Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
13. juli 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 13.-16. juli 2021

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for hele Grønland.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for lufthavne, terminalområder og lignende.
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 7.  Bekendtgørelsens §§ 2-4 og § 6, stk. 1, nr. 1 finder ikke anvendelse for ansatte på deres arbejdsplads.
  Stk. 8.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 9.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Antalsbegrænsninger på indendørs arrangementer m.v.

 

  § 2.  Indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende må maksimalt have 20 deltagere.

 

Antalsbegrænsninger på udendørs arrangementer m.v.

 

  § 3.  Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende må maksimalt have 20 deltagere.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 4.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne, jf. dog § 2. 
2)  Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

 

Antalsbegrænsninger i offentlige transportmidler

 

  § 5.  Offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer, må ikke medtage flere passagerer, end der er siddepladser.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 6.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang, jf. dog nr. 2.
2)  udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de er i kundekontakt, jf. dog stk. 3. 
3)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer.  
Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  Stk. 3.  Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.

 

  § 7.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-4 og § 5, stk. 1. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2021, kl. 19:00. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 16. juli 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 13. juli 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

/ Aka Olesen