Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
3. april 2020
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i Nuuk (Nuuk by, Nuussuaq og Qinngorput) i Kommuneqarfik Sermersooq

I medfør af §§ 6, 6 a og 12 b samt § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for Nuuk, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder ikke for Dronning Ingrids Hospital eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  §§ 3 og 4 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

 

  § 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 14. april 2020.

 

Restriktioner vedrørende forsamlinger m.v.

 

  § 3.  Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Stk. 1 er ikke gældende i boligen, hvis deltagerne kun består af personer, der indgår i husstanden.

 

  § 4.  Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 3, stk. 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med alment farlige sygdomme, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet.
  Stk. 2.  Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Landslægeembedets generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra alment farlige sygdomme.

 

  § 5.  Politiet har uden rettens beslutning adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 3.
  Stk. 2.  Boligen er ikke omfattet af stk. 1.

 

Adgang til og restriktioner for offentlige institutioner

 

  § 6.  Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner, der ikke er omfattet af § 22, stk. 1, i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2.

 

Adgang til og restriktioner for visse lokaler

 

  § 7.  Erhvervsdrivende skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:
1)  Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse m.v.
2)  Restauranter og caféer m.v., hvor der serveres mad og drikkevarer til indtagelse på salgsstedet, jf. dog stk. 2.
3)  Nuuk Centret, jf. dog stk. 3.
4)  Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer.
5)  Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier. 
  Stk. 2. Restauranter og caféer m.v. må uanset stk. 1, nr. 2, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), jf. dog § 8. Ved take-away solgt fra Nuuk Centret gælder derudover, at kunden kun må afhente bestillingen selv, om stedet alene lukker kunder ind fra ydersiden af bygningen.
  Stk. 3.  Undtaget fra stk. 1, nr. 3, er, Pisiffik og adgangen hertil, og butikker, der alene lukker kunder ind fra ydersiden af bygningen, jf. dog § 8.

 

  § 8.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Landslægeembedet.
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Landslægeembedet.
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 9.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 8, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 8, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Foranstaltninger

 

  § 10.  Der kan idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland for den, der overtræder § 3, stk. 1, § 7, stk. 1, eller § 8, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 4, stk. 1, eller § 9.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden

 

  § 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2020, kl. 18:00.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. april 2020

 

 

 

Martha Abelsen

/

Tine Pars