Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 36
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering
(Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse)

§ 1

 

I inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering foretages følgende ændring:

 

1. §§ 1-3, affattes således:
 § 1.  Denne inatsisartutlov finder anvendelse på lån og tilskud til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger.
  Stk. 2.  Der kan ikke ydes lån eller tilskud til boliger, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget.
  Stk. 3.  Der kan ikke ydes lån til boliger omfattet af anden lovgivning om offentlig støtte, tilskud eller finansiering af opførelse, istandsættelse, udvidelse eller forbedring af boliger.

 

  § 2.  Lån eller tilskud ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse, forbedring, istandsættelse eller udvidelse af boligen.

 

  § 3.  Lån eller tilskud ydes kun til byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af lånetilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder.”

 

2. Efter § 24, indsættes som nyt Kapitel 4 a:

 

Kapitel 4 a
Tilskud til istandsættelse, forbedringer eller udvidelser

 

  § 24 a.  Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, eller såfremt der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere.
  Stk. 3.  For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr. pr. barn.

 

  § 24 b.  Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud, såfremt der inden for de seneste 60 måneder før ansøgningstidspunktet er ydet tilskud fra det offentlige til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boligen.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud til boliger, der er beliggende på lokaliteter, hvor der i almindelighed kan opnås bank- eller realkreditlån med pant i boligen.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved vurdering af ansøgning jf. § 24 a tage hensyn til:

1)  omfanget af den ønskede renovering,

2)  udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet, samt

3)  boligens alder og markedsmæssige værdi.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af en bolig og herunder om administration, udbetaling og tilskudsberettigede arbejde.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen