Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 13
12. november 2021
Ophævet

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Herved bekendtgøres Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, med de ændringer, der følger af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006, Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020.

 

Kapitel 1
Formål og anvendelsesområde

 

  § 1.  Med henblik på at hindre,
1)  at de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme udbredes her i landet, og
2)  at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra til andre lande, kan den i § 3 nævnte epidemikommission iværksætte de i kapitel 3 og 4 nævnte foranstaltninger.

 

  § 2. Landstingsforordningen omfatter de alment farlige sygdomme og de øvrige smitsomme sygdomme, der er optaget på liste A og B som bilag til forordningen, jf. dog § 22.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter høring af Landslægeembedet foretage ændringer i de i stk. 1 nævnte lister samt opstille nye lister.
  Stk. 3.  Kønssygdomme omfattes ikke af forordningen.

 

  § 2 a.  Offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber er forpligtet til at bistå Naalakkersuisut i udøvelsen af Naalakkersuisuts pligter og beføjelser ifølge denne landstingsforordning.
  Stk. 2.  Private kan i særlige tilfælde efter Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne landstingsforordning.

 

Kapitel 2
Epidemikommissionen

 

  § 3.  For hele landet nedsættes en epidemikommission, der består af Politimesteren, Landslægen, Den ledende Dyrlæge, styrelseschefen i Skattestyrelsen, samt 3 øvrige medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Naalakkersuisut og 1 medlem udpeges af kommunerne i forening.
  Stk. 2. Såfremt kommunerne ikke kan blive enige om 1 medlem, kan hver kommune indstille maksimalt 1 person til epidemikommissionen. Naalakkersuisut udpeger medlemmet blandt de af kommunerne indstillede personer.
  Stk. 3.  De medlemmer, som Naalakkersuisut udpeger efter stk. 1, må ikke være medlemmer af Naalakkersuisut. Udpegningen af de pågældende medlemmer har virkning for Inatsisartuts funktionsperiode. Efter nyvalg til Inatsisartut udpeger eller genudpeger det tiltrædende Naalakkersuisut 2 medlemmer til epidemikommissionen.
  Stk. 4.  Det medlem, som udpeges af kommunerne jf. stk. 1, eller efter indstilling fra kommunerne jf. stk. 2, virker for samme valgperiode som de øvrige udpegede medlemmer, jf. stk. 3.
  Stk. 5.  Politimesteren er formand for epidemikommissionen.

 

  § 4.  Told- og skattemyndighederne, politiet, havnemyndighederne, Grønlands lufthavnsvæsen, lodser og dyrlæger, ansat af Grønlands Selvstyre, er forpligtet til at bistå epidemikommissionen i udøvelsen af dennes pligter ifølge denne Landstingsforordning.
  Stk. 2.  Epidemikommissionen kan bestemme, at visse af de i kapitel 3 og 4 nævnte foranstaltninger under nærmere fastsatte betingelser kan iværksættes af kommissionens enkelte medlemmer eller af de til kommissionen knyttede læger.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om lægelig bistand til epidemikommissionen.

 

Kapitel 3
Civile foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse her i landet

 

  § 5. Epidemikommissionen kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:
1)  At lade sig undersøge af en sundhedsperson.
2)  At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet.
3)  At lade sig isolere i en egnet facilitet.
  Stk. 2.  Kommissionen kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt i stk. 1, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

 

  § 6. Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1.

 

  § 6 a.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.

 

  § 7.  Epidemikommissionen kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, eller hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at meddele påbud efter stk. 1, herunder om den nærmere afgrænsning af området. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området.
  Stk. 3.  Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves.

 

  § 8.  For at hindre udbredelsen af en alment farlig sygdom kan Naalakkersuisut efter indstilling fra Landslægeembedet påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds.
  Stk. 2.  Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra Landslægeembedet med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.

 

  § 9.  Når det formodes, at et dødsfald skyldes en alment farlig sygdom, kan epidemikommissionen efter forhandling med Landslægeembedet påbyde, at obduktion skal ske.

 

  § 10. Naalakkersuisut kan efter indstilling fra Landslægeembedet bestemme, at de foranstaltninger, der alene kan iværksættes mod alment farlige sygdomme, jf. §§ 5-9, også kan iværksættes over for øvrige smitsomme sygdomme, når disse optræder på en ondartet måde eller med stor udbredelse, eller når eksisterende hygiejniske forhold indebærer en særlig stor risiko for smittespredning.

 

  § 11.  Epidemikommissionen kan iværksætte de undersøgelser af bakteriologisk eller lignende art, som er nødvendige for med sikkerhed at fastslå en smittes art, oprindelse og udbredelse.
  Stk. 2.  Når der er fare for, at smitte kan spredes ved virksomheders fremstilling og distribution af levnedsmidler, kan kommissionen træffe foranstaltninger med henblik på at bringe smittefaren til ophør, om fornødent ved at påbyde hel eller delvis lukning af den pågældende virksomhed eller ved at forbyde en smittebærende person adgang til virksomheden.
  Stk. 3.  Kommissionen kan forbyde, at personer, der lider af en af denne landstingsforordning omfattet sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, anvender offentlige transportmidler.

 

  § 12.  Epidemikommissionen kan påbyde, at der efter regler fastsat af Naalakkersuisut skal iværksættes desinfektion af smittede eller smittebærende personer samt af personer, der har været i forbindelse med disse. Kommissionen kan også påbyde desinfektion af befordringsmidler og andet løsøre samt fast ejendom m.v.
  Stk. 2.  Kommissionen kan efter forhandling med Landslægeembedet endvidere iværksætte andre foranstaltninger af begrænset art og omfang for at hindre, at smitte udbredes.

 

  § 12 a.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

  § 12 b.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

  § 12 c.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

Kapitel 3 a

Fravigelse af det offentliges forpligtelser og privates rettigheder ifølge anden lovgivning samt sikring af forsyningen

 

  § 12 d.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom, og de pågældende forpligtelser og rettigheder må anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det nævnte kapacitetsbehov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning i følgende tilfælde:
1)  Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.
2)  Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.
3)  Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.

 

  § 12 e.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af denne landstingsforordning vil være umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for den private at opfylde pligten.

 

  § 12 f.  Naalakkersuisut kan i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

Kapitel 4
Civile foranstaltninger mod smitsomme sygdommes indførelse her i landet

 

  § 13.  Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele epidemikommissionen eller den, som optræder på kommissionens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst påhviler oplysningspligten luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles i medfør af stk. 1, samt om meddelelsens form.

 

  § 14.  Fra et skib eller luftfartøj må der ikke ske samkvem med personer i land, før epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, har meddelt tilladelse til frit samkvem.
  Stk. 2.  Told- og skattemyndighederne, eller de af Skattedirektoratet bemyndigede personer, påser, at tilladelse til frit samkvem er meddelt. Naalakkersuisut kan dog bestemme, at kontrollen skal udøves af en anden myndighed.

 

  § 15.  Naalakkersuisut kan bestemme, at reglerne i §§ 13 og 14 kan fraviges for skibe og luftfartøjer, der går i regelmæssig rutefart, samt for lodsbåde, fiskerbåde og andre mindre fartøjer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut bestemmer, hvilke lempelser, der skal gælde for orlogsfartøjer og militære luftfartøjer.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan med henblik på opfyldelse af traktater fravige bestemmelserne i §§ 13-19.

 

  § 16.  Epidemikommissionen kan påbyde, at enhver, der ankommer her til landet, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på sygehus.
  Stk. 2.  Efterkommes påbudet ikke, kan den pågældende ved politiets hjælp fremstilles for en læge til undersøgelse, ligesom den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp kan tvangsindlægges til observation på et sygehus.

 

  § 17.  Enhver, der ankommer her til landet, er i øvrigt underkastet reglerne i §§ 5-12 f.

 

  § 18.  Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes over for gods, bagage og post for at hindre indførelse og udbredelse af en sygdom, der er omfattet af denne Landstingsforordning.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at hindre, at rotter eller andre gnavere fører smitte fra en sygdom, der er omfattet af denne Landstingsforordning, ind eller ud af landet. I de i 1. pkt. nævnte regler kan Naalakkersuisut fastsætte, at told- og skattemyndighederne kan lade nærmere bestemte praktiske foranstaltninger, som epidemikommissionen i medfør af § 4 måtte have pålagt told- og skattemyndighederne at bistå med, udføre ved autoriseret rottebekæmper.

 

  § 19.  Efter begæring udsteder epidemikommissionen til fragtføreren vederlagsfrit attest (karantænebevis) om
1)  hvilke foranstaltninger skibe, luftfartøjer og køretøjer har været underkastet i henhold til denne forordning,
2)  hvilke dele af befordringsmidlet foranstaltningerne er truffet over for,
3)  den anvendte fremgangsmåde og
4)  grunden til, at foranstaltningerne er iværksat.
  Stk. 2.  For luftfartøjer skal attesten efter begæring påføres den for luftfartøjet udfærdigede almindelige deklaration ("General Declaration").
  Stk. 3.  Efter begæring udsteder epidemikommissionen vederlagsfrit attest til
1)  enhver rejsende om datoen for hans ankomst samt om de foranstaltninger, vedkommende og vedkommendes bagage har været underkastet, og
2)  afsenderen, modtageren og fragtføreren eller disses repræsentanter om de foranstaltninger, godset har været underkastet.

 

Kapitel 5
Forskellige bestemmelser

 

  § 20.  Ved pålæg i medfør af §§ 5, 6, 7 og 16, som har karakter af frihedsberøvelse, og ved afslag på anmodning om ophævelse af sådanne pålæg giver epidemikommissionen den pågældende vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i lov om rettens pleje i Grønland.

 

  § 21.  Enhver, der har kendskab til, at en person i hans omgangskreds eller varetægt lider af en alment farlig sygdom, skal snarest muligt rette henvendelse herom til en læge eller politi, såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket. Anmeldelsen skal uden unødigt ophold videregives til epidemikommissionen.

 

  § 21 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fysiske og juridiske personers samt myndigheders oplysningsforpligtelser for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af landstingsforordningens § 2.

 

  § 21 b.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af landstingsforordningens § 2.

 

§ 22. Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Sådanne regler kan udstrækkes til også at omfatte andre end de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme, der kan indebære en særlig risiko ved udbredelse de pågældende steder.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om særlige foranstaltninger i situationer omfattet af stk. 1, herunder regler om nødpasning, nødundervisning, beviser, prøver, eksaminer, vejledning og optagelse, ydelser, betaling, tilskud m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

  § 23.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra Landslægeembedet fastsætte regler om indførsel, forhandling, udlevering, bearbejdning, opbevaring og udførsel af smitstof, der stammer fra en smitsom sygdom, som er omfattet af denne Landstingsforordning.

 

  § 24.  Naalakkersuisut kan til varetagelse af det i § 1 nævnte formål fastsætte nærmere regler om ind- og udførsel af lig samt om disses behandling og transport her i landet.

 

  § 25.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvilke personer eller grupper af personer, der skal tuberkuloseundersøges.

 

  § 26.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om lægers medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

 

  § 27.  Naalakkersuisut kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne landstingsforordning eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.
  Stk. 2.  Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne landstingsforordning eller regler fastsat i medfør heraf et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

 

  § 28.  (ophævet).

 

Kapitel 6
Foranstaltninger

 

  § 29.  Der kan idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland for den der:
1) overtræder § 21,
2)  overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 5, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 1.
  Stk. 2.  I forskrifter, der udfærdiges i henhold til denne landstingsforordning, kan der fastsættes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i Kriminallov for Grønland.

 

  § 30.  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne Landstingsforordning kan ske i overensstemmelse med reglerne i lov om rettens pleje i Grønland.

 

Kapitel 7
Ikrafttræden

 

  § 31.  Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2002.
  Stk. 2.  Bekendtgørelse nr. 207 af 26. april 1973 om sundhedskontrol m.v. ved skibsanløb i Grønland, forbliver i kraft, indtil den ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne Landstingsforordning eller anden lovgivning.

 

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme[1] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.

 

 

Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018 (Ændring af fremgangsmåden for udpegning af medlemmer til epidemikommissionen efter KANUKOKAs nedlæggelse, samt indsættelse af hjemmel til at idømme juridiske personer bøde)[2] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse.

  Stk. 2. Den nedsatte epidemikommission efter § 3 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme forbliver i kraft frem til næste valgperiode til Inatsisartut. I det tilfælde et medlem udtræder af epidemikommissionen inden næste valgperiode til Inatsisartut udpeges et nyt medlem efter bestemmelserne i landstingsforordningens § 3, stk. 1-2, som affattet ved denne inatsisartutlov.

 

 

Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 (Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)[3] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut bemyndiges til inden for landstingsforordningens område at afgive udtalelser på vegne af Grønlands Selvstyre til den danske regering, når det vedrører forslag til love der skal gælde for Grønland.

  Stk. 3.  Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ophæves den 31. december 2021.

 

 

 

 

Departement for Sundhed, den 5. november 2021

 

 

 

Aka Olesen
Departementchef

 

 

 

/ Martin Pedersen[1] Lovændring vedrører ændringer i bilag 1.

[2] Lovændringen vedrører § 2, § 3, stk.1-5. § 4, stk.1, § 9, § 12, stk. 2, § 28. stk.2, og § 29, stk. 3. Overalt i loven ændres ”Landsstyre” og ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”, ”Landstinget” til ”Inatsisartut”, ”Landstingets” til Inatsisartuts”, og ”efter indstilling fra Embedslægeinstitutionen” til ”efter indstilling fra Landslægeembedet”.

[3] Lovændringen vedrører § 2 a, § 5, § 6, § 6 a, § 7, § 8, stk.2, § 11, stk. 3, § 12 a, § 12 b, § 12 c, § 12 d, 12 e, § 12 f, § 17, § 21 a, § 21 b, § 22, § 27, § 28, § 29.