Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
1. januar 1
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

I medfør af §§ 6, 12 a, og 12 b, og 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsens §§ 2 og 3 er ikke gældende for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens § 4 er ikke gældende for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for den dømmendes magts udøvelse.

 

Forbud imod arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre lande

 

  § 2.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet mv., at deltagere indrejser fra andre lande eller rigsdele, må ikke finde sted.
  Stk. 2.  Til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer fra andre lande eller rigsdele de første 14 dage efter indrejse ikke kan deltage i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende. Hvis 1. pkt. er overholdt, kan arrangementet m.v., afholdes. 
  Stk. 3.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 2.
  Stk. 4.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

 

Betingelser for arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner

 

  § 3.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet m.v., at deltagere indrejser fra andre kommuner, må kun afholdes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 
1)  Arrangementet m.v. bliver afholdt ved et indrejsested jf. § 12, stk. 1, i Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland.
2)  Der ikke er registreret smitte med Covid-19 i den by, hvor arrangementet m.v. afholdes, inden for de seneste 30 dage før arrangementets m.v. afholdelse.
  Stk. 2.  Deltager der mere end 50 personer i arrangementet m.v., skal arrangøren udarbejde skriftlige procedurer for og sikre at:
1)  Der sker desinficering af genstande og overflader, som berøres af flere deltagere, så ofte som det vurderes nødvendigt, dog mindst hver 2. time.
2)  Personer, der udviser klare symptomer for smitte med Covid-19, ikke tillades adgang til at deltage i arrangementet m.v.
3)  Deltagerne holder afstand på mindst 2 meter, hvor dette ikke udgør en hindring for arrangementets m.v. afholdelse.
4)  Coronasekretariatet kontaktes straks, hvis der opstår mistanke om smitte med Covid-19 af deltagere i arrangementet m.v.
  Stk. 3.  Til arrangementer m.v., hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer, der ønsker at deltage, herunder oplægsholdere og undervisere, ikke kan tilmelde sig og deltage, hvis de er indrejst til Grønland inden for de seneste 14 dage før arrangementets m.v. afholdelse.
  Stk. 4.  Alle deltagere skal efter deltagelse i arrangementet m.v. lade sig teste før rejse til en anden kommune, hvis der konstateres smitte med Covid-19 i byen.
  Stk. 5.  Arrangøren af arrangementet m.v. skal sikre sig, at arrangementet m.v. afholdes i overensstemmelse med alle regler i denne bekendtgørelse.
  Stk. 6.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 1-5.
  Stk. 7.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1, 2 og 3. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra stk. 1-5, hvis der er konkrete forhold, som kan begrunde dette.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 4.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne. Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 2. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 2. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar mv.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 5.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 4, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 4, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Krav til transportmidler

 

  § 6.  Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser. Pligten til overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Foranstaltninger

 

  § 7.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-4 eller 6, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 5. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2021. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 16. april 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler (Fase 1).
  Stk. 3.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 31. maj 2021.

 

 

 

Departement for Sundhed, den 29. april 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Tine Pars (sign.)