Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 43
13. august 2021
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om Grønlands Kunstfond

I medfør af § 16 a, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2019, fastsættes:

 

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde og opgaver

 

  § 1.  Grønlands Kunstfonds formål er at fremme kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i udlandet og skal så vidt muligt sikre befolkningens adgang til et bredt og alsidigt udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet.

 

  § 2.  Grønlands Kunstfonds virksomhed omfatter alle de kunstområder, der er omfattet af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed.

 

  § 3.  Grønlands Kunstfonds opgave er at yde tilskud til:
1)  udøvelse af kunstnerisk virksomhed, herunder dækning af rejseomkostninger og udgifter til indkvartering,
2)  udvikling og produktion af kunstneriske værker, herunder materialer til brug for den kunstneriske virksomhed, og 
3)  udstilling og formidling i øvrigt af kunstnerisk virksomhed.   
  Stk. 2.  Fonden kan varetage andre opgaver, der har tilknytning til opgavevaretagelsen, herunder rådgivning i spørgsmål vedrørende kunstnerisk virksomhed. 
  Stk. 3.  Departementet for Kultur kan anmode fonden om at rådgive departementet om indkøb eller bestilling af grønlandsk kunst med henblik på etablering af repræsentative samlinger og udsmykning af det offentlige rum.

 

Kapitel 2

Fondens bestyrelse

 

  § 4.  Grønlands Kunstfond ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 
  Stk. 2.  Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere viden om kunst, tilskudsforvaltning samt økonomiske, ledelses- og erhvervsmæssige kompetencer. 
  Stk. 3.  Hvert bestyrelsesmedlem skal have kompetencer inden for et eller flere af de områder, som bestyrelsen tilsammen skal repræsentere.
  Stk. 4.  Bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i Grønland.

 

  § 5.  Naalakkersuisoq for Kultur udpeger bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år. Udpegning sker efter indstilling fra følgende organisationer og institutioner, som hver indstiller 1 bestyrelsesmedlem på nær Kunstnerorganisationen EPI, som indstiller 3 bestyrelsesmedlemmer:
1)  Sulisitsisut.
2)  Kunstnerorganisationen EPI.
3)  Katuaq.
  Stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges 1 gang.
  Stk. 3.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

 

  § 6.  Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i udpegelsesperioden, udpeger Naalakkersuisoq for Kultur et nyt bestyrelsesmedlem til den resterende periode. Dette sker efter indstilling fra den indstillingsberettigede organisation eller institution, som havde indstillet det udtrædende medlem.
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Kultur kan inden for udpegelsesperioden afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar, eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet.

 

§ 7.  Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for fondens arbejde. Bestyrelsen skal sikre åbenhed og gennemskuelighed i fondens virke.
  Stk. 2.  Bestyrelsen aflægger årligt beretning om fondens virksomhed til Departementet for Kultur. Beretningen skal offentliggøres.
  Stk. 3.  Bestyrelsen skal i den årlige beretning redegøre for årets tilskudsfordeling, fordelt på:
1)  de enkelte kunstområder,
2)  de enkelte tilskudsformer,
3)  modtagers bopæl, opgjort kommunevis,
4)  modtagers køn,
5)  modtagers alder, opgjort for relevante aldersintervaller, 
6)  nye henholdsvis tidligere modtagere af tilskud fra fonden, og
7)  nye henholdsvis tidligere afslag på tilskud fra fonden.
  Stk. 4.  Beretningen skal desuden redegøre for fondens økonomiske og personalemæssige forhold.

 

  § 8.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af Departementet for Kultur.
  Stk. 2.  Forretningsordenen skal bl.a. indeholde regler om mødevirksomhed, afstemningsregler, inhabilitet, tavshedspligt, antal af møder og referat.

 

  § 9.  Bestyrelsen for Grønlands kunstfond modtager for sit arbejde et årligt honorar. Honoraret for formanden udgør 50.000 kroner. Honoraret for øvrige medlemmer udgør 25.000 kroner. Honoraret erlægges månedsvis bagud med 12 ydelser pr. år. 
  Stk. 2.  Ved et bestyrelsesmedlems tiltræden i løbende måned ydes for hver dag, bestyrelsesmedlemmet har virket, et honorar på 1/365 af det i stk. 1 nævnte beløb. Tilsvarende gælder ved et bestyrelsesmedlems fratræden i løbende måned.
  Stk. 3. Udgifter til honorar afholdes af fonden.

 

Godtgørelse af udgifter

 

  § 10.  Udgifter, herunder til rejser, fortæring og ophold, afholdt i Grønlands Kunstfonds tjeneste, godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de til enhver tid gældende regler for Selvstyrets tjenestemænd i Grønland. Disse udgifter afholdes af fonden.

 

Sekretariat

 

  § 11.  Bestyrelsen sikrer sekretariatsmæssig bistand for fondens virksomhed ved ansættelse af personale hertil eller på anden vis. 
  Stk. 2.  Grønlands Kunstfond er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelserne og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre.

 

Kapitel 3

Sagkyndige

 

  § 12.  Bestyrelsen udpeger for en periode på 2 år 1 sagkyndig og 1 suppleant herfor for hvert af kunstområderne:  
1)  arkitektur, 
2)  billedkunst, 
3)  film, 
4)  kunsthåndværk og design, 
5)  litteratur, 
6)  musik, og 
7)  scenekunst.
  Stk. 2.  En sagkyndig og suppleanten herfor skal repræsentere indgående kendskab til grønlandsk kunst og til det specifikke kunstområde, som den sagkyndige dækker.
  Stk. 3.  En sagkyndig kan genudpeges 1 gang.

 

  § 13.  De sagkyndige vurderer inden for deres respektive kunstområde de indkomne ansøgninger og laver på baggrund heraf indstillinger til Grønlands Kunstfonds bestyrelse om tildeling af tilskud, herunder om tilskuddets form, størrelse og tidsrum.
  Stk. 2.  Bestyrelsen tildeler tilskud på baggrund af indstillinger fra de sagkyndige. Bestyrelsen er ikke bundet af de sagkyndiges indstillinger.

 

  § 14.  Bestyrelsen skal sikre koordination mellem de sagkyndige.

 

  § 15.  Ved en sagkyndiges fratræden i funktionsperioden, indtræder suppleanten for det pågældende kunstområde som sagkyndig. Bestyrelsen udpeger herefter en ny suppleant. 
  Stk. 2.  Ved en suppleants fratræden i funktionsperioden, udpeger bestyrelsen en ny suppleant.
  Stk. 3.  Bestyrelsen kan afsætte en sagkyndig, hvis vedkommende ved betydelig passivitet eller på anden måde har gjort sig uegnet til at bestride hvervet.

 

  § 16.  Hvis en sagkyndig på grund af inhabilitet eller længerevarende fravær som følge af sygdom ikke kan behandle en ansøgning, skal suppleanten for det pågældende kunstområde behandle ansøgningen.

 

  § 17.  De sagkyndige og suppleanterne modtager et honorar for hver ansøgning om tilskud fra Grønlands Kunstfond, som de behandler. Bestyrelsen for Kunstfonden fastsætter honorarets størrelse. Udgifter til honorering afholdes af Kunstfonden.

 

Kapitel 4

Finansiering, budget, regnskab og revision

 

  § 18.  Grønlands Kunstfonds virksomhed finansieres gennem årlige tilskud fra landskassen.        
  Stk. 2.  Fonden kan tillige oppebære indtægter fra arv eller gave.
  Stk. 3.  Fonden kan søge eksterne midler.

 

  § 19.  Bestyrelsen for Grønlands Kunstfond afgiver hvert år til Naalakkersuisoq for Kultur forslag til budget for det følgende finansår inden for en af Departementet for Kultur fastsat frist. Forslaget skal indeholde et overslag over forventede indtægter og udgifter. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.

 

  § 20.  Grønlands Kunstfonds regnskabsår er finansåret. Fonden skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse jf. Inatsisartutlov om kommunernes og Grønland Selvstyres budgetter og regnskaber.

  § 21.  Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
  Stk. 2.  Bestyrelsen forelægger, inden en af Departementet for Kultur fastsat frist, det af bestyrelsen godkendte reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Naalakkersuisoq for Kultur til godkendelse. Naalakkersuisoq for Kultur fremsender efterfølgende årsregnskabet til Inatsisartut til orientering.
  Stk. 3.  Bestyrelsen skal offentliggøre det af Naalakkersuisoq for Kultur godkendte regnskab.

 

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 22.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021 og har virkning for ansøgninger, der indgives fra den 1. januar 2022.
  Stk. 2.  Ansøgninger om tilskud, som er modtaget før den 1. januar 2022, vil blive færdigbehandlet af Departementet for Kultur.
  Stk. 3.  Bestyrelsen udpeges første gang for perioden 1. september 2021 til og med 31. august 2025.
  Stk. 4.  Sagkyndige og suppleanter herfor udpeges med virkning fra 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. august 2021

 

 

 

Peter Olsen
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

 

 

/ Karsten Peter Jensen