Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
1. april 2020
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
(Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)

§ 1

 

I landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006, Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018 og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. marts 2020, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:

”  § 2 a.  Offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber er forpligtet til at bistå Naalakkersuisut i udøvelsen af Naalakkersuisuts pligter og beføjelser ifølge denne landstingsforordning.
  Stk. 2.  Private kan i særlige tilfælde efter Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne landstingsforordning.”

 

2. §§ 5-7 ophæves, og i stedet indsættes:

”  § 5.  Epidemikommissionen kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:
1)  At lade sig undersøge af en sundhedsperson.
2)  At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet.
3)  At lade sig isolere i en egnet facilitet.
  Stk. 2.  Kommissionen kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt i stk. 1, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

 

  § 6.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1.

 

  § 6 a.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.

 

  § 7.  Epidemikommissionen kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, eller hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at meddele påbud efter stk. 1, herunder om den nærmere afgrænsning af området. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området.
  Stk. 3.  Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves.”

 

3. I § 8 indsættes som stk. 2:

”  Stk. 2.  Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra Landslægeembedet med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.”

 

4. § 11, stk. 3, affattes således:

”  Stk. 3.  Kommissionen kan forbyde, at personer, der lider af en af denne landstingsforordning omfattet sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, anvender offentlige transportmidler.”

 

5. Efter § 12 indsættes i kapitel 3:

”  § 12 a.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

  § 12 b.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

  § 12 c.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.”

 


6. Efter kapitel 3 indsættes:

Kapitel 3 a

Fravigelse af det offentliges forpligtelser og privates rettigheder ifølge anden lovgivning samt sikring af forsyningen

 

  § 12 d.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom, og de pågældende forpligtelser og rettigheder må anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det nævnte kapacitetsbehov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning i følgende tilfælde:
1)  Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.
2)  Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.
3)  Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.

 

  § 12 e.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af denne landstingsforordning vil være umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for den private at opfylde pligten.

 

  § 12 f.  Naalakkersuisut kan i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.”

 

7. § 17 affattes således:

”  § 17.  Enhver, der ankommer her til landet, er i øvrigt underkastet reglerne i §§ 5-12 f.”

 

8. Efter § 21 indsættes:

”  § 21 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fysiske og juridiske personers samt myndigheders oplysningsforpligtelser for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af landstingsforordningens § 2.

 

  § 21 b.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af landstingsforordningens § 2.”

 

9. § 22 affattes således:

”  § 22.  Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Sådanne regler kan udstrækkes til også at omfatte andre end de i § 2 nævnte smitsomme sygdomme, der kan indebære en særlig risiko ved udbredelse de pågældende steder.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om særlige foranstaltninger i situationer omfattet af stk. 1, herunder regler om nødpasning, nødundervisning, beviser, prøver, eksaminer, vejledning og optagelse, ydelser, betaling, tilskud m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.”

 

10. § 27 affattes således:

”  § 27.  Naalakkersuisut kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne landstingsforordning eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.
  Stk. 2.  Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne landstingsforordning eller regler fastsat i medfør heraf et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.”

 

11. § 28 ophæves.

 

12. § 29 affattes således:

”  § 29.  Der kan idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland for den der:
1)  overtræder § 21,
2)  overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 5, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 1.
  Stk. 2.  I forskrifter, der udfærdiges i henhold til denne landstingsforordning, kan der fastsættes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i Kriminallov for Grønland.”

 


§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut bemyndiges til inden for landstingsforordningens område at afgive udtalelser på vegne af Grønlands Selvstyre til den danske regering, når det vedrører forslag til love der skal gælde for Grønland.
  Stk. 3.  Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ophæves den 31. december 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. april 2020

 

 

Kim Kielsen