Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
11. juli 2022
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om læreplaner i den gymnasiale uddannelse

I medfør af § 20, stk. 2, § 21 og § 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes:

 

Kapitel 1

Definitioner

 

  § 1.  Ved læreplaner forstås de regler, der gælder for de enkelte fag på forskellige niveauer. Læreplanerne omfatter en beskrivelse af fagets rolle, fagets formål, læringsmål og indhold, undervisningens tilrettelæggelse og evaluering. Læreplanerne for hvert enkelt fag fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 

  § 2.  Ved fagets rolle i uddannelsen forstås fagets bidrag til uddannelsens samlede formål og fagets overordnede indhold og metode.

 

  § 3. Ved fagets formål forstås formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder. Fagformålene er opdelt i 4 sideordnede emneområder inden for de enkelte fag og fagområder, som omhandler:
1)  Viden og færdigheder.
2)  Lærings- og arbejdskompetencer.
3)  Personlige og sociale kompetencer.
4)  Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer.

 

  § 4.  Ved læringsmål forstås målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver den kunnen, som eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af faget. Læringsmålene danner sammen med det faglige indhold grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af faget.
  Stk. 2.  Ved indhold forstås kernestof og supplerende stof, jf. stk. 3 og 4. Både kernestof og supplerende stof er nødvendigt for at nå de faglige mål. I udvælgelsen af kernestof og supplerende stof skal eleverne inddrages.
  Stk. 3.  Ved kernestof forstås det faglige indhold, der er obligatorisk for alle elever, som har faget på det pågældende niveau.
  Stk. 4.  Ved supplerende stof forstås en friere ramme, inden for hvilken der udvælges fagligt indhold, som uddyber og perspektiverer kernestoffet samt udvider elevens faglige horisont.

 

  § 5.  Ved undervisningens tilrettelæggelse forstås en beskrivelse af didaktiske principper, arbejdsformer, it, fagsprog og samspil med andre fag. I enkeltfagsundervisning indgår samspil ikke med andre fag.

 

  § 6. Ved evaluering forstås en beskrivelse af den løbende evaluering og den prøveform og de bedømmelseskriterier, der anvendes ved eksamen. Der kan tillige indgå en beskrivelse af særlige eksamensforhold for selvstuderende og privatister.

 

  § 7. Ved en normalside forstås en tekstside, som omfatter 2400 anslag inklusive mellemrum. Indgår andre udtryksformer foretages en vurdering af indholdets kvalitative omfang, der ved opgørelsen af en normalside skønsmæssigt omregnes til tekst.

 

Kapitel 2

Fagene

 

§ 8.  Fagene i den gymnasiale uddannelse (gymnasiale fag) er indplaceret på gymnasialt C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau, jf. §§ 13-15.
 
Stk. 2. Ved gymnasiale fag forstås fag, som bidrager til at opfylde uddannelsens formål, herunder at fagene har et studiekompetencegivende sigte. Gymnasiale fag vil i forhold til deres niveau blandt andet sigte på at udvikle elevernes evne til ræsonnement, abstraktion og generalisering.
  Stk. 3. Fagene på 1. semester kan bestå af dele af et fag på gymnasialt niveau.

 

  § 9.  De gymnasiale fag består af: 
1)  Fag, der er obligatoriske for alle elever (generelle obligatoriske fag).
2)  Fag, der alene er obligatoriske på bestemte studieretninger (specifikke obligatoriske fag).
3)  Valgfag.

 

  § 10.  Fagene gennemføres i klasser, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2. Grønlandsk gennemføres på hold, som sammensættes med udgangspunkt i elevernes modersmål. Elever, der ikke har grønlandsk som modersmål, gennemfører undervisningen på grundlag af læreplanen for grønlandsk som begynder- og andetsprog A, og elever, der har grønlandsk som modersmål, gennemfører undervisningen på grundlag af læreplanen for grønlandsk som modersmål A. 
  Stk. 3.  Valgfag, som oprettes efter elevernes valg, kan gennemføres i hold på tværs af studieretninger.
  Stk. 4.  Fagene kan desuden gennemføres som enkeltfagsundervisning, hvor undervisningen kan ske i eksisterende klasser eller hold eller i særskilt oprettede hold.

 

  § 11. Gymnasieskolen beslutter senest den 15. december hvilke studieretninger, der oprettes. Beslutningen træffes på baggrund af elevernes endelige valg af specifikke obligatoriske fag og eventuelle valgfag, knyttet til en studieretning.
  Stk. 2.  Når en studieretning er oprettet, skal studieretningen gennemføres for de hold, der er oprettet på studieretningen.

 

  § 12.  Gymnasieskolen beslutter umiddelbart forud for hvert semester hvilke valgfagshold, der oprettes.

 

Kapitel 3

Niveauer

 

  § 13. Fag på A-niveau er karakteriseret ved, at de normalt er tillagt et undervisningstimetal på 250 eller derover for hele fagets forløb. Fagets læringsmål er formuleret med anvendelse af høje taksonomiske niveauer. Der indgår skriftligt arbejde i undervisningen og i den afsluttende evaluering. Det forudsættes, at eleverne kan arbejde selvstændigt og med præcision samt anvende fagets begreber og metoder også i ukendte sammenhænge.

 

  § 14.  Fag på B-niveau er karakteriseret ved, at de normalt er tillagt et undervisnings-timetal på mellem 150 og 250 for hele fagets forløb. Fagets læringsmål er formuleret uden eller med begrænset anvendelse af høje taksonomiske niveauer. Der indgår ofte, men ikke nødvendigvis, skriftligt arbejde i undervisningen og i den afsluttende evaluering. Det forudsættes, at eleverne kan arbejde med en vis selvstændighed, og at de i almindelighed kan anvende fagets begreber og metoder.
  Stk. 2.  Et fag på B-niveau kan tillige bestå af et projekt- eller case forløb med et lavere timetal end anført i stk.1, når forløbet er karakteriseret ved meget selvstændigt elevarbejde med stor skriftlig tyngde.

 

  § 15. Fag på C-niveau er karakteriseret ved, at de normalt er tillagt et undervisnings-timetal på 75 til 150 for hele fagets forløb. Fagets læringsmål vil alene være formuleret med vægt på anvendelse af lave taksonomiske niveauer. Der kan som et arbejdsredskab indgå skriftligt arbejde i undervisningen, men den afsluttende evaluering omfatter ikke evaluering af elevernes skriftlige kompetencer. Det forudsættes, at eleverne kan anvende fagets begreber og metoder.

 

§ 16. Der kan ikke undervises på tværs af niveauer.

 

Kapitel 4

Normering

 

  § 17. Elevernes arbejde i uddannelsen omfatter fagenes undervisningstimetal, elevtid og forberedelse til undervisningen.

 

  § 18. Undervisningstimerne anvendes til læringsaktiviteter tilrettelagt af gymnasieskolen som et samspil mellem lærer og elever, med det formål at bidrage til, at eleverne når fagenes læringsmål, herunder til projekter og cases, hvor læreren vejleder eleven. Undervisningstimerne anvendes endvidere til den løbende evaluering og den vejledning, der er knyttet hertil.

 

  § 19.  Et fags undervisningstimetal skal være gennemført inden påbegyndelsen af den eksamensperiode, hvor der er prøve eller mulighed for prøve i faget.

 

  § 20. Elevtiden i et fag er den tid, der er afsat til hver elev til det skriftlige arbejde i faget, herunder i samspil med andre fag, som eleven udfører uden for undervisningstimetallet, og som særskilt evalueres af læreren. 
Stk. 2. Ved evalueringen af elevernes skriftlige arbejder skal der benyttes forskellige evalueringsformer, herunder:
1)  retning af elevernes individuelle besvarelser af opgaver og test, herunder interne prøver,
2)  retning og kommentering af gruppebaserede eller individuelle skriftlige arbejder, herunder interne prøver,
3)  kommentering af delvist færdige skriftlige arbejder i en processkrivning,
4)  samtaler med elever eller elevgrupper, og
5)  kombinationer af ovenstående.
  Stk. 3. Gymnasieskolen kan stille krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af elevtid til skriftligt arbejde.

 

  § 21. Elevens skriftlige arbejde kan omfatte tekster, rapporter, præsentationer og multimedieproduktioner m.v.

 

  § 22. Eleverne organiserer selv deres forberedelse til undervisningen.

 

  § 23. Undervisningstimetal og elevtid for fagene er fordelt som følger:

Bilag 1

Fag

Niveau

Undervisningstid

Elevtid

1

Afsætning

Afsætning A

350

70

2

 

Afsætning B

225

0

3

Arktisk teknologi

Arktisk teknologi B

300

40

4

 

Arktisk teknologi C

120

0

5

Billedkunst

Billedkunst B

250

0

6

 

Billedkunst C

75

0

7

Biologi

Biologi A

325

125

8

 

Biologi B

200

66

9

 

Biologi C

75

22

10

Dansk

Dansk A

300

180

11

Dramatik

Dramatik C

125

15

12

Engelsk

Engelsk A

445

225

13

 

Engelsk B

295

150

14

 

Engelsk C

150

75

15

Erhvervscase

Erhvervscase B

60

0

16

Erhvervsret

Erhvervsret C

75

0

17

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi C

75

0

18

Filosofi

Filosofi C

125

0

19

Finansiering

Finansiering C

75

0

20

Fransk

Fransk begyndersprog B

250

18

21

Fysik

Fysik A

325

125

22

 

Fysik B

225

70

23

 

Fysik C

100

44

24

Geografi

Geografi B

200

50

25

 

Geografi C

75

22

26

Grønlandsk

Grønlandsk som modersmål A

300

180

27

 

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A

300

180

28

Historie

Historie A

200

10

29

 

Historie B

190

0

30

Idræt

Idræt B

250

14

31

 

Idræt C

150

0

32

Informationsteknologi

Informationsteknologi C

60

0

33

Innovation

Innovation B

200

0

34

 

Innovation C

75

0

35

International økonomi

International økonomi B

140

0

36

Kemi

Kemi A

325

125

37

 

Kemi B

225

55

38

 

Kemi C

100

22

39

Kommunikation og IT

Kommunikation og IT A

265

100

40

Kulturfag

Kulturfag B

200

46

41

 

Kulturfag C

75

0

42

Markedskommunikation

Markedskommunikation C

75

0

43

Matematik

Matematik A

445

225

44

 

Matematik B

295

150

45

 

Matematik C

150

75

46

Mediefag

Mediefag B

200

0

47

 

Mediefag C

125

0

48

Musik

Musik A

325

110

49

 

Musik B

275

65

50

 

Musik C

75

0

51

Organisation

Organisation C

75

0

52

Programmering

Programmering B

200

65

53

Psykologi

Psykologi C

125

0

54

Religion

Religion C

75

0

55

Samfundsfag

Samfundsfag A

325

100

56

 

Samfundsfag B

200

65

57

 

Samfundsfag C

75

0

58

Samtidshistorie

Samtidshistorie B

130

0

59

Science

Science C

75

22

60

Spansk

Spansk B

250

18

61

Statik og styrkelære

Statik og styrkelære C

90

10

62

Studiemetodik

Studiemetodik C

60

0

63

Studieprojekt

Studieprojekt

25

30

64

Teknikfag

Teknikfag A

350

30

65

Tysk

Tysk begyndersprog B

250

18

66

 

Tysk fortsættersprog B

250

33

67

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsøkonomi A

350

70

68

 

Virksomhedsøkonomi B

225

40

  Stk. 2. Departementet for Uddannelse kan godkende studieretninger med andre timetal for fagene end de i stk. 1 fastsatte.
  Stk. 3. Departementet for Uddannelse kan godkende, at en gymnasieskole gennemfører særlige studieretninger, som alene giver adgang til visse korte og mellemlange uddannelser i Grønland og Danmark.

 

  § 24.  1. semester består af følgende obligatoriske fag:
1)  Grønlandsk.
2)  Dansk.
3)  Engelsk.
4)  Matematik.
5)  Biologi, fysik, geografi, kemi eller science.
6)  Kulturfag.
7)  Studiemetodik.
8)  Idræt.
  Stk. 2.  Undervisningstimetal for fagene på 1. semester fastsættes af gymnasieskolerne og godkendes af Departementet for Uddannelse.

 

  § 25. Gymnasieskolen kan for en klasse eller et hold foretage mindre afvigelser fra de fastsatte eller godkendte undervisningstimetal og timetal for elevtid, når afvigelserne er begrundet i klassens eller holdets faglige behov. Det er en betingelse, at den samlede sum af undervisningstimetallet og de timer, der er afsat til elevtid, bibeholdes.
 
Stk. 2. Gymnasieskolen kan etablere en pulje af elevtid ved at reducere det i § 23, stk. 1, fastsatte omfang af elevtid pr. fag. Gymnasieskolen fordeler puljen af elevtid blandt studieretningens fag på grundlag af lokale faglige og pædagogiske forhold.

 

  § 26. Gymnasieskolen kan tillægge yderligere timer til elever, der gennemfører særligt tilrettelagte forløb.
  Stk. 2. Departementet for Uddannelse kan godkende, at en gymnasieskole kan tillægge yderligere timer til hold, der gennemfører særlige gymnasieuddannelsesforløb, som giver adgang til visse korte og mellemlange uddannelser i Grønland og Danmark.

 

  § 27.  Elevtid kan gennemføres som undervisning, når evalueringsformerne tilsiger det, jf. § 20, stk. 2, eller når gymnasieskolen stiller krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af elevtid til skriftligt arbejde, jf. § 20, stk. 3.

 

  § 28.  Departementet for Uddannelse kan for enkelte elever fravige bekendtgørelsens bestemmelser, når helt særlige forhold vedrørende eleven taler herfor.

 

  § 29. Departementet for Uddannelse kan som led i forsøg fravige bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Kapitel 5

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsregler

 

  § 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2022 og har virkning for elever, der påbegynder den gymnasiale uddannelse efter 1. august 2012. 
  Stk. 2. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 5. juli 2022

 

 

Peter Olsen
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Karsten Peter Jensen