Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 14
14. december 2021
Ophævet

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, jf. Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 6 af 21. april 2021, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 4 af 19. november 2021.

 

Kapitel 1
Selvstyret

 

  § 1.  Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole, der bliver oprettet af selvstyret, har den dømmende magt i Grønland inden for samtlige sagsområder. I overensstemmelse hermed er den lovgivende magt hos Inatsisartut, den udøvende magt hos Naalakkersuisut og den dømmende magt hos domstolene.

 

Kapitel 2
Den lovgivende magt

 

  § 2.  Inatsisartut består af 31 medlemmer, der vælges for 4 år ved almindelige, direkte og hemmelige valg. Mandaterne mistes i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted.
  Stk. 2.  Regler for valg til Inatsisartut fastsættes ved særskilt Inatsisartutlov.

 

  § 3.  Inatsisartut afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmålet om, hvor¬≠vidt et medlem har mistet sin valgbarhed.
  Stk. 2.  Et medlem af Inatsisartut mister sin valgbarhed, hvis det ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør en person uværdig til at være medlem af Inatsisartut.

 

  § 4.  Hvervet som medlem af Inatsisartut er et pligtmæssigt borgerligt ombud.
  Stk. 2.  Begærer et medlem at udtræde af Inatsisartut eller at få bevilget orlov, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes.

 

  § 5.  Inatsisartut er ukrænkeligt.
  Stk. 2.  Medlemmer af Inatsisartut er ved deres virke alene bundet af deres overbevisning.
  Stk. 3.  Inatsisartut fastsætter selv sin forretningsorden.

 

  § 6.  For sine ytringer i Inatsisartut kan ingen af dets medlemmer uden samtykke fra Inatsisartut drages til ansvar uden for samme.
  Stk. 2.  Intet medlem af Inatsisartut kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes frihedsberøvelse af nogen art, medmindre medlemmet er grebet på fersk gerning.

 

  § 7.  Inatsisartut træder sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg. Indkaldelse foretages af det medlem, der længst har været medlem af Inatsisartut, eller hvis flere har været medlem af Inatsisartut lige længe, af den ældste. Samme medlem leder forhandlingerne i Inatsisartut indtil valgs prøvelse og valg af Formandskab for Inatsisartut har fundet sted.

 

  § 8.  Inatsisartut er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. En beslutning er truffet, når den støttes af mere end halvdelen af de tilstedeværende medlemmers afgivne stemmer.

 

  § 9.  Møder i Inatsisartut er offentlige. Inatsisartut kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Inatsisartut eller mødelederen.
  Stk. 2.  Forhandlingerne i Inatsisartut foregår på grønlandsk. Medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, der ikke behersker grønlandsk, har adgang til at tale dansk med tolkning til grønlandsk, ligesom forhandlingerne skal kunne følges på dansk.
  Stk. 3. 
 Forhandlingerne i Inatsisartut med tilhørende bilag offentliggøres på grønlandsk og på dansk.
  Stk. 4.  Rigsombudsmanden har ret til at overvære åbne møder i Inatsisartut.

 

  § 10.  Inatsisartut samles så ofte, som formanden for Inatsisartut finder det fornødent, og skal samles, såfremt formanden for Naalakkersuisut eller mindst halvdelen af medlemmerne af Inatsisartut kræver det.
  Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter under en ordinær samling mødetidspunktet for næste ordinære samling.

 

  § 11.  Formandskabet for Inatsisartut fremsender inden en samlings afholdelse til medlemmerne af Inatsisartut, Naalakkersuisut og Rigsombudsmanden en fortegnelse over de emner, som forventes at ville komme til behandling. Fortegnelsen offentliggøres.

 

  § 12.  Ønsker et medlem af Inatsisartut at indhente oplysninger om et offentligt anliggende, kan dette ske ved spørgsmål til Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at besvare et spørgsmål, hvis:
1)  Naalakkersuisut ikke er i stand til at tilvejebringe oplysninger til brug for besvarelsen,
2)  tilvejebringelse af oplysninger til brug for besvarelsen ville kræve et betydeligt forbrug af tid og ressourcer, eller
3)  de ønskede oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

 

  § 13.  Forslag til Inatsisartutlove og andre beslutninger kan fremsættes af ethvert medlem af Inatsisartut samt af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Den danske regerings forslag til love og forslag om ratifikation af traktater med virkning for Grønland, fremsættes af Naalakkersuisut som et forslag til Inatsisartutbeslutning.

 

  § 14.  Forslag til Inatsisartutlove skal fremsættes i lovform og undergives tre behandlinger i Inatsisartut.

 

  § 15.  Naalakkersuisut fremsætter forslag til finanslov med henblik på endelig vedtagelse senest den 15. november i året forud for finansåret.

 

  § 16.  Finansudvalget for Inatsisartut afgiver mellem første og anden behandling af finanslovsforslaget fremsat af Naalakkersuisut betænkning over forslag til landskassens budgetter, fremsætter på vegne af Inatsisartut bemærkninger og forslag til hovedretningslinjer for indtægts- og udgiftspolitik samt afgiver udtalelser i sager, som af Inatsisartut eller Naalakkersuisut er henvist til udvalget.
  Stk. 2.  Finansudvalget for Inatsisartut kan på vegne af Inatsisartut godkende afholdelse af udgifter til formål, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse. For så vidt angår afholdelse af udgifter for Inatsisartut og Ombudsmanden for Inatsisartut til formål, der ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, godkendes afholdelsen heraf dog af Udvalget for Forretningsordenen på vegne af Inatsisartut, når dette ikke er samlet.
  Stk. 3.  De af Finansudvalget for Inatsisartut godkendte udgifter samles på en årlig tillægsbevillingslov, som behandles på første ordinære møde i Inatsisartut i det efterfølgende finansår.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler for finanslovens udarbejdelse i et budgetregulativ.

 

  § 17.  Finansudvalget for Inatsisartut kan til brug for udvalgets behandling af forslag eller ansøgning om kapitalindskud i, garantistillelse for, eller anden økonomisk begunstigelse af væsentlig betydning, til helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber pålægge Naalakkersuisut at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra det pågældende selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Naalakkersuisut stiller uden ophold de oplysninger, som Naalakkersuisut på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.
  Stk. 2.  Udvalget kan berostille udvalgets behandling af forslag eller ansøgninger som nævnt i stk. 1, indtil de oplysninger, som udvalget skønner fornødne, foreligger.
  Stk. 3.  I udvalget er medlemmerne og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget i medfør af stk. 1, i det omfang oplysninger er givet i fortrolighed. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse.

 

 

§ 18. Revisionsudvalget gennemgår landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil 1 gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til Naalakkersuisut, som regnskaberne og revisionens bemærkninger giver anledning til. Udvalgets spørgsmål og bemærkninger tillige med besvarelser fra Naalakkersuisut forelægges Inatsisartut. 
  Stk. 2. Udvalget kan til enhver tid iværksætte eller behandle undersøgelser af: 
1) hvorvidt der er taget passende økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet, og 
2) hvorvidt dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
  Stk. 3. Udvalget giver hurtigst muligt Naalakkersuisut mulighed for at kommentere redegørelser, rapporter og responsa m.v., som udvalget i medfør af stk. 2 har indhentet eller besluttet at behandle. 
  Stk. 4. Udvalget kan, hvis udvalget finder det påkrævet, orientere Inatsisartut om en forvaltningsundersøgelse omfattet af stk. 2 uden at afvente afgivelse af betænkning vedrørende landskassens regnskab. 
  Stk. 5. Naalakkersuisut skal på udvalgets anmodning meddele udvalget enhver oplysning, og udlevere enhver form for materiale, som er af betydning for udvalgets varetagelse af udvalgets opgaver i henhold til stk. 1-2. 
  Stk. 6. Udvalget indhenter oplysninger og materiale i medfør af stk. 5, hvis mindst 1 med-lem af udvalget kræver dette.

 

  § 19.  Revisionsudvalget fører endvidere kontrol med, hvordan Naalakkersuisut varetager Grønlands Selvstyres aktionærinteresser.
  Stk. 2.  Udvalget kan som led i kontrollen efter stk. 1 foretage en vurdering af, hvorvidt Naalakkersuisut i tilstrækkeligt omfang har søgt tilsikret, at der tages passende økonomiske hensyn ved driften af helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber.
  Stk. 3.  Udvalget kan til brug for kontrollen med Grønlands Selvstyres aktionærinteresser i helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber pålægge Naalakkersuisut at søge nærmere bestemte oplysninger indhentet fra et selskab, om fornødent ved at anvende de muligheder, som er hjemlet i aktieselskabsloven og i selskabets vedtægter. Naalakkersuisut stiller uden ophold de oplysninger, som Naalakkersuisut på udvalgets opfordring indhenter, til rådighed for udvalget.
  Stk. 4.  Ethvert medlem af udvalget kan fremsætte et forslag til beslutning i medfør af stk. 2-3 til Inatsisartuts afgørelse. Forslaget betragtes som vedtaget, hvis mindst 2/5 af Inatsisartuts medlemmer afgiver stemme til fordel for forslaget. Der kan ikke fremsættes ændringsforslag til forslaget.
  Stk. 5.  I udvalget er medlemmerne og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget i medfør af stk. 1, i det omfang oplysninger er i givet i fortrolighed. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne forpligtelse. Hvis udvalget finder det påkrævet at orientere Inatsisartut om forhold, som vedrører Grønlands Selvstyres aktionærinteresser, afgiver udvalget en særskilt betænkning. Indeholder betænkningen fortrolige oplysninger, behandles den for lukkede døre.

 

  § 20.  Inatsisartut vælger en ombudsmand, som på vegne af Inatsisartut har indsigt med selvstyrets og kommunernes forvaltning. Ombudsmanden må ikke være medlem af Inatsisartut og skal have en juridisk uddannelse.
  Stk. 2.
  Hvis ombudsmanden ikke længere nyder tillid hos Inatsisartut, kan Inatsisartut afskedige ombudsmanden.
  Stk. 3.
  Lovudvalget følger løbende ombudsmandens arbejde. Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed.
  Stk. 4.
  Ombudsmandens nærmere forhold fastsættes ved særskilt Inatsisartutlov.

 

Kapitel 3
Udenrigs- og sikkerhedspolitiske anliggender

 

  § 21.  Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Inatsisartut har til opgave at behandle udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold, og at fremsætte de spørgsmål og bemærkninger, som disse forhold giver anledning til. Det påhviler udvalget nøje at holde sig ajour med udviklingen inden for dets fagområde.
  Stk. 2.  Medlemmerne af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg og andre, der måtte være til stede under udvalgets drøftelser, er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, de bliver bekendt med i udvalget, i det omfang oplysninger er givet i fortrolighed fra den danske regering og Naalakkersuisut, og i det omfang udvalgets formand derudover bestemmer. Ethvert nyt medlem afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at ville efterkomme denne bestemmelse.

 

Kapitel 4
Den udøvende magt

 

  § 22.  Medlemmerne af Naalakkersuisut vælges af Inatsisartut for dettes valgperiode.
  Stk. 2.  Formanden for Naalakkersuisut vælges blandt medlemmerne af Inatsisartut.
  Stk. 3.  Formanden for Naalakkersuisut indstiller til Inatsisartut at vælge et antal navngivne medlemmer af Naalakkersuisut. Valg af medlemmer sker ved en samlet afstemning om formand¬≠ens forslag.
  Stk. 4.  Et medlem af Naalakkersuisut, som ikke er medlem af Inatsisartut, skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til Inatsisartut.
  Stk. 5.  Hvervet som medlem af Naalakkersuisut er et pligtmæssigt borgerligt ombud.
  Stk. 6.
  Ansvarlighed for de enkelte medlemmer af Naalakkersuisut fastsættes ved særskilt Inatsisartutlov.

 

  § 23.  Formanden for Naalakkersuisut fordeler anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Formanden for Naalakkersuisut kan ved meddelelse til Inatsisartut fritage et medlem af Naalakkersuisut med den virkning, at medlemmets hverv ophører på samme måde, som om medlemmet var fritaget af Inatsisartut i medfør af § 27, stk. 1.

 

  § 24. Begærer et medlem af Naalakkersuisut orlov som følge af helbredstilstand eller anden væsentlig årsag, afgør formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen kan imødekommes.
  Stk. 2.  Begærer et medlem at udtræde af Naalakkersuisut, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes.

 

Kapitel 5
Besiddelse af andre hverv

 

  § 25.  Besidder formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut eller et medlem af Naalakkersuisut ved sin tiltræden andre hverv eller erhverv, skal disse fratrædes.
  Stk. 2.  Ønsker formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut eller et medlem af Naalakkersuisut at bevare nogle af disse hverv eller erhverv, skal vedkommende straks give Udvalget til Valgs Prøvelse meddelelse herom. Udvalget kan inden 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte pågældende at bevare sådanne hverv eller erhverv.
  Stk. 3.  Formanden for Inatsisartut meddeler efter udløbet af fristen i stk. 2 Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden har tilladelse til at varetage. Formanden for Naalakkersuisut meddeler formanden for Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut har tilladelse til at varetage.
  Stk. 4.  Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut må ikke, mens de varetager disse hverv eller erhverv, påtage sig nye hverv eller erhverv, medmindre Udvalget til Valgs Prøvelse giver tilladelse hertil.

 

Kapitel 6
Nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut 

 

  § 26.  Formanden for Naalakkersuisut udskriver nyvalg til Inatsisartut forud for valgperiodens udløb.

 

  § 27. Inatsisartut kan fritage Naalakkersuisut, formanden for Naalakkersuisut eller enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, hvis de ikke længere nyder tillid i Inatsisartut.
  Stk. 2.  Såfremt formanden for Naalakkersuisut fritages, fritages Naalakkersuisut som helhed.

  § 28.  Formanden for Naalakkersuisut kan, hvis Inatsisartut har fritaget et medlem eller hele Naalakkersuisut i henhold til § 27, på stedet udskrive nyvalg til Inatsisartut.

 

  § 29.  Når Naalakkersuisut er blevet fritaget eller har begæret sin afsked, eller når der er udskrevet nyvalg, vedbliver det med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse.

 

Kapitel 7
Stadfæstelse og ikrafttræden af Inatsisartutlove m.v.

 

  § 30.  Et af Inatsisartut vedtaget forslag til Inatsisartutlov skal for at kunne træde i kraft stadfæstes af formanden for Naalakkersuisut senest 4 uger efter dets endelige vedtagelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan inden for en frist af 8 dage efter forslagets endelige vedtagelse beslutte, at stadfæstelse skal udsættes, indtil forslaget er blevet vedtaget af Inatsisartut i den efterfølgende samling. Vedtages forslaget ikke uændret i denne samling, er det bortfaldet.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan ikke udsætte stadfæstelse af en midlertidig bevillingslov eller en lov om udskrivelse af nyvalg.

 

  § 31.  Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori Inatsisartutloven eller Selvstyrets bekendtgørelse er kundgjort.
  Stk. 2.  Kundgørelse sker elektronisk. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for kundgørelsen.
  Stk. 3.  Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på kommunale forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutlov, landstingslov, landstingsforordning eller Selvstyrets bekendtgørelse.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

 

  § 32.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. december 2010. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret.
  Stk. 2.  Regler, der er fastsat med hjemmel i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landstinget og Landsstyret forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne Inatsisartutlov.

 

 


Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 (Elektronisk kundgørelse)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2014.

 

 

Inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015 (Korrektion af § 25, stk. 3, og § 31, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)[ii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.

 

 

Inatsisartutlov nr. 2 af 19. maj 2020 (Spørgsmål til Naalakkersuisut)[iii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2020.

 

 

Inatsisartutlov nr. 4 af 19. november 2021 (Revisionsudvalgets kompetence og krav på oplysninger og materiale)[iv] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

 


 

Formandens Departement, den 14. december 2021

 

 

 

Hans-Peder Barlach Christensen
Departementschef

 

 

 

/ Jógvan Svabo Samuelsen

 [i] Lovændringen vedrører § 31.

[ii] Lovændringen vedrører § 25, stk. 3 og § 31, stk. 1 i den grønlandske lovtekst.

[iii] Lovændringen vedrører § 12.

[iv] Lovændringen vedrører §§ 18 og 19.