Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 27
12. december 2019
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på elinstallationsområdet

I medfør af § 6, stk. 1 i landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 12. juni 2019, fastsættes af Grønlands Elmyndighed:

 

Kapitel 1

Formål

 

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at elektriske installationer i Grønland udføres og serviceres sikkerhedsmæssigt korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

 

Kapitel 2

Anvendelsesområde

 

  § 2. Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af < 50 V styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af > 50 V funktioner og servicering af disse installationer og systemer, kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation eller tillægs/ begrænset autorisation til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.
  Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilslutning til eller frakobling/ demontage fra elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning til og frakobling/demontage fra en installation, af elektriske maskiner og brugsgenstande.
  Stk. 3. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer styrings- og regulerings-systemer, uanset stk. 1 installere og servicere < 50 V styrings- og reguleringssystemer.
  Stk. 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske maskiner og brugsgenstande, uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling/demontage af og service elektriske maskiner og brugsgenstande.
  Stk. 5. Tavlefabrikanter uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling/demontage af og service installationstavler.
  Stk. 6. Elektriske installationer skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

 

§ 3. Producenter må uanset kravene i § 2 udføre:
1) faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder,
2)  forberedende elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele.

  

  § 4. Følgende arbejder må uanset kravene i § 2 udføres af enhver:
1)  Udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet af RCD (HPFI afbryder).
2) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.
3)  Ændring og reparation af < 50 V styrings- og reguleringssystemer i private boliger.
  Stk. 2. Brugere i private boliger må tillige tilslutte og frakoble brugsgenstande i dertil beregnede udtag med faste klemmer, uden indgriben i den faste installation. Ydermere må belysnings-armaturer i tilknytning til boligen, uanset disse er af højere kapslingsklasse end IP20, udskiftes.

 

Kapitel 3

Ansøgning om opnåelse af autorisation

 

Generelt

 

  § 5.  Autorisation til personer og virksomheder til at udføre arbejder, der er nævnt i § 2 udstedes af Grønlands Elmyndighed, som en personlig autorisation og som en virksomhedsautorisation

  Stk. 2.  En autorisation har gyldighedsperiode på 1 år og gælder i hele Grønland medmindre, andet er fastsat i vilkårene for autorisationen. Autorisationen fornys automatisk ved indbetaling af det årlige autorisationsgebyr.

  Stk. 3.  Ansøgning om personlig-og virksomhedsautorisation indsendes til Grønlands Elmyndighed på ansøgningsblanketter, der kan hentes fra www.elmyndighed.gl.
  Stk. 4.  Ansøgning vedr. virksomhedsautorisation, skal indeholde følgende:
1) Den ansøgende virksomheds CVR-nummer.
2) Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.
3) Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens personligt autoriserede inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til.
4) Oplysning om hvorvidt virksomhedens personligt autoriserede, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et selskab.
5) Dokumentation for at virksomheden har et kvalitetssikringssystem evt. en godkendelse fra en godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetssikringssystemet har fundet systemet fyldestgørende.
6) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.
  Stk. 5.  Ansøgning vedr. personlig autorisation, skal indeholde følgende:
1) Ansøgers fulde navn og CPR-nummer.
2) Oplysning om ansøgerens adresse og telefon nummer. Ved fuld autorisation kan Grønlands Elmyndighed kræve kopi af bopælsattest vedlagt ansøgningen.
3) Oplysning om ansøgerens e-mailadresse.
4) Dokumentation for gennemført kompetencegivende prøve.
5) Dokumentation for bestået autorisationsprøve.


 

Virksomhedsautorisation

 

  § 6. Grønlands Elmyndighed meddeler autorisation til elinstallatørvirksomheder når ansøgeren har dokumenteret, at
1) der i virksomheden er en eller flere godkendte personligt autoriserede der er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et selskab,
2) virksomheden har et anvendbart kvalitetssikringssystem,
3) virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvid 
4) virksomheden har en fysisk adresse i Grønland.
  Stk. 2. Virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne bekendtgørelse, den tidligere gældende instruks om autorisation af elinstallatører m.v. eller landstingsforordning nr. 12 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller regler udstedt i medfør af denne forordning.
  Stk. 3. Grønlands Elmyndighed fører et register over autorisationer. Registeret er offentligt tilgængeligt Grønlands Elmyndigheds hjemmeside.

 

  § 7. Grønlands Elmyndighed kan meddele tillægsautorisationer og begrænsede autorisationer til at udføre arbejde en del af autorisationsområdet, dette gælder endvidere hvis virksomheden ikke har fysisk adresse i Grønland.

  Stk. 2. Virksomheder, der er autoriserede i henhold til stk. 1, opføres i Grønlands Elmyndigheds autorisationsregister, med angivelse af, hvilke arbejder eller tidsrum autorisationen omfatter.

  Stk. 3. En autorisation kan udstedes på vilkår, der begrænser autorisationen,

1)  tidsmæssigt

2)  til enkeltstående opgaver

3)  til særlige typer af arbejde

4)  geografisk

Eller som en kombination af ovenstående.

 

§ 8. Virksomheden skal sikre, at den personligt autoriserede, har de beføjelser, som er nødvendige, for at den personligt autoriserede, kan varetage sine opgaver.
  Stk. 2. Såfremt den personligt autoriserede, er tilknyttet virksomheden som ansat, skal vedkommende være ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

 

Personlig autorisation

 

  § 9. Personlig autorisation meddeles af Grønlands Elmyndighed, når det er dokumenteret, at
1) ansøgeren har bestået en godkendt kompetencegivende prøve, jf. bilag 1 
2) ansøgeren er myndig og ikke er under værgemål 
3) ansøgeren er tilknyttet en virksomhed enten som ansat, som indehaver eller deltager i et selskab
4) ansøgeren er placeret i virksomhedens organisation med de nødvendige ledelsesmæssige beføjelser over de medarbejdere og det arbejde der tages ansvar for

  Stk. 2. Ansøgeren skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt vedkommende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører m.v. eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller regler udstedt i medfør af disse love.
  Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for borgere fra et andet land, ansøgere fra andre lande skal kunne dokumentere kompetencer svarende til de i bilag 1 nævnte.

 

Afslag

 

  § 10. Uanset betingelserne i § 9 for at opnå autorisation, kan Grønlands Elmyndighed meddele afslag i følgende tilfælde:
1) Såfremt ansøgeren i udlandet er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i § 9. stk. 2, nævnte.
2) Såfremt ansøgeren i stilling eller hverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

 

Dispensation

 

  § 11. Grønlands Elmyndighed kan i særlige tilfælde dispensere fra de betingelser, der er nævnt i § 9.

 

Autorisationsgebyr

 

  § 12. Grønlands Elmyndighed opkræver et årligt gebyr i forbindelse med opretholdelse af en virksomhedsautorisation.

 

Kapitel 4

Oplysningspligt og øvrige forpligtelser

 

§ 13. En autoriseret virksomhed, jf. §§ 9-11, skal straks give Grønlands Elmyndighed meddelelse, når virksomheden får en ny personligt autoriseret tilknyttet. Virksomheden skal endvidere straks give Grønlands Elmyndighed meddelelse, når den personligt autoriserede, fratræder eller virksomheden ved, at den personligt autoriserede, vil være fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

  Stk. 2. En autoriseret virksomhed, jf. §§ 9-11, skal give Grønlands Elmyndighed meddelelse, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er meddelt i forbindelse med udstedelse af autorisationen.

 

Personligt autoriseredes forpligtelser

 

  § 14. Den personligt autoriserede, skal være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2. Grønlands Elmyndighed kan meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis omfanget af autorisationskrævende opgaver i virksomheden ikke nødvendiggør, at den autoriserede er tilknyttet virksomheden i 30 timer ugentligt.

 

  § 15. Den personligt autoriserede, har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisations-krævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.
  Stk. 2. Den personligt autoriserede, skal sørge for at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler

 

Autoriserede virksomheders forpligtelser

 

  § 16. Virksomheden skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra Grønlands Elmyndighed og elleverandør, kommunalbestyrelser og ledningsejere
  Stk. 2. Virksomheden har pligt til efter stk. 1 at til- og færdigmelde installationsarbejder.

 

  § 17. Konstaterer en autoriseret virksomhed fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.

 

Kapitel 5

Kvalitetssikringssystemet

 

  § 18. En virksomhed, der ansøger om autorisation, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et anvendbart kvalitetssikringssystem. Systemet skal rette sig mod den del af virksomhedens forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde.

  Stk. 2. Grønlands Elmyndighed kan foretage efterprøvning af kvalitetssikringssystemet i tilfælde, hvor virksomheden har udvist forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde.

  Stk. 3. En virksomhed fra et andet land, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetssikringssystem, der vedrører arbejder, som virksomheden udfører i Grønland.

 

Kapitel 6

Bortfald og tilbagekaldelse

 

Bortfald

 

  § 19.  En virksomhedsautorisation bortfalder, når virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation, ophører eller virksomheden ikke længere har en personligt autoriseret tilknyttet eller den personligt autoriserede er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

  

  § 20.  Ved dødsfald hvor det drejer sig om en virksomhedsejer der samtidig er den personligt autoriserede, skal boet straks give Grønlands Elmyndighed meddelelse herom.

  Stk. 2.  Såfremt virksomheden ønskes videreført kan der efter ansøgning til Grønlands Elmyndighed gives dispensation til at videreføre firmaet under den oprindelige autorisation i en kort periode under ledelse af betroet medarbejder.

 

  § 21. Ved udløb af autorisationens gyldighedsperiode bortfalder denne automatisk, hvis ikke der er betalt for autorisationsgebyr for kommende periode til Grønlands Elmyndighed.

 

  § 22. En personlig autorisation bortfalder, når personen ikke længere opfylder betingelsen i § 9.

 

Tilbagekaldelse

 

  § 23. Grønlands Elmyndighed kan tilbagekalde en autorisation, når
1) virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelsen af installationsarbejder.
2) Grønlands Elmyndighed ikke ved gennemgang kan godkende kvalitetssikringssystemet eller en ekstraordinær efterprøvning viser grove mangler i egenkontrollen,
3) virksomheden ikke længere har en fysisk adresse i Grønland, eller
4) betingelserne for autorisationen i øvrigt ikke længere er opfyldt.
  Stk. 2. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Grønlands Elmyndighed, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

  Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som autoriseret. 

 

Kapitel 7

Påbud

 

  § 24. Såfremt en virksomhed, der udfører elektriske arbejder i henhold til § 2, stk. 3-5, eller i henhold til regler fastsat i medfør af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 2, groft eller gentagne gange overtræder krav i gældende lovgivning, eller øvrige sikkerhedskrav, kan Grønlands Elmyndighed påbyde virksomheden at lade sådanne arbejder udføre af en autoriseret virksomhed.

  Stk. 2. Hvis forudsætningerne for påbuddet, jf. stk. 1, ændrer sig, kan virksomheden anmode Grønlands Elmyndighed om at vurdere, om påbuddet fortsat skal opretholdes.

  Stk. 3. En afgørelse om påbud efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Grønlands Elmyndighed, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

  Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 3 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at sagsanlægget ikke skal have opsættende virkning.

 

 

Kapitel 8

Annoncering m.v.

 

  § 25. En virksomhed, der ikke har opnået autorisation eller en virksomhed hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, må ikke ved annoncering eller anden måde gøre tiltag, der er egnet til at vække forestilling om, at virksomheden har autorisation.

 

 

Kapitel 9

Kontrol

 

  § 26. Grønlands Elmyndighed fører tilsyn med, at denne bekendtgørelse og regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse overholdes.

  Stk. 2. Grønlands Elmyndighed kan kræve at meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af tilsynet efter stk. 1.

 

  § 27. Grønlands Elmyndighed eller de af Grønlands Elmyndighed bemyndigede personer har, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til alle elektriske anlæg og installationer og til steder hvor der fremstilles, forhandles, oplagres eller benyttes el materiel.
  Stk. 2. Politiet yder om fornødent Grønlands Elmyndighed bistand hertil.

 

  § 28. I forbindelse med indberetninger, der evt. er krævet, skal elleverandøren kontrollere, at arbejdet er udført af virksomheder, der ifølge reglerne i denne bekendtgørelse eller regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, er berettiget dertil.

 

  § 29. En elleverandør, en kommunalbestyrelse eller en forsyningsvirksomhed, skal underrette Grønlands Elmyndighed, hvis det konstateres, at regler i denne bekendtgørelse eller regler udstedt i medfør af denne bekendtgørelse er overtrådt, at der er udvist forsømmelighed ved arbejdets udførelse, eller at en autoriseret virksomhed har handlet på en måde, som vil kunne medføre tilbagekaldelse af autorisationen.

 

  § 30. I forbindelse med et tilmeldt installationsarbejdes projektering og udførelse, har den autoriserede virksomhed pligt til på opfordring at give Grønlands Elmyndighed supplerende oplysninger om installationens omfang og beskaffenhed.

 

  § 31.  Ved eftersyn på stedet, skal den autoriserede virksomhed på forlangende give møde på stedet for arbejdets udførelse.

  

  § 32.  Grønlands Elmyndigheds gennemsyn af anlæg, installationer og/eller tegninger fritager ikke den autoriserede virksomhed for nogen del af ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

 

  § 33.  Elleverandøren er berettiget til at nægte, at foretage tilslutning af installationer og/eller opsætte måler i installationer, som er udført i strid med gældende bekendtgørelser eller ikke er korrekt til- og færdigmeldt.

 

  § 34.  Grønlands Elmyndighed kan lade elleverandøren afbryde forsyningen til ulovlige og fejlbehæftede installationer i drift, indtil det pågældende er bragt i orden.

 

  § 35.  Såfremt den autoriserede virksomhed ikke indenfor en nærmere meddelt frist bringer den pågældende installation i orden, kan Grønlands Elmyndighed lade arbejdet udføre for den autoriserede virksomheds regning.

 

  § 36.  Grønlands Elmyndighed er i sådanne tilfælde berettiget til at kræve deres udgifter i sagen dækket af den autoriserede virksomhed.

 

Kapitel 10

Klageadgang

 

  § 37. Grønlands Elmyndigheds afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse eller regler udstedt i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 11

Foranstaltninger

 

  § 38. Der kan idømmes bøder til den der
1)  overtræder §§ 2-4,
2)  undlader at foretage indberetning, jf. § 13,
3)  undlader at indberette oplysninger efter § 13, stk. 2, eller indberetter forkerte oplysninger, eller
4)  overtræder § 25.
  Stk. 2. Bøde kan idømmes juridiske personer efter reglerne i kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøder der idømmes efter denne bekendtgørelse, tilfalder landskassen.

 

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

  § 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
  Stk. 2. Instruks og autorisationsbestemmelser for installatører i Grønland ophæves 1. januar 2020

 

 

 

Grønlands Elmyndighed, den 12. december 2019

 

 

 

Michael Petersen

/

Jane Lynge Hansen