Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 53
3. september 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang

I medfør af §§ 6 og 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsens §§ 4 og 5 er ikke gældende for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens § 6 er ikke gældende for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen når dette er nødvendigt og sundhedsfagligt forsvarligt.

 

  § 2.  Indrejsende, som kan dokumentere, at de er færdigvaccinerede mod Covid-19 er ikke omfattet af § 4 eller § 5.
  Stk. 2.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, 14 dage efter et afsluttet vaccinationsforløb, når personen kan dokumentere dette. Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 3.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Krav om forevisning af dokumentation for en negativ COVID-19 test gælder ikke for personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  Stk. 3.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

 

Forbud imod arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre lande

 

  § 4.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet m.v., at deltagere indrejser fra andre lande eller rigsdele, må ikke finde sted, jf. dog § 2.
  Stk. 2.  Til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer fra andre lande eller rigsdele de første 14 dage efter indrejse ikke kan deltage i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, jf. dog § 2. Hvis 1. pkt. er overholdt, kan arrangementet m.v., afholdes. 
  Stk. 3.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 2.
  Stk. 4.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

 

Forbud mod deltagelse i arrangementer m.v., i andre kommuner

 

  § 5.  Personer må ikke deltage i indendørs eller udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, i andre kommuner, såfremt der er registreret smitte med Covid-19 i den by, bygd, eller det område, hvor arrangementet m.v. afholdes inden for de seneste 30 dage før arrangementets m.v. afholdelse.
  Stk. 2.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 1.
  Stk. 3.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1. 
  Stk. 4.  Landslægeembedet kan dispensere fra stk. 1, hvis der er konkrete forhold, som kan begrunde dette.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 6.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
2)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
3)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
4)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 7.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 6, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 6, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 4-6 eller undlader at efterkomme et påbud efter § 7. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. september 2021 kl. 16:00. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 30. september 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. september 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

/ Aka Olesen