Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 52
3. september 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder med aktiv smittespredning

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for byen Sisimiut.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens territoriale anvendelsesområde i stk. 1 kan udvides og indskrænkes til nærmere angivne byer eller bygder efter beslutning truffet af Naalakkersuisut. Beslutningen skal kundgøres på Naalakkersuisuts kundgørelsesportal for at opnå retsvirkning. Byer og bygder skal fjernes fra bekendtgørelsens territoriale anvendelsesområde så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder med undtagelse af § 3 ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
 
Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder med undtagelse af § 3 ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 2.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Krav om forevisning af dokumentation for en negativ COVID-19 test gælder ikke for personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  Stk. 3.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Krav ved udrejse fra de berørte byer og bygder

 

  § 3.  Personer, der udrejser fra de i § 1, stk. 1 og 2 nævnte byer og bygder til et andet sted i Grønland, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2.  Forbuddet i stk. 1 gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at lade sig teste for Covid-19, foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre, såfremt mundbind eller visir anvendes.
  Stk. 3.  Personer, der er færdigvaccineret mod Covid-19, er undtaget fra kravet i stk. 1. Det skal være muligt at dokumentere personens vaccinationsstatus. 
  Stk. 4.  Børn under 2 år er undtaget fra kravet i stk. 1.
  Stk. 5.  Personer omfattet af stk. 1 kan lade sig teste for Covid-19 på 5. dagen eller senere efter udrejse fra de § 1, stk. 1 og 2 nævnte byer eller bygder. Er testen negativ, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.
  Stk. 6.  Hvis personen ikke lader sig teste for Covid-19, gælder forbuddet i stk. 1 i 14 dage efter udrejse fra den i § 1, stk. 1 eller 2 nævnte by eller bygd. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter de 14 dage, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

Antalsbegrænsninger på indendørs arrangementer m.v.

 

  § 4. Det er forbudt at afholde indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager. 
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Antalsbegrænsninger på udendørs arrangementer m.v.

 

  § 5.  Det er forbudt at afholde udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager. 
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 6.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav: 
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 20 personer i lokalet udover de personer, som skal udføre deres arbejde i lokalet. Dagligvarebutikker er undtaget fra dette krav. 
2)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne, jf. dog nr. 1. 
3)  Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler den, som har rådigheden over lokalet.

 

Krav for adgang til visse lokaler og tilhørende arealer, hvortil offentligheden har adgang

 

  § 7.  Personer må ikke befinde sig i de stk. 2 nævnte lokaler eller tilhørende arealer, medmindre de er færdigvaccineret mod Covid-19. 
  Stk. 2.  Lokaler og tilhørende arealer hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis efter sin natur ikke er af kortvarig karakter, er omfattet af stk. 1, som f.eks.:
1)  Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
2)  Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3)  Medborgerhuse og lignende.
4)  Biblioteker.
5)  Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner. 
6)  Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.   
  Stk. 3.  Følgende lokaler og tilhørende arealer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
2)  Posthuse.
3)  Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. 
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
  Stk. 4.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1:
1)  Ansatte der skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale eller tilhørende areal.
2)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
3)  Personer der er 14 år eller yngre.

 

Antalsbegrænsninger i offentlige transportmidler

 

  § 8.  Offentlige transportmidler må ikke medtage flere passagerer, end der er siddepladser.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Krav for at være ombord på offentlige transportmidler

 

  § 9.  Personer skal ved anvendelse af de i stk. 2 nævnte transportmidler være færdigvaccineret mod Covid-19, jf. dog stk. 3. 
  Stk. 2.  Alle offentlige transportmidler er omfattet af stk. 1, herunder f.eks.: 
1)  Luftfartøjer der afgår fra de i § 1, stk. 1 nævnte byer og bygder. 
2)  Bybusser. 
3)  Skibe indrettet til passagertransport, og som er i fast rutefart. 
  Stk. 3.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1: 
1)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj for at ankomme til deres bopæl. 
2)  Personer som rejser med et luftfartøj til en uddannelsesinstitution for studiestart eller lignende.
3)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til den nærmeste sundhedsenhed for at blive vaccineret mod Covid-19. 
4)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til en sundhedsenhed for at blive behandlet.
5)  Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør rejse via offentligt transportmiddel.
6)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
7)  Personer der er 14 år eller yngre. 
8)  Ansatte der skal udføre deres arbejde på det konkrete offentlige transportmiddel.
  Stk. 4.  Personer omfattet af stk. 3, nr. 1, 2, 3 eller 4, skal være testet negativ for Covid-19 inden for 48 timer før deres afrejse.

 

  § 10.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, 14 dage efter et afsluttet vaccinationsforløb, når personen kan dokumentere dette. Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 11.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de: 
1) befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang, jf. dog stk. 2-4. 
2)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder taxaer, jf. dog stk. 2-4. 
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 
  Stk. 3.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer: 
1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke. 
2) Under indtagelse af medicin. 
3) Under samtale med personer, der mundaflæser. 
4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 
5) Hvis politiet skal foretage identifikation. 
  Stk. 4.  Detail- og servicebranchen kan i stedet for brug af mundbind eller visir opsætte en fysisk barriere mellem ansatte og kunder i form af en skærm i plastik eller glas.

 

  § 12.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 13.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 14.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 3-9 eller 11. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 15.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. september 2021 kl. 16:00.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 31. oktober 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. september 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen