Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 62
1. november 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber

I medfør af § 1, stk. 3, og § 2 i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger, fastsættes:

 

Minimumsdimensionering

 

  § 1.  Det kommunale redningsberedskab er ansvarligt for at opfylde de i denne bekendtgørelse fastsatte krav om minimumsdimensionering for mandskab og indsatsmateriel. 
  Stk. 2.  Inddelingen af redningsberedskabets minimumsdimensionering for mandskab og indsatsmateriel for byer skal ske i overensstemmelse med bilag 1. 
  Stk. 3.  Inddelingen af redningsberedskabets minimumsdimensionering for mandskab og indsatsmateriel for bygder skal ske i overensstemmelse med bilag 2.

 

  § 2.  Beredskabschefen indgår ikke i de fastsatte krav om mandskabsnormering.

 

  § 3.  Det kommunale redningsberedskab skal til enhver tid sikre, at beredskabet har kapacitet til at yde en forsvarlig indsats.
  Stk. 2.  Det kommunale redningsberedskab er forpligtet til at øge antallet af mandskab og indsatsmateriel over den fastsatte minimumsdimensionering, såfremt dette er nødvendigt for at sikre en forsvarlig indsats, jf. stk. 1, herunder hvis der i en by eller bygd findes anlæg, virksomheder eller bygninger, der vil kunne udgøre en særlig risiko, eller hvis andre lignende forhold eller tidligere beredskabshændelser gør det klart, at minimumsdimensioneringen ikke er tilstrækkelig.

 

Dispensation

 

   § 4.  Naalakkersuisoq for beredskab kan meddele dispensation fra kravene i denne bekendtgørelse til det kommunale redningsberedskab, såfremt konkrete omstændigheder taler herfor. I vurderingen kan inddrages forhold som:
1)  Manglende infrastruktur.
2)  Erhvervslivets udvikling.
3)  Geografiske og demografiske forhold. 
  Stk. 2.  Ansøgning om dispensation indgives skriftligt til Naalakkersuisoq for beredskab og skal indeholde: 
1)  Byens eller bygdens navn samt dato for ansøgning. 
2)  En redegørelse for de konkrete omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen. 
3)  Information om de konkrete forhold, der ønskes at dispensere fra.
4)  En begrundet redegørelse for de tiltag, det kommunale redningsberedskab anser som passende for at sikre samme sikkerhedsniveau, som overholdelse af bekendtgørelsens minimumsdimensionering vil sikre. 
  Stk. 3.  Meddelte dispensationer bortfalder efter 4 år, medmindre Naalakkersuisoq for beredskab bestemmer andet.

 

  § 5.  Såfremt der sker betydelige ændringer i en by eller bygds risikoforhold, skal dette meddeles til Naalakkersuisoq for beredskab, som herefter afgør, om dispensationer meddelt efter § 4 skal tilbagekaldes.
  Stk. 2.  Ved tilbagekaldelse af dispensationer kan det kommunale redningsberedskab på ny ansøge om dispensation efter § 4. 
  Stk. 3.  Det kommunale redningsberedskab er til enhver tid forpligtet til at se bort fra en dispensation meddelt efter § 4, såfremt den forhindrer redningsberedskabet i at opfylde dens forpligtelser efter § 3, stk. 1. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere underrette Naalakkersuisoq for beredskab, hvis redningsberedskabet vurderer, at en dispensation meddelt efter § 4 forhindrer redningsberedskabet i at opfylde dens forpligtelser efter § 3, stk. 1.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2022.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. oktober 2021

 

 

 

Kalistat Lund
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/Mette Skarregard Pedersen

Dokumenter
Noter
Samtidig ophæves cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering.