Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 76
21. december 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om ophold på elevhjem

I medfør af § 25, stk. 7 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017, fastsættes:

 

Kapitel 1

Elevhjems formål og målgruppe

 

  § 1.  Et elevhjem har til formål at tilvejebringe et forpligtende, rammesættende og værdibaseret ophold, der sikrer eleverne trivsel, sundhed, tryghed og solide rammer for læring og personlig udvikling. Opholdet skal understøtte elevens skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
  Stk. 2.  Elevhjemmet skal indrettes og drives, således at eleverne får en tilværelse, der så vidt muligt svarer til opvæksten i et almindeligt trygt hjem. Personalet skal sikre dette ved både at være fag- og omsorgspersoner.

 

  § 2.  Ophold på elevhjem skal tilbydes elever på 9. og 10. klassetrin, der i deres hjemby eller bygd ikke kan tilbydes en skolegang i henhold til Inatsisartutloven om folkeskolen. Ved hjemby eller bygd forstås den by eller bygd, hvor elevens aktuelle skolegang foregår.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med forældremyndighedsindehaverne eller elevens faktiske forsørger, jf. § 34, stk. 2 i Inatsisartutlov om folkeskolen, og eleven tillade, at en elev på tidligere klassetrin end 9. klasse tilbydes ophold på et elevhjem, hvis hensynet til elevens faglige og sociale udvikling samt elevens modenhed, særlige behov og hjembyens skolestruktur taler herfor.

 

Kapitel 2

Pædagogisk indhold

 

  § 3.  Ophold på elevhjem skal indeholde aktiviteter, der med udgangspunkt i elevens trivsel, læring og udvikling fremmer elevens varetagelse af eget liv, sunde valg, ansvarsfølelse, samarbejdsevner og lyst til læring.
  Stk. 2.  Med henblik på at understøtte udvikling af elevens dannelse, opdragelse og opførsel skal opholdet på elevhjem omfatte:
1)  lektielæsning, herunder bistand til lektielæsning,
2)  hjemlige fælles aktiviteter som eksempelvis bagning, julepyntning m.m., 
3)  huslige pligter i form af madlavning og rengøring,
4)  mulighed for deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter, 
5)  adgang til spil, bøger og musik, og 
6)  temadage med fokus på særlige emner som eksempelvis mobning, ensomhed, fysisk udvikling, herunder seksualitet, seksuelle grænser og prævention, rusmidler, skolevægring, uddannelses- og karrierevalg, hvori kan indgå foredrag og besøg af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, herunder relevante rollemodeller.

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i forbindelse med tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter på elevhjemmet etableres en mentorordning, jf. stk. 2 og 3, eller lignende tværfagligt samarbejde.
  Stk. 2.  Mentorordningen omfatter en eller flere mentorer, der i overensstemmelse med elevens behov fungerer som eksempelvis omsorgsperson, coach, sparringspartner, rollemodel, rådgiver, inspirator, guide og praktisk hjælper for eleven. 
  Stk. 3.  Mentorordningen anvendes navnlig i forhold til elever, der har en psykiatrisk diagnose, eller der vurderes:
1)  at mangle et solidt voksennetværk,
2)  at være ensomme og have svært ved at danne relationer,
3)  at mangle redskaber til at håndtere den virkelighed de møder på elevhjemmet, i skolen eller i fritiden,
4)  at være udsat for mobning, 
5)  at have svært ved at komme op om morgenen, isolerer sig eller har skolevægring,
6)  at have brug for ekstra støtte i undervisningen,
7)  at have behov for støtte med henblik på overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, eller 
8)  at have særlige behov som følge af handicap eller sociale udfordringer.

 

Kapitel 3

Fysiske rammer

 

  § 5.  De fysiske rammer for elevhjemmet skal være tilpasset elevernes og personalets behov og være indrettet således, at de fysiske rammer til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne samt arbejdstilsynet.

 

  § 6.  Elevhjemmets værelser indrettes som dobbeltværelser og enkeltværelser. 
  Stk. 2.  Tildelingen af værelsestype foretages på grundlag af elevens tarv, hvorved lægges særlig vægt på pædagogiske hensyn samt elevens alder og modenhed. 
  Stk. 3.  Under hensyntagen til elevernes alder, modenhed og køn kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde tillade indkvartering af op til 3 elever i et deleværelse, hvis det er bedst overensstemmende med barnets tarv og pædagogiske hensyn taler herfor.

 

  § 7.  Elevernes værelser indrettes med: 
1)  døre, som kan lukkes med henblik på at sikre eleverne et privatliv,
2)  forrum med plads til overtøj og sko,
3)  sovesofa eller seng med mulighed for at gemme sengetøj væk,
4)  skrivebord med arbejdsbelysning og tilhørende stol,
5)  hylder eller skabe til tøj og
6)  mindst 1 aflåst skab til hver elevs personlige ejendele.
  Stk. 2.  Indretning af elevens værelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med eleven og indeholde møblement, der er passende for elevens alder og eventuelle særlige behov.

 

  § 8.  Elevhjemmet skal indrettes med henblik på at fremme elevernes deltagelse i elevhjemmets sociale liv. 
  Stk. 2.  Elevhjemmet indrettes med:
1)  mindst 1 toilet for hver 4 elever og mindst 1 badeværelse for hver 2 elever,
2)  lektielæsningsfaciliteter med mulighed for fælles lektielæsning,
3)  fællesrum til brug for sociale aktiviteter, fælles arrangementer og som opholdsstue,
4) køkken med faciliteter til madlavning og mulighed for, at eleverne kan deltage i madlavning og servering som en del af det pædagogiske grundlag,
5)  spiseafdeling i sammenhæng med køkkenområde eller som en integreret del af fællesrummet,
6)  mulighed for opbevaring af personlige ejendele,
7)  mulighed for anvendelse af digitalt udstyr i form af f.eks. pc., telefon og Internet,
8)  vaskeri,
9)  hobby-, aktivitets- eller kreativt rum,
10)  adgang til et klart defineret udeareal med mulighed for boldspil og anden fysisk adspredelse, 
11)  nødvendige personale-, depot- og teknikrum, og 
12)  vagtstue, der placeres inde i bygningen med henblik på at sikre den voksne tilsynsførendes størst mulige nærvær og kommunikation med eleverne. Vagtstuen indrettes med et værelse, der benyttes til hvilerum og indrettes med skrivebord, sofabord og tv.
  Stk. 3.  I tilknytning til gangarealerne kan der indrettes mindre sociale mødesteder med borde og stole.
  Stk. 4.  1 eller flere krav om indretning, jf. stk. 2, kan efter Naalakkersuisuts godkendelse fraviges for eksisterende elevhjem, såfremt de eksisterende bygninger ikke gør det muligt at opfylde dem. Godkendelse kan meddeles for en periode på op til 2 år med mulighed for forlængelse, hvis ganske særlige forhold taler herfor.

 

Kapitel 4

Personale

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger elevhjemmets leder og øvrige personale i henhold til gældende lovgivning og overenskomster.
  Stk. 2.  Elevhjemmets leder har det pædagogiske og administrative ansvar for, at elevhjemmet drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og for udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse.
  Stk. 3.  Elevhjemmets leder skal have gennemført uddannelsen som folkeskolelærer, pædagog, socialpædagog eller anden relevant pædagogisk uddannelse og have ledelseskompetencer, jf. dog stk. 4 og § 32.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan, hvis stillingen ikke kan besættes med en person, der opfylder de i stk. 3 nævnte kvalifikationskrav, dispensere fra disse, hvis en ansøger til stillingen anses for kvalificeret til stillingen på grundlag af anden relevant uddannelsesmæssig baggrund eller mangeårig relevant erhvervserfaring.

 

  § 10.  Elevhjemmets leder skal i samarbejde med det øvrige personale kunne understøtte eleverne i deres personlige og faglige udvikling. 
  Stk. 2.  Elevhjemmets leder og det øvrige personale, herunder køkkenpersonale og andet praktisk personale, fungerer som omsorgspersoner for eleverne, deltager i elevernes måltider og fører opsyn med eleverne, herunder sørger for vejledning om skolegang, kost, hygiejne, seksualitet og prævention, rusmidler, støtte vedrørende personlige forhold og kontakten mellem eleven og elevens hjem. 
  Stk. 3.  I forbindelse med rekruttering og fastholdelse af elevhjemmets personale foranstalter kommunalbestyrelsen efter- og videreuddannelse af personalet med henblik på at styrke personalets pædagogiske færdigheder og optimere kvaliteten af opgavevaretagelsen i elevhjemmet.

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsen fastsætter det enkelte elevhjems personalenormering. Normeringen skal sikre, at elevhjemmet til enhver tid kan varetage dets opgaver i overensstemmelse med elevhjemmets formål, jf. § 1. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen fastsætter normeringen under hensyn til elevhjemmets elevmæssige kapacitet, aktuelle elevantal og bygningsmæssige forhold samt de opgaver, der knytter sig til forskellige tidspunkter af døgnet i form af: 
1)  skoletid,
2)  dagtimer eller
3)  nat.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at elevhjemmet er døgnbemandet.

 

Kapitel 5

Optagelse

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsen optager eleven på et elevhjem på grundlag af samtykke herom fra forældremyndighedsindehaverne. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen offentliggør på kommunens hjemmeside en af kommunalbestyrelsen fastsat fremgangsmåde for optagelsen.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen optager eleverne gennem en visitationsenhed, som etableres af kommunalbestyrelsen, og som består af relevante fagpersoner på tværs af enkelte forvaltningsgrene og med inddragelse af andre myndigheder og i dialog med elevhjemmets ledelse.
  Stk. 2.  Visitationen har til formål at vurdere om der i forbindelse med optagelsen er behov for særlige pædagogiske støtteforanstaltninger efter reglerne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og reglerne om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning, herunder art og omfang af de pædagogiske støtteforanstaltninger.
  Stk. 3.  I forbindelse med optagelsen af eleven skal visitationsenheden vurdere:
1)  elevens udvikling, modenhed og faglige niveau.
2)  om eleven har udfordringer af social eller helbredsmæssig karakter i et sådant omfang, at de rammer, som et elevhjem tilbyder, ikke vil være tilstrækkelige til varetagelse af elevens tarv, hvorfor elevens undervisning i henhold til Inatsisartutloven om folkeskolen skal sikres på anden vis, herunder gennem socialfaglige foranstaltninger eller anbringelse i plejefamilie.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre rammerne for visitationsprocessen på kommunens hjemmeside.

 

Kapitel 6

Forberedelse, gennemførelse og afslutning af ophold

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der informeres grundigt om elevhjemsophold, og at den enkelte elev og dennes hjem forberedes bedst muligt på ophold på elevhjem, jf. stk. 2 og § 15.
  Stk. 2.  Information om elevhjemsophold sker ved generel information på borgermøder og informationsmøder på skolen i hjembyen eller -bygden til alle de elever, som et forestående elevhjemsophold kan være relevant for. Informationen gives også til elevernes forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere. 

 

  § 15.  Forberedelse af et forestående elevhjemsophold sker i et tæt samarbejde mellem elevhjemmets ledelse, den skole som elevhjemsopholdet knytter sig til og eleven og dennes hjem.
  Stk. 2.  Forberedelsen skal omfatte:
1)  besøg på elevhjemmet og på den skole, som elevhjemsopholdet knytter sig til, og
2)  vejledning om økonomiske og praktiske forhold samt vilkår for opholdet på elevhjemmet.
  Stk. 3.  I forbindelse med elevens påbegyndelse af elevhjemsopholdet sørger kommunalbestyrelsen for efter aftale herom med forældremyndighedsindehaverne, at eleven kan rejse fra hjembyen eller –bygden til elevhjemsbyen.

 

  § 16.  Under elevernes ophold på elevhjemmet har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der på det enkelte elevhjem etableres fornødent tilsyn med eleverne under hensyn til elevernes alder, stedlige forhold og de aktiviteter, som eleverne måtte være beskæftiget med.
  Stk. 2.  Tilsynet omfatter alle tidsrum uden for undervisningstiden, herunder elevens færden mellem skole og elevhjem.

 

  § 17.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eleverne gives omsorg og tryghed og at påse, at:
1)  eleverne vejledes om forhold af betydning for elevens skolegang, herunder lektielæsning, sund mad og søvn,
2)  eleverne modtager bistand i forbindelse med arbejdet med folkeskolens handleplan,
3)  eleverne stimuleres og opmuntres til udøvelse af almindelige fritidsaktiviteter uden for skoletiden, herunder deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter uden for elevhjemmet,
4)  eleverne har kontakt til elevernes familie i hjembyen eller –bygden med henblik på at vedligeholde elevernes relation til familie, venner og netværk, og at
5)  eleverne stimuleres og opmuntres til at deltage i sociale aktiviteter som eksempelvis bærplukning, jagt og fiskeri, naturvandring, der i videst mulig omfang svarer til, hvad eleverne kender til fra hjembyen eller –bygden.
  Stk. 2.  Elevhjemmets leder skal sikre, at der er indhentet udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedsindehaverne i forbindelse med elevens deltagelse i jagt, fiskeri og naturvandring.

 

  § 18.  Med henblik på at sikre et godt samarbejde mellem eleven og elevens hjem, herunder afstemme forventningerne til elevens ophold, skal kommunalbestyrelsen inddrage forældremyndighedsindehaverne eller de faktiske forsørgere i elevens udvikling ved: 
1)  regelmæssigt at orientere forældremyndighedsindehaverne eller de faktiske forsørgere om forløbet af elevens ophold,
2)  at muliggøre forældremyndighedsindehaverne eller de faktiske forsørgere deltagelse i forældremøder eksempelvis ved benyttelse af telefon eller internetbaseret kommunikation, 
3)  at påse, at eleven mindst 1 gang årligt kan besøge hjembyen eller –bygden, og
4)  tilbyde at administrere forældremyndighedsindehavernes eller de faktiske forsørgeres lomme- og tøjpenge til eleven.

 

  § 19.  Ved alvorlig sygdom eller dødsfald i elevens nærmeste familie, jf. stk. 2, ydes der en frirejse til eleven til elevens nærmeste families opholdssted. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem elevhjemsbyen og den nærmeste families opholdssted.
  Stk. 2.  Ved nærmeste familie, jf. stk. 1, forstås forældre, søskende og bedsteforældre eller personer som gennem tæt familiemæssig tilknytning til eleven kan sidestilles med disse.

 

  § 20.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at eleverne på det enkelte elevhjem kan afholde et månedligt beboermøde, eller eleverne kan nedsætte et elevråd med henblik på at skabe et formaliseret rum for eleverne til at drøfte forskellige temaer af betydning for elevernes ophold på elevhjemmet og rådgive elevhjemmets leder herom. Dette kan omfatte forskellige fælles aktiviteter, indretning, kost og øvrige temaer, der vedrører dagligdagen og trivslen på elevhjemmet.

 

  § 21.  Ved afslutning eller afbrydelse af elevhjemsopholdet, herunder hjemsendelse fra elevhjemmet, skal visitationsenheden inddrages med henblik på at sikre, at afslutningen eller afbrydelsen sker på en måde, der bedst muligt tilgodeser elevens tarv. 
  Stk. 2.  Ved afslutning eller afbrydelse af elevhjemsopholdet sørger kommunalbestyrelsen for efter aftale herom med forældremyndighedsindehaverne, at eleven kan rejse fra elevhjemsbyen til hjembyen eller –bygden. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med forældremyndighedsindehaverne yde eleven en frirejse til en anden by end elevens hjemby eller –bygd, hvis eleven skal påbegynde en uddannelse i den by, som frirejsen ydes til.

 

Kapitel 7

Hus- og ordensregler og overtrædelse af reglerne

 

  § 22.  Elevhjemmets leder kan fastsætte hus- og ordensregler for elevhjemmet, der træder i kraft, når de er offentliggjort over for eleverne. 
  Stk. 2.  Hus- og ordensreglerne har til formål at skabe tilfredsstillende rammer for gennemførelsen af elevhjemsopholdet og bidrage til opfyldelse af formålet med elevhjemsopholdet.
  Stk. 3.  Hus- og ordensreglerne kan omhandle eksempelvis spise-, hjemme-, senge- og lektielæsningstider, ro på værelserne, støj, anvendelse af mobiltelefon, tablets og computere, adgang til elevhjemmets internet eksempelvis om natten, deltagelse i oprydning, rengøring og begrænsninger af tidsrum, hvor besøgende må opholde sig på elevhjemmet. 
  Stk. 4.  Hus- og ordensreglerne skal være udformet således, at de er en hjælp for elever og personale og skal være tilpasset elevhjemmets formål og pædagogiske sigte og ikke overskride, hvad der er nødvendigt for den daglige drift og for oprettelse af ro og orden på elevhjemmet. 
  Stk. 5.  Det påhviler elevhjemmets leder at påse, at elevhjemmets elever og øvrige personale har forståelse for baggrunden for hus- og ordensreglerne i forhold til elevhjemmets mål for samvær, tryghed og orden.

 

  § 23.  Hvis en elev overtræder hus- og ordensreglerne, skal elevhjemmets personale straks påtale det uacceptable heri over for eleven. Personalet skal gennem samtaler med eleven søge årsagen til overtrædelsen afklaret med henblik på at give eleven forståelse for ordensreglernes betydning for at forebygge yderligere overtrædelse af hus- og ordensreglerne. 
  Stk. 2.  Hvis en elev gentagne gange eller groft overtræder hus- og ordensreglerne, skal personalet straks påtale det uacceptable heri over for eleven og meddele eleven en skriftlig advarsel. I forbindelse med tildeling af advarslen har eleven krav på udfærdigelse af en handleplan, hvori eleven vejledes og støttes i en ændring af den adfærd, som har ført til tildelingen af advarslen. Elevens forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere skal samtidig hermed underrettes om handleplanen og den meddelte advarsel, herunder om begrundelsen og mulige virkninger af yderligere overtrædelser. 
  Stk. 3.  Hvis eleven efter en meddelt advarsel på ny overtræder hus- og ordensreglerne, skal elevhjemmets leder efter forudgående meddelelse herom til elevens forældremyndighedsindehavere indbringe sagen for visitationsenheden, som efter at have drøftet forholdet med eleven, forældremyndighedsindehaverne og eventuelle faktiske forsørgere, træffer afgørelse om eventuelle videre foranstaltninger. 
  Stk. 4.  Ved overvejelser om anvendelse af videre foranstaltninger efter stk. 3, herunder hjemsendelse, skal visitationsenheden inddrage forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående påtaler, og om den er begået uagtsomt eller forsætligt.

 

  § 24.  Visitationsenheden kan efter forudgående meddelelse herom til elevens forældremyndighedsindehavere og eventuelle faktiske forsørgere beslutte at afbryde elevens ophold på elevhjemmet, hvis eleven udøver en adfærd, som er til alvorlig gene for elevhjemmet, andre elever eller personale, herunder, hvis: 
1)  eleven udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer,
2)  eleven har udøvet hærværk,
3)  det konstateres, at eleven besidder eller anvender narkotiske stoffer under opholdet på elevhjemmet bortset fra i medicinsk øjemed,
4)  eleven trods 1 skriftlig advarsel fortsat har overtrådt hus- og ordensreglerne, eller
5)  hensynet til de øvrige elever på elevhjemmet, herunder i form af elevernes tryghed og trivsel nødvendiggør det. 
  Stk. 2.  Hvis elevhjemsopholdet afbrydes, skal kommunalbestyrelsen gennem socialfaglige foranstaltninger, herunder anbringelse i plejefamilie, påse, at eleven fortsat får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  Stk. 3.  I forbindelse med afbrydelse af elevhjemsopholdet skal visitationsenheden udarbejde en handleplan med stillingtagen til, hvordan undervisningsforpligtelsen fortsat varetages.

 

  § 25.  Personalet på elevhjemmet kan i fornødent omfang anvende magt, hvis dette er nødvendigt efter reglerne herom i Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område.
  Stk. 2.  Hvis der anvendes magt, skal der straks indgives en skriftlig indberetning til elevhjemmets leder, som straks foranlediger underretning af forældremyndighedsindehaverne, eventuelle faktiske forsørgere og visitationsenheden.

 

Kapitel 8

Det lokale tilsyn og opfølgning

 

  § 26.  Kommunalbestyrelsen fører et almindeligt og pædagogisk tilsyn med elevhjemmet. Tilsynet omfatter de forhold, som eleverne lever under, med henblik på at sikre, at elevernes behov tilgodeses under opholdet i overensstemmelse med de for elevhjemmet gældende målsætninger.
  Stk. 2.  Tilsynet skal omfatte en vurdering af:
1)  elevernes trivsel,
2)  elevhjemmets pædagogiske miljø og standarder,
3)  elevhjemmets personalemæssige kompetencer, herunder om den af kommunalbestyrelsen fastsatte personalenormering er efterlevet, og
4)  elevhjemmets opfyldelse af de kommunale målsætninger. 
  Stk. 3.  Tilsynet skal endvidere belyse, om:
1)  elevhjemmets fysiske rammer understøtter elevernes behov og det pædagogiske arbejde
2)  der er indhentet børneattester for elevhjemmets personale i henhold til Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest, og
3)  om elevhjemmets ledelse har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere tilsynsbesøg.
  Sk. 4.  Kommunalbestyrelsen udøver mindst 1 årligt formelt tilsyn, der udføres som anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg.
  Stk. 5.  Det formelle tilsyn, jf. stk.4, skal udføres som et uvildigt tilsyn og må ikke udføres af en person, der varetager andre opgaver for elevhjemmet, herunder vejlednings- eller ledelsesopgaver, medmindre der sikres en tydelig adskillelse af rollerne i forbindelse med udøvelse af de forskellige funktioner.

 

  § 27.  Kommunalbestyrelsen skal efter hvert tilsynsbesøg, jf. § 26, stk. 4 udarbejde en tilsynsrapport, som sikrer et oplyst og fyldestgørende grundlag for opfølgning. 
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde analyse af og konklusion på de i § 26, stk. 2 og 3 nævnte forhold, herunder hvilke forhold, der skal forbedres og handles på. 
  Stk. 3.  Tilsynsrapporten skal angive, om tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt.

 

  § 28.  Tilsynsrapporten skal foreligge i endelig form senest 2 måneder regnet fra tilsynets sidste tilsynsdag og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Offentliggørelsen skal ske på en sådan måde, at der ikke offentliggøres personhenførbare oplysninger.

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsen skal følge op på tilsynsbesøg, hvis der konstateres kritisable forhold på elevhjemmet.
  Stk. 2.  Opfølgning skal ske på grundlag af faste procedurer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal som opfølgning på tilsyn udarbejde konkrete handle- eller udviklingsplaner for det videre arbejde i alle elevhjem, hvor der er konstateret forhold, der skal korrigeres.

 

Kapitel 9

Det overordnede tilsyn

 

  § 30.  Departementet for Uddannelse kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, herunder udlevering af dokumenter, der må anses for nødvendige for at påse, at kommunalbestyrelsen varetager sin tilsynsforpligtelse efter denne bekendtgørelse.
  Stk. 2.  Med henblik på Departementet for Uddannelses varetagelse af den i stk. 1 nævnte opgave skal kommunalbestyrelsen: 
1)  videresende de i § 27 nævnte tilsynsrapporter til Departementet for Uddannelse, og
2)  indberette oplysninger vedrørende antallet af elever på elevhjemmene, normerede stillinger og om, hvordan stillingerne er besat, herunder i forhold til uddannelsesbaggrund.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen fremsender de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger efter frister fastsat af Departementet for Uddannelse.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen fremsender de i stk. 2 nævnte indberetninger i de af Departementet for Uddannelse angivne formater for elektronisk indberetning.

 

Kapitel 10

Ikrafttræden

 

  § 31.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2022.

 

  § 32.  § 9, stk. 3 og 4 gælder ikke for de ledere, der på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden er ansat på elevhjemmene.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. december 2021

 

 

Peter Olsen
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Karsten Peter Jensen