Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 75
21. december 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf

I medfør af §§ 8, stk. 3, 18, stk. 2 og § 19, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde og tilskudsberettigede

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for administrationen af tilskud, der tildeles af Naalakkersuisut eller af råd, udvalg, fonde og lignende, som Naalakkersuisut helt eller delvist har overladt varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf (administrator).

 

  § 2.  Tilskud kan ydes til de typer af aktiviteter, der er fastsat i § 8, stk. 1, i Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed.

 

  § 3.  Tilskud kan ydes til: 
1) Kunstneres udøvelse, udvikling og produktion af kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, og 
2) virksomheder, institutioner, organisationer og lignende i forbindelse med udstilling og formidling i øvrigt af kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i udlandet.

 

  § 4.  Tilskud til kunstneres udøvelse af kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. § 3, nr. 1, ydes til kunstnere, der på ansøgningstidspunktet har fast bopæl i Grønland.

 

  § 5.  Tilskud til udstilling og formidling i øvrigt af kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i udlandet, jf. § 3, nr. 2, ydes til virksomheder, institutioner, organisationer og lignende, der har hjemsted i Grønland. 
  Stk. 2.  Tilskud ydes alene i forbindelse med konkrete formidlingsprojekter, medmindre der er tale om et driftstilskud.

 

Kapitel 2

Tilskudsformer

 

  § 6.  Tilskud ydes efter ansøgning til ansøgere i form af: 
1)  Projekttilskud, jf. § 7.
2)  Arbejdslegat, jf. § 8.
3)  Garanti for tilskud, jf. § 9.
4)  Refusion, jf. § 10.
5)  Driftstilskud, jf. § 11. 

 

  § 7.  Ved et projekttilskud forstås tilskud til en aktivitet, der afvikles over en afgrænset periode, og som har et konkret mål eller slutresultat. 
  Stk. 2.  Projekttilskud kan ydes til projekter, der gennemføres inden for 5 år fra ansøgningstidspunktet.

 

  § 8.  Ved et arbejdslegat forstås tilskud til en arbejdsproces eller et kunstnerisk forløb. 
  Stk. 2.  Et arbejdslegat ydes med et fast månedligt beløb for en afgrænset periode. Departementet for Kultur kan fastsætte et maksimum for det månedlige beløb og for den afgrænsede periode.
  Stk. 3.  Et arbejdslegat kan ikke ydes til kunstnere, der i legatperioden samtidig oppebærer lønindkomst ved fuldtidsbeskæftigelse eller modtager offentlige midler, der fuldt ud tilsigter at dække leveomkostninger.

 

  § 9.  Ved garanti for tilskud forstås, at tilskud udbetales, hvis vilkår i forbindelse med tilskudstildelingen er opfyldt.

 

  § 10.  Ved refusion forstås efterfølgende godtgørelse af afholdte udgifter, som af administrator forlods er godkendt som berettigede til godtgørelse.

 

  § 11.  Ved driftstilskud forstås tilskud til dækning af udgifter til løbende drift af en aktivitet, herunder udgifter til personale, lokaler og kontorhold.

 

  § 12.  Administrator kan fastsætte nærmere retningslinjer for, hvilke tilskudsformer, der kan anvendes i forhold til hvert enkelt kunstområde. Retningslinjerne godkendes af Departementet for Kultur og skal efterfølgende offentliggøres.

 

Kapitel 3

Tilskudsbetingelser

 

  § 13.  Tilskud ydes på grundlag af de principper for Naalakkersuisuts støtte til kunstnerisk virksomhed, der er fastsat i Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed.
  Stk. 2.  Administrator skal med respekt for principperne i Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed fastsætte nærmere retningslinjer for prioritering af ansøgninger. Retningslinjerne skal godkendes af Departementet for Kultur og skal efterfølgende offentliggøres.

 

  § 14.  Der kan ikke ydes tilskud til:
1)  Aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgerens almindelige budget.
2)  Aktiviteter der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen, medmindre der er tale om refusion.
3)  Etablering og drift af hjemmesider.
4)  Uddannelser og kurser.
5)  Køb af værktøj, redskaber, instrumenter, inventar, pc og software, jf. dog stk. 2
6)  Genudgivelser, herunder bøger og cd’er.
  Stk. 2.  Tilskud kan ydes til køb af værktøj og redskaber, hvis dette er af afgørende betydning for produktion eller udførelse af værket.

 

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure og offentliggørelse af tilskudstildeling

 

  § 15.  Ansøgning om tilskud indgives elektronisk på et af administrator udarbejdet og anvist ansøgningsskema.

 

  § 16.  Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af den aktivitet, der ansøges om tilskud til, og hvilken form for tilskud der ansøges om.

 

  § 17.  Der kan ansøges om tilskud flere gange årligt.
  Stk. 2.  Ansøgningsfristerne fastsættes og offentliggøres af administrator.

 

  § 18.  Administrator skal årligt redegøre for og offentliggøre årets tilskudsfordeling, fordelt på: 
1)  de enkelte kunstområder og tilskud der går på tværs af flere kunstområder, 
2)  de enkelte tilskudsformer, 
3)  modtagers bopæl, opgjort kommunevis, 
4)  modtagers køn, 
5)  modtagers alder, opgjort for relevante aldersintervaller, og 
6)  nye henholdsvis tidligere modtagere af tilskud fra forrige år.

 

Kapitel 5

Regnskab, revision samt bortfald af og tilbagebetaling af tilskud

 

  § 19.  Modtagere af projekttilskud skal til administrator indsende et underskrevet regnskab for tilskuddets anvendelse senest 3 måneder efter projektets gennemførelse.

 

  § 20.  For et projekttilskud under kr. 150.000 er der ikke krav om revision. Et regnskab underskrevet af tilskudsmodtager er tilstrækkeligt. Med sin underskrift står tilskudsmodtager inde for, at regnskabet er korrekt, at tilskudsmodtager har udvist skyldige økonomiske hensyn, og at tilskuddet er brugt til formålet.
  Stk. 2.  Hvis tilskudsmodtager af et projekttilskud på under kr. 150.000 har modtaget tilskud fra en eller flere andre tilskudsgivere, skal tilskudsmodtager fremsende dokumentation herfor til administrator.
  Stk. 3.  Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis der er modtaget mindst kr. 150.000 i tilskud.

 

  § 21.  Modtagere af driftstilskud skal til administrator indsende et underskrevet årsregnskab og revisionsprotokollat senest den 1. juni året efter tildeling af tilskud.
  Stk. 2.  Årsregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

  § 22.  Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.
  Stk. 2.  Ved revisionen skal det blandt andet efterprøves om:
1)  Regnskabet er korrekt og uden væsentlige fejl og mangler.
2)  Tilskudsbetingelserne er opfyldt.
3)  Tilskuddet er anvendt til formålet.
4)  Tilskudsmodtager har udvist skyldige økonomiske hensyn.
5)  De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt administrator om projektet eller aktiviteten er dokumenterede.
  Stk. 3.  Administrator foretager stikprøvekontrol af regnskaberne.

 

  § 23.  Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:
1)  Tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
2)  Tilskudsmodtageren ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
3)  Ansøger har afgivet urigtige oplysninger.
4)  Tilskudsmodtager har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.

 

  § 24.  Administrator kan til enhver tid anmode modtageren af tilskuddet om at fremsende relevante oplysninger vedrørende den aktivitet, der er bevilget tilskud til.

 

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 25.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. december 2021

 

 

Peter Olsen
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Karsten Peter Jensen