Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
19. november 2021
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut
(Revisionsudvalgets kompetence og krav på oplysninger og materiale)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2020, foretages følgende ændringer:

 

 

1.  § 18 affattes således:
  § 18.  Revisionsudvalget gennemgår landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil 1 gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til Naalakkersuisut, som regnskaberne og revisionens bemærkninger giver anledning til. Udvalgets spørgsmål og bemærkninger tillige med besvarelser fra Naalakkersuisut forelægges Inatsisartut.
  Stk. 2.  Udvalget kan til enhver tid iværksætte eller behandle undersøgelser af:
1)  hvorvidt der er taget passende økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet, og 
2)  hvorvidt dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  Stk. 3.  Udvalget giver hurtigst muligt Naalakkersuisut mulighed for at kommentere redegørelser, rapporter og responsa m.v., som udvalget i medfør af stk. 2 har indhentet eller besluttet at behandle. 
  Stk. 4.  Udvalget kan, hvis udvalget finder det påkrævet, orientere Inatsisartut om en forvaltningsundersøgelse omfattet af stk. 2 uden at afvente afgivelse af betænkning vedrørende landskassens regnskab. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut skal på udvalgets anmodning meddele udvalget enhver oplysning, og udlevere enhver form for materiale, som er af betydning for udvalgets varetagelse af udvalgets opgaver i henhold til stk. 1-2. 
  Stk. 6.  Udvalget indhenter oplysninger og materiale i medfør af stk. 5, hvis mindst 1 medlem af udvalget kræver dette.”

 

2.  § 19, stk. 1, affattes således:
  Revisionsudvalget fører endvidere kontrol med, hvordan Naalakkersuisut varetager Grønlands Selvstyres aktionærinteresser.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut