Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
27. november 2020
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse
(Ændret optagelsesprocedure, ændring af grundforløb til 1. semester, nye regler for lærerrådet mv.)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 31 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, stk. 1, udgår 2. pkt.

 

2. § 5, stk. 1, affattes således:
”  Naalakkersuisut sikrer gymnasie- og kollegiekapacitet i et sådant omfang, at alle ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne i henhold til § 8, stk. 1 og 2, kan optages, og at alle, der har påbegyndt den gymnasiale uddannelse, kan fuldføre denne. Naalakkersuisut skal desuden tilstræbe tilvejebringelse af gymnasie- og kollegiekapacitet i et sådant omfang, at alle ansøgere, der består optagelsesprøven, jf. § 9, stk. 1, kan optages og fuldføre den gymnasiale uddannelse.”

 

3. § 8, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3) mindst har opnået karakteren E efter Greenlandic Grading System-skalaen i samtlige afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse.”

 

4. § 8, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Rektor kan dispensere fra betingelserne i stk. 1, når ansøgeren i nogle få tilfælde har opnået en karakter, der er lavere end E, og rektor vurderer, at ansøgerens kvalifikationer som helhed er tilstrækkelige til at gennemføre den gymnasiale uddannelse.”

 

5. § 9 affattes således:
  § 9.  Ansøgere, der ikke optages efter § 8, stk. 1 eller 2, skal tilbydes en af Naalakkersuisut stillet og vurderet optagelsesprøve. Formålet med optagelsesprøven er at give ansøgeren lejlighed til at vise en sådan faglig viden, at ansøgeren må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen.
  Stk. 2.  Hvis det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, beslutter rektor, hvilke af disse ansøgere der optages. Rektor skal ved denne beslutning foretage en helhedsvurdering af ansøgernes muligheder for at gennemføre den gymnasiale uddannelse. De af disse ansøgere, der ikke optages på gymnasieskolen, skal i det omfang, der er kapacitet hertil, tilbydes plads på en anden gymnasieskole eller optages på venteliste.”

 

6. Overalt i loven ændres ”grundforløbet” til: ”1. semester” og ”grundforløb” til: ”1. semester”.

 

7. § 11 affattes således:
  § 11.  Ansøgere skal i prioriteret rækkefølge angive uddannelsesnummeret på den studieretning, de ønsker optag på.
  Stk. 2.  Ansøgere optages på en gymnasieskole i den kommune, hvor de på ansøgningstidspunktet har deres faste bopæl (hjemkommunen), eller på en gymnasieskole, der udbyder en studieretning, der ikke udbydes i hjemkommunen, jf. dog stk. 3-5.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan beslutte, at ansøgere optages på en anden gymnasieskole end den, der følger af stk. 2, hvis kapacitetsmæssige eller særlige faglige eller personlige grunde taler herfor.
  Stk. 4.  Hvis der er nogle få flere ansøgere til en bestemt studieretning på en bestemt gymnasieskole, end skolen har kapacitet til at optage, vil Naalakkersuisut kunne give tilladelse til begrænset meroptag. Hvis der er mange flere ansøgere til en bestemt studieretning på en bestemt gymnasieskole, end skolen har kapacitet til at optage, beslutter rektor på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer og begrundelser for optagelse, hvilke ansøgere der optages. Ansøgere, der ikke optages, vil blive optaget på deres næsthøjeste prioritet i overensstemmelse med de her anførte regler eller optaget på en venteliste.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at ansøgere fra bestemte byer, bygder eller andre afgrænsede områder i forhold til optagelse skal anses for at have hjemkommune i en anden kommune.”

 

8. I § 15, stk. 1, udgår 2. pkt.

 

9. § 16, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Uddannelsens samlede undervisningstid er 2225-2725 timer for 3-årige uddannelser og 1500-1825 timer for 2-årige uddannelser afhængig af elevens valg af studieretning og valgfag.”

 

10. I § 16 indsættes som stk. 4:
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om antallet af timer på uddannelser, der har en anden varighed end det i stk. 2 anførte.”

 

11. § 19 ophæves.

 

12. § 20, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvilke obligatoriske fag der er på 1. semester.”

 

13. § 23 og § 28 ophæves.

 

14. § 65 affattes således: 
  § 65.  Hver gymnasieskole nedsætter et lærerråd, der omfatter rektor, eventuelle afdelingsledere samt alle lærere, der underviser på gymnasieskolen eller på anden måde er tilknyttet undervisning eller pædagogik. En repræsentant for elevrådet kan deltage som observatør i lærerrådets møder.
  Stk. 2.  Lærerrådet er rådgivende for rektor.
  Stk. 3.  Lærerrådet afholder mindst 4 møder årligt. Lærerrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den endelige forretningsorden godkendes af rektor. 
  Stk. 4.  Lærerrådet vælger selv sin formand hvert år i april. 
  Stk. 5.  Rektor og formanden for lærerrådet beslutter i fællesskab, hvilke spørgsmål der skal forelægges lærerrådet. 
  Stk. 6.  Deltagelse i lærerrådsarbejde anses som en del af lærerens undervisningstid. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at lærerrådsmedlemmet i videst mulig omfang kan gennemføre den skemalagte undervisning. 
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om lærerråd, herunder om valg til lærerråd, lærerrådets virksomhed og funktionsperiode.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021. Bestemmelserne i § 1, nr. 6, 8, 9, 10, 11 og 14 har virkning fra 1. august 2021.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen