Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
29. maj 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

I medfør af §§ 6 a, 12 a, og 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for hele Grønland.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang til

 

  § 2.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalerne er godkendte til af brandmyndighederne.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 3.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 2, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 2, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Krav til transportmidler

 

  § 4.  Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser.

 

Foranstaltninger

 

  § 5.  Der kan idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland for den, der overtræder §§ 2 eller 4, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 3.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2020.
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 15. juni 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 29. maj 2020

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars