Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel
(Grønlands Elmyndighed og præciseringer i teksten)

 

§ 1

 

I landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel foretages følgende ændringer:

 

1. Landstingsforordningens titel affattes således:

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel

 

2. Overalt i landstingsforordningen ændres ”Nukissiorfiit” til: ”Grønlands Elmyndighed”.

 

3. Overalt i landstingsforordningen ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

 

4. § 2 affattes således:

”  § 2.  Forordningen gælder for elektriske anlæg og- installationer, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare. Forordningen gælder endvidere for elektrisk materiel. 

  Stk. 2. Ved elektriske anlæg forstås i denne forordning alle anlæg til produktion, transmission, distribution og lagring af elektrisk energi. Elektriske anlæg omfatter både høj- og lavspændingsanlæg og er ikke afgrænset af en spændingsgrænse.

  Stk. 3.  Ved elektriske installationer forstås i denne forordning hele installationen fra det elektriske anlæg frem til og med tilsluttet elektrisk materiel og ledninger bortset fra elektriske installationer på skibe, på mobile offshoreanlæg, i luftfartøjer og elektriske installationer i motorkøretøjer, der er beregnet til drift af motorkøretøjet, bortset fra eldrevne motorkøretøjers ladestik.

  Stk. 4.  Ved elektrisk materiel forstås i denne forordning materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i eller blive tilsluttet det elektriske anlæg eller den elektriske installation, bortset fra elektrisk materiel, som er særligt beregnet til brug om bord på skibe, på mobile offshoreanlæg eller i luftfartøjer og elektrisk materiel i motorkøretøjer, der er beregnet til drift af motorkøretøjet, bortset fra ladestik, der er beregnet til at indgå i eldrevne motorkøretøjer.”

 

5. I § 3, stk. 2 indsættes efter nr. 7:

”8)  Fastsætte bestemmelser for autorisationskrav for arbejde på elektriske anlæg og installationer.

9)  Fastsætte bestemmelser for uddannelseskrav for personer, der fører tilsyn med elektriske anlæg og installationer.

10)  Fastsætte bestemmelser for tilsyn af nye og eksisterende elektriske anlæg og installationer.

11)  Fastsætte bestemmelser om prøvning og certificering af elmateriel.”

 

6. § 4, stk. 2, ophæves.

 

7. § 5 affattes således:

”  § 5.  Elektriske anlæg og installationer skal være udført på en sådan måde, at de ikke udgør fare for mennesker, dyr eller ejendom.

  Stk. 2.  Elektrisk materiel skal være fremstillet på en sådan måde, at det ved korrekt installation og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål ikke udgør fare for personer, husdyr eller ejendom.”

 

8. § 6 affattes således:

”  § 6.  Grønlands Elmyndighed fastsætter bestemmelser om elsikkerhed for:

1)  Udførelse og drift af elektriske anlæg, herunder produktion, transmission, distribution og lagring af elektricitet.

2)  Elektriske installationer og elektrisk materiel.

3) Udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg og installationer.

  Stk. 2.  Grønlands Elmyndighed kan dispensere fra bestemmelserne om elsikkerhed.

  Stk. 3.  Grønlands Elmyndighed kan stille særlige sikkerhedskrav, som afviger fra bestemmelserne om elsikkerhed, og stille krav om særlig mærkning eller særlig vejledning vedrørende elektriske anlæg og installationer samt elektrisk materiel.

  Stk. 4.  Grønlands Elmyndighed kan undtage visse grupper af elektriske anlæg, elektrisk materiel og elektrisk materiel fra bestemmelserne om elsikkerhed.

  Stk. 5.  Grønlands Elmyndighed fastsætter bestemmelser om sikkerheds- og kvalitetsstyrings systemer for autoriserede virksomheder eller ansøgere om autorisation, herunder krav om dokumentation herfor samt om godkendelse heraf.”

 

9. § 8, stk. 1, affattes således:

”  Grønlands Elmyndighed varetager kontrol og tilsyn med elektriske anlæg og installationer samt elektrisk materiel i henhold til §§ 5 og 6.”

 

10. § 9 affattes således:

  § 9. Grønlands elmyndighed kan påbyde en ejer eller bruger af et elektriske anlæg eller installation på egen bekostning at lade foretage eftersyn.

  Stk. 2. Grønlands Elmyndighed fastsætter en frist for eftersyn og for udbedring af fejl eller mangler ved anlæg eller installationer.

  Stk. 3. Grønlands Elmyndighed kan forbyde brugen af et elektrisk anlæg eller installationer, der ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed.

  Stk. 4. Grønlands Elmyndighed kan lade elforsyningen til elektriske anlæg eller installationer, der ikke opfylder krav til elsikkerhed, afbryde eller kræve af en elforsyningsvirksomhed, at der foretages afbrydelse til det elektriske anlæg eller installation.”

 

11. § 11, stk. 2-3 affattes således:

”  Stk. 2. Grønlands Elmyndighed eller de af Grønlands Elmyndighed bemyndigede personer har mod forevisning af legitimation og uden retskendelse til enhver tid have adgang til alle elektriske anlæg og installationer samt alle lokaliteter, hvor der fremstilles, forhandles, oplagres eller benyttes elmateriel.

  Stk. 3. Legitimation udstedes af Grønlands Elmyndighed.”

 

12. Overskriften før § 14 affattes således:

Anlæg og drift af elektriske anlæg”

 

13. § 14 affattes således:

  § 14. Elektriske anlæg skal etableres og drives i henhold til denne landstingsforordnings bestemmelser.”

 

14. § 20 affattes således:

”  § 20. Overtrædelse af § 11, stk. 1-2, og § 18 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland. Med bøde foranstaltes endvidere overtrædelse af forbud udstedt i medfør af § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 2, samt undladelse af at efterkomme påbud fastsat i medfør af § 6, stk. 3, og § 10, stk. 3-4.

  Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i henhold til denne forordning, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland.

  Stk. 3. Hvor landstingsforordningen eller forskrifter udstedt i medfør heraf  hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. 

  Stk. 4.  Bøder idømt i medfør af denne landstingsforordning eller regler udstedt i medfør af denne landstingsforordning tilfalder Landskassen.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen