Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 39
8. oktober 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om låne- og støtteordninger til erhvervsfremme af landbaserede erhverv

I medfør af § 5, stk. 3, § 5 a, stk. 4, § 6, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 9 a, stk. 7 og § 11, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af landbaserede erhverv, som ændret ved inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2016 og inatsisartutlov nr. 27 af 17. november 2017, fastsættes:

 

Kapitel 1

Generelle erhvervsfremmeordninger

 

Støtte til produktudvikling

 

  § 1.  Der kan meddeles tilsagn om støtte til brug for produktudvikling.
  Stk. 2.  Refusion af udgifter til brug for produktudvikling gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte. 
  Stk. 3.  Refusion af udgifter til brug for produktudvikling kan højest udgøre et beløb svarende til 50 procent af de udgifter, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.
  Stk. 4.  Tilsagn om støtte efter stk. 1 kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 2.

 

Klippekort - Støtte til professionel konsulentbistand

 

  § 2.  Der kan meddeles tilsagn om støtte til brug for professionel konsulentbistand, herunder advokat- og revisorbistand.
  Stk. 2.  Refusion af udgifter til brug for professionel konsulentbistand gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte.
  Stk. 3.  Refusion af udgifter til brug for professionel konsulentbistand kan højest udgøre et beløb svarende til 80 procent af de udgifter, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 25.000 kr.
  Stk. 4.  Tilsagn om støtte efter stk. 1 kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1.

 

Inkubatorforløb

 

  § 3.  Der kan meddeles tilsagn om støtte til tidsbegrænsede forløb med kurser og rådgivning, som kan tildeles iværksættere, der er i opstartsfasen.
  Stk. 2.  Støtte til inkubatorforløb kan meddeles for en periode på op til 24 måneder.

 

Mikrolån

 

  § 4.  Der kan ydes et lån med det formål at lette adgangen til finansiering for små iværksættere eller til arbejdskapital, som lånet angår (mikrolån).
  Stk. 2.  Der kan ydes et lån på et beløb mellem 20.000 kr. og 100.000 kr., jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Lånebeløbet til mikrolån kan højest udgøre 75 procent af de budgetterede udgifter efter projektbeskrivelsen, der danner grundlag for ansøgningen. Lånebeløbet kan højest udgøre 25 procent af de samlede budgetterede udgifter, hvis ansøgningen om lånet kombineres med andre støtteordninger, jf. §§ 1, 2 eller § 5 eller 50 procent, hvis der er tale om arbejdskapital.

 

Særlig støtte til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder

 

  § 5.  Inden for beløbet afsat på den årlige finanslov kan der etableres specifikke erhvervsfremmeordninger til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder for en tidsmæssigt afgrænset periode.
  Stk. 2.  Under disse ordninger kan der meddeles tilsagn om særlig støtte til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder m.v., herunder blandt andet produktudvikling og markedsføring af: 
1)  Grønlandske fødevarer,
2)  is- og vandprojekter, og
3)  turismeprodukter.
  Stk. 3.  Refusion af udgifter til brug for støtte til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder efter stk. 1. angives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.

 

  § 6.  Der kan reserveres en del af puljen på den årlige finanslov til ordninger om tilsagn om særlig støtte til fremme af bestemte brancher eller særlige virksomheder. 
  Stk. 2.  En reservation til en specifik erhvervsfremmeordning samt de nærmere rammer for ordningen godkendes af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

 

Tilsagn om og udbetaling af støtte

 

  § 7.  Tilsagn om støtte, jf. §§ 1, 2 og § 5, dækker alene aktiviteter som gennemføres i den, i tilsagnet, fastsatte periode.
  Stk. 2.  Et tilsagn om støtte bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist. 
  Stk. 3.  Støtte kan udbetales som refusion, når aktiviteten, der giver ret til udbetaling af støttebeløbet, er gennemført og afholdelsen af udgifterne dertil dokumenteret. Støtte kan udbetales samlet eller i rater.
  Stk. 4.  For udbetaling af støtte skal udgifterne kunne henføres direkte til det i tilsagnet angivne formål.

 

Tilsagn om og udbetaling af lån

 

  § 8.  Tilsagn om mikrolån, jf. § 4, dækker alene aktiviteter som gennemføres i den, i tilsagnet, fastsatte periode.
  Stk. 2.  Et tilsagn om lån bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist
  Stk. 3.  Lånebeløbet udbetales i 1 eller flere rater efter tildeling af lånet, og inden aktiviteten, der giver ret til udbetalingen af lånebeløbet, er gennemført.
  Stk. 4.  For udbetaling af mikrolån skal de budgetterede udgifter kunne henføres direkte til det i tilsagnet angivne formål.

 

Rapportering

 

  § 9.  Støttemodtager skal som en del af dokumentationen udarbejde en rapport om det samlede projekt samt vedrørende anvendelsen af midlerne.
  Stk. 2.  Rapporten skal indgives på rapportskema og fremsendes senest samtidig med ansøgning om udbetaling af støtte.

 

Ikrafttræden

 

  § 10.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 9. oktober 2020. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2016 om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, professionel konsulent bistand (klippekort), is- og vandprojekter og turismeprojekter.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. oktober 2020

 

 

 

Jens-Frederik Nielsen

/

Isak Nielsen Kleist