Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 49
31. august 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilsyn med det sociale område

I medfør af Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation § 1, stk. 2, Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 8, stk. 6, § 11, stk. 5, og § 37, stk. 7, Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap § 62, stk. 4, § 63, stk. 4, § 64, stk. 6, og § 68, stk. 4, og Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. § 5, stk. 4, fastsættes:

 

Kapitel 1

Overordnet tilsyn med kommunalbestyrelsens forvaltning

 

  § 1.  Naalakkersuisuts centrale tilsynsenhed (Tilsynsenheden) skal føre et overordnet tilsyn med kommunalbestyrelsens forvaltning og administration af sociallovgivningen, herunder Inatsisartutlov om støtte til børn, Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, Landstingsforordning om ældreinstitutioner mv. samt sagsbehandlings- og offentlighedslovens regler.

 

  § 2.  Det overordnede tilsyn, jf. § 1, skal omfatte:
1)  jura, jf. § 3,
2)  økonomi, jf. § 4, og
3)  den socialfaglige kvalitet, jf. § 3.
  Stk. 2.  Det overordnede tilsyn skal indeholde:
1)  en gennemgang af et repræsentativt antal sager,
2) samtaler med nøglepersoner, og
3)  gennemgang af forvaltningens organisation.

 

  § 3.  Det juridiske og socialfaglige tilsyn, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, skal omfatte forvaltningens:
1)  overholdelse af skrevne og praksisskabte regler,
2)  udøvelse af fortolkning og skøn,
3)  sagsoplysning, sagsbehandling og klagebehandling,
4)  håndtering af kompetence- og habilitetsproblematikker, og
5)  egenkontrol og ledelsestilsyn.

 

  § 4.  Det økonomiske tilsyn, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal vurdere, om kommunens økonomiske forvaltning på det sociale område er forsvarlig og understøtter lovgivningen.

 

  § 5.  Tilsynsenheden skal årligt gennemføre mindst 1 overordnet tilsyn, jf. § 1, i hver kommune.
  Stk. 2.  Tilsynsenheden skal som led i tilsynet have besøgt samtlige byer inden for hver 4-årige kommunale valgperiode.
  Stk. 3.  Tilsynsenheden skal som led i tilsynet have besøgt et repræsentativt antal bygder efter eget skøn inden for den i stk. 2 opregnede tidsramme.

 

  § 6.  Det overordnede tilsyn, jf. § 1, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

 

Tilsynsrapport

 

  § 7.  Tilsynsenheden skal udarbejde en tilsynsrapport efter hvert overordnede tilsyn, jf. § 1.
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten skal indeholde analyse og konklusion af de i §§ 3 og 4 oplistede forhold.

 

  § 8.  Tilsynsrapporten, jf. § 7, sendes i høring i mindst 14 dage til kommunalbestyrelsen, inden den endelige tilsynsrapport udarbejdes og fremsendes til kommunalbestyrelsen.
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten skal foreligge i endelig form senest 3 måneder regnet fra tilsynets sidste tilsynsdag.
  Stk. 3.  Fristen i stk. 1 og 2 kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  Stk. 4.  Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Naalakkersuisuts hjemmeside.
  Stk. 5.  2 måneder efter den endelige tilsynsrapport er fremsendt til kommunalbestyrelsen, skal kommunalbestyrelsen sende en skriftlig redegørelse til Tilsynsenheden om, hvad kommunalbestyrelsen vil gøre for at rette op på de forhold, som er påtalt i tilsynsrapporten.

 

Kapitel 2

Det generelle personrettede tilsyn med børn i kommunerne

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at føre tilsyn med de forhold, som børn i kommunen lever under. Kommunalbestyrelsen skal føre sit tilsyn på en sådan måde, at kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt kan få kendskab til, om der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en gruppe af børn under 18 år. 
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt foretage tilsynsbesøg i samtlige af kommunens bygder for at gennemføre tilsynet efter stk. 1.

 

Kapitel 3

Det personrettede tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet

 

  § 10.  Den anbringende kommunalbestyrelse skal 2 gange årligt føre et personrettet tilsyn på det anbragte barns opholdssted.
  Stk. 2.  Er barnet anbragt i en anden kommune, kan den anbringende kommunalbestyrelse indgå aftale med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende, om, at denne udfører tilsynet på vegne af den anbringende kommunalbestyrelse.
  Stk. 3.  Er der indgået aftale om varetagelse af tilsynet, jf. stk. 2, har den anbringende kommunalbestyrelse fortsat ansvaret for, at tilsynet føres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 

 

  § 11.  Det personrettede tilsyn, jf. § 10, skal tilrettelægges således, at det løbende sikres, at barnets handleplan følges på anbringelsesstedet, og at støtten er tilstrækkelig og hensigtsmæssig i forhold til barnets behov, herunder:
1)  at barnet ikke udsættes for omsorgssvigt eller for overgreb på anbringelsesstedet,
2)  at barnet og dets forældre er oplyst om deres rettigheder, og
3)  at resultatet af eventuelle klagesager, hvori barnet er part, tilgår barnet, barnets forældremyndighedsindehavere samt barnets sagsbehandler.
  Stk. 2.  Hvis barnet er anbragt på en døgninstitution for børn, jf. § 30, stk. 2, nr. 2, i Inatsisartutlov om støtte til børn, skal tilsynet endvidere sikre:
1)  at handleplanens formål og målsætning opfyldes i behandlingsplanen udarbejdet af døgninstitutionen,
2)  at barnets behov understøttes af døgninstitutionens pædagogiske metoder,
3)  at der løbende sker tilbagemeldinger i form af statusrapporter og opdateringer af behandlingsplaner fra døgninstitutionen, og
4)  at der er fulgt op på magtanvendelser, og på baggrund af indberetningerne herom vurdere, om barnet får den rette støtte på døgninstitutionen.

 

  § 12.  I forbindelse med det personrettede tilsyn, jf. § 10, skal kommunalbestyrelsen gennemføre en samtale med barnet.
  Stk. 2.  Samtalen med barnet skal så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, uanset om barnet er anbragt i en plejefamilie eller på en døgninstitution.
  Stk. 3.  Barnet har ret til at lade sig bistå af andre under samtalen. Kommunalbestyrelsen skal informere barnet herom. Barnet har ret til efter eget valg at medbringe:
1)  en socialfaglig børnebisidder, eller
2)  en anden person til samtalen.
  Stk. 4.  Vælger barnet at medbringe en person, jf. stk. 3, nr. 2, til samtalen, og vurderes det at stride mod hensynet til barnet, kan kommunalbestyrelsen nægte personen adgang til samtalen. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at nægte en person adgang til samtalen, skal kommunalbestyrelsen indkalde en socialfaglig børnebisidder, før samtalen foretages. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt begrunde afgørelsen i barnets handleplan.
  Stk. 5.  Hvis barnet har en funktionsnedsættelse, som gør, at der er behov for assistance til gennemførelse af samtalen, skal kommunalbestyrelsen tage særlige hensyn hertil for at sikre inddragelsen af barnets synspunkter og kan i den forbindelse anvende særlige metoder og hjælpemidler hertil.
  Stk. 6. Samtalen med barnet kan undlades i særlige tilfælde, herunder på grund af barnets modenhed, eller hvis hensynet til barnet taler mod, at samtalen foretages. Undladelse af samtalen skal skriftligt begrundes i barnets handleplan.

  § 13.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med det personrettede tilsyn, jf. § 10, bliver opmærksom på bekymrende forhold på anbringelsesstedet, skal kommunalbestyrelsen underrette den myndighed, som har ansvaret for at udføre det driftsorienterede tilsyn, samt anbringende kommunalbestyrelser, hvis det anbragte barn eller andre børn på anbringelsesstedet kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen skal straks fjerne et barn ved begrundet mistanke om, at barnets trivsel, sundhed eller udvikling kan lide alvorlig skade på baggrund af:
1)  utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet,
2)  fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb,
3)  misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller i barnets nærmiljø, eller
4)  andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.

 

Kapitel 4

Driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

 

  § 15.  Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt og efter behov føre et driftsorienteret tilsyn med de plejefamilier, kommunalbestyrelsen har udstedt plejefamilietilladelse til. Tilsynet skal sikre, at plejefamilien fortsat opfylder betingelserne for de udstedte plejetilladelser og plejefamilietilladelser.
  Stk. 2.  Såfremt der er udstedt vilkår til plejefamilietilladelsen, skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilsynet påse, at vilkårene overholdes. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet både føre kontrol med forholdene i plejefamilien og indgå i dialog med plejefamilien. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal ved varetagelsen af tilsynet: 
1)  aflægge anmeldte tilsynsbesøg i plejefamilien, 
2)  indhente relevante oplysninger fra plejefamilien, og
3)  indhente relevante oplysninger fra de børn, der er anbragt i plejefamilien.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 4, nr. 1, anmeldte tilsyn ligeledes aflægge uanmeldte tilsynsbesøg i plejefamilien.

 

  § 16.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 15, skal gennemføres således, at det giver et ensartet, systematisk og veldokumenteret grundlag for vurderinger af plejefamilien og den måde, plejeopgaven udføres på.
  Stk. 2.  Tilsynet skal gennemføres af personer, der har forudsætninger for at forstå den faglige sammenhæng, og som på den baggrund kan give relevant tilbagemelding på plejefamiliens udfordringer og udviklingsmuligheder. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsynet sikre, at der sker systematisk opfølgning på tidligere tilsynsrapporters bemærkninger og anbefalinger.

 

  § 17.  En plejefamilie skal efter anmodning give kommunalbestyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan udføre det driftsorienterede tilsyn, jf. § 15.
  Stk. 2. Videregivelse af oplysninger fra plejefamilien til kommunalbestyrelsen kan ske uden samtykke fra barnets forældremyndighedsindehavere, når videregivelsen må anses nødvendig for udførelsen af tilsynet.

 

  § 18.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn, jf. § 15, bliver opmærksom på bekymrende forhold i plejefamilien, skal kommunalbestyrelsen underrette den anbringende kommunalbestyrelse, hvis barnet kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

  § 19.  Kommunalbestyrelsen skal straks fjerne et barn ved begrundet mistanke om, at barnets trivsel, sundhed eller udvikling kan lide alvorlig skade på baggrund af:
1)  utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet,
2)  fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb,
3)  misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller i barnets nærmiljø, eller
4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med fjernelse af et barn, jf. stk. 1, selvstændigt tage stilling til, om der skal ske noget med de øvrige børn i husstanden, herunder om disse straks skal fjernes, eller om disse kan forblive i plejefamilien.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen, der udfører det driftsorienterede tilsyn, og som midlertidigt på vegne af den anbringende kommunalbestyrelse har fjernet et barn, skal straks underrette den anbringende kommunalbestyrelse. Den anbringende kommunalbestyrelse skal herefter straks træffe endelig afgørelse efter stk. 1.

 

  § 20.  Har kommunalbestyrelsen mistanke om, at plejeforældrene eller andre i hustanden anvender ulovlige euforiserende stoffer, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold foretage et driftsorienteret tilsynsbesøg, jf. § 15.

 

  § 21.  Kommunalbestyrelsen kan ved mistanke om anvendelse af ulovlige euforiserende stoffer anmode 1 eller flere medlemmer af plejefamiliens hustand om at aflægge en rusmiddeltest i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn, jf. § 15.
  Stk. 2.  Inden igangsættelse af en rusmiddeltest efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen indhente skriftligt samtykke fra den person, som skal rusmiddeltestes. Samtykket skal være frivilligt og udtrykkeligt. 
  Stk. 3.  Hvis et medlem af husstanden ikke ønsker at give samtykke til aflæggelse af en rusmiddeltest, jf. stk. 2, kan kommunalbestyrelsen iværksætte skærpet tilsyn, jf. § 23, eller tilbagekalde plejefamilietilladelsen, jf. § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier.
  Stk. 4.  Hvis der i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn, jf. § 15, eller på anden måde opstår mistanke om, at en af plejeforældrene eller andre i husstanden anvender ulovlige euforiserende stoffer, skal den kommunalbestyrelse, der fører det driftsorienterede tilsyn med plejefamilien, jf. § 15, straks underrette den anbringende kommunalbestyrelse. Den anbringende kommunalbestyrelse er herefter forpligtet til uden ugrundet ophold at gennemføre et personrettet tilsyn, jf. § 10.

 

  § 22.  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med vurdering af familiens sundhedsmæssige tilstand, jf. § 5, stk. 2, nr. 10, i Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier, anmode et eller flere medlemmer af husstanden om en helbredserklæring. Helbredserklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel.

 

Skærpet tilsyn

 

  § 23.  Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for et særligt defineret intensivt tilsyn. Varigheden fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter, dog ikke længere end en periode på højst 3 måneder ad gangen. 
  Stk. 2.  Et skærpet tilsyn kan gennemføres såvel anmeldt som uanmeldt.
  Stk. 3.  Et skærpet tilsyn kan være foranlediget af:
1)  en tilsynsrapport, der konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelse af særlige eller generelle problemer hos plejefamilien,
2)  en klage over plejefamilien,
3)  kommunalbestyrelsens generelle eller specifikke observationer hos plejefamilien, der giver formodning om, at der er bekymrende forhold, der vedrører eller berører plejebarnet, eller 
4)  konkrete forhold hos en plejefamilie, som gør det usikkert, om betingelserne for at være plejefamilie i henhold til plejetilladelsen eller plejefamilietilladelsen fortsat er opfyldt.
  Stk. 4.  Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes efter forudgående dialog med plejefamilien om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn. Afgørelse om skærpet tilsyn kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet.
  Stk. 5.  Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes, når der er en berettiget forventning om, at plejefamilien kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at plejefamilien kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om tilbagekaldelse af plejefamilietilladelsen, jf. § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier.
  Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, skal kommunalbestyrelsen orientere de anbringende kommunalbestyrelser.

 

Tilsynsrapport

 

  § 24.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert driftsorienteret tilsyn, jf. §§ 15 og 23.
  Stk. 2.  Ved udarbejdelse af tilsynsrapporten skal kommunalbestyrelsen inddrage viden og synspunkter fra:
1)  plejefamilien, herunder egne hjemmeboende børn og andre personer i husstanden, og
2)  plejebarnet og eventuelt plejebarnets forældremyndighedsindehavere.
  Stk. 3.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøget. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt. 
4)  Baggrunden for tilsynsbesøget. 
5)  Hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen har indhentet inden tilsynsbesøget.
6)  Hvem kommunalbestyrelsen har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
7)  Hvor mange børn familien har i pleje samt børnenes alder og støttebehov.
8)  Observationer under tilsynsbesøget. 
9)  Resultatet af eventuelt udført rusmiddeltests, jf. § 21. 
10)  Vurdering af plejefamiliens opfyldelse af betingelserne for familiens plejefamilietilladelse.
11)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder afgørelse om skærpet tilsyn, afgørelse om bortfald af plejefamilietilladelse og videregivelse af oplysninger til den eller de anbringende kommunalbestyrelser.
  Stk. 4.  Tilsynsrapporten skal sendes i høring hos plejefamilien med en frist på 14 dage til at komme med høringssvar. Kopi af den endelige tilsynsrapport skal sendes til plejefamilien.
  Stk. 5.  Fristen i stk. 4 kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

  § 25.  Kommunalbestyrelsen kan i tilsynsrapporten, jf. § 24, anføre:
1)  konstaterende og informerende bemærkninger, og
2)  anbefalinger vedrørende forhold, der bør forbedres og handles på.
  Stk. 2.  Bemærkninger eller anbefalinger, jf. stk. 1, skal udarbejdes efter dialog med plejefamilien og indeholde vejledning til, hvordan de konkrete forhold, der ligger til grund for bemærkningerne eller anbefalingerne, kan forbedres eller løses.

 

Kapitel 5

Driftsorienteret tilsyn med døgninstitutioner for børn

 

  § 26.  Tilsynsenheden skal føre et driftsorienteret tilsyn med døgninstitutioner for børn efter § 34, stk. 1, i Inatsisartutlov om støtte til børn, herunder sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn. Tilsynet skal sikre, at døgninstitutionen fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne i godkendelsen som døgninstitution for børn, samt opfylder den driftsaftale, som er indgået mellem døgninstitutionen og Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Tilsynsenheden skal som led i tilsynet både føre kontrol med forholdene på døgninstitutionen og indgå i dialog med døgninstitutionen. 
  Stk. 3.  Tilsynsenheden skal ved varetagelsen af tilsynet aflægge anmeldte tilsynsbesøg på døgninstitutionen og indhente oplysninger fra døgninstitutionen.
  Stk. 4.  Tilsynsenheden kan ud over de i stk. 3 anmeldte tilsyn ligeledes aflægge uanmeldte tilsynsbesøg på døgninstitutionen.
  Stk. 5.  Tilsyn efter stk. 1 kan foregå som målrettet tilsyn, der alene har fokus på udvalgte områder.

 

  § 27.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 26, skal gennemføres således, at det giver et ensartet, systematisk og veldokumenteret grundlag for vurderinger af døgninstitutionens ydelser og fysiske rammer, samt den måde døgninstitutionens opgaver udføres på.
  Stk. 2.  Tilsynet skal gennemføres af personer, der har forudsætninger for at forstå den faglige, organisatoriske og økonomiske sammenhæng, og som på den baggrund kan give relevant tilbagemelding på døgninstitutionens udfordringer og udviklingsmuligheder. 
  Stk. 3.  Tilsynsenheden skal inddrage døgninstitutionens ledelse, medarbejdere og anbragte børn ved dialog i forbindelse med tilsynet. Børnenes forældremyndighedsindehavere og døgninstitutionens samarbejdspartnere kan inddrages ved dialog i forbindelse med tilsynet. 
  Stk. 4.  Tilsynsenheden skal i forbindelse med tilsynet sikre, at der sker systematisk opfølgning på tidligere tilsynsrapporters bemærkninger, anbefalinger og eventuelle påbud.

 

  § 28.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 26, skal indeholde følgende temaer:
1)  Børnenes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.
2)  Børnenes mulighed for at blive selvstændige og understøtte relationer til familie og netværk.
3) Døgninstitutionens målgrupper, herunder indholdet i døgninstitutionens tilbud til målgruppen, samt børnenes indflydelse på egen livssituation.
4)  Døgninstitutionens metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller familieterapeutisk praksis.
5)  Døgninstitutionens organisation og ledelse.
6)  Døgninstitutionens personalemæssige kompetencer.
7)  Døgninstitutionens økonomi, herunder om der foreligger et regnskab, der er revideret af en godkendt revisor.
8)  Døgninstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgninstitutionens metoder.
  Stk. 2.  Hvert tema skal uddybes i form af en række relevante kriterier, der tilsammen giver et dækkende og perspektiverende helhedsbillede af døgninstitutionen.

 

  § 29.  Tilsynsenheden skal påse, at døgninstitutionen opfylder kravene i dens vedtægt.

 

  § 30.  En døgninstitution skal efter anmodning give Tilsynsenheden de oplysninger, som er nødvendige for, at Tilsynsenheden kan udføre det driftsorienterede tilsyn, jf. § 26.
  Stk. 2.  Videregivelse af oplysninger fra døgninstitutionen til Tilsynsenheden kan ske uden samtykke fra børnenes forældremyndighedsindehavere, når videregivelsen må anses som nødvendig for udførelsen af tilsynet.

 

  § 31.  Hvis Tilsynsenheden bliver opmærksom på bekymrende forhold på en døgninstitution, skal Tilsynsenheden underrette socialstyrelsen og de anbringende kommunalbestyrelser, hvis børnene kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

  § 32. Tilsynsenheden skal straks underrette den anbringende kommunalbestyrelse ved begrundet mistanke om, at et barns trivsel, sundhed eller udvikling kan lide alvorlig skade på baggrund af:
1)  utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet,
2)  fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, eller
3)  utilstrækkelig behandling af misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.
  Stk. 2.  Erfarer Tilsynsenheden ved et tilsynsbesøg eller på anden vis, at et anbragt barn har indgivet klage eller anmeldelse om forhold efter stk. 1, skal Tilsynsenheden undersøge, om der er fulgt op på klagen eller anmeldelsen.

 

Påbud

 

  § 33.  Tilsynsenheden kan udstede påbud til en døgninstitution. Tilsynsenheden kan fastsætte en frist for et påbuds overholdelse.
  Stk. 2.  Afgørelse om påbud kan kun træffes efter forudgående dialog med døgninstitutionen om de forhold, der begrunder overvejelserne om påbud. Afgørelse om påbud kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet.
  Stk. 3.  Afgørelse om påbud kan kun træffes, når der er en berettiget forventning om, at døgninstitutionen kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. 
  Stk. 4.  Overholdelse af et påbud efter stk. 1 kan gøres til en betingelse for døgninstitutionens fortsatte godkendelse.
  Stk. 5.  Kan eller vil døgninstitutionen ikke efterkomme påbud efter stk. 1, kan departementet med ansvar for døgninstitutioner for børn træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen, jf. Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.
  Stk. 6. Har Tilsynsenheden udstedt et påbud, hvis overholdelse er gjort til en betingelse for døgninstitutionens fortsatte godkendelse, jf. stk. 4, skal Tilsynsenheden orientere de anbringende kommunalbestyrelser herom.

 

Skærpet tilsyn

 

  § 34.  Tilsynsenheden kan træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, hvis Tilsynsenheden vurderer, at der er behov for et særligt defineret intensivt tilsyn. Varigheden fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter, dog ikke længere end en periode på højst 3 måneder ad gangen. 
  Stk. 2.  Et skærpet tilsyn kan gennemføres såvel anmeldt som uanmeldt.  
  Stk. 3.  Et skærpet tilsyn kan være foranlediget af:
1)  en tilsynsrapport, der konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelse af særlige eller generelle problemer på den enkelte døgninstitution,
2)  en klage over døgninstitutionen,
3)  Tilsynsenhedens generelle eller specifikke observationer på døgninstitutionen, eller
4)  at en døgninstitution ud fra en samlet vurdering ikke længere har den fornødne kvalitet. 
  Stk. 4.  Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes efter forudgående dialog med døgninstitutionen om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn. Afgørelse om skærpet tilsyn kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet.
  Stk. 5. Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes, hvis der er en berettiget forventning om, at døgninstitutionen kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at døgninstitutionen kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, kan departementet med ansvar for døgninstitutioner for børn træffe afgørelse om tilbagekaldelse af døgninstitutionens godkendelse, jf. Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner.
  Stk. 6. Har Tilsynsenheden truffet afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, skal Tilsynsenheden orientere de anbringende kommunalbestyrelser.

 

Tilsynsrapport

 

  § 35.  Tilsynsenheden skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert driftsorienteret tilsynsbesøg, jf. §§ 26 og 34, på en døgninstitution.
  Stk. 2.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøg. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt. 
4)  Hvorvidt der er tale om almindeligt eller skærpet tilsyn. 
5)  Hvilke oplysninger Tilsynsenheden har indhentet inden tilsynsbesøget.
6)  Hvem Tilsynsenheden har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
7)  Hvor mange børn der er indskrevet på døgninstitutionen i henhold til normeringen samt børnenes alder og støttebehov.
8)  Antallet af magtanvendelser i det sidste år.
9)  Observationer under tilsynsbesøget. 
10)  Vurdering af døgninstitutionens opfyldelse af kravene til at varetage behandlings- og omsorgsopgaven for de indskrevne børn.
11)  Vurdering af, hvorvidt døgninstitutionen fortsat opfylder betingelserne i døgninstitutionens godkendelse.
12)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder afgørelse om skærpet tilsyn, påbud, tilbagekaldelse af godkendelse og videregivelse af oplysninger til den eller de anbringende kommunalbestyrelser.
  Stk. 3.  Ved målrettet tilsyn efter § 26, stk. 5, skal tilsynsrapporten alene indeholde oplysninger om de relevante fokusområder.

 

  § 36.  Tilsynsrapporten, jf. § 35, skal sendes i høring i mindst 14 dage til døgninstitutionen samt den myndighed, der driver døgninstitutionen, inden den endelige tilsynsrapport udarbejdes og sendes til døgninstitutionen.
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten skal foreligge i endelig form efter senest 3 måneder regnet fra tilsynsbesøgets sidste tilsynsdag.
  Stk. 3.  Fristen i stk. 1 og 2 kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  Stk. 4.  Tilsynsrapporten skal sendes til orientering til socialstyrelsen samt de kommunalbestyrelser, som har børn anbragt på døgninstitutionen. 
  Stk. 5. Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Naalakkersuisuts hjemmeside samt døgninstitutionens hjemmeside.

 

  § 37.  Tilsynsenheden kan i tilsynsrapporten, jf. § 35, anføre:
1)  konstaterende og informerende bemærkninger, eller 
2)  anbefalinger vedrørende forhold, der bør forbedres og reageres på. 
  Stk. 2.  Bemærkninger eller anbefalinger, jf. stk. 1, skal udarbejdes efter dialog med døgninstitutionen og indeholde vejledning til, hvordan de konkrete forhold, der ligger til grund for bemærkningerne eller anbefalingerne, kan forbedres eller løses.

 

  § 38.  Tilsynsenheden kan i tilsynsrapporten, jf. § 35, anbefale eller pålægge døgninstitutionen at udarbejde en skriftlig plan for, hvordan de forhold, der ligger til grund for eventuelle anbefalinger eller påbud, forventes løst, herunder med angivelse af tidsfrister.

 

Kapitel 6

Det personrettede tilsyn med personer med handicap, som har ophold på et botilbud

 

  § 39.  Kommunalbestyrelsen i hjemkommunen skal 2 gange årligt føre et personrettet tilsyn på det botilbud, hvor personen med handicap har bolig. 
  Stk. 2.  Har personen med handicap bolig i et botilbud i en anden kommune, kan den visiterende kommunalbestyrelse indgå aftale med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor botilbuddet er beliggende, om, at denne udfører tilsynet på vegne af den visiterende kommunalbestyrelse.
  Stk. 3.  Er der indgået aftale om varetagelse af tilsynet, jf. stk. 2, har den visiterende kommunalbestyrelse fortsat ansvaret for, at tilsynet føres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 

 

  § 40. Det personrettede tilsyn, jf. § 39, skal tilrettelægges således, at det løbende sikres, at handleplanen for personen med handicap følges på botilbuddet, og at støtten er tilstrækkelig og hensigtsmæssig i forhold til personens behov, herunder:
1)  at personen ikke udsættes for omsorgssvigt eller for overgreb på botilbuddet,
2)  at personen og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehavere er oplyst om deres rettigheder,
3)  at resultatet af eventuelle klagesager, hvori personen er part, tilgår personen, og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehavere samt personens sagsbehandler,
4)  at handleplanens målsætning opfyldes ved visitering til botilbuddet,
5)  at botilbuddets metoder er velegnede for personen, og
6)  at der er fulgt op på magtanvendelser, og på baggrund af indberetningerne herom vurdere, om personen får den rette støtte på botilbuddet.
  Stk. 2.  Hvis personen har ophold på et døgntilbud, jf. § 48 i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, skal tilsynet endvidere sikre:
1)  at der løbende sker tilbagemeldinger i form af statusrapporter og udarbejdelse af udviklingsplaner fra døgntilbuddet, og
2)  at personens personlige udvikling, trivsel og sundhed følger den lagte handle- og udviklingsplan.

 

  § 41.  I forbindelse med det personrettede tilsyn, jf. § 39, skal kommunalbestyrelsen gennemføre en samtale med personen. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal ved afholdelse af en samtale efter stk. 1 tage hensyn til personens handicap og gennemføre samtalen på personen med handicaps præmisser.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved afholdelse af en samtale efter stk. 1 tilbyde personen støtte af en socialfaglig bisidder, jf. Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap § 24.
  Stk. 4.  Er personen med handicap under 18 år eller under værgemål, skal en samtale efter stk. 1 afholdes med personen med handicap og dennes forældremyndighedsindehavere eller eventuelle værge. Samtalen kan dog finde sted uden forældremyndighedsindehavernes eller værgens samtykke eller tilstedeværelse, når hensynet til personen med handicap taler herfor. Såfremt samtalen gennemføres uden forældremyndighedsindehavernes eller værgens samtykke eller tilstedeværelse, skal der udpeges og deltage en bisidder, jf. Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap § 24. 
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan undlade at gennemføre en samtale efter stk. 1, i det omfang personens modenhed og funktionsevne eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke afholdes, skal holdningen til den påtænkte afgørelse fra personen med handicap søges tilvejebragt på anden måde.

 

  § 42.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med det personrettede tilsyn, jf. § 39, bliver opmærksom på bekymrende forhold på botilbuddet, skal kommunalbestyrelsen underrette den myndighed, som har ansvaret for at udføre det driftsorienterede tilsyn, samt visiterende kommunalbestyrelser, hvis personer, der har ophold på botilbuddet, kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

  § 43.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert personrettet tilsyn, jf. § 39.
  Stk. 2.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøget. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen har indhentet inden tilsynsbesøget.
4)  Hvem kommunalbestyrelsen har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
5)  Observationer under tilsynsbesøget. 
6)  Vurdering af botilbuddets varetagelse af personens behov og udviklingsmuligheder.
7)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder videregivelse af oplysninger til hjemkommunen. 
  Stk. 3.  Har kommunalbestyrelsen ikke afholdt samtale med personen, jf. § 41, stk. 5, skal dette anføres i tilsynsrapporten med en begrundelse herfor.

 

Kapitel 7

Driftsorienteret tilsyn med bokollektiver og beskyttede boenheder

 

  § 44.  Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt og efter behov føre et driftsorienteret tilsyn med de bokollektiver og beskyttede boenheder, som er oprettet og drevet af kommunalbestyrelsen. Tilsynet skal sikre, at botilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet både føre kontrol med forholdene i botilbuddet og indgå i dialog med botilbuddet. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved varetagelsen af tilsynet: 
1)  aflægge anmeldte tilsynsbesøg på botilbuddet, 
2)  indhente relevante oplysninger fra botilbuddet, og
3)  indhente relevante oplysninger fra de personer, der har ophold på botilbuddet.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 3, nr. 1, anmeldte tilsyn ligeledes aflægge uanmeldte tilsynsbesøg på botilbuddet.

 

  § 45.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 44, skal gennemføres således, at det giver et ensartet, systematisk og veldokumenteret grundlag for vurderingen af botilbuddets ydelser og fysiske rammer samt den måde, botilbuddets opgaver udføres på.
  Stk. 2.  Tilsynet skal gennemføres af personer, der har forudsætninger for at forstå den faglige, organisatoriske og økonomiske sammenhæng, og som på den baggrund kan give relevant tilbagemelding på botilbuddets udfordringer og udviklingsmuligheder. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal inddrage botilbuddets ledelse, medarbejdere og personer med ophold på botilbuddet ved dialog i forbindelse med tilsynet. Eventuelle værger, forældremyndighedsindehavere, andre pårørende eller samarbejdspartnere kan inddrages ved dialog i forbindelse med tilsynet. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsynet sikre, at der sker systematisk opfølgning på tidligere tilsynsrapporters bemærkninger og anbefalinger.

 

  § 46.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 44, skal indeholde følgende temaer:
1)  Beboernes mulighed for uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter.
2)  Beboernes mulighed for at udvikle sig, udnytte egne potentialer og herigennem blive så selvstændige som muligt.
3)  Botilbuddets målgrupper, herunder indholdet i botilbuddets tilbud til målgruppen, samt beboernes indflydelse på egen livssituation.
4)  Botilbuddets metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller psykiatrisk praksis.
5)  Botilbuddets organisation og ledelse.
6)  Botilbuddets personalemæssige kompetencer.
7)  Botilbuddets fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og botilbuddets metoder.
  Stk. 2.  Hvert tema skal uddybes i form af en række relevante kriterier, der tilsammen giver et dækkende og perspektiverende helhedsbillede af botilbuddet.

 

  § 47.  Kommunalbestyrelsen skal påse, at botilbuddet opfylder kravene i dets vedtægt.

 

  § 48.  Et botilbud skal efter anmodning give kommunalbestyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan udføre det driftsorienterede tilsyn, jf. § 44.
  Stk. 2.  Videregivelse af oplysninger fra botilbuddet til kommunalbestyrelsen kan ske uden samtykke fra beboere eller deres eventuelle værger eller forældremyndighedsindehavere, når videregivelsen må anses som nødvendig for udførelsen af tilsynet.

 

  § 49.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn, jf. § 44, bliver opmærksom på bekymrende forhold på botilbuddet, skal kommunalbestyrelsen underrette de visiterende kommunalbestyrelser, hvis beboerne kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

Tilsynsrapport

 

  § 50.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert driftsorienteret tilsyn, jf. § 44.
  Stk. 2.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøget. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt. 
4)  Hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen har indhentet inden tilsynsbesøget.
5)  Hvem kommunalbestyrelsen har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
6)  Hvor mange beboere der har bolig på botilbuddet i henhold til normeringen samt beboernes støttebehov.
7)  Antallet af magtanvendelser i det sidste år.
8)  Observationer under tilsynsbesøget. 
9)  Vurdering af botilbuddets varetagelse af beboernes behov og udviklingsmuligheder.
10)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder videregivelse af oplysninger til den eller de visiterende kommunalbestyrelser.  
  Stk. 3.  Tilsynsrapporten skal sendes i høring hos botilbuddet med en frist på 14 dage til at komme med høringssvar. Kopi af den endelige tilsynsrapport skal sendes til botilbuddet.
  Stk. 4.  Fristen i stk. 3 kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

  § 51.  Kommunalbestyrelsen kan i tilsynsrapporten, jf. § 50, anføre:
1)  konstaterende og informerende bemærkninger, og
2)  anbefalinger vedrørende forhold, der bør forbedres og handles på.
  Stk. 2.  Bemærkninger eller anbefalinger, jf. stk. 1, skal udarbejdes efter dialog med botilbuddet og indeholde vejledning til, hvordan de konkrete forhold, der ligger til grund for bemærkningerne eller anbefalingerne, kan forbedres eller løses.

 

Kapitel 8

Driftsorienteret tilsyn med døgntilbud for personer med handicap

 

  § 52.  Tilsynsenheden skal føre et driftsorienteret tilsyn med døgntilbud for personer med handicap efter § 18, stk. 1, i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, herunder sikrede døgntilbud. Tilsynet skal sikre, at døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder den driftsaftale, som er indgået mellem døgntilbuddet og Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Tilsynsenheden skal som led i tilsynet både føre kontrol med forholdene på døgntilbuddet og indgå i dialog med døgntilbuddet. 
  Stk. 3.  Tilsynsenheden skal ved varetagelsen af tilsynet aflægge anmeldte tilsynsbesøg på døgntilbuddet og indhente oplysninger fra døgntilbuddet.
  Stk. 4.  Tilsynsenheden kan ud over de i stk. 3 anmeldte tilsyn ligeledes aflægge uanmeldte tilsynsbesøg på døgntilbuddet.
  Stk. 5.  Tilsyn efter stk. 1 kan foregå som målrettet tilsyn, der alene har fokus på udvalgte områder.

 

  § 53.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 52, skal gennemføres således, at det giver et ensartet, systematisk og veldokumenteret grundlag for vurderinger af døgntilbuddets ydelser og fysiske rammer samt den måde, døgntilbuddets opgaver udføres på.
  Stk. 2.  Tilsynet skal gennemføres af personer, der har forudsætninger for at forstå den faglige, organisatoriske og økonomiske sammenhæng, og som på den baggrund kan give relevant tilbagemelding på døgntilbuddets udfordringer og udviklingsmuligheder. 
  Stk. 3.  Tilsynsenheden skal inddrage døgntilbuddets ledelse, medarbejdere og personer med ophold på døgntilbuddet ved dialog i forbindelse med tilsynet. Eventuelle værger, forældremyndighedsindehavere, andre pårørende eller samarbejdspartnere kan inddrages ved dialog i forbindelse med tilsynet. 
  Stk. 4.  Tilsynsenheden skal i forbindelse med tilsynet sikre, at der sker systematisk opfølgning på tidligere tilsynsrapporters bemærkninger, anbefalinger og eventuelle påbud.

 

  § 54.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 52, skal indeholde følgende temaer:
1)  Beboernes mulighed for uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter.
2)  Beboernes mulighed for at udvikle sig, udnytte egne potentialer og herigennem blive så selvstændige som muligt.
3)  Døgntilbuddets målgrupper, herunder indholdet i døgntilbuddets tilbud til målgruppen, samt beboernes indflydelse på egen livssituation.
4)  Døgntilbuddets metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller psykiatrisk praksis.
5)  Døgntilbuddets organisation og ledelse.
6)  Døgntilbuddets personalemæssige kompetencer.
7)  Døgntilbuddets fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgntilbuddets metoder.
  Stk. 2.  Hvert tema skal uddybes i form af en række relevante kriterier, der tilsammen giver et dækkende og perspektiverende helhedsbillede af døgntilbuddet.

 

  § 55.  Tilsynsenheden skal påse, at døgntilbuddet opfylder kravene i dets vedtægt.

 

  § 56.  Et døgntilbud skal efter anmodning give Tilsynsenheden de oplysninger, som er nødvendige for, at Tilsynsenheden kan udføre det driftsorienterede tilsyn, jf. § 52.
  Stk. 2.  Videregivelse af oplysninger fra et døgntilbud til Tilsynsenheden kan ske uden samtykke fra beboere eller deres eventuelle værger eller forældremyndighedsindehavere, når videregivelsen må anses som nødvendig for udførelsen af tilsynet.

 

  § 57.  Hvis Tilsynsenheden bliver opmærksom på bekymrende forhold på et døgntilbud, skal Tilsynsenheden underrette socialstyrelsen og den eller de anbringende kommunalbestyrelser, hvis beboerne kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

  § 58. Tilsynsenheden skal straks underrette den anbringende kommunalbestyrelse ved begrundet mistanke om, at en beboers trivsel, sundhed eller udvikling kan lide alvorlig skade på baggrund af
1)  utilstrækkelig omsorg for eller behandling af personen,
2)  fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, eller
3)  utilstrækkelig behandling af misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære adfærds- eller tilpasningsproblemer hos personen.
  Stk. 2.  Erfarer Tilsynsenheden ved et tilsynsbesøg eller på anden vis, at en beboer har indgivet klage eller anmeldelse om forhold efter stk. 1, skal Tilsynsenheden undersøge, om der er fulgt op på klagen eller anmeldelsen.

 

Påbud

 

  § 59.  Tilsynsenheden kan udstede påbud til et døgntilbud. Tilsynsenheden kan fastsætte en frist for et påbuds overholdelse.
  Stk. 2.  Afgørelse om påbud kan kun træffes efter forudgående dialog med døgntilbuddet om de forhold, der begrunder overvejelserne om påbud. Afgørelse om påbud kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet.
  Stk. 3.  Afgørelse om påbud kan kun træffes, når der er en berettiget forventning om, at døgntilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen.

 

Skærpet tilsyn

 

  § 60.  Tilsynsenheden kan træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, hvis Tilsynsenheden vurderer, at der er behov for et særligt defineret intensivt tilsyn. Varigheden fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter, dog ikke længere end en periode på højst 3 måneder ad gangen. 
  Stk. 2.  Et skærpet tilsyn kan gennemføres såvel anmeldt som uanmeldt.  
  Stk. 3.  Et skærpet tilsyn kan være foranlediget af:
1)  en tilsynsrapport, der konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelse af særlige eller generelle problemer på det enkelte døgntilbud,
2)  en klage over døgntilbuddet,
3)  Tilsynsenhedens generelle eller specifikke observationer på døgntilbuddet, eller
4)  at et døgntilbud ud fra en samlet vurdering ikke længere har den fornødne kvalitet. 
  Stk. 4.  Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes efter forudgående dialog med døgntilbuddet om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn. Afgørelse om skærpet tilsyn kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet.
  Stk. 5. Afgørelse om skærpet tilsyn kan kun træffes, hvis der er en berettiget forventning om, at døgntilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen.

 

Tilsynsrapport

 

  § 61.  Tilsynsenheden skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert driftsorienteret tilsynsbesøg, jf. §§ 52 og 60, på et døgntilbud.
  Stk. 2.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøg. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt. 
4)  Hvorvidt der er tale om almindeligt eller skærpet tilsyn. 
5)  Hvilke oplysninger Tilsynsenheden har indhentet inden tilsynsbesøget.
6)  Hvem Tilsynsenheden har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
7)  Hvor mange beboere der er indskrevet på døgntilbuddet i henhold til normeringen samt beboernes støttebehov.
8)  Antallet af magtanvendelser i det sidste år.
9)  Observationer under tilsynsbesøget. 
10)  Vurdering af døgntilbuddets opfyldelse af kravene til at varetage behandlings- og omsorgsopgaven for beboerne.
11)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder afgørelse om skærpet tilsyn, påbud og videregivelse af oplysninger til den eller de visiterende kommunalbestyrelser.
  Stk. 3.  Ved målrettet tilsyn efter § 52, stk. 5, skal tilsynsrapporten alene indeholde oplysninger om de relevante fokusområder.

 

  § 62.  Tilsynsrapporten, jf. § 61, skal sendes i høring i mindst 14 dage til døgntilbuddet samt socialstyrelsen, inden den endelige tilsynsrapport udarbejdes og sendes til døgntilbuddet.
  Stk. 2.  Tilsynsrapporten skal foreligge i endelig form efter senest 3 måneder regnet fra tilsynsbesøgets sidste tilsynsdag.
  Stk. 3.  Fristen i stk. 1 og 2 kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  Stk. 4.  Tilsynsrapporten skal sendes til orientering til socialstyrelsen samt de kommunalbestyrelser, som har personer anbragt på døgntilbuddet
  Stk. 5. Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Naalakkersuisuts hjemmeside samt døgntilbuddets hjemmeside.

 

  § 63.  Tilsynsenheden kan i tilsynsrapporten, jf. § 61, anføre:
1)  konstaterende og informerende bemærkninger, eller 
2)  anbefalinger vedrørende forhold, der bør forbedres og reageres på. 
  Stk. 2.  Bemærkninger eller anbefalinger, jf. stk. 1, skal udarbejdes efter dialog med døgntilbuddet og indeholde vejledning til, hvordan de konkrete forhold, der ligger til grund for bemærkningerne eller anbefalingerne, kan forbedres eller løses.

 

  § 64.  Tilsynsenheden kan i tilsynsrapporten, jf. § 61, anbefale eller pålægge døgntilbuddet at udarbejde en skriftlig plan for, hvordan de forhold, der ligger til grund for eventuelle anbefalinger eller påbud, forventes løst, herunder med angivelse af tidsfrister.

 

Kapitel 9

Driftsorienteret tilsyn med ældreinstitutioner

 

  § 65.  Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt og efter behov føre et driftsorienteret tilsyn med de ældreinstitutioner, som er oprettet og drevet af kommunalbestyrelsen. Tilsynet skal sikre, at ældreinstitutionen fortsat har den fornødne kvalitet.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet både føre kontrol med forholdene i ældreinstitutionen og indgå i dialog med ældreinstitutionen. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved varetagelsen af tilsynet: 
1)  aflægge anmeldte tilsynsbesøg på ældreinstitutionen, 
2)  indhente relevante oplysninger fra ældreinstitutionen, og
3)  indhente relevante oplysninger fra de personer, der har ophold på ældreinstitutionen.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan ud over de i stk. 3, nr. 1, anmeldte tilsyn ligeledes aflægge uanmeldte tilsynsbesøg på ældreinstitutionen.

 

  § 66.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 65, skal gennemføres således, at det giver et ensartet, systematisk og veldokumenteret grundlag for vurderingen af ældreinstitutionens ydelser og fysiske rammer, samt den måde ældreinstitutionens opgaver udføres på.
  Stk. 2.  Tilsynet skal gennemføres af personer, der har forudsætninger for at forstå den faglige, organisatoriske og økonomiske sammenhæng, og som på den baggrund kan give relevant tilbagemelding på ældreinstitutionens udfordringer og udviklingsmuligheder. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal inddrage ældreinstitutionens ledelse, medarbejdere og personer med ophold på ældreinstitutionen ved dialog i forbindelse med tilsynet. En eventuel værge kan inddrages ved dialog i forbindelse med tilsynet. 
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsynet sikre, at der sker systematisk opfølgning på tidligere tilsynsrapporters bemærkninger og anbefalinger.

 

  § 67.  Det driftsorienterede tilsyn, jf. § 65, skal indeholde følgende temaer:
1)  Beboernes mulighed for at udnytte egne potentialer og herigennem forblive så selvstændige som muligt.
2)  Beboernes mulighed for aktiviteter.
3)  Ældreinstitutionens målgrupper, herunder indholdet i ældreinstitutionens tilbud til ældreinstitutionens målgrupper, samt beboernes indflydelse på egen livssituation.
4)  Ældreinstitutionens metoder og resultater.
5)  Ældreinstitutionens organisation og ledelse.
6)  Ældreinstitutionens personalemæssige kompetencer.
7)  Ældreinstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og ældreinstitutionens metoder.
  Stk. 2.  Hvert tema skal uddybes i form af en række relevante kriterier, der tilsammen giver et dækkende og perspektiverende helhedsbillede af ældreinstitutionen.

 

  § 68.  En ældreinstitution skal efter anmodning give kommunalbestyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan udføre det driftsorienterede tilsyn, jf. § 65.
  Stk. 2.  Videregivelse af oplysninger fra ældreinstitutionen til kommunalbestyrelsen kan ske uden samtykke fra beboere eller deres eventuelle værger, når videregivelsen må anses som nødvendig for udførelsen af tilsynet.

 

  § 69.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn, jf. § 65, bliver opmærksom på bekymrende forhold på ældreinstitutionen, skal kommunalbestyrelsen underrette den visiterende kommunalbestyrelse, hvis beboerne kan blive berørt af de bekymrende forhold.

 

Tilsynsrapport

 

  § 70.  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en tilsynsrapport for hvert driftsorienteret tilsyn, jf. § 65.
  Stk. 2.  Af tilsynsrapporten skal fremgå følgende oplysninger: 
1)  Dato for tilsynsbesøget. 
2)  Hvem der har udført tilsynsbesøget. 
3)  Hvorvidt tilsynsbesøget var anmeldt eller uanmeldt. 
4)  Hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen har indhentet inden tilsynsbesøget.
5)  Hvem kommunalbestyrelsen har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget. 
6)  Hvor mange beboere der har bolig på ældreinstitutionen i henhold til normeringen samt beboernes støttebehov.
7)  Antallet af magtanvendelser i det sidste år.
8)  Observationer under tilsynsbesøget. 
9)  Vurdering af ældreinstitutionens varetagelse af beboernes behov.
10)  Eventuelle reaktioner som følge af tilsynet, herunder videregivelse af oplysninger til den eller de visiterende kommunalbestyrelser.  
  Stk. 3.  Tilsynsrapporten skal sendes i høring hos ældreinstitutionen med en frist på 14 dage til at komme med høringssvar. Kopi af den endelige tilsynsrapport skal sendes til ældreinstitutionen.

 

  § 71.  Kommunalbestyrelsen kan i tilsynsrapporten, jf. § 70, anføre:
1)  konstaterende og informerende bemærkninger, og
2)  anbefalinger vedrørende forhold, der bør forbedres og handles på.
  Stk. 2.  Bemærkninger eller anbefalinger, jf. stk. 1, skal udarbejdes efter dialog med ældreinstitutionen og indeholde vejledning til, hvordan de konkrete forhold, der ligger til grund for bemærkningerne eller anbefalingerne, kan forbedres eller løses.

 

Kapitel 10

Klageadgang

 

  § 72.  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
  Stk. 2.  Tilsynsenhedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
  Stk. 3.  Børn er klageberettigede i deres egne sager i forhold til afgørelser truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 11

Ikrafttræden

 

  § 73.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 31. august 2021

 

 

 

Mimi Karlsen
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier

 

 

/Julie Præst Wilche