Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
21. januar 2021
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for rejsende til og i Grønland.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2.  Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.

  Stk. 2.  For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.

  Stk. 3.  For personer i tjeneste ved Arktisk Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktisk Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.

  Stk. 4.  For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.

  Stk. 5.  For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det

Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere fra § 12 for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.

  Stk. 6.  Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet eller på enkeltpersoner, hvor andre helt særlige forhold af sundhedsfaglig karakter gør sig gældende.

 

Krav for at være ombord på luftfartøj, som ankommer til Grønland

 

  § 3.  Kun passagerer der foreviser en negativ Covid-19 test må være ombord på luftfartøj, som ankommer til Grønland. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.

  Stk. 2.  Covid-19 testen skal være foretaget på hospital eller sundhedsklinik m.v. i et af de nordiske lande, og må ved afgang til Grønland ikke være ældre end 3 dage (72 timer).

  Stk. 3.  Covid-19 testen skal opfylde de krav, som Landslægeembedet fastsætter.

  Stk. 4.  Landslægeembedet kan gøre undtagelser fra stk. 1 og 2.

 

Oplysningspligt for indrejsende med luftfartøj

 

  § 4.  Kun passagerer der har udfyldt og indsendt Sumut-blanketten må være ombord på luftfartøj, som ankommer til Grønland. Passageren skal forevise kvittering for udfyldt og indsendt Sumut-blanket til vedkommende personale forud for ombordstigning på luftfartøjet. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.

 

Særlige regler for skibe og personer ombord som ankommer til Grønland

 

  § 5. Personer på skibe, der ankommer til en havn i Grønland og som går i land, anses som indrejsende i denne bekendtgørelse jf. §§ 8, 10 og 12, hvis skibet inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder. Personer som bliver ombord på skibet mens det ligger i en havn i Grønland, er omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir jf. § 8, hvis de er i kontakt med personer fra land inden for en afstand på under 2 meter.

  Stk. 2.  Personer ombord på skibe, som ikke har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne inden for 14 dage før ankomst til Grønland eller på anden vis ikke har fået personer ombord fra disse steder, anses for ikke smittet med Covid-19 medmindre personen udviser symptomer. Skibet og personer ombord er i øvrigt omfattet af bestemmelser vedrørende skibe i international fart.

 

  § 6.  Passagerskibe, herunder krydstogtskibe og lystfartøjer, må ikke ankomme til Grønland, hvis de inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder. Forbuddet gælder på hele territoriet, herunder søterritoriet, dog med respekt for internationale forpligtelser. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan lave undtagelser fra stk. 1.

  Stk. 3.  Det er uanset forbuddet i stk. 1 tilladt for skibe uden dispensation jf. stk. 2 at:

1)  foretage teknisk anløb hvor ingen besætningsmedlemmer eller passagerer kommer i land eller hvor personer udefra kommer ombord, samt

2)  søge nødhavn på grund af havari, motorskade, brand om bord eller lignende akutte situationer.

  Stk. 4.  Stk. 1 gælder ikke for skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i grønlandske havne.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 7.  Passagerer på 12 år og derover samt kabinepersonale skal benytte mundbind eller visir ombord på luftfartøjer. Pligten for overholdelse heraf påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2.  Alle personer på 12 år og derover, der opholder sig i lufthavne, terminalområder og lignende, skal bære mundbind eller visir. Pligten for overholdelse heraf påhviler den enkelte person.
  Stk. 3.  Ansatte med passagerkontakt i lufthavne, terminalområder og lignende områder, skal ligeledes bære mundbind eller visir. Hvor det er muligt, kan der i stedet opsættes en fysisk barriere mellem ansatte og passagerer i form af en skærm i plastik eller glas. Pligten for overholdelse heraf påhviler arbejdsgiveren.
Stk. 4.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Stk. 5.  Uanset stk. 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, terminalområder m.v.
2) Under indtagelse af medicin.
3) Under samtale med personer, der mundaflæser.
4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

  § 8.  Indrejsende på 12 år eller derover, der ankommer til Grønland skal benytte mundbind eller visir i følgende tilfælde:
1)  under transporten fra ankomsten i lufthavn, havn m.v. til det primære opholdssted, 
2)  under transporten fra personens primære opholdssted til den facilitet, hvor der foretages Covid-19 test hvis der er kontakt til andre personer inden for en afstand på under 2 meter, og 
3)  når personen i øvrigt befinder sig uden for sit primære opholdssted, og hvor der er kontakt til andre personer inden for en afstand på under 2 meter. 
  Stk. 2.  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder indtil personen ikke anses for smittet med Covid-19, jf. § 11, stk. 2 eller 4.
  Stk. 3.  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Stk. 4.  Uanset stk. 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, område m.v.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

§ 9.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Forholdsregler efter ankomst til Grønland

 

  § 10.  Indrejsende, der ankommer til Grønland, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan påvises, at de ikke er smittet med Covid-19. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

  Stk. 2.  Forbuddet gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at lade sig teste for Covid-19, foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre, såfremt mundbind eller visir anvendes.

  Stk. 3.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.

  Stk. 4.  Stk. 1 og 2 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

  § 11.  Indrejsende omfattet af § 10 kan lade sig teste for Covid-19 på 5. dagen eller senere efter ankomst til Grønland.

  Stk. 2.  Er testen negativ anses personen for ikke at være smittet med Covid-19, og er derefter ikke omfattet af forbuddet i § 10.

  Stk. 3.  Er testen positiv følges Landslægeembedets og Sundhedsvæsenets anvisninger.

  Stk. 4.  Hvis personen ikke lader sig teste for Covid-19, gælder forbuddet i § 10 i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, anses personen for ikke at være smittet med Covid-19.

 

Forholdsregler ved rejser til visse destinationer

 

  § 12.  Indrejsende til Grønland må ikke rejse til anden by, bygd eller steder med helårsbeboelse end de, der er oplistet nedenfor, før det kan anses for påvist, at de ikke er smittet med Covid-19:

1)  I Avannaata Kommunia:

a)  Ilulissat.

2)  I Kommune Qeqertalik:

a)  Aasiaat.

b)  Qasigiannguit.

c)  Qeqertarsuaq.

3)  I Qeqqata Kommunia:

a)  Kangerlussuaq.

b)  Maniitsoq.

c)  Sisimiut.

4)  I Kommuneqarfik Sermersooq:

a)  Nuuk.

b)  Paamiut.

5)  I Kommune Kujalleq:

a)  Narsaq.

b)  Narsarsuaq.

c)  Qaqortoq.

  Stk. 2.  Indrejsende omfattet af stk. 1 kan lade sig teste for Covid-19, på 5. dagen eller senere efter ankomst til Grønland. Er testen negativ anses personen for ikke at være smittet med Covid-19 og må herefter rejse videre.

  Stk. 3.  Er testen positiv følges Landslægeembedets og Sundhedsvæsenets anvisninger.

  Stk. 4.  Hvis den indrejsende ikke lader sig teste for Covid-19, må denne ikke rejse videre før vedkommende har opholdt sig 14 dage i en af de i stk. 1 oplistede byer og bygder og i øvrigt ikke udviser symptomer for smitte med Covid-19.

 

Foranstaltninger

 

  § 13.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den der overtræder § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1-3, § 8, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 1 og 4.

  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 14.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. januar 2021.

  Stk. 2. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland.

  Stk. 3.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 30. april 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. januar 2021

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars