Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
21. juli 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a og 21 b og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for indrejsende til Grønland.

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 2. Det kan besluttes, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse for personer, der varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 2. For personer i tjeneste ved Grønlands Politi er det Politimesteren, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 3. For personer i tjeneste ved Arktis Kommando og underliggende enheder er det Chefen for Arktis Kommando, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 4. For personer i tjeneste ved Sundhedsvæsenet er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1.
  Stk. 5. For personer ansat andre steder end de, der er nævnt i stk. 2-4, er det Landslægeembedet, der træffer beslutning efter stk. 1. Derudover kan Landslægeembedet efter ansøgning dispensere fra § 7 for personer, der ikke varetager en samfundskritisk funktion.
  Stk. 6. Landslægeembedet kan beslutte, at hele eller dele af bekendtgørelsen ikke skal finde anvendelse på personer, der er i behandling ved Sundhedsvæsenet.
  Stk. 7.  Landslægeembedet kan undtage rejsende fra §§ 3 og 7, hvis de kan sandsynliggøre, at de har haft en Covid-19 infektion. Rejsende skal indsende dokumentation til landslægen minimum 10 dage før afrejse. Hvis dispensationen godkendes vil ansøger få skriftlig bekræftelse fra landslægeembedet inden afrejse.
  Stk. 8. Børn under 12 år er undtaget fra §§ 3 og 7. Børn under 12 år kan rejse til andre byer, bygder og beboede steder, end dem oplistet i § 6, stk. 1, når personen de indrejste sammen med kan.

 

Krav for at være ombord på fartøj som ankommer til Grønland

 

  § 3. Kun passagerer der foreviser en negativ Covid-19 test må være ombord på fartøj som ankommer til Grønland. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2. Covid-19 testen skal være foretaget på hospital eller sundhedsklinik m.v. i et af de nordiske lande, og må ved afgang til Grønland ikke være ældre end 5 dage (120 timer).
  Stk. 3. Covid-19 testen skal opfylde de krav, som Landslægeembedet fastsætter. 
  Stk. 4. Landslægeembedet kan gøre undtagelser fra stk. 1 og 2.
  Stk. 5.  Stk. 1 er ikke gældende for personer, der indrejser fra Færøerne eller Island, og de seneste 14 dage før afrejse til Grønland har opholdt sig enten på Færøerne, i Island eller i Grønland.

 

Krav for at være ombord på passagerskib m.v. som ankommer til Grønland

 

  § 4. Passagerskibe, herunder krydstogtskibe, må ikke ankomme til Grønland, hvis de inden for 14 dage før ankomst til Grønland, har anløbet udenlandsk havn, herunder på Færøerne eller i Island, eller på anden vis har fået personer ombord. Forbuddet gælder på hele territoriet, herunder søterritoriet, dog med respekt for internationale forpligtelser. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.
  Stk. 2.  Passagerskibe, herunder krydstogtskibe, som ikke har anløbet udenlandsk havn inden for 14 dage før ankomst til Grønland, eller på anden vis ikke har fået personer ombord, er ikke omfattet af § 3, § 6, stk. 2, og § 7, men er ellers omfattet af bestemmelser vedrørende skibsfartøjer i international fart.
  Stk. 3.  Stk. 1 og 2 gælder også for lystfartøjer. Landslægeembedet kan lave undtagelser her fra.
  Stk. 4.  Stk. 1 og 2 gælder ikke for skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i grønlandske havne.

 

Oplysningspligt for indrejsende med luftfartøj

 

  § 5. Kun passagerer der har udfyldt og indsendt Sumut-blanketten må være ombord på luftfartøj som ankommer til Grønland. Passageren skal forevise kvittering for udfyldt og indsendt Sumut-blanket til vedkommende personale forud for ombordstigning på luftfartøjet. Pligten for overholdelse af 1. og 2. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.

 

Byer og bygder, hvor der ikke gælder restriktioner for indrejsende

 

  § 6. I disse byer og bygder gælder der ingen restriktioner for indrejsende:
1)  I Avannaata Kommunia:
a)  Ilulissat.
2)  I Kommune Qeqertalik:
a)  Aasiaat.
b)  Qasigiannguit.
c)  Qeqertarsuaq.
3)  I Qeqqata Kommunia:
a)  Kangerlussuaq.
b)  Maniitsoq.
c)  Sisimiut.
4)  I Kommuneqarfik Sermersooq:
a)  Nuuk.
b)  Paamiut.
5)  I Kommune Kujalleq:
a)  Narsaq.
b)  Narsarsuaq.
c)  Qaqortoq
  Stk. 2. Dog skal de indrejsende benytte mundbind under deres rejse til disse destinationer. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af fartøjet.

 

Forholdsregler ved rejser til visse destinationer

 

  § 7.  Indrejsende må ikke rejse til anden by, bygd eller steder med helårsbeboelse, end de der er oplistet i § 6, stk. 1, før det anses påvist, at de ikke er smittet med Covid-19.
  Stk. 2.  Personer omfattet af stk. 1 kan testes for Covid-19 5 dage eller senere efter ankomst til Grønland. Er testen negativ anses personen for ikke at være smittet med Covid-19, og må herefter rejse videre.
  Stk. 3. Er testen positiv overgår personen til behandling efter de almindelige regler herom, jf. landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
  Stk. 4. Hvis personen ikke tester sig for Covid-19, må personen ikke rejse videre før personen har opholdt sig 14 dage i de i § 6, stk. 1, oplistede byer og bygder, og i øvrigt ikke udviser symptomer for smitte med Covid-19.
  Stk. 5.  Stk. 1 er ikke gældende for personer, der indrejser fra Færøerne eller Island, og de seneste 14 dage før afrejse til Grønland har opholdt sig enten på Færøerne, i Island eller i Grønland.

 

Forholdsregler for indrejsende fra risikoområder (karantænelande)

 

  § 8.  Indrejsende, der inden for 14 dage før indrejse har opholdt sig i lande eller områder som det danske Udenrigsministeries rejsevejledning definerer som karantænelande, må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det anses påvist, at de ikke er smittet med Covid-19, jf. § 7, stk. 2 og 4. Dette gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  Stk. 2. Forbuddet gælder også for ophold i offentlige institutioner m.v., for ophold i lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang til, og for ophold i offentlige og private plejehjem og sygehuse. Det er dog tilladt at foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre.
  Stk. 3.  Forbuddet er også gældende i de byer og bygder, som er oplistet i § 6, stk. 1. Disse indrejsende må ikke rejse til andre byer og bygder end dem oplistet i § 6, stk. 1, før det anses påvist, at de ikke er smittet med Covid-19, jf. § 7, stk. 2 og 4.
  Stk. 4.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.
  Stk. 5.  Stk. 1 og 2 er ikke gældende for forsamlinger med politiske eller meningsbefordrende formål.

 

Foranstaltninger

 

  § 9. Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den der overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1-3, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, 2 og 4, og § 8, stk. 1-3.
  Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2020. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 20. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2).
  Stk. 2. Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 31. december 2020.

 

Overgangsregler

 

  § 11.  Personer, som indrejste før den 21. juli 2020, er omfattet af denne bekendtgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 21. juli 2020

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars