Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 34
23. september 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 2 og § 17 stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 lov om Offentlig Digital Post fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

 

  § 1. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Offentlig Digital Post efter reglerne i kapitel 2. 
  Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på en fysisk persons tildeling af læseadgang til andre ved fremmøde i en kommune, jf. § 10.
  Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Offentlig Digital Post efter en fysisk persons dødsfald.

 

Kapitel 2

Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post

 

Betingelser for fritagelse

 

  § 2. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Offentlig Digital Post, hvis personen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst 1 af følgende fritagelsesgrunde:
1)  At personen er født før 1. januar 1951.
2)  At personen har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Offentlig Digital Post.
3)  At personen ikke har adgang til computer eller andet elektronisk udstyr, der giver adgang til internettet, enten i eget hjem, på opholdssted eller arbejdsplads. 
4)  At personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som fraflyttet eller udrejst af Grønland.
5)  At personen ikke længere er registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i Grønland, jf. CPR-anordningens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i Grønland, jf. CPR-anordningens § 6, stk. 4.
6)  At personen har sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af grønlandsk, dansk og engelsk, der gør det svært for personen at anvende Offentlig Digital Post.
7)  At personen har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den nødvendige offentlige digitale signatur, eksempelvis på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor en offentlig digital signatur kan udleveres.
8)  At personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en dataforbindelse.

 

Ansøgning om fritagelse

 

  § 3. En fysisk person, der vil ansøge om fritagelse, skal henvende sig til den kommune, hvor vedkommende er eller senest har været folkeregistreret.
  Stk. 2.  En fysisk person, der er folkeregistreret uden for den kommunale tildeling, skal henvende sig til Digitaliseringsstyrelsen enten ved fremsendelse af fysisk brev eller digitalt på sullissivik.gl, jf. § 4.
  Stk. 3. Erklæringen afgives i den i bilag 1 anviste blanket til ansøgning om fritagelse. 
  Stk. 4.  Fysiske personer skal i forbindelse med en ansøgning om fritagelse fremvise gyldig billedlegitimation, jf. dog stk. 5. Følgende udgør gyldig billedlegitimation:
1)  Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne.
2)  Pas udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland.
3)  Forsvarets identitetskort udstedt i Danmark.
4)  NATO-pas.
5)  Politilegitimationskort udstedt i Danmark.
6)  Opholdstilladelse eller opholdskort med billede udstedt i Danmark.
7)  Danske pengeinstitutters ID-kort.
8)  Nationalt identitetskort med billede udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen-lande.
  Stk. 5.  Hvis personnummeret på den fysiske person, der ansøger om fritagelse, ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal der foruden billedlegitimation fremvises en anden type legitimation, hvoraf personnummeret på den fysiske person skal fremgå.
  Stk. 6.  Hvis der ikke kan fremvises billedlegitimation, skal der medbringes 2 andre typer af legitimation, hvoraf den ene type af legitimation skal indeholde personnummeret på den fysiske person.  Legitimationen kan være:
1) Bopælsattest.
2) Dåbs- eller navneattest.
3) Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen.
4) Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse, som maksimalt må være 3 måneder gammel.

 

Ansøgningen om fritagelse ved fuldmagt

 

  § 4. En fysisk person kan i den i bilag 1 anviste blanket til ansøgning om fritagelse give en repræsentant fuldmagt til at indgive ansøgning om fritagelse på personens (fuldmagtsgiverens) vegne. Blanketten skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, herunder skal fuldmagtsgiveren også have underskrevet den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring.
  Stk. 2. Repræsentanten skal indgive ansøgningen om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor fuldmagtsgiveren er eller senest har været bopælsregistreret i CPR.
  Stk. 3. Repræsentanten skal forevise legitimation, jf. § 3, stk. 4-6, samt afgive underskrevet erklæring om, at vedkommende repræsenterer fuldmagtsgiveren. Fuldmagten gives i den i bilag 1 anviste blanket til ansøgning om fritagelse. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed.
  Stk. 4. Ansøgningen om fritagelse kan indgives digitalt på sullissivik.gl. Fremsendes ansøgningen digitalt, bekræfter repræsentanten sin identitet med sin privat digitale signatur. Er repræsentanten en juridisk enhed, bekræfter den juridiske enhed sin identitet ved en digital medarbejder signatur.
  Stk. 5.  For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold.
  Stk. 6. For en fysisk person, der på grund af ophold i kriminalforsorgens institutioner ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, kan kriminalforsorgen for Grønland indgive ansøgning om fritagelse, jf. § 2, på personens vegne. Ansøgningen kan efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning indgives digitalt eller pr. brevpost til den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret.

 

Afgørelse om fritagelse

 

  § 5. Kommunalbestyrelsen henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen, jf. § 3, stk. 1 og 2, træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne ansøgning og foreviste legitimation. 
  Stk. 2.  Forinden afgørelse træffes, skal kommunalbestyrelsen henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen, jf. § 3, stk. 1 og 2, efter konkret vurdering yde hjælp og vejledning med henblik på, at personen bliver i stand til at tilgå sin post i Offentlig Digital Post i stedet for at blive fritaget.
  Stk. 3. Fritagelsen registreres i Offentlig Digital Post. 
  Stk. 4. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeles afslag på ansøgningen om fritagelse til ansøgeren eller dennes repræsentant.
  Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

  § 6. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen og gælder tidsubegrænset.

 

Kapitel 3

Uåbnet post

 

  § 7. En fysisk person kan ansøge kommunalbestyrelsen om at oplyse omfanget af uåbnet post i vedkommendes digitale postkasse. Den pågældende eller dennes repræsentant kan kræve at være tilstede ved åbningen. Ønsker den pågældende ikke at give kommunalbestyrelsen fuldmagt, kan kommunalbestyrelsen ikke oplyse om uåbnet post i den digitale postkasse.
  Stk. 2.  Hvis personen eller dennes repræsentant fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt til personens folkeregisteradresse. 
  Stk. 3.  Digitaliseringsstyrelsen varetager på samme vis som fastsat i stk. 1 og 2 adgangen til uåbnet post for fysiske personer folkeregistreret uden for den kommunale tildeling.

 

Post til fysiske personer, der ikke er tilsluttet Offentlig Digital Post

 

  § 8. Hvis en person er fritaget eller på anden måde ikke tilsluttet Offentlig Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis.

 

Kapitel 4

Frivillig tilslutning af fysiske personer, der ikke er tilsluttet Offentlig Digital Post

 

  § 9. En fysisk person, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post, kan frivilligt tilslutte sig Offentlig Digital Post ved at logge ind i Offentlig Digital Post med den digitale signatur, der giver adgang til Offentlig Digital Post, og tilmelde sig.
  Stk. 2. En fysisk persons tilslutning efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder.
  Stk. 3. Hvis den pågældende på et tidspunkt efter den frivillige tilslutning ønsker fritagelse, skal ansøgningen om fritagelse indgives på ny. Ansøgningen indgives og behandles efter reglerne i §§ 2-6.

 

Kapitel 5

Læseadgang til tredjemand ved fuldmagt

 

  § 10. En fysisk person, der er tilsluttet Offentlig Digital Post, kan ved henvendelse til den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret, tildele en anden fysisk person eller juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra den pågældende i Offentlig Digital Post. 
  Stk. 2.  Fysiske personer uden for den kommunale tildeling, der er tilsluttet Offentlig Digital Post, kan ved henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, tildele en anden fysisk person eller juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til og fra den pågældende i Offentlig Digital Post.
  Stk. 3.  Den fysiske person, der giver læseadgang, skal forevise legitimation som anført i § 3. Den pågældende skal oplyse navn og personnummer på den fysiske person eller navn og CVR-nummer på den juridiske enhed, der ønskes tildelt læseadgang.
  Stk. 4. En fysisk person kan ved fuldmagt tillade en anden at give fremmøde i kommunen med henblik på tildeling af læseadgang til den fremmødte eller til en juridisk enhed. Den fremmødte skal aflevere fuldmagten samt forevise legitimation som anført i § 3. Hvis den fremmødte repræsenterer en juridisk enhed, skal den fremmødte tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Fuldmagten kan afgives i den i bilag 2 anviste blanket om etablering af læseadgang. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den anviste fuldmagtserklæring.
  Stk. 5. Tildeling af læseadgang efter stk. 1 kan ske til flere fysiske personer eller juridiske enheder. Der kan dog højst registreres 10 læseadgange.
  Stk. 6. Læseadgangen registreres elektronisk i Offentlig Digital Post og er gældende, indtil den tilbagekaldes eller slettes, jf. stk. 6.
  Stk. 7. Den, der har tildelt læseadgang til en anden, jf. stk. 1, kan til enhver tid tilbagekalde denne læseadgang ved personligt fremmøde i kommunen og mod forevisning af legitimation anført i § 3, eller ved at den pågældende selv logger ind i Offentlig Digital Post med en digital signatur, der giver adgang til løsningen, og sletter læseadgangen. Tredjemand kan tillige ved fremmøde og mod forevisning af fuldmagt samt legitimation anført i § 3 tilbagekalde en tildelt læseadgang. Tilbagekaldelsen registreres elektronisk i Offentlig Digital Post.
  Stk. 8. Den, der er tildelt læseadgang, kan læse og organisere den digitale post, herunder oprette digitale mapper.
  Stk. 9. Den, der er tildelt læseadgang, kan slette den læseadgang, som den pågældende er blevet tildelt.
  Stk. 10. Læseadgang givet til en juridisk enhed indebærer, at den juridiske enhed vælger, om den tildelte læseadgang gives til én eller alle de personer, der af den juridiske enhed er autoriseret som brugere i den juridiske enheds digitale postkasse i Offentlig Digital Post.
  Stk. 11. Uanset at en fysisk person har tildelt læseadgang til en anden, anses den digitale post for at være kommet frem til den, der har tildelt læseadgang. Det er således den pågældendes ansvar, hvem personen måtte give adgang til den digitale postkasse.

 

Kapitel 6

Sletning af post i Offentlig Digital Post

 

  § 11. Post, der er kommet frem til en fysisk person i Offentlig Digital Post, kan kun slettes af den pågældende. 
  Stk. 2. Ved fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post efter reglerne i §§ 2-5 sker der ingen sletning af posten i personens digitale postkasse.
  Stk. 3. Efter en persons dødsfald slettes indholdet i personens digitale postkasse automatisk 5 år efter dødsdagen, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4. En fysisk person eller juridisk enhed, der for eksempel ved skifteretsattest kan dokumentere at repræsentere boet efter en afdød, kan ansøge om et senere slettetidspunkt end fastsat i stk. 3.
  Stk. 5. Ansøgningen om udskydelse af slettetidspunkt fremsættes på www.sullissivik.gl eller skriftligt til Digitaliseringsstyrelsen. Den dokumentation, der er nævnt i stk. 4, skal vedlægges.

 

Kapitel 7

Ikrafttræden

 

  § 12. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen. 
  Stk. 2.  Den obligatoriske tilslutning for fysiske personer til Offentlig Digital Post træder i kraft den 1. januar 2021.

 

  § 13.   Ansøgning om fritagelse og ansøgning om etablering af læseadgang kan indgives fra ikrafttrædelsestidspunktet, jf. § 12, stk. 1.
  Stk. 2.  Ansøgning om fritagelse inden ikrafttrædelsestidspunktet for den obligatoriske tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 12, stk. 2, skal ske senest
1) den 31. oktober 2020 for personer, der den 1. januar 2021 er under 30 år, 
2) den 30. november 2020 for personer, der den 1.januar 2021 er under 50 år og 
3) den 31. december 2020 for personer, der den 1. januar 2021 er under 70 år.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. september 2020

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

Karsten Peter Jensen

Dokumenter