Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
28. april 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

I medfør af § 22, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde og overordnede hensyn

 

  § 1.  Skoler og institutioner, der som følge af foranstaltninger iværksat efter Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme på grund af covid-19 ikke kan gennemføre den almindelige undervisning i henhold til Inatsisartutlov om folkeskolen, Landstingsforordning om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v., Landstingsforordning om efterskoler, Inatsisartutlov om folkehøjskoler, Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse og Inatsisartutlov om videregående uddannelser, forpligtes til at gennemføre nødundervisning, afholde prøver og eksamener udstede, beviser, optage elever og uddannelsessøgende og yde vejledning, efter denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 4.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan med henblik på at sikre lige vilkår for elever og uddannelsessøgende fastsætte instrukser for skolernes og institutionernes varetagelse af de opgaver, der er omfattet af bekendtgørelsen, herunder navnlig om eksamener og prøver. Dette sker efter samråd herom med de skoler og institutioner, der omfattes. For så vidt angår folkeskolen sker det efter samråd herom med kommunalbestyrelserne, jf. dog stk. 4.
  Stk. 3.  Ingen bestemmelser i de i stk. 1 nævnte Inatsisartutlove er til hinder for at gennemføre nødundervisning, eksamener, prøver, herunder svendeprøver, efter denne bekendtgørelse.
  Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for folkeskolens afsluttende prøver, jf. Selvstyrets bekendtgørelse om overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolens afsluttende prøver på grund af covid-19.

 

  § 2.  De i § 1, stk. 1, nævnte skoler og institutioner skal i videst muligt omfang tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløbet, undervisningen, eksamener og prøver på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til, at elever og uddannelsessøgende ikke får ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb. Det skal herved sikres, at elever og uddannelsessøgende får bedst mulige forudsætninger for at gennemføre deres aktuelle uddannelsesforløb, herunder eventuelle eksaminer, prøver og svendeprøver.
  Stk. 2.  Tilrettelæggelsen og gennemførelse af undervisningen, eksamener og prøver skal ske i et tæt samarbejde med øvrige relevante instanser.

 

  § 3.  Skolen eller institutionen skal efter anmodning fra en anden institution i fornødent omfang på grundlag af aftale herom yde denne bistand med at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløbet, undervisningen, eksamener og prøver efter denne bekendtgørelse.
  Stk. 2.  Bistand efter stk. 1 kan blandt andet omfatte deling af undervisningsmateriale og videns- og erfaringsdeling om virtuelt tilrettelagt undervisning.

 

Kapitel 2

Ændringer af uddannelsesforløb

 

  § 4.  På uddannelser, som er tilrettelagt som vekseluddannelser, kan skolen eller institutionen efter aftale med praktikvirksomhed og eleven ændre praktik- eller skoleuddannelsen, herunder aftale, at praktikuddannelsen helt eller delvist foregår som skolepraktik.
  Stk. 2.  En praktikvirksomhed og en elev kan efter samråd med skolen eller institutionen aftale at forlænge praktiktiden.

 

Kapitel 3

Nødundervisning

 

  § 5.  Nødundervisning tilrettelægges og gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, lærere, elever, uddannelsessøgende m.v., jf. dog § 7, stk. 2.

 

  § 6.  Elever og uddannelsessøgende har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter. 
  Stk. 2. Skolen eller institutionen registrerer elevers og uddannelsessøgendes manglende aktive deltagelse i nødundervisningen.

 

  § 7.  Skolen eller institutionen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elev eller uddannelsessøgendes behov i den udstrækning, det er muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt i forhold til elever og uddannelsessøgende med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, særlige støttebehov eller, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
  Stk. 2.  Hvis det vurderes vigtigt for elevernes trivsel, kan den fysiske undervisning i specialklasser bibeholdes for elever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, særlige støttebehov eller hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
  Stk. 3.  Undervisningen efter stk. 2 kan kun ske, hvis det er muligt inden for rammerne af de foranstaltninger, der er iværksat efter Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme eller regler udstedt i medfør heraf.

 

  § 8.  Skolen eller institutionen skal yde fornøden vejledning og bistand til forældre eller faktiske forsørgere til elever og uddannelsessøgende, der er mindreårige, med henblik på, at forældrene eller de faktiske forsørgere kan understøtte nødundervisningen, herunder i tilfælde af anvendelse af særlige hjælpemidler.
  Stk. 2.  I vejledningen indgår spørgsmål om, hvorvidt eleven eller den uddannelsessøgende har adgang til computer med internetforbindelse i et omfang, der svarer til, hvad der er nødvendigt i forhold til den pågældende nødundervisning.

 

  § 9.  Nødundervisning kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet, hjemmeopgaver m.m. efter anvisning fra læreren eller underviseren ved brug af relevant undervisningsmateriale, herunder digitale undervisningsredskaber.

 

  § 10.  Nødundervisningen omfatter ikke praktisk orienteret undervisning, som på grund af faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige forhindringer vanskeligt kan gennemføres uden samtidig fremmøde af undervisere samt elever eller uddannelsessøgende. Denne undervisning kan skolen eller institutionen beslutte at gennemføre, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. Skolen eller institutionen kan omvendt fremrykke allerede planlagt undervisning, der ikke er praktisk orienteret, så denne gennemføres som nødundervisning.
  Stk. 2.  Skoler og institutioner kan uanset stk. 1 i ganske særlige tilfælde gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder værksteds- og laboratorieaktiviteter, hvis skolen eller institutionen vurderer det fagligt og tidsmæssigt nødvendigt, eksempelvis af hensyn til optagelse på anden uddannelse.
  Stk. 3.  Undervisningen efter stk. 2 kan kun ske, hvis det er muligt inden for rammerne af de foranstaltninger, der er iværksat efter Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme eller regler udstedt i medfør heraf.

 

  § 11.  Skolen eller institutionen skal ikke give erstatningsundervisning til elever eller uddannelsessøgende, når pligten til nødundervisning ophører.
  Stk. 2.  Skolen eller institutionens ledelse kan uanset bestemmelsen i stk. 1, give supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som ledelsen vurderer, har behov herfor.

 

  § 12.  Nødundervisningen medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

 

Kapitel 4

Eksamener og prøver, herunder svendeprøver

 

  § 13.  Skolen eller institutionen kan fravige eller supplere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af eksamener og prøver, herunder svendeprøver, i forhold til:
1) Tidspunkter for afvikling, herunder om udskydelse.
2) Form, herunder om fjernafvikling ved brug af elektroniske hjælpemidler.
3) Indhold, herunder om at praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.
4) Antallet af prøver, som indgår i eksamen.
5) Regler om udpegning eller godkendelse af censorer, tilsynsførende, skuemester m.v.
6) Beslutning om ophøjelse af standpunktskarakter til prøve- eller eksamenskarakter i fag, der afsluttes under skole- eller institutionslukningen.
7) Aflysning eller udskydelse af prøver.
  Stk. 2.  Nødvendig fravigelse af tidspunkter for afvikling af svendeprøve, herunder i form af udskydelse, forudsætter aftale herom mellem institution, eleven og praktikvirksomhed. 
  Stk. 3.  I tilfælde af udskydelse af svendeprøven, jf. stk. 2, kan institutionen efter indstilling fra praktikvirksomheden udstede et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis til eleven med samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis, hvis det godtgøres, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

 

  § 14. Departementet for Uddannelse kan, hvis evaluering i form af prøver og eksaminer ikke kan gennemføres, pålægge en skole eller institution at give standpunktskarakterer, selv om der til den pågældende uddannelse ikke gives standpunktskarakterer.

 

Kapitel 5

Beviser

 

  § 15.  Departementet kan fravige regler om udstedelse af beviser i det omfang tilrettelæggelse og gennemførelse af eksamener og prøver, herunder svendeprøver, jf. § 13, nødvendiggør dette.

 

Kapitel 6

Optagelse

 

  § 16.  Departementet for Uddannelse kan fravige regler om optagelse med henblik på at sikre, at nødundervisning og afholdelse af eksaminer og prøver efter denne bekendtgørelse ikke medfører forringelse af elevers og uddannelsessøgendes muligheder for optagelse på uddannelse.
  Stk. 2.  Fravigelse af regler efter stk. 1 sker efter samråd herom med de skoler og institutioner, som træffer afgørelse om optagelse. 
  Stk. 3.  Departementet for Uddannelse skal offentliggøre de fravigelser, der er besluttet efter stk. 1. 
  Stk. 4.  Skoler og institutioner, hvis optagelsesregler er fraveget efter stk. 1, skal vejlede ansøgere til de pågældende uddannelser herom.

 

Kapitel 7

Pædagogikumforløb

 

  § 17.  Departementet for Uddannelse kan fravige regler om pædagogikum, hvis skolers eller institutioners ressourcemæssige forhold nødvendig gør dette. 
  Stk. 2.  Fravigelse af regler efter stk. 1 sker efter samråd herom med de skoler og institutioner, hvor pædagogikumkandidaten er ansat.
  Stk. 3.  Fravigelse af regler efter stk. 1 skal ske på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til pædagogikumkandidatens muligheder for at gennemføre pædagogikum. 
  Stk. 4.  Departementet for Uddannelse skal offentliggøre de fravigelser, der er besluttet efter stk. 1.

 

Kapitel 8

Uddannelsesstøtte og tilskud

 

  § 18.  Retten til ydelser i henhold til Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte berøres ikke i tilfælde af, at eleven eller den uddannelsessøgende modtager undervisning eller aflægger eksamen, prøver, herunder afsluttende prøver og svendeprøver, efter denne bekendtgørelse.

 

  § 19.  Når benyttelse af en frirejse fra uddannelsesbyen uden for Grønland til den seneste faste bopæl Grønland i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte eller Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark er betinget af, at den uddannelsessøgende eller efterskoleeleven umiddelbart forinden testes for covid-19, kan den uddannelsessøgende eller efterskoleeleven efter ansøgning herom bevilges en frirejse i form af en tur-returrejse fra uddannelsesbyen til nærmeste by, hvor testning foretages.
  Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte frirejse med henblik på testning omfatter fuld dækning af billetudgifter og nødvendige overnatningsudgifter under rejsen med billigst mulige transportmulighed.

 

Kapitel 9

Ikrafttræden

 

  § 20.  Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter kundgørelse.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. april 2020

 

 

Ane Lone Bagger

/

Karsten Peter Jensen