Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 47
18. december 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri

I medfør af § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, § 10, § 10 a, § 10 b, stk. 1, § 11, stk. 1-2, § 13, stk. 2-3, § 14, stk. 5, § 21, stk. 2, § 24, § 33, stk. 2, § 34, stk. 3 og § 38, stk. 3. i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

  

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri: 
1)  med grønlandsk registrerede fartøjer, 
2)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium, eller 
3)  med udenlandske fartøjer, som fisker på grønlandsk kvote uden for Grønlands fiskeriterritorium.

  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder derudover anvendelse ved ikke erhvervsmæssigt fiskeri, der er licensbetinget.

  Stk. 3.  Tildeling af licens i medfør af bekendtgørelsen er betinget af, at ansøger driver eller skal drive erhvervsmæssigt fiskeri eller licensbetinget fiskeri.

  Stk. 4.  Fartøjer, som ifølge deres målebrev er under 75 BRT eller 120 BT, må kun fiske i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje jf. dog stk. 6 og 7.

  Stk. 5.  Fartøjer, som ifølge målebrevet er 75 BRT eller 120 BT og over, må kun fiske i områder uden for 3 sømil beregnet fra fiskeriterritoriets basislinje, jf. dog stk. 7.

  Stk. 6.  Stk. 4 gælder ikke ved fiskeri efter krabber.

  Stk. 7. Adgangen til fiskeri efter rejer er reguleret i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium

  Stk. 8. Stk. 4 og 5 gælder ikke ved kammuslingefiskeri.

 

 

Definitioner

 

  § 2.  Ved ”tonnagegrænse” forstås i denne bekendtgørelse den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode målebrevet er udfærdiget på grundlag af.

  Stk. 2.  Ved ”det forudgående kalenderår” forstås kalenderåret, der ligger umiddelbart forinden kalenderåret for licensperiodens begyndelse for licensen, der ansøges om.

  Stk. 3.  Ved ”tilsvarende licens” forstås en licens til samme fartøjstype og licenstype, til samme geografiske område. 

  Stk. 4.  Ved ”joller” forstås ethvert fartøj på 6 meter l.o.a. eller derunder, der benyttes til fiskeri.

  Stk. 5. Ved ”licensbetinget fiskeri” forstås det fiskeri, der ikke er erhvervsmæssigt, men kræver en licens.

 

 

Tidsbegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

 

  § 3.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:

1)  med fartøjer på 75 BRT/120 BT og over, bortset fra rejefiskeri og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer, der er over 6 meter l.o.a,

2)  efter kammuslinger, uanset fartøjsstørrelse, og

3)  med grønlandsk registrerede fartøjer i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller regionale fiskeriorganisationer har kompetence til at regulere fiskeriet.

  Stk. 2.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri i ikke-regulerede internationale områder. 

  Stk. 3.  Tildeling af licens beror på en konkret vurdering af den fastsatte kvote for arten, den ansøgte kapacitet blandt ansøgerne og de kriterier for tildelingen, som er fastsat af Naalakkersuisut, jf. §12.

  Stk. 4.  I fiskerier, hvor samtidig fangst af flere arter ikke kan undgås, skal et fiskefartøj, såfremt det er acceptabelt under hensyn til de enkelte arters ydeevne, tildeles kvoter af alle disse arter.

  Stk. 5.  Licens udstedes for 1 kvoteår ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere kvoteår ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere kvoteår. 

 

 

Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde

 

  § 4.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:

1)  efter arter, hvor den kvote, som må fiskes, er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer,

2) med grønlandsk registrerede fartøjer i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en kvote, og

3)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium, når kvoten er fælles for den pågældende flagstats fartøjer.

  Stk. 2.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1, nr. 1-2, sker på baggrund af § 8.

  Stk. 3.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1, nr. 3, sker på baggrund af internationale aftaler.

  Stk. 4.  Licens udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.

 

  § 5.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri med joller på 6 meter l.o.a. eller derunder.

  Stk. 2.  Tildeling af licens sker på baggrund af § 8 og § 10.

 

 

Tidsubegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

 

  § 6.  Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer, der er over 6 meter l.o.a.

  Stk. 2.  Licensen påføres ejerens kvoteandel. En kvoteandel er en procentdel af den samlede kvote, som Naalakkersuisut har fastsat for den pågældende art i et kvoteområde. 

Stk. 3.  I tilknytning til en tidsubegrænset licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse med angivelse af mængden for det pågældende år og eventuel produktionstilladelse.

 

 

Kvotefleks

 

  § 7.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, der har opfisket sin årskvote, efter ansøgning få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år. Den mængde, som fiskes ud over årskvotemængden fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.

  Stk. 2.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for hellefisk.

  Stk. 3.  Ansøgning efter stk. 1, skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 2 uger før fiskeriet ønskes fortsat og skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes fisket.

  Stk. 4.  Overførte årskvotemængder, jf. stk. 1-2 skal fiskes af det rederi eller den fisker, der har fået overført årskvotemængderne.

  Stk. 5.  Hvis der er en uopfisket overført hellefisk årskvotemængde efter den 1.juli, jf. stk. 2, kan Naalakkersuisut refordele denne årskvotemængde mellem de to kystnære flådekomponenter i område 47.

 

 

Licenstildeling i det kystnære fiskeri

 

  § 8.  Licens i medfør af § 4, stk. 1, nr. 1-2 og § 5, tildeles ansøgere, som har haft tilsvarende licens i det forudgående år, jf. dog § 10.

 

  § 9.  Ansøgning om licens til kystnært fiskeri med joller skal indgives til kommunalbestyrelsen i ansøgerens bopælskommune. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullissivik.gl.  

  Stk. 2.  Ansøgning om licens til kystnært fiskeri med fartøjer over 6 meter l.o.a. indgives til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullissivik.gl. 

 

  § 10.  Efter ansøgning kan Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddele dispensation fra kravet i § 8 til følgende ansøgere:

1)  Ansøgere mellem 18 og 29 år, der har en maritim fiskeriuddannelse, eller som på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kundskaber.

a) En erhvervsfanger kan have opnået tilsvarende kundskaber og kan ansøge jf. stk. 1.
2)  Såfremt, der bliver ansøgt med henvisning til, at ansøger på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kundskaber, skal dette dokumenteres af følgende:

a) Hjemkommunen.

b) Den relevante organisation.

c) En person som vedkommende ansøger har fisket sammen med.

  Stk. 2.  Det er en forudsætning for at tildele en dispensation, at vedkommende har erhvervsjolle og de relevante fiskeredskaber. Ansøgningen herom sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Dokumentation for den maritime uddannelse eller anden dokumentation vedlægges som bilag.
  Stk. 3.  Ved dispensationen udstedes licens til det område, hvor vedkommende har bopæl.

Stk. 4.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan endvidere meddele en særlig dispensation til ansøgere i områderne Qaanaaq, Østgrønland og Sydgrønland, hvor det skønnes, at der ikke er anden beskæftigelsesmulighed. Ansøgning om dispensation skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 

  Stk. 5.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, kan til brug for vurderingen i § 10, stk. 1-2 og 4, efter samtykke, indhente nødvendige oplysninger om ansøgeren fra ansøgerens bopælskommune og den lokale fisker- og fangerforening.

 

 

Licenstildeling i det havgående fiskeri

 

  § 11.  Ansøgning om licens til havgående fiskeri indgives til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullissivik.gl.

 

  § 12.  Fordeling af kvoter, jf. § 3, stk. 3, sker på følgende vilkår:

1)  Kvoterne fordeles i første omgang til de rederier, som har haft samme kvoter i tidligere år.

2)  Såfremt der er resterende kvoter til rådighed efter fordeling, jf. stk.1, nr. 1, fordeles kvoterne i første omgang til andre eksisterende rederier, som kunne have behov for yderligere kvoter.

a) Ved fordeling af kvoterne, jf. stk. 1, nr. 2, tages udgangspunkt i værdien af kvoterne og hensyn til, at der for det første sikres økonomisk bæredygtige rederier, samt at der sker en mere lige fordeling af værdierne blandt de eksisterende rederier.

3)  Der tildeles ikke kvoter til helt nye rederier, medmindre disse kan sikres et helt års økonomisk bæredygtigt fiskeri.

 

 

Licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri

 

  § 13. Ansøgning om licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri skal godkendes af Naalakkersuisut.

  Stk. 2. Naalakkersuisut opretter og fordeler licenser til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri.

  Stk. 3. Ansøgninger om licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri skal fremsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug inden de kan blive fremlagt for Naalakkersuisut.   

 

  § 14.  Ansøgning om licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri skal indgives til

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullissivik.gl.

  Stk. 2.  Licensen kan gives efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, hvor følgende kriterier tillægges vægt: 
1)  Om ansøgeren har den nødvendige kompetence. 
2)  Om ansøgeren har et egnet fartøj og de nødvendige redskaber til at udføre det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri, således at formålet opfyldes bedst muligt. 
3)  Om kapaciteten for den ansøgte art kan bære det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri. 
4)  Om ansøgerens fartøj i kraft af ejerskabet er hjemmehørende i Grønland. 
5)  Om der er et konkret behov for at udforske den pågældende art, det pågældende område, redskab eller afprøve ny teknologi.
6)  Grønlands Naturinstituts vurdering af det marine økosystem.     

  Stk. 3.  Licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri er tidsbegrænset og tilknyttet en højst tilladt fangstmængde. 

  Stk. 4.  Licens udstedes for 1 kvoteår ad gangen.

 

  § 15.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan udstede licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri efter ikke-kvoterede arter i forvaltningsområder.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udstede dispensation til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri efter kvoterede arter i eksisterende forvaltningsområder, såfremt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, i samråd med Grønlands Naturinstitut, finder et behov herfor og under behørig hensyntagen til sårbare økosystemer.

 

  § 16. Ansøgere kan med tilladelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug indchartre udenlandske fartøjer til udførelsen af det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri, såfremt der ikke er adgang til de nødvendige redskaber eller den nødvendige teknologi på grønlandske fartøjer.

 

 

Licensbetinget fiskeri

  

  § 17.  Ansøgning om licens til licensbetinget fiskeri skal indgives til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 2.  Ansøgere skal opfylde de betingelser og vilkår, der gælder for det pågældende licensbetingede fiskeri. 
  Stk. 3.  Det fiskeri, der ikke er erhvervsmæssigt, men kræver licens er fritids fiskeri efter laks.
  Stk. 4.  Fritidsfiskeri efter laks er reguleret i selvstyrets bekendtgørelse om fiskeri efter laks.

 

  § 18.  Ved ansøgning om licens til fritidsfiskeri til indhandling af torsk, skal der anvendes det ansøgningsskema. som kan findes på www.sullissivik.gl. Ved ansøgning skal følgende betingelser være opfyldt:

1)  ansøger skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år,

2)  ansøger skal være fuldt skattepligtig i Grønland og have været fuldt skattepligtig i Grønland i de forudgående to kalenderår,

3)  ansøger skal ikke være erhvervsfisker,

4)  den udstedte licens skal forevises ved indhandlingsstedet,

5)  alle dokumenter skal udfyldes klart og læseligt, og

6)  indhandling af torsk, som fritidsfisker med licens, kan kun ske så længe, der ikke sker indhandlingsstop for erhvervsfiskerne.

 

 

Generelle bestemmelser

 

  § 19.  Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug kan fastsætte betingelser og vilkår ved udstedelse af en licens.

  Stk. 2.  Det er forbudt at overtræde betingelser og licensvilkår.

 

  § 20.  Licens eller kopi af denne skal opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.

Tilsvarende skal årskvotemeddelelse eller kopi af denne opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.

 

  § 21.  Licens udstedes til 1 bestemt ejer og skal angive den eller de fartøjer, som fiskeriet må foregå med. I forbindelse med tidsubegrænset licens, jf. § 6, stk. 1, angives fartøjerne i årskvotemeddelelsen.

  Stk. 2.  Fiskeri må kun udøves med fartøjer, som er angivet i licensen. I forbindelse med tidsubegrænset licens, jf. § 6, stk. 1, må fiskeri kun udøves med fartøjer, som er angivet i licensen eller årskvotemeddelelsen.

  Stk. 3. ATV, hundeslæde og snescooter er dog undtaget fra reglerne i stk. 2 og kan anvendes ved erhvervsmæssigt fiskeri.

  Stk. 4.  Ved fiskeri på licens til erhvervsmæssigt fiskeri med fartøjer over 6 meter l.o.a., må joller ikke anvendes. Forbuddet i 1. pkt. gælder ikke ved bundgarnsfiskeri eller ved erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider.

  Stk. 5.  Ved fiskeri på licens til erhvervsmæssigt fiskeri med joller, må fartøjer over 6 meter l.o.a. ikke anvendes.  

  Stk. 6.  Ændringer i licensforholdet, herunder ændringer i ejerforholdet, skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  Stk. 7.  Ved tvivl om fartøjets længde, træffer Grønlands Fiskerilicenskontrol efter fornyet opmåling beslutning herom.

 

  § 22.  En fysisk person kan ikke samtidig have licens til kystnært fiskeri med fartøj på 6 meter l.o.a. eller under, og licens til kystnært fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a.

Stk. 2.  Er et fartøj, der er over 6 meter l.o.a., ikke i drift som følge af motorhavari, værftsophold eller islægning, kan licensejeren til det pågældende fartøj, i perioden hvor fartøjet ikke er i drift, anvende et fartøj på 6 meter l.o.a. eller under. Ved indhandling bliver fangstmængden fratrukket årskvoten. 

 

  § 23.  Fartøjer over 5 BRT, som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan kun godkende fartøjer:

1)  hvis ejerforhold er i overensstemmelse med fiskerilovens bestemmelser herom, og

2)  når fartøjets fiskerikapacitet vurderes at være tilpasset de givne fiskerimuligheder.

  Stk. 3.  Skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.   

  Stk. 4.  Kopi af nationalitetsbevis og målebrev vedlægges ansøgningen. Såfremt fartøjet genmåles, får udskiftet hovedmotoren eller ændres væsentlig, skal nyt målebrev fremsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  Stk. 5.  Såfremt fartøjet skifter ejer, navn eller GR-nr., skal der fremsendes et nyt nationalitetsbevis til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

1) Såfremt fartøjet skifter ejer, navn eller GR-nr. kan købsaftale, underskrevet af køber og sælger, godtages som midlertidig dokumentation indtil nationalitetsbevis forelægger.

 

  § 24.  Enhver, der har licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, er forpligtet til at overholde internationale fiskeriaftaler og konventioner, som er gældende for Grønland.

  Stk. 2.  Ved fiskeri i konventionsområder er fartøjet underlagt kontrol- og sanktionsforanstaltninger i henhold til internationale aftaler eller konventioner.

 

 

Foranstaltninger

 

  § 25.  Overtrædelse af § 1, stk. 4 og 5, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 4, § 19, stk. 1, § 20, § 21, stk. 2, 4 og 5, § 23, stk. 1, 4, 2. pkt., og 5, og § 24 stk. 1, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.

  Stk. 2.  Overtrædelse af betingelserne i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af licensen. Beslutning herom træffes af Naalakkersuisut, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret, jf. § 21, stk. 4 i landstingslov om fiskeri.

  Stk. 3.  Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.

  Stk. 4. Sager for fartøjer større end 75 BRT eller 120 BT efter stk. 1 og 3 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.

  Stk. 5.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1 og 3, tilfalder Landskassen.

 

 

Ikrafttræden

 

  § 26.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri.

 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 18. december 2020

 

 

 

 

Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen