Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 6
14. maj 2020
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 3 af 24. maj 2019 og Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2019.

 

  § 1.  Som grundlag for en årlig regulering af overførselsindkomster, skatter, afgifter m.v. fastsættes for hvert finansår efter reglerne i denne lov en satstilpasningsprocent.
  Stk. 2.  Det er de aktuelle, indtil da gældende beløb, der reguleres med satstilpasningsprocenten.

 

Satstilpasningsprocenten

 

  § 2.  Satstilpasningsprocenten for et finansår er den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året forud for lønåret. Tilpasningsprocenten opgøres med én decimal.
  Stk. 2.  Lønåret er det år, der ligger 2 år forud for finansåret.
  Stk. 3.  Årslønnen opgøres ved at sammenveje bruttoårslønnen for offentligt ansatte eksklusiv bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger m.v.

 

  § 3.  Naalakkersuisut bekendtgør hvert år senest i august måned størrelsen af satstilpasningsprocenten.

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om beregning af satstilpasningsprocenten m.v., herunder regler, der tager højde for ændringer i det statistiske grundlag for beregningen af årslønsudviklingen efter § 2 og ændringer i arbejdstiden m.v.

 

Aktuel indkomst

 

  § 5.  Den aktuelle indkomst omfatter en persons skattepligtige indkomster og pensioner omfattet af § 39 a i landstingslov om indkomstskat i en 12 måneders periode.
  Stk. 2.  Ved opgørelsen af den aktuelle indkomst fradrages personens standardfradrag efter § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat, for det indkomstår, hvori afgørelsen om tildelingen af et tilskud, fastsættelse af en takst m.v. træffes. Træffes afgørelsen på grundlag af den aktuelle indkomst i en husstand, ses der bort fra standardfradrag for personer under 18 år, ligesom der højst kan indrømmes fradrag for 2 personer per husstand.
  Stk. 3.  Ved opgørelsen ses der bort fra:
1)  skattepligtige indbetalinger til pensionsordninger som nævnt i § 39 a i landstingslov om indkomstskat, og
2)  ydelser i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp,
3)  vederlag, der ydes af midler undergivet den særlige revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste, og
4)  vederlag, der udbetales til pleje-, aflastnings- og akutplejefamilier i henhold til reglerne i Inatsisartutlov om støtte til børn. Nedsættelsen svarer til det maksimale af, hvad modtageren i det pågældende indkomstår kan fradrage ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i forbindelse med de nævnte aktiviteter ud over standardfradraget, jf. § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om beregningen af den aktuelle indkomst. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, hvordan pensioner omfattet af § 39 a og lønindkomst omfattet § 70 og § 71 i landstingslov om indkomstskat omregnes til værdier før skat og at der kan ses bort fra visse indkomster m.v.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om beregning af den aktuelle indkomst, når en person ikke har haft skattepligtige indkomster eller pensioner omfattet af § 39 a i landstingslov om indkomstskat i en 12 måneders periode.

 

 § 6.  Forventes den aktuelle indkomst at ændre sig med 5 procent eller derover den resterende del af indkomståret målt i forhold til den indkomst, som lå til grund for en afgørelse, beregnes den aktuelle indkomst på baggrund af den forventede indkomst.

 

Ikrafttræden

 

  § 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018 og har virkning fra og med fastsættelsen af satstilpasningsprocenten for finansåret 2019.
  Stk. 2.  Ved lovens ikrafttræden ophæves § 2, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

 

Inatsisartutlov nr. 3 af 24. maj 2019 (Sproglig og indholdsmæssig præcisering af § 6)[1] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2019.

 

Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2019 (Ændring af beregningsgrundlaget for aktuel ind-komst)[2] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  § 5, stk. 3, nr. 3, som fastsat i § 1, nr. 1, sættes i kraft ved bekendtgørelse.

 

 

 

Departementet for Finanser, den 14. februar 2020

 

 

 

Nikolai Sten Christensen

/

Morten W. Selvejer

 [1] Lovændringen vedrører § 6.

[2] Lovændringen vedrører § 5, stk. 3.