Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen
(Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen foretages følgende ændringer:

 

1. § 12, stk. 2, affattes således:

Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv forhandler på det grønlandske museumsvæsens vegne om tilbageførsel af kultur- og naturlevn og genstande, der er klassificeret som særligt værdifulde, jf. § 26, og som er udført til Danmark eller udlandet.”

 

2. § 20 affattes således:

”  § 20.  Naalakkersuisut nedsætter et uafhængigt museumsnævn. Museumsnævnets kompetence kan hverken helt eller delvist overdrages til andre.

  Stk. 2.  Museumsnævnet består af 5 medlemmer, som udpeges af Naalakkersuisut. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra:

1)  Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

2)  Sammenslutningen af lokalmuseer, NUKAKA, blandt de godkendte museers ledere.

3)  Sammenslutningen af lokalmuseer, NUKAKA, blandt de godkendte museers bestyrelsesmedlemmer.

4)  Kommunerne i forening, jf. dog stk. 4.

5)  Ilisimatusarfik.

  Stk. 3. De indstillende organisationer m.v., jf. stk. 2, indstiller hver 2 kandidater.

  Stk. 4. Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed om en fælles indstilling, udpeger Naalakkersuisut et medlem blandt de indstillinger, som kommunerne har afgivet.”

 

3. Efter § 20 indsættes:

  § 20 a.  Museumsnævnet skal tilsammen repræsentere viden om både den materielle og den immaterielle kulturarv samt natur- og kulturhistorisk viden på både landsplan og med hensyn til lokalhistoriske forhold. Medlemmerne skal have fast bopæl i Grønland.
  Stk. 2.
Hvert medlem skal have kompetencer indenfor 1 eller flere af de områder, som nævnet tilsammen skal repræsentere, jf. stk. 1.
  Stk. 3. Museumsnævnet vælger selv sin formand og næstformand.
  Stk. 4. Museumsnævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

  § 20 b. Medlemmerne af museumsnævnet udpeges for en periode på 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2023.
  Stk. 2. Medlemmerne kan genudpeges.
  Stk. 3. Ved et medlems udtræden eller afsættelse i udpegelsesperioden udpeger Naalakkersuisut efter indstilling fra den indstillingsberettigede instans et nyt medlem. Naalakkersuisut drager ved udpegelsen omsorg for, at museumsnævnet til stadighed lever op til kravene i § 20 a, stk. 1 og 2. Det nye medlem udpeges for den resterende del af den 4 årige periode.
  Stk. 4. Naalakkersuisut kan inden for udpegelsesperioden afsætte et medlem, hvis medlemmet ved betydelig passivitet eller på anden måde har gjort sig uegnet til at bestride hvervet.

 

  § 20 c.  Medlemmerne af museumsnævnet modtager vederlag i henhold til kapitel 7 i Landstingslov om vederlag mv. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.”

 

4. § 26 affattes således:

”  § 26.  Genstande, der ikke er omfattet af §§ 24-25, men som belyser væsentlige sider af grønlandsk kultur- eller naturhistorie, kan af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv klassificeres som særligt værdifulde.”

 

5. § 30 affattes således:

”  § 30.  Ved særligt sjældne og kultur- eller naturhistorisk værdifulde fund kan Naalakkersuisut efter udtalelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv udbetale en dusør til finderen.”

 

6. § 33, stk. 1, affattes således:

”  Menneskeskabte genstande af grønlandsk oprindelse, der er fra før 1945, og genstande, der i medfør af § 26 er klassificeret som særligt værdifulde, må ikke udføres af landet uden tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. dog stk. 4.”

 

7. I § 33 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

”  Stk. 4.  Menneskeskabte genstande af grønlandsk oprindelse, der hidrører fra Nationalparken i Nord- og Østgrønland, må, uanset genstandenes alder, ikke udføres af landet uden tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan for nærmere afgrænsede områder fastsætte regler om, at menneskeskabte genstande af grønlandsk oprindelse, der hidrører fra det nærmere afgrænsede område, uanset genstandenes alder, ikke må udføres af landet uden tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.”

 

8. § 38 affattes således:

”  § 38.  Overtrædelse af § 27, stk. 3 og 4, § 28, stk. 1, § 28, stk. 2, 1. pkt., § 28, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 28, stk. 4, § 29, stk. 2, 1. pkt., § 32 og § 33, stk. 1 og 4, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 2.  For forskrifter udstedt i medfør af § 10, stk. 3, § 31 og § 33, stk. 5 kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 3.  Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3, tilfalder Landskassen.” 

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2019.

  Stk. 2.  § 1, nr. 2 og 3 træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter