Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
4. januar 2022
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

I medfør af §§ 2 a, 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for rejsende til og i Grønland.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet eller på enkeltpersoner, hvor andre helt særlige forhold af sundhedsfaglig karakter gør sig gældende.
  Stk. 7.  Direktøren for Kriminalforsorgen kan meddele dispensation fra § 6, stk. 1 for personer i kriminalforsorgens varetægt.
  Stk. 8.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.

 

Krav for at være ombord på luftfartøj, som ankommer til Grønland

 

  § 3.  Passagerer der er 2 år eller ældre må kun være ombord på et luftfartøj, der ankommer til Grønland hvis de opfylder 1 af følgende betingelser:
1)  Personer bosiddende i Grønland skal fremvise dokumentation for deres bopælsstatus jf. stk. 2 samt en negativ PCR-test for Covid-19. 
2)  Personer, der ikke er bosiddende i Grønland og som er 12 år eller ældre, skal være færdigvaccineret mod Covid-19 og fremvise dokumentation herfor, samt fremvise en negativ PCR-test for Covid-19. Kun vaccination med vacciner godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA) anerkendes.
3)  Personer, der ikke er bosiddende i Grønland og som er mellem 2 og 11 år, skal forevise negativ PCR-test for Covid-19. 
  Stk. 2.  Ved bosiddende forstås personer, som kan dokumentere, at de enten har fast bopæl, flytter hertil med henblik på at opnå fast bopæl, eller påtager sig arbejde her i landet af længere varighed.  
  Stk. 3.  Indrejsende, som af de lokale myndigheder har fået oplyst, at de har været i risiko for at blive smittet efter nær kontakt til en smittet person inden for en uge før afrejse til Grønland, skal inden ombordstigning forevise 2 på hinanden følgende negativ PCR-test for Covid-19. Test 1 skal være taget 4 dage efter kontakten til den smittede. Test 2 skal tages 2 dage efter den 1. test.
  Stk. 4.  Dokumentationen for den negative PCR-test for Covid-19, skal indeholde oplysninger om navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udstederen af testen. Testen skal være foretaget på hospital eller sundhedsklinik m.v. i et af de nordiske lande, EU, EFTA eller UK og må ved afgang til Grønland ikke være ældre end 2 dage (48 timer) jf. dog § 21, stk. 2.
  Stk. 5.  Den negative PCR-test for Covid-19 skal opfylde de krav, som Landslægeembedet fastsætter.
  Stk. 6.  Landslægeembedet kan meddele dispensation fra stk. 1-4.
Stk. 7.  Pligten for at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af luftfartøjet.

 

Særlige regler for skibe og personer ombord som ankommer til Grønland

 

  § 4.  Personer på skibe, der ankommer til en havn i Grønland og som går i land, anses som indrejsende i denne bekendtgørelse jf. §§ 11, 13 og 14, hvis skibet inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder. 
  Stk. 2.   Personer som bliver ombord på skibet mens det ligger i en havn i Grønland, er omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir jf. § 10, hvis de er i kontakt med personer fra land inden for en afstand på under 2 meter.  
  Stk. 3.  Personer ombord på skibe, som ikke har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne inden for 14 dage før ankomst til Grønland eller på anden vis ikke har fået personer ombord fra disse steder, anses for ikke smittet med Covid-19 medmindre personen udviser symptomer. Skibet og personer ombord er i øvrigt omfattet af bestemmelser vedrørende skibe i international fart.

 

  § 5.  Passagerskibe, herunder krydstogtskibe og lystfartøjer, må ikke ankomme til Grønland, hvis de inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder. Forbuddet gælder på hele territoriet, herunder søterritoriet, dog med respekt for internationale forpligtelser. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2.  Landslægeembedet kan dispensere fra stk. 1.
  Stk. 3.  Det er uanset forbuddet i stk. 1 tilladt for skibe uden dispensation jf. stk. 2 at:
1)  foretage teknisk anløb, hvor ingen besætningsmedlemmer eller passagerer kommer i land, eller hvor personer udefra kommer ombord, samt
2)  søge nødhavn på grund af havari, motorskade, brand om bord eller lignende akutte situationer.
  Stk. 4.  Stk. 1 gælder ikke for skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i grønlandske havne.

 

Krav ved rejse indenfor landets grænser

 

  § 6.  Personer, der rejser fra en by eller bygd til et andet sted inden for landets grænser, skal kunne fremvise dokumentation for at de er færdigvaccineret mod Covid-19 eller har en gyldig Covid-19 test.
  Stk. 2.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Personer under 2 år. 
2)  Personer der inden rejsen opholder sig i byer eller bygder, hvor det ikke er muligt at blive testet for Covid-19, jf. dog §§ 7, 8 og 9.
3)  Personer der rejser indenfor landets grænser for at mellemlande inden afrejse udenfor landets grænser.
  Stk. 3.   Pligten for at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af det anvendte transportmiddel.

 

  § 7.  Personer, der er omfattet af § 6, stk. 2, nr. 2, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2.  Forbuddet i stk. 1 gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at opholde sig på sygehuse for at modtage behandling, lade sig teste for Covid-19, foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder, som ikke umiddelbart kan foretages af andre, såfremt mundbind eller visir anvendes.
  Stk. 3.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.
  Stk. 4.  Stk. 1 og 2 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

  § 8.  Personer, der er omfattet af § 6, stk. 2, nr. 2, kan lade sig teste for Covid-19 umiddelbart efter ankomst til deres rejsedestination, jf. dog § 9.
  Stk. 2.  Er testen i stk. 1 negativ, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 3.  Er testen positiv følges Landslægeembedets og Sundhedsvæsenets anvisninger.
  Stk. 4.  Hvis personen ikke lader sig teste for Covid-19, jf. stk. 1, gælder forbuddet i § 7 i 14 dage fra ankomst til rejsedestinationen. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til rejsedestinationen, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

  § 9.  For personer, der er omfattet af § 6, stk. 2, nr. 2, som ankommer til byer eller bygder, hvor det ikke er muligt at blive testet for Covid-19 gælder forbuddet i § 7 i 14 dage fra ankomst til rejsedestinationen. 
  Stk. 2.  Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til rejsedestinationen, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 10.  Passagerer på 12 år og derover samt kabinepersonale skal benytte mundbind eller visir ombord på luftfartøjer og skibe i rutefart. Pligten for overholdelse heraf påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2.  Kravet i stk. 1 er ikke gældende for personer der opholder sig i en kahyt eller lignede og hvor personen ikke er i kontakt til andre passagerer end de personer der indgår i vedkommendes husstand.
  Stk. 3.  Alle personer på 12 år og derover, der opholder sig i lufthavne, terminalområder og lignende, skal bære mundbind eller visir. Pligten for overholdelse heraf påhviler den enkelte person.
  Stk. 4.  Ansatte i lufthavne, terminalområder og lignende områder kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte. Pligten for overholdelse heraf påhviler arbejdsgiveren.
 Stk. 5.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 Stk. 6.  Uanset stk. 1 og 3 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, terminalområder m.v.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

  § 11.  Indrejsende på 12 år eller derover, der ankommer til Grønland skal benytte mundbind eller visir i følgende tilfælde:
1)  under transporten fra ankomsten i lufthavn, havn m.v. til det primære opholdssted, 
2)  under transporten fra personens primære opholdssted til den facilitet, hvor der foretages Covid-19 test, hvis der er kontakt til andre personer inden for en afstand på under 2 meter, og 
3)  når personen i øvrigt befinder sig uden for sit primære opholdssted, og hvor der er kontakt til andre personer inden for en afstand på under 2 meter. 
  Stk. 2.  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder indtil personen ikke anses for smittet med Covid-19, jf. § 14, stk. 4 eller 6. Dette krav omfatter ikke indrejsende, som er færdigvaccineret, jf. § 15. 
  Stk. 3.  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 Stk. 4.  Uanset stk. 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, område m.v.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

  § 12.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Forholdsregler efter ankomst til Grønland

 

  § 13.  Indrejsende, der ankommer til Grønland, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2.  Færdigvaccinerede personer, der kan fremvise dokumentation for deres vaccinations status, anses som ikke-smittede hvis de ikke har symptomer på Covid-19. 
  Stk. 3.  Forbuddet i stk. 1 gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at lade sig teste for Covid-19, foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre, såfremt mundbind eller visir anvendes.
  Stk. 4.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.
  Stk. 5.  Stk. 1 og 3 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

  § 14.  Indrejsende kan lade sig teste for Covid-19 på 5. dagen eller senere efter ankomst til Grønland jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Indrejsende, som er færdigvaccinerede mod Covid-19, skal ikke testes efter ankomst til Grønland. Den indrejsende skal dog på forespørgsel dokumentere sin vaccinationsstatus. Kan den indrejsende ikke fremvise dokumentation for sin vaccinationsstatus, skal den indrejsende følge reglerne for ikke-vaccinerede personer.
  Stk. 3.  Børn under 2 år er undtaget fra kravet i stk. 1 og 6. 
  Stk. 4.  Er testen i stk. 1 negativ, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 5.  Er testen positiv følges Landslægeembedets og Sundhedsvæsenets anvisninger.
  Stk. 6.  For ikke-vaccinerede personer, som ikke lader sig teste for Covid-19, gælder forbuddet i § 13 i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

  § 15.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, 14 dage efter et afsluttet vaccinationsforløb, når personen kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 16.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som ved anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Krav om forevisning af dokumentation for en negativ Covid-19 test gælder ikke for personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  Stk. 3.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

  § 17.  Ved gyldig Covid-19 test forstås en negativ PCR-test eller antigentest, som er foretaget af, eller på vegne af, sundhedsvæsenet, eller af en juridisk person, som har modtaget godkendelse af Landslægeembedet til at foretage gyldige Covid-19 test, og som er maksimalt 48 timer gammel.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 18.  Der kan ske behandling af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

 

  § 19.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1 og 7, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 3, § 7, stk. 1 og 2, § 8, stk. 4, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, 3 og 4, § 11, stk. 1 og § 13, stk. 1 og 3.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 20.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2022.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter denne bekendtgørelse er gældende til og med 5. april 2022.

 

Ændringer i anden lovgivning

 

  § 21.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 73 af 5. december 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland foretages følgende ændringer: 
1)  I § 21, stk. 3 ændres ”6. marts 2022” til: ”4. januar 2022”.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 4. januar 2022

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/Aka Olesen