Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 21
19. juni 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

I medfør af §§ 6 , 12 a, og 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsens §§ 2-4 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen § 5 finder ikke anvendelse for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

 

Midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger m.v.

 

  § 2.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, at deltagere rejser til fra andre kommuner, må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer fra andre kommuner ikke kan tilmelde sig arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende. Hvis 1. pkt. er overholdt, kan arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, afholdes. §§ 3 og 4 er også gældende.
  Stk. 3.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer, dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1. Private arrangementer er dog omfattet af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.

 

  § 3.  Indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, som ikke er omfattet af § 2, må maksimalt have 100 deltagere, og skal overholde § 5. 
  Stk. 2.  Arrangøren må ikke aktivt opfordre til, at personer fra andre kommuner deltager i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende.

 

  § 4.  Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, som ikke er omfattet af § 2, må maksimalt have 250 deltagere. 
  Stk. 2.  Arrangøren må ikke aktivt opfordre til, at personer fra andre kommuner deltager i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang til

 

  § 5.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalerne er godkendte til af brandmyndighederne.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 6.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 5, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 5, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Krav til transportmidler

 

  § 7.  Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser. Pligten for overholdelse af 1. pkt. påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for de arrangører, der overtræder §§ 2-4. 
  Stk. 2.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 5 og 7, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 6.
  Stk. 3.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden, overgangsregler og gyldighed i tid

 

  § 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2020. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 1. august 2020.
  Stk. 3.  Arrangørers pligt i § 2, stk. 2, at sikre, at personer fra andre kommuner ikke kan tilmelde sig og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, er gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden. De personer der før bekendtgørelsens ikrafttræden har tilmeldt sig sådanne arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, må deltage i disse.
  Stk. 4.  Arrangørers forbud mod aktiv opfordring, jf. §§ 3 og 4, er gældende for opfordringer foretaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. juni 2020

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars