Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 35
30. juli 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for byerne Upernavik og Aasiaat samt flere bygder i Avannaata Kommunia i perioden 31. juli til 10. august

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for byerne Upernavik og Aasiaat, samt følgende bygder i Avannaata Kommunia:
1)  Tasiusaq. 
2)  Upernavik Kujalleq.
3)  Nutaarmiut.
4)  Nuussuaq.
5)  Innaarsuit.
6)  Naajaat.
7)  Aappilattoq.
8)  Kangersuatsiaq.
9)  Kullorsuaq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens territoriale anvendelsesområde i stk. 1 kan udvides til nærmere angivne byer eller bygder efter beslutning truffet af Naalakkersuisut. Beslutningen skal kundgøres på Naalakkersuisuts kundgørelsesportal for at opnå retsvirkning. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Antalsbegrænsninger på indendørs arrangementer m.v.

 

  § 2. Det er forbudt at afholde indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager. 
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Antalsbegrænsninger på udendørs arrangementer m.v.

 

  § 3.  Det er forbudt at afholde udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager. 
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 4.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav: 
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 20 personer i lokalet udover de personer, som skal udføre deres arbejde i lokalet. Dagligvarebutikker er undtaget fra dette krav. 
2)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne, jf. dog nr. 1. 
3)  Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler den, som har rådigheden over lokalet.

 

Antalsbegrænsninger i offentlige transportmidler

 

  § 5.  Offentlige transportmidler må ikke medtage flere passagerer, end der er siddepladser.   
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Krav for at være ombord på offentlige transportmidler

 

  § 6.  Personer skal ved anvendelse af de i stk. 2 nævnte transportmidler: 
1)  være færdigvaccineret mod Covid-19, jf. dog stk. 3, eller 
2)  kunne fremvise dokumentation for negativ Covid-19 test, der er maksimalt 48 timer gammel.  
  Stk. 2.  Alle offentlige transportmidler er omfattet af stk. 1, herunder f.eks.: 
1)  Luftfartøjer der afgår fra de i § 1, stk. 1 nævnte byer og bygder. 
2)  Bybusser. 
3)  Skibe indrettet til passagertransport, og som er i fast rutefart. 
  Stk. 3.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1: 
1)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj for at ankomme til deres bopæl. 
2)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til den nærmeste sundhedsenhed for at blive vaccineret mod Covid-19. 
3)  Personer som rejser via skib eller luftfartøj til en sundhedsenhed for at blive behandlet.
4)  Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør rejse via offentligt transportmiddel.
5)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
6)  Personer der er 17 år eller yngre. 
7)  Ansatte der skal udføre deres arbejde på det konkrete offentlige transportmiddel.

 

  § 7.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når det kan dokumenteres at personen har afsluttet sit vaccinationsforløb.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 8.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de: 1) befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang, jf. dog stk. 2-4. 
2)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder taxaer, jf. dog stk. 2-4. 
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 
  Stk. 3.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer: 
1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke. 
2) Under indtagelse af medicin. 
3) Under samtale med personer, der mundaflæser. 
4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 
5) Hvis politiet skal foretage identifikation. 
  Stk. 4.  Detail- og servicebranchen kan i stedet for brug af mundbind eller visir opsætte en fysisk barriere mellem ansatte og kunder i form af en skærm i plastik eller glas.

 

  § 9.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 10.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 11.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2 til 8. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden, ophævelsesbestemmelse og gyldighed i tid

 

  § 12.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2021.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves: 
1)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. juli 2021 om midlertidige restriktioner for brug af offentlige transportmidler i Upernavik og Aasiaat m.fl. i Avannaata Kommunia.
2)  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 19. juli 2021 om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 20.-30. juli 2021
  Stk. 3.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 10. august 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. juli 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen