Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 65
20. november 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om restriktioner for Nuuk m.fl.

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, § 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for Nuuk og Upernavik, samt følgende bygder i Avannaata Kommunia: 
1)  Tasiusaq.
2)  Upernavik Kujalleq.
3)  Nutaarmiut.
4)  Nuussuaq.
5)  Innaarsuit.
6)  Naajaat.
7)  Aappilattoq.
8)  Kangersuatsiaq.
9)  Kullorsuaq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens territoriale anvendelsesområde i stk. 1 kan udvides til nærmere angivne byer eller bygder efter beslutning truffet af Naalakkersuisut. Beslutningen skal kundgøres på Naalakkersuisuts kundgørelsesportal for at opnå retsvirkning.  
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion. 
  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1. 
  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.

 

Krav for adgang til visse lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang

 

  § 3.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler eller tilhørende arealer, medmindre de kan fremvise dokumentation for, at de er færdigvaccineret mod Covid-19.
  Stk. 2.  Lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
2)  Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende. 
  Stk. 3.  Følgende lokaler og tilhørende arealer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler og tilhørende arealer der primært anvendes til salg af dagligvareprodukter.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1, men skal fremvise negativ PCR-test for Covid-19 der er mindre end 48 timer gammel:
1)  Personer der af Landslægeembedet anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19 og som kan fremvise dokumentation herfor. 
2)  Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
  Stk. 5.    Personer under 2 år er undtaget fra kravet i stk. 1.

 

  § 4. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, som er omfattet af § 3, stk. 2, kan kræve at få dokumentation for vaccinationsstatus.
  Stk. 2  Fremvises der ikke dokumentation for, at man er færdigvaccineret mod Covid-19, jf. stk. 1, kan der ske bortvisning.

 

  § 5.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner,  der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 3, stk. 2, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende i overensstemmelse med § 3. Naalakkersuisut offentliggør vejledning for hvordan kontrol skal finde sted.

 

  § 6.  Har fysiske eller juridiske personer efter politiets skøn overtrådt § 5, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 5 kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

  § 7.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Krav ved udrejse fra de nævnte byer og bygder

 

  § 8.  Personer, der udrejser til et andet sted inden for landets grænser, skal kunne fremvise dokumentation for at de er færdigvaccineret mod Covid-19.
  Stk. 2.  Følgende personer er undtaget fra kravet om vaccination i stk. 1, men skal fremvise negativ PCR-test for Covid-19 før udrejse hvor test tilbydes: 
1)  Personer som udrejser for at ankomme til deres bopæl. 
2)  Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør udrejse. 
3)  Personer der af Landslægeembedet anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
4)  Personer som udrejser for at forlade landet, hvor dette sker uden unødigt ophold inden for landets grænser.
5)  Ansatte der skal udføre deres arbejde på det konkrete offentlige transportmiddel der anvendes ved udrejse.
6)  Børn mellem 2 og 11 år.
  Stk. 3.  Personer under 2 år er undtaget fra kravet i stk. 1. 
  Stk. 4.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 og 2 påhviler ejeren af transportmidlet. 
  Stk. 5.  PCR-testen må maksimalt være 48 timer gammel på afrejsetidspunktet.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 9.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation, der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 10.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang,
2)  udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de er i kundekontakt, eller 
3)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer.  
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  Stk. 3.  Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under indtagelse af mad og drikke.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

  § 11.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet

 

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 12.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere overholdelse af bekendtgørelsen.

 

Foranstaltninger

 

  § 13.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder § 3, stk. 1, § 5, § 6, 8, stk. 1 eller § 10, stk. 1. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 14.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november 2021 kl. 08:00.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 5. december 2021.

 

Ændringer i anden lovgivning

 

  § 15.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 60 af 29. oktober 2021 om midlertidige restriktioner for Nuuk og Sisimiut foretages følgende ændringer: 
1)  I § 8, stk. 2 ændres ”30. november 2021” til: ”21. november 2021 kl. 08:00”.

 

  § 16.  I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 64 af 12. november 2021 om restriktioner for Nuuk i perioden 13. november 2021 til 27. november 2021, foretages følgende ændringer: 
1)  I § 13, stk. 3 ændres ”27. november 2021” til: ” 21. november 2021 kl. 08:00”.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. november 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen