  Den 1. januar 2023 udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode. 
  Stk. 2.  Den 15. januar 2023 udbetales takstbestemt hjælp forud for en halv måneds periode.
  Stk. 3.  Takstbestemt hjælp ydes i januar måned 2023 med grundtakst, jf. § 22 og tillæg for handlingsplan, jf. § 24 og uden fradrag for indkomst, jf. § 25-26. § 27 finder tilsvarende anvendelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. juni 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut