Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 42
11. november 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse

I medfør af § 24 b, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019, fastsættes:

 

Kapitel 1
Tilskud

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelser uden luksuspræg af boligstøttehuse og med almindeligt anvendte installationer. Tilskud kan ydes til projektering, tilsyn, materialeanskaffelser og håndværkerudgifter.
  Stk. 2.  Tilskud kan ydes til istandsættelse, forbedring eller udvidelser, der medvirker til at bevare boligens oprindelige standard og som er hensigtsmæssig i forhold til boligens nuværende stand og funktionalitet.
  Stk. 3.  Der kan ikke ydes tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelser af boliger, der er nyopført og ibrugtaget mindre end 20 år før den 1. februar i ansøgningsåret.

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsen optager en bevilling til tilskud på et af kommunalbestyrelsen vedtaget budget for bevillingsåret. Der kan meddeles tilsagn om tilskud inden for den af kommunalbestyrelsen vedtagne bevilling for bevillingsåret. 

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsens bevilling til tilskud anvendes med minimum 50 % til ansøgninger om tilskud til istandsættelse og forbedring af tagdækning, klimaskærm, isolering samt vand-, varme- og kloakinstallationer jf. dog stk. 2. Den resterende bevilling anvendes til øvrige ansøgninger om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelser.
  Stk. 2.  Hvis der ikke er tilstrækkelige ansøgninger om tilskud til istandsættelse og forbedring af tagdækning, klimaskærm, isolering samt vand-, varme- og kloakinstallationer kan overskydende bevilling anvendes til øvrige ansøgninger om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelser.

 

Kapitel 2
Ansøgning og tilsagn om tilskud

 

  § 4.  Ansøgning om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger skal sendes skriftligt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende.

 

  § 5.  Frist for ansøgning om tilskud er den 1. februar i bevillingsåret. Kommunalbestyrelsen foretager en samlet behandling og prioritering af de indkomne ansøgninger. Ansøgning efter fristen meddeles afslag, jf. dog stk. 2-3.
  Stk. 2.  Ansøgning om tilskud modtaget efter den 1. februar i bevillingsåret kan behandles i den indkomne rækkefølge og såfremt bevilling er optaget på et af kommunalbestyrelsen vedtaget budget.
  Stk. 3.  Ansøgning om tilskud modtaget efter den 1. februar i bevillingsåret til akut udbedring eller istandsættelse af utæt tag eller klimaskærm eller ved nedbrud i vand og varme- og kloakinstallationer kan behandles, hvis bevilling er optaget på et af kommunalbestyrelsen vedtaget budget.

 

  § 6.   Ansøgning om tilskud skal være vedlagt:
1)  Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse.
2)  Beskrivelse af boligen, herunder B-nr., alder, størrelse og stand.
3)  Overslag eller tilbud på de samlede udgifter ved arbejdet jf. § 7.
4)  Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde kræver en arealtildeling.
5)  Dokumentation for eventuel egenfinansiering.
6)  Bopælsattest for ansøger og husstandens medlemmer.
7)  Årsopgørelse for de 2 seneste slutlignede skatteår for ansøger og husstandens medlemmer.
8)  Lønsedler for de seneste 3 måneder for ansøger og husstandens medlemmer.

9)  Dokumentation gældende forsikringspolice
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge ansøger at fremsende oplysninger og dokumenter til brug for behandling af ansøgning om tilskud. Såfremt ansøger ikke fremsender oplysninger eller dokumenter inden for en fastsat frist på ikke under 14 kalenderdage kan kommunalbestyrelsen meddele afslag på ansøgning om tilskud.
  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ansøgning om tilskud skal ske ved anvendelse af et af kommunalbestyrelsen autoriseret ansøgningsskema.

 

  § 7. Overslag eller tilbud på de samlede udgifter ved arbejdet skal være udarbejdet af byggesagkyndig og specificeret på projektering og tilsyn, materialeanskaffelser og håndværkerudgifter.

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsen indhenter, inden der meddeles tilsagn en udtalelse fra INI A/S om:
1)  der inden for de seneste 60 måneder før den 1. februar i ansøgningsåret er ydet tilskud fra Grønlands Selvstyre til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af den bolig der søges tilskud til og
2)  der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, eller om der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere.

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen indhenter udskrift af registreringsprotokollen i Retten i Grønland som dokumentation for ansøgers adkomst til boligen.

 

  § 10.  Kommunalbestyrelsen indhenter i fornødent omfang en generel udtalelse fra Grønlandsbanken A/S og fra Bank Nordik om der kan opnås bank- eller realkreditlån med pant i boligen på de lokaliteter, hvor der er ansøgt om tilskud.

 

§ 11. Godkender kommunalbestyrelsen ansøgning om tilskud meddeles tilsagn om tilskud. I tilsagn om tilskud anføres, hvilke arbejder, der er omfattet af tilsagnet og med hvilket beløb.
  Stk. 2.  Tilsagn om tilskud skal specificere tilskud til henholdsvis projektering og tilsyn, materialeanskaffelser og håndværkerudgifter. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke ydelser der meddeles tilsagn om, hvad tilskud skal anvendes til og tilskuddets beløbstørrelse.

  Stk. 3.  Det endelige tilskud til udbetaling kan ikke omfatte andre ydelser eller et højere beløb end anført i tilsagn om tilskud. Meromkostninger afholdes af ejeren af boligen der søges tilskud til.

 

  § 12.  Arbejder omfattet af tilsagn om tilskud skal være påbegyndt og afsluttet i bevillingsåret. I modsat fald bortfalder tilsagn om tilskud uden varsel.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra tidsfristen. Særlige omstændigheder kan f.eks. være at manglende eller forsinket levering af materialer der skal anvendes, arbejdets omfang eller lignende. Listen er ikke udtømmende.

 

Kapitel 3
Udbetaling af tilskud

 

  § 13.  Tilskud udbetales til den eller de udførende håndværkere, medmindre ansøger vedlægger bankdokumentation for betaling til den eller de udførende håndværkere, dette med reference til fakturanummer.

  Stk. 2.  Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges byggeregnskab specificeret på de arbejder, der er omfattet af tilsagnet og bekræftet af den eller de udførende håndværkere.

 

Kapitel 4
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 14.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2020.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder på ikrafttrædelsestidspunktet anvendelse for bestående ansøgninger om tilskud, hvor der ikke er truffet afgørelse.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen vejleder i fornødent omfang ansøger i henhold til bestående ansøgning om tilskud om eventuelle manglende oplysninger eller dokumenter for at kommunalbestyrelsen kan behandle ansøgningen.

 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 11. november 2020

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

Ruth Lindhardt