Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
7. august 2020
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap

I medfør af § 9, stk. 3, § 24, stk. 2, § 25, stk. 9, § 26, stk. 7, § 27, stk. 2, § 28, stk. 4, § 30, stk. 3, § 37, stk. 3, § 40, stk. 5, § 41, stk. 4, § 45 og § 76, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, fastsættes:

 

Kapitel 1

Sagsbehandling

 

Udredning og handleplaner

 

  § 1.  Når kommunalbestyrelsen erfarer, at en person med handicap har behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen foretage en udredning af personens behov.
  Stk. 2.  Udredningen skal gennemføres på et så bredt grundlag som muligt, herunder gennem inddragelse af pårørende, sundhedsvæsenet samt andre relevante myndigheder og institutioner med kendskab til personen med handicap.
  Stk. 3.  Udredningen skal afdække og redegøre for, hvilke støtteforanstaltninger der er relevante for personen med handicap samt dennes familie og pårørende.
  Stk. 4.  Udredningen skal afsluttes senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har erfaret, at en person med handicap kan have behov for støtte. I forbindelse med afslutningen af udredningen skal der træffes en skriftlig afgørelse om tildeling af støtte eller hjælpemidler samt udarbejdes en skriftlig handleplan.
  Stk. 5.  Handleplanen skal foreligge inden for 1 måned fra afslutningen af udredningen.
  Stk. 6.  Hvis udredningen ikke kan afsluttes, eller der ikke foreligger en handleplan inden for de fastsatte tidsfrister i stk. 4 og 5, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og orientere personen med handicap skriftligt herom med angivelse af den forventede dato for, hvornår udredningen er afsluttet, eller handleplanen foreligger.
  Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen skal ved gennemførelse af udredningen og udarbejdelse af handleplanen bruge de standarder, som socialstyrelsen anviser.

 

Udviklingsplaner og statusrapporter

 

  § 2.  Døgntilbud skal med udgangspunkt i handleplanen udarbejde en skriftlig udviklingsplan, som skal indeholde:
1)  Angivelse af de iværksatte støtteforanstaltninger, herunder:
a)  undervisningstilbud,
b)  uddannelsestilbud,
c)  beskæftigelsestilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, og
d)  aktivitets- og samværstilbud.
2)  Angivelse af de anvendte pædagogiske metoder og pleje i forbindelse med de iværksatte støtteforanstaltninger efter nr. 1. 
3)  Beskrivelse af, hvordan personen med handicap medinddrages i valget af støtteforanstaltninger.
4)  Målsætningerne for de iværksatte støtteforanstaltninger, herunder en overordnet proces- og tidsramme.
  Stk. 2.  Døgntilbud skal løbende udarbejde skriftlige statusrapporter, som skal indeholde beskrivelser af udviklingen for personen med handicap i henhold til de iværksatte støtteforanstaltninger, som er angivet i den skriftlige udviklingsplan.

 

Bisidderordning

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsen skal for hver by i kommunen udpege mindst 2 bisiddere til at bistå personer med handicap.
  Stk. 2.  Bisiddere udpeges for 1 kommunal valgperiode ad gangen med mulighed for genudpegning. Fratræder en bisidder hvervet i valgperioden, skal kommunalbestyrelsen udpege en ny bisidder for den resterende valgperiode.
  Stk. 3.  Der skal i forbindelse med udpegningen af en bisidder indhentes straffeattest. Hvis det er relevant, skal der også indhentes børneattest.

 

  § 4.  En bisidder, der skal bistå personer med handicap, skal være en person, som har indgående kendskab til samt erfaring inden for social- og handicapområdet og har gennemført et bisidderkursus udbudt af socialstyrelsen.
  Stk. 2.  Der kan ses bort fra kravet om bisidderkurser, hvis personen er uddannet jurist, socialrådgiver eller specialpædagog og har erfaring inden for handicapområdet.

 

Kapitel 2

Personlig hjælp og omsorg

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsen skal, hvor forholdene tillader det, tilbyde en person med handicap:
1)  personlig hjælp,
2)  støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og
3)  madservice.
  Stk. 2.  Støtte efter stk. 1 skal tilbydes til personer, som på grund af handicap ikke selv kan udføre disse opgaver.

 

  § 6.  Når en person bliver ansat til at varetage den daglige omsorg for en person med handicap, jf. § 40, stk. 1-2, i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, er det en betingelse for ansættelse, at vedkommende på anden vis ikke helt eller delvist kan opnå en almindelig indtægt på grund af varetagelsen af den daglige omsorg. 
  Stk. 2.  Lønnen skal ligge inden for den af Naalakkersuisut fastsatte minimums- og maksimumsgrænse. Naalakkersuisut offentliggør hvert år pr. 1. januar de aktuelle minimums- og maksimumsgrænser, jf. Cirkulære om gældende sociale kontantydelser. 
  Stk. 3.  Der kan maksimalt ydes løn for 40 timer om ugen.

 

Kapitel 3

Aflastning

 

  § 7.  Når en person med handicap får tilbudt aflastningsophold, jf. § 41, stk. 1-3, i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, skal kommunalbestyrelsen indgå en skriftlig aftale med aflastningsstedet om vilkårene for opholdet.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal bevilge et vederlag til plejefamilien eller døgntilbuddet. Vederlaget omfatter ikke betaling for personens forsørgelse under aflastningsperioden.
  Stk. 3.  Betaling for forsørgelse påhviler den eller dem, der har forsørgelsespligten.
  Stk. 4.  Personen med handicap og plejefamilien eller døgntilbuddet aftaler i samarbejde med kommunalbestyrelsen i pågældendes hjemkommune, hvordan betaling for forsørgelse foregår. Såfremt personen med handicap er under 18 år eller umyndig, indgår indehaveren af forældremyndigheden eller værgen aftalen på vegne af personen med handicap.

 

  § 8.  Satserne for forsørgelse og vederlag til plejefamilie reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Taksterne for ophold på døgntilbud for personer med handicap forhandles mellem Naalakkersuisut og kommunerne.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut offentliggør hvert år pr. 1. januar de regulerede beløb, jf. Cirkulære om gældende sociale kontantydelser.

 

Kapitel 4

Hjælpemidler

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med handicap, såfremt hjælpemidlet:
1)  i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap,
2)  i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller 
3)  er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv.
  Stk. 2.  Støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel kan kun ydes til udgifter, der væsentligt overstiger prisen for, hvad personer uden handicap sædvanligvis anskaffer til personlig brug og husholdning.
  Stk. 3.  Hjælpemidler kan tildeles som lån til brug.


  § 10.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap rådgivning om valg af hjælpemidler samt instruktion i brugen heraf.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning i varetagelsen af rådgivning efter stk. 1 hos Pissassarfik - Det Landsdækkende Handicapcenter.

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsen skal dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af et hjælpemiddel, der er ydet støtte til efter § 9, såfremt reparationen eller vedligeholdelsen er nødvendig for, at hjælpemidlet kan fungere. 
  Stk. 2.  Ved behandling af sager vedrørende stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om det økonomisk er mere hensigtsmæssigt at udskifte hjælpemidlet.

 

Kapitel 5

Boligindretning

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsen skal yde en person med handicap støtte til specialindretning af vedkommendes bolig, når: 
1)  det er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som hjem for den pågældende, 
2)  personen ved indretningen bliver i stand til at klare sig selv i boligen, og 
3)  personen bor i eget hjem, herunder i bokollektiv eller beskyttet boenhed. 
  Stk. 2.  Der kan kun ydes støtte efter stk. 1 til udgifter, der væsentligt overstiger de udgifter, en person uden handicap sædvanligvis anvender til boligindretning.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med boligindretning, i det omfang det er muligt, inddrage personen med handicap i processen så tidligt som muligt.

 

Kapitel 6

Motordrevne køretøjer

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et motordrevet køretøj, dog undtaget bil, hvis en person med handicap bor eller dagligt færdes i områder, hvor der ikke kan benyttes offentlige transportmidler eller taxa.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til dækning af driftsomkostninger vedrørende et køretøj, der er ydet støtte til anskaffelse af efter stk. 1, herunder til dækning af:
1)  almindelig vedligeholdelse, herunder service,
2)  reparationer, og 
3)  forsikring. 
  Stk. 3.  Der skal alene ydes støtte, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, når beløbet ikke overstiger, hvad et nyt tilsvarende motordrevet køretøj kan anskaffes for. Kommunalbestyrelsen kan vælge, om der skal ydes støtte til vedligeholdelse eller reparation, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, eller til anskaffelse af et nyt tilsvarende motordrevet køretøj.

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til særlig indretning af et motordrevet køretøj, herunder bil, hvis en person med handicap ikke kan benytte køretøjet uden ændringer.
  Stk. 2.  Der skal ydes støtte til nødvendig indretning af motordrevet køretøj, herunder bil, hvis:
1)  ansøgerens helbredsforhold taler for det, eller
2)  det letter ansøgerens placering i bilen.
  Stk. 3.  Støtte til automatisk transmission (automatgear) i en bil udgør den faktiske udgift til transmissionen, dog maksimalt 25.905 kr. Støtten er betinget af, at bilen er under 1 år gammel og er forsynet med automatisk transmission fra fabrikken.
  Stk. 4.  Der kan tidligst ydes ny støtte til automatisk transmission 8 år efter, at den sidste støtte, jf. stk. 3, er givet, jf. dog stk. 5. Ansøgeren kan indgive ansøgning om ny støtte efter 7 år, således at kommunalbestyrelsen allerede fra dette tidspunkt kan påbegynde sagsbehandlingen.
  Stk. 5.  Der skal ydes støtte til automatisk transmission inden 8 år efter, at den sidste støtte er givet, jf. stk. 3, når:
1)  bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne,
2)  ansøgeren har været nødt til at udskifte sin bil af helbredsmæssige årsager,
3)  ansøgeren har været nødt til at udskifte sin bil af hensyn til sin familiesituation,
4)  det ved erklæring fra et autoriseret værksted dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
5)  bilen er totalskadet,
6)  bilen ikke kan repareres, eller
7)  det ved erklæring fra et autoriseret værksted dokumenteres, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store.
  Stk. 6.  Støtte er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden.
  Stk. 7.  Støtte til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 2 og 3 ydes efter behov.

 

Kapitel 7

Kurser og rådgivning

 

  § 15.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning m.v. med henblik på at gøre den enkelte bedre i stand til at håndtere hverdagen.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til deltagelse i kurser eller undervisning efter stk. 1.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning om kurser og undervisning hos Pissassarfik - Det Landsdækkende Handicapcenter.

 

  § 16. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning til pårørende til personer med handicap. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde pårørende til personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning med henblik på at støtte den pårørende og at styrke den pårørendes kompetencer i relation til at lette og forbedre hverdagen for personen med handicap.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivning efter stk. 1 og kurser og undervisning efter stk. 2 være opmærksom på, om den pårørende har behov for hjælp efter Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap eller efter anden lovgivning.

 

 

Kapitel 8

Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud

 

  § 17.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskæftigelse til en person med handicap over 18 år, som på grund af sit handicap ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, jf. dog § 20. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive beskyttede værksteder og beskyttede arbejdspladser, hvor beskæftigelsen kan finde sted. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med Naalakkersuisut eller med et døgntilbud om, at beskæftigelsen kan finde sted på et beskyttet værksted eller en beskyttet arbejdsplads i forbindelse med et døgntilbud. Kommunalbestyrelsen skal betale en af Naalakkersuisut fastsat takst til driftsherren herfor.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal udbetale et af Naalakkersuisut fastsat beskæftigelsesvederlag til personer med handicap, som er i beskæftigelse efter stk. 1.
  Stk. 5.  Personer med handicap, der udfører arbejde med kommercielt sigte på beskyttet værksted eller arbejdsplads, skal ydes et beskæftigelsesvederlag.
  Stk. 6.  Beskæftigelsesvederlaget, jf. stk. 5, skal fastsættes efter følgende model:
1)  Personer, der er i beskæftigelse, skal i videst muligt omfang have løn efter indsats.
2)  I tilfælde, hvor løn efter indsats ikke er et egnet aflønningsgrundlag, anvendes timeløn efter arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde.
3)  I tilfælde, hvor en person kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der gives en arbejdsdusør, som fastsættes til mindst 15% af den mindste overenskomstmæssige løn inden for det pågældende arbejdsområde.

 

  § 18.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til en person med handicap til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, livsvilkår og livskvalitet, jf. dog § 20, stk. 1. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive dagcentre og beskyttede værksteder, hvor aktivitets- og samværstilbud kan finde sted. 
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med Naalakkersuisut eller med et døgntilbud om, at aktivitets- og samværstilbud kan finde sted på et dagcenter eller et beskyttet værksted i forbindelse med et døgntilbud. Kommunalbestyrelsen skal betale en af Naalakkersuisut fastsat takst til driftsherren herfor.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen skal ikke udbetale løn eller anden form for vederlag til personer, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud.

 

  § 19.  Kommunalbestyrelsen skal afholde rimelige udgiften til befordring for personer med handicap, der er visiteret til beskæftigelse, jf. § 17, eller aktivitets- og samværstilbud, jf. § 18.

 

  § 20.  Naalakkersuisut skal tilbyde beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med handicap, som har ophold på et døgntilbud, jf. § 48 i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. 
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan oprette og drive beskyttede værksteder, beskyttede arbejdspladser og dagcentre, hvor beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud kan finde sted. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan træffe aftale med en kommunalbestyrelse om, at beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud kan finde sted på et beskyttet værksted, en beskyttet arbejdsplads eller et dagcenter, som kommunalbestyrelsen driver, jf. §§ 17 og 18.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut skal udbetale et af Naalakkersuisut fastsat beskæftigelsesvederlag til personer med handicap, som er i beskæftigelse efter stk. 1.

 

Kapitel 9

Kollektiv kørselsordning

 

 § 21.  Kommunalbestyrelsen kan tilbyde en person med handicap befordring i form af en kollektiv kørselsordning. 
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan stille et motorkøretøj til rådighed for en kollektiv kørselsordning. Ordningen kan etableres i samarbejde med sundhedsvæsenet eller en privat organisation.

 

Kapitel 10

Ledsagelse

 

  § 22.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ledsagelse i op til 15 timer om måneden til en person med handicap, som ikke kan færdes alene på grund af sit handicap.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte ledsageren.
  Stk. 3.  En person, der har ret til ledsagelse, kan selv foreslå en ledsager.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan, udover hvad der følger af stk. 1, tilbyde ledsagelse til en person med handicap med henblik på dennes gennemførelse af en ferie, når ferien ikke kan afholdes uden ledsagelse. 
  Stk. 5.  Personen med handicap bestemmer selv, hvilke aktiviteter denne ønsker ledsagelse til. Der kan dog alene ydes ledsagelse til aktiviteter, der ikke kræver socialpædagogisk støtte.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen afholder ledsagerens udgifter til befordring mellem de enkelte ledsageopgaver i lokalområdet.
  Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med ansættelse af en ledsager indhente straffeattest. Hvis det er relevant, skal der også indhentes børneattest.

 

Kapitel 11

Merudgifter

 

Kommunalbestyrelsens forpligtigelser og kompetencer

 

  § 23.  Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til en person med handicap til dækning af væsentlige merudgifter.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til dækning af væsentlige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af en person med handicap.

 

  § 24.  Der kan alene ydes støtte til dækning af væsentlige merudgifter, jf. § 23, som er en følge af personens handicap, og som ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. 
  Stk. 2.  Støtte til dækning af merudgifter er uafhængig af indkomst og er ikke skattepligtig.

 

Beregning

 

  § 25.  Udmåling af støtten sker på grundlag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter for den enkelte.
  Stk. 2.  Hvis udmålingen sker på grundlag af sandsynliggjorte merudgifter, fastlægger kommunalbestyrelsen et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Overslaget over merudgifterne skal fastlægges ud fra det gennemsnitlige niveau for de omhandlede udgifter.
  Stk. 3.  Merudgifterne omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

 

  § 26.  Støtte til væsentlige merudgifter kan alene ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Støtten fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
  Stk. 2.  Støtten ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Visse former for støtte kan dog aftales som naturaliehjælp, der afregnes direkte af kommunen.
  Stk. 3.  Den kontante del af støtten udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen, modregnes i den månedlige støtte.

 

Genberegning

 

  § 27.  Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af den udbetalte støtte, skal støtten ændres i overensstemmelse hermed. 
  Stk. 2.  Uanset stigninger i de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter kan personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få støtten fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. 
  Stk. 3.  Ændret fastsættelse af den udbetalte støtte skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter fandt sted.

 

Enkeltstående merudgifter

 

  § 28.  Hvis der opstår behov for støtte til en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter, at personen allerede er berettiget til støtte til dækning af væsentlige merudgifter efter § 23.

 

Ophør

 

  § 29. Hvis betingelserne for støtte efter § 23 ikke længere er opfyldt, eller merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget, og de samlede merudgifter ikke overstiger beløbsgrænsen i § 26, bortfalder støtten ved udgangen af den måned, hvor dette konstateres.

 

Kapitel 12

Tilbagebetalingspligt

 

  § 30.  Modtager en person med handicap mod bedre vidende støtte efter kapitel 2-11, kan kommunalbestyrelsen kræve den ydede støtte tilbagebetalt eller tilbageleveret. For at der kan kræves tilbagebetaling eller tilbagelevering, er det en betingelse, at personen, dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver vidste eller burde vide, at den ydede støtte ikke længere var nødvendig.
  Stk. 2.  Tilbagebetaling eller tilbagelevering kan kræves fra det tidspunkt, hvor personen med handicap, dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver vidste eller burde vide, at den ydede støtte ikke længere var nødvendig.

 

Kapitel 13

Statistik

 

  § 31.  Kommunalbestyrelsen skal indberette statistiske oplysninger til Naalakkersuisut.  Kommunalbestyrelsen skal anvende de programmer eller formularer, der stilles til rådighed af Naalakkersuisut til indberetning.
  Stk. 2.  De statistiske oplysninger ajourføres løbende og indberettes til Naalakkersuisut senest 1 måned efter udløbet af hvert kvartal.  
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan til enhver tid anmode om supplerende indberetning.

 

 

Kapitel 14

Klageadgang

 

  § 32.  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 


 

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

 

  § 33.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 7. august 2020

 

 

 

Martha Abelsen

/

Kirsten Olesen