Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 58
30. september 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om restriktioner for Nuuk i perioden 1. til 31. oktober 2021

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 b og § 29, stk. 2 og § 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for:
1)  Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 7.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Krav ved udrejse fra Nuuk

 

  § 2.  Personer, der udrejser fra Nuuk til et andet sted i landet, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2.  Forbuddet i stk. 1 gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at lade sig teste for Covid-19, foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre, såfremt mundbind eller visir anvendes.
  Stk. 3.  Personer, der er færdigvaccineret mod Covid-19, er undtaget fra kravet i stk. 1. Det skal være muligt at dokumentere personens vaccinationsstatus. 
  Stk. 4.  Børn der er 11 år eller yngre er undtaget fra kravet i stk. 1.
  Stk. 5.  Personer omfattet af stk. 1 kan lade sig teste for Covid-19 på 5. dagen eller senere efter udrejse fra Nuuk. Er testen negativ, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 6.  Hvis personen ikke lader sig teste for Covid-19, gælder forbuddet i stk. 1 i 14 dage efter udrejse fra Nuuk, jf. dog § 8, stk. 2. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter de 14 dage, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

Krav for adgang til visse lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang

 

  § 3.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler eller tilhørende arealer, medmindre de: 
1)  er færdigvaccineret mod Covid-19, eller
2)  kan fremvise dokumentation for negativ Covid-19 test, der er maksimalt 48 timer gammel. 
  Stk. 2.  Lokaler og tilhørende arealer hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
2)  Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.   
  Stk. 3.  Følgende lokaler og tilhørende arealer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
2)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
3)  Personer der er 11 år eller yngre.

 

  § 4.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. 
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 5.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 6.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 7.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2 og 3. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 31. oktober 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. september 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen