Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 72
5. december 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for hele landet

I medfør af §§ 2 a, 6, 6 a, 12 b, 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for hele landet medmindre nærmere definerede områder er reguleret med hjemmel i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, med senere ændringer.  
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 7.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion. 
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.

 

Krav for adgang til visse lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 3.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler, medmindre de kan fremvise dokumentation for, at de er færdigvaccineret mod Covid-19 eller har en gyldig Covid-19 test.
  Stk. 2.  Lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende.
2)  Kulturinstitutioner, herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende. 
  Stk. 3.  Følgende lokaler er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler der anvendes til detailhandel.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1) Personer under 12 år. 
2)  Personer der opholder sig i byer eller bygder, hvor det ikke er muligt at blive testet for Covid-19, og hvor der inden for de seneste 14 kalenderdage ikke er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder.

 

  § 4. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, som er omfattet af § 3, stk. 2 kan anmode om dokumentation for vaccinationsstatus eller gyldig Covid-19 test.
  Stk. 2.  Kan dokumentationen, jf. stk. 1 ikke fremvises, kan der ske bortvisning.

 

  § 5.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, der har rådighed over lokaler omfattet af § 3, stk. 2 skal opfylde følgende krav:
1) Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende i overensstemmelse med § 3. Naalakkersuisut offentliggør vejledning for hvordan kontrol kan finde sted.

 

  § 6.  Har fysiske eller juridiske personer efter politiets skøn overtrådt § 5, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde § 5 kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

  § 7.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

  § 8.  Ved gyldig Covid-19 test forstås en negativ PCR-test eller antigentest, som er foretaget af, eller på vegne af, sundhedsvæsenet, eller af en juridisk person, som har modtaget godkendelse af Landslægeembedet til at foretage gyldige Covid-19 test, og som er maksimalt 48 timer gammel.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 9.  I byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 kalenderdage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder, skal personer på 12 år og derover benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang,
2)  udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de er i kundekontakt, eller 
3)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer.  
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  Stk. 3.  Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under indtagelse af mad og drikke.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.
6)  Ved udøvelse af fysisk aktivitet i idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre.

 

  § 10.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet

 

Offentliggørelse af byer og bygder med smittespredning uden kendte smittekæder

 

  § 11.  Byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 kalenderdage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder, jf. § 3, stk. 4, nr. 2 og § 9, stk. 1, vil blive offentliggjort af Landslægeembedet på corona.nun.gl.
  Stk. 2. Kravene efter § 3 og § 9 vil tidligst skulle efterleves 2 timer efter offentliggørelsen. Der kan fastsættes længere frist ved offentliggørelsen.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 12.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation, der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 13.  Der kan ske behandling af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 14.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1, §§ 4-6 og § 9, stk. 1. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 15.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2021.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 6. marts 2022.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 4. december 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen