Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om kommerciel udnyttelse af is og vand

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

 

  § 1.  Inatsisartutloven regulerer kommerciel udnyttelse af is og vand til konsum og undersøgelser i forbindelse dermed og salg heraf i Grønland og til eksport.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven gælder for landterritoriet og søterritoriet ved Grønland.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven gælder ikke for udnyttelse af is og vand med henblik på forsyning til offentlig forbrug i Grønland eller udnyttelse af is- og vandressourcer til vandkraft samt undersøgelser i forbindelse dermed.

  § 2.  Kommerciel udnyttelse af is og vand og undersøgelser i forbindelse dermed må kun foretages efter en tilladelse meddelt efter Inatsisartutloven og i overensstemmelse med fastsatte bestemmelser og tilladelsesvilkår efter Inatsisartutloven.
  Stk. 2.  Grønlands Selvstyre kan udføre videnskabelige og praktiske undersøgelser af generel og kortlægningsmæssig karakter vedrørende hydrologiske og glaciologiske forhold. Sådanne undersøgelser må kun udføres af staten eller af andre landes myndigheder og institutioner efter en tilladelse meddelt af Naalakkersuisut efter Inatsisartutloven.
  Stk. 3.  Eksport af is og vand fra Grønland kan kun finde sted efter meddelelse af tilladelse fra Naalakkersuisut.

Kapitel 2
Forundersøgelser

  § 3.  Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område og på nærmere fastsatte vilkår meddele en tilladelse, uden eneret, til at foretage forundersøgelser vedrørende mulighederne for kommerciel udnyttelse af is og vand.
  Stk. 2.  Tilladelsen kan meddeles for en periode på op til 3 år ad gangen.

Kapitel 3
Udnyttelse

Udnyttelsestilladelse

  § 4.  Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område og på nærmere fastsatte vilkår meddele en tilladelse til kommerciel udnyttelse af is og vand.

  Stk. 2.  I en udnyttelsestilladelse efter stk. 1 kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår om den største mængde is og vand, som må udnyttes efter udnyttelsestilladelsen, (udnyttelsesmængden), jf. dog §§ 6-7.

  Stk. 3.  En udnyttelsestilladelse kan meddeles særskilt for henholdsvis is og vand.

  Stk. 4.  En udnyttelsestilladelse bortfalder, hvis udnyttelse efter tilladelsen ikke påbegyndes inden en tidsfrist fastsat i tilladelsen.

  Stk. 5.  Tidsfristen kan ikke være senere end 5 år efter meddelelsen af tilladelsen, jf. dog § 16.
  Stk. 6.  Virksomheder, der udfører aktiviteter med udnyttelse af is og vand til konsum og salg i Grønland før denne Inatsisartutlovs ikrafttræden meddeles tilladelse af Naalakkersuisut uden ansøgning herom.

Udnyttelsestilladelse med eller uden eneret

  § 5.  En udnyttelsestilladelse efter § 4 for et landområde eller et havområde kan meddeles med eller uden eneret.
  Stk. 2.  En udnyttelsestilladelse efter § 4 kan meddeles med eneret:
1)  For et bestemt område, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 4.
2)  Til en bestemt isressource eller vandressource, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 4.
3)  Til en bestemt udnyttelsesmængde fra et bestemt område eller af en bestemt isressource eller vandressource, jf. dog stk. 3 og § 9, stk. 5.
  Stk. 3.  En rettighedshaver kan ansøge Naalakkersuisut om, at en udnyttelsestilladelse efter § 4 ændres fra en udnyttelsestilladelse uden eneret til en udnyttelsestilladelse med eneret eller omvendt. Naalakkersuisut træffer da afgørelse derom, under hensyntagen til andre berørte rettigheder.
  Stk. 4.  En ændring af en udnyttelsestilladelse efter stk. 3 meddeles ved et tillæg til udnyttelsestilladelsen.

Ændring af udnyttelsesmængden
 

  § 6.  En rettighedshaver kan ansøge Naalakkersuisut om, at en udnyttelsesmængde efter en udnyttelsestilladelse, jf. § 4, stk. 2, ændres.

  Stk. 2.  En afgørelse om ændring af en udnyttelsesmængde i en udnyttelsestilladelse træffes særligt på grundlag af de følgende forhold:

1)  De mængder is og vand, som er udnyttet i tilladelsesperiodens enkelte år og særligt det seneste år, og rettighedshaverens rapportering derom, jf. § 22, stk. 2.

2)  De mængder is og vand, som rettighedshaveren sandsynligvis vil udnytte i resten af tilladelsesperioden, og rettighedshaverens godkendte udnyttelsesplan derfor.

  Stk. 3.  En ændring af en udnyttelsesmængde fastsættes ved et tillæg til udnyttelsestilladelsen.

 

Offentlig forsyningspligt

 

  § 7.  Forsyning af vand til lokale forbrugere har prioritet forud for rettighedshavere med tilladelse til udnyttelse efter denne Inatsisartutlov.

  Stk. 2.  Er der uudnyttede mængder af is eller vand tilbage, når alle lokale forsyningsvirksomheder har opfyldt deres behov fuldt ud, jf. stk. 1, fordeles den resterende mængde forholdsmæssigt mellem rettighedshavere i forhold til deres tilladelse til udnyttelse efter denne Inatsisartutlov.

 

Udnyttelsestilladelse til overskudsvand

 

  § 8.  Naalakkersuisut kan meddele en kommerciel udnyttelsestilladelse af vand til et selskab, der har indgået en aftale om køb af overskudsvand fra en offentlig forsyningsvirksomhed.

  Stk. 2.  En udnyttelsestilladelse efter stk. 1 giver kun ret til udnyttelse af overskudsvand, hvis rettighedshaveren har indgået en aftale med en offentlig forsyningsvirksomhed om køb af overskudsvand fra forsyningsvirksomheden, og udnyttelsen sker på grundlag af og i overensstemmelse med aftalen.

  Stk. 3.  En aftale om en rettighedshavers køb af overskudsvand fra en offentlig forsyningsvirksomhed som nævnt i stk. 1 skal indgås og opfyldes under hensyntagen til den offentlige forsyningsvirksomheds forsyningspligt og andre forpligtigelser efter lovgivningen derom. Vandkøbsaftalen skal indeholde vilkår derom. Vandkøbsaftalen kan derudover blandt andet indeholde vilkår om levering af vand, herunder om levering af bestemte mindste og største mængder af vand og vand af en bestemt kvalitet, og vederlag for levering af vand. Den offentlige forsyningsvirksomhed kan indgå og opfylde en vandkøbsaftale med sådanne og andre vilkår på grundlag af blandt andet forsyningsvirksomhedens erhvervsmæssige interesser og forhold.

  Stk. 4.  Bestemmelserne i §§ 4-7 finder også anvendelse på en udnyttelsestilladelse efter stk. 1, i det omfang andet ikke følger af stk. 1-3.

 

Rettighedshaver

 

  § 9.  En udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 kan kun meddeles til et aktieselskab eller et anpartsselskab, som har hjemsted i Grønland, som alene udfører aktiviteter omfattet af en tilladelse efter Inatsisartutloven, og som ikke sambeskattes med andre selskaber, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2.  En udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 kan meddeles til et aktieselskab eller et anpartsselskab, som har hjemsted i Grønland, som både udfører aktiviteter omfattet af en tilladelse efter Inatsisartutloven og andre aktiviteter, og som kan sambeskattes med andre selskaber efter lovgivningen derom. En sådan udnyttelsestilladelse skal indeholde vilkår om, at rettighedshaveren efter tilladelsen ikke er omfattet af § 25, stk. 3.
Stk. 3.  Rettighedshaveren efter udnyttelsestilladelsen skal have den fornødne sagkundskab og finansielle kapacitet til at kunne udføre udnyttelsesaktiviteterne og de andre aktiviteter omfattet af tilladelsen.

  Stk. 4.  En udnyttelsestilladelse efter § 4 kan kun omfatte en eneret til et område eller en bestemt isressource eller vandressource, hvis udnyttelsespotentialet forventes at blive udnyttet af rettighedshaver.

  Stk. 5.  En udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 kan ikke omfatte en eneret til en udnyttelsesmængde, jf. § 4, stk. 2, som er væsentligt større end rettighedshaverens behov.

 

Ændring af tilladelse på baggrund af offentlig forsyningspligt

  § 10.  Naalakkersuisut kan inden for et landområde, som er omfattet af en tilladelse med eneret efter § 4, meddele tilladelse til en anden part til at udnytte is og vand med henblik på forsyning til forbrug i beboede områder. 
  Stk. 2.  Meddelelse af en tilladelse efter stk. 1 medfører ikke, at rettighedshaveren efter tilladelse med eneret jf. § 5 har ret til erstatning eller andre krav eller beføjelser over for Naalakkersuisut eller den anden part.

Tilladelsesperiode

  § 11.  En udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 kan meddeles for en tilladelsesperiode på op til 20 år.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan forlænge den i stk. 1 angivne tilladelsesperiode på nærmere fastsatte vilkår. Den samlede tilladelsesperiode kan dog ikke være længere end 30 år.

  Stk. 3.  En forlængelse af tilladelsesperioden fastsættes ved et tillæg til udnyttelsestilladelsen.

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

  § 12.  Naalakkersuisut kan meddele en udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 på en af måderne nævnt i stk. 2-4.

  Stk. 2.  En udnyttelsestilladelse kan meddeles efter en ansøgning derom.

  Stk. 3.  En udnyttelsestilladelse kan meddeles efter en almindelig offentlig indkaldelse af ansøgninger om meddelelse af 1 eller flere udnyttelsestilladelser (en udbudsrunde). Naalakkersuisut offentliggør en meddelelse om indkaldelse af ansøgninger mindst 90 dage inden ansøgningsfristens udløb. Meddelelsen offentliggøres på hjemmesiden for Naalakkersuisut, og på anden måde.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at et nærmere bestemt område i en bestemt periode skal være åbent for meddelelse af 1 eller flere udnyttelsestilladelser efter ansøgning derom (en åben dør-procedure). Naalakkersuisut offentliggør en meddelelse om åben dør-proceduren på hjemmesiden for Naalakkersuisut, og på anden måde. En ansøgning om meddelelse af en udnyttelsestilladelse efter åben dør-proceduren kan tidligst indgives 90 dage efter offentliggørelsen af meddelelsen om åben dør-proceduren.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan undlade at meddele en udnyttelsestilladelse, selvom Naalakkersuisut har modtaget ansøgning derom, som er indgivet efter en af procedurerne nævnt i stk. 2-4.

 

  § 13.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om en tilladelsesansøgnings indhold og indgivelse og meddelelsen af en udnyttelsestilladelse.

Kapitel 4
Udnyttelsesplan

  § 14.  Rettighedshaveren efter en udnyttelsestilladelse skal udarbejde en udnyttelsesplan for de samlede udnyttelsesaktiviteter. Inden rettighedshaveren begynder at foretage udnyttelse, etablere anlæg dertil eller foretage andre foranstaltninger til brug derfor, skal udnyttelsesplanen være godkendt af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår i en godkendelse.
  Stk. 2.  Udnyttelsesplanen skal, udover forhold nævnt i stk. 1 indeholde oplysninger om følgende forhold:

1)  Oplysninger og dokumentation for hvilken kvalitet isprodukterne og vandprodukterne vil have ved salg til tredjeparter, og hvorledes rettighedshaveren vil sikre produkternes kvalitet.

2)  Rettighedshaverselskabets finansielle kapacitet, herunder dets soliditet og likviditet i forbindelse med udnyttelsesaktiviteterne.

3)  Finansieringen af udnyttelsesaktiviteterne.

4)  Muligheden for udførelse af udnyttelsesaktiviteterne med økonomisk udbytte.

5)  En vurdering af miljømæssige forhold i forbindelse med udnyttelsesaktiviteterne.

6)  En vurdering af anvendelsen af grønlandske og udenlandske arbejdstagere og leverandører af varer og tjenesteydelser i forbindelse med udnyttelsesaktiviteten.

Kapitel 5
Ophørsplan og midlertidig indstilling af udnyttelsesaktiviteter

Ophørsplan

  § 15.  I forbindelse med indgivelse af en ansøgning om godkendelse af en udnyttelsesplan efter § 14 skal rettighedshaveren indgive en ansøgning om godkendelse af en ophørsplan til Naalakkersuisut. Ophørsplanen skal angive:
1)  Hvad rettighedshaveren ved aktiviteternes ophør skal foretage med hensyn til oprydning og fjernelse af anlæg, der er etableret efter tilladelsen.
2)  Hvis anlæg, som af miljømæssige eller sikkerhedsmæssige grunde kræver vedligeholdelse efter aktiviteternes ophør, planlægges efterladt i området, skal ophørsplanen angive, hvorledes denne vedligeholdelse vil blive foretaget.
3)  Hvorledes det økonomisk sikres, at planen kan gennemføres.
Stk. 2.  Ophørsplanen skal være godkendt af Naalakkersuisut, inden udnyttelse påbegyndes, jf. § 14. Ophørsplanen skal opdateres løbende og ændres ved væsentlige ændringer vedrørende udnyttelsesaktiviteterne eller andre forhold af betydning for ophørsplanen eller dens gennemførelse. Ændringer af ophørsplanen skal godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 3.  Hvis aktiviteterne efter en udnyttelsestilladelse er ophørt, kan Naalakkersuisut påbyde rettighedshaveren at gennemføre ophørsplanen.

Midlertidig indstilling af aktiviteter

  § 16.  En midlertidig indstilling af udførelsen af udnyttelsesaktiviteter for en periode med henblik på senere genoptagelse af aktiviteterne skal godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter i en godkendelse blandt andet vilkår for at sikre, at anlæg vedligeholdes, mens aktiviteterne er indstillet, og at ophørsplanen nævnt i § 15 senere kan gennemføres, hvis aktiviteterne ikke genoptages. En godkendelse kan meddeles for op til 2 år ad gangen.
Stk. 3.  Hvis en midlertidig indstilling efter stk. 1 har varet 2 år eller længere, eller vilkårene for godkendelsen af denne ikke overholdes, kan Naalakkersuisut påbyde rettighedshaveren at gennemføre ophørsplanen jf. § 15.

Kapitel 6
Fastsættelse af bestemmelser og vilkår og myndighedsbehandling med videre

Fastsættelse af vilkår

  § 17.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 og en godkendelse efter § 14, kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår om tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige, arealmæssige og ressourcemæssige forhold.
Stk. 2.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 og en godkendelse efter § 14, kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår til sikring af, at rettighedshaveren opfylder sine forpligtelser efter Inatsisartutloven, tilladelsen og godkendelser, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om kvalitetsforhold og sundhedsmæssige forhold vedrørende udnyttet is og vand, som vil eller kan blive brugt til drikkelse, madlavning, fødevaretilberedning, andre husholdningsformål eller lignende. Naalakkersuisut kan også fastsætte vilkår derom i en udnyttelsestilladelse.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om kontrol og rettighedshaverens egenkontrol af kvalitetsforhold og sundhedsmæssige forhold vedrørende udnyttet is og vand, som vil eller kan blive brugt til drikkelse, madlavning, fødevaretilberedning, andre husholdningsformål eller lignende. Naalakkersuisut kan også fastsætte vilkår derom i en udnyttelsestilladelse.

  § 18.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 fastsætter Naalakkersuisut vilkår om, at rettighedshaveren løbende skal foretage oprydning i tilladelsesområdet og andre berørte områder.
 Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter også vilkår om, at rettighedshaveren ved aktiviteternes ophør skal foretage oprydning i tilladelsesområdet og andre berørte områder og fjerne anlæg, der er etableret efter tilladelsen, i overensstemmelse med ophørsplanen, jf. § 15.
  Stk. 3.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår til sikring af, at rettighedshaveren opfylder sine forpligtelser efter tilladelsen, herunder forpligtelserne nævnt i stk. 1. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte vilkår om hel eller delvis sikkerhedsstillelse.

  § 19.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår om, at andre end rettighedshaveren skal have adgang til at udnytte is- og vandressourcerne i tilladelsesområdet til eget brug.

  § 20.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 fastsætter Naalakkersuisut vilkår om, under hvilke omstændigheder Naalakkersuisut kan tilbagekalde tilladelsen, og i hvilket omfang rettighedshaverens forpligtelser består efter tilladelsens ophør.

  § 21.  I en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår om, at en tvist mellem Naalakkersuisut og rettighedshaveren vedrørende tilladelsen eller aktiviteter eller forhold i forbindelse med tilladelsen, skal eller kan indbringes for og afgøres af en voldgiftsret. I tilladelsen kan også fastsættes vilkår om voldgiftsrettens oprettelse, sammensætning, lovvalg og behandling af voldgiftssager.

Tilsyn og påbud

  § 22.  Naalakkersuisut fører tilsyn med rettighedshaveres og andres aktiviteter og forhold omfattet af Inatsisartutloven. Tilsyn omfatter også kontrol som nævnt i § 17.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan træffe afgørelse, herunder meddele påbud, om overholdelse af Inatsisartutloven og nærmere bestemmelser og vilkår fastsat efter Inatsisartutloven og opfyldelse af forpligtelser derefter. Påbud kan meddeles til rettighedshavere og andre omfattet af Inatsisartutloven. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i nærmere afgrænset omfang lade opgaver inden for Inatsisartutlovens område udføre af private parter eller andre landes myndigheder eller institutioner, som udfører tilsyn, kontrol eller oplysningsaktiviteter angående kvalitet og sundhedsmæssige forhold inden for Inatsisartutlovens område.
  Stk. 4.  Tilsynsmyndighedens medarbejdere og andre personer, som er særligt bemyndiget efter stk. 1, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til alle dele af virksomheden og aktiviteterne, i det omfang det er nødvendigt for at varetage deres hverv.

  § 23.  Hvis en rettighedshaver eller en anden part omfattet af Inatsisartutloven ikke efterkommer et påbud jf. § 22, stk. 2, herunder de i § 17 nævnte aktiviteter og foranstaltninger, kan Naalakkersuisut:
1)  Lade disse udføre for rettighedshaverens eller den anden parts regning og risiko.
2)  Meddele påbud om, at rettighedshaverens eller den anden parts aktiviteter omfattet af tilladelsen eller Inatsisartutloven skal ophøre straks eller inden for en bestemt tidsfrist og først må udføres igen, når påbuddet er efterkommet.
3)  Meddele påbud om, at kommercielt udnyttet is og vand mærkes, beslaglægges eller tilintetgøres, og at rettighedshaveren skal kalde udnyttet is og vand tilbage fra senere omsætningsled, eller at rettighedshaveren midlertidigt skal indstille udnyttelsen af is og vand eller salg. 
  Stk. 2.  Påbud efter stk. 1 medfører ikke, at rettighedshaveren har ret til erstatning eller andre krav eller beføjelser over for Naalakkersuisut.

Indrapporteringspligt og fortrolighed

  § 24.  Rettighedshavere og andre omfattet af Inatsisartutloven skal meddele alle oplysninger og afgive alle dokumenter, som er fornødne for myndighedsbehandling af deres aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af myndighedsbehandling omfattet af Inatsisartutloven pålægge rettighedshavere og andre at afgive oplysninger og dokumenter på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.
  Stk. 2.  En rettighedshaver skal hvert år indgive 1 eller flere rapporter om de udførte aktiviteter og deres resultater, herunder om aktiviteternes miljøpåvirkning, til Naalakkersuisut. Vilkår om rettighedshaverens afgivelse af oplysninger og indgivelse af rapporter til Naalakkersuisut fastsættes i en tilladelse.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår eller træffe afgørelse om, at en rettighedshaver skal sikre, at dennes leverandører af varer og tjenesteydelser afgiver oplysninger og dokumenter til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter og eksport omfattet af tilladelsen eller Inatsisartutloven i øvrigt.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og træffe afgørelse om, at en rettighedshavers leverandører af varer og tjenesteydelser skal afgive oplysninger og dokumenter til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter og eksport omfattet af tilladelsen eller Inatsisartutloven i øvrigt. 
  Stk. 5.  Når en part og Naalakkersuisut vil drøfte eller drøfter forhold vedrørende en mulig tilladelse til parten eller partens mulige indgivelse af en tilladelsesansøgning, kan Naalakkersuisut træffe afgørelse om fortrolighed for oplysninger og dokumenter. Hvis Naalakkersuisut træffer afgørelse derom, omfatter fortroligheden kun oplysninger og dokumenter, som udarbejdes, afgives eller modtages af Naalakkersuisut i forbindelse med indledende drøftelser om de nævnte forhold. Fortroligheden omfatter ikke efterfølgende drøftelser, herunder om en indgivelse af en tilladelsesansøgning. Fortroligheden ophører 3 år efter ophøret af partens indledende drøftelser med Naalakkersuisut.

Kapitel 7
Afgifter, gebyrer og refusion af myndighedsudgifter med videre

  § 25.  Naalakkersuisut kan i en udnyttelsestilladelse efter §§ 4 eller 8 fastsætte vilkår om, at rettighedshaveren skal betale vederlag til Grønlands Selvstyre på grundlag af:

1)  størrelsen af området omfattet af udnyttelsestilladelsen (arealvederlag),

2)  mængden eller værdien af udnyttet is og vand med videre (produktionsvederlag), eller

3)  andelen af det økonomiske udbytte af aktiviteterne omfattet af udnyttelsestilladelsen (udbyttevederlag).

  Stk. 2.  Ved en fastsættelse af vilkår om, at rettighedshaveren skal betale et vederlag til Grønlands Selvstyre efter stk. 1, kan rettighedshaveren meddeles en fritagelse for betaling af vederlaget i en periode fra tidspunktet for meddelelsen af tilladelsen.

  Stk. 3.  Ved en fastsættelse af vilkår om, at rettighedshaveren skal betale et vederlag til Grønlands Selvstyre efter stk. 1, kan rettighedshaveren meddeles hel eller delvis fritagelse for betaling af skatter og afgifter efter lovgivningen derom vedrørende aktiviteterne omfattet af tilladelsen i en periode fra tidspunktet for meddelelsen af tilladelsen, jf. dog stk. 4.

  Stk. 4.  Stk. 3 finder ikke anvendelse for en rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse omfattet af § 9, stk. 2.

  Stk. 5.  Forinden meddelelse af fritagelse for beskatning efter stk. 3, skal Naalakkersuisut opnå bemyndigelse ved optagelse af en tekstanmærkning herom på finansloven.

Gebyrer og udgiftsrefusion

  § 26.  Rettighedshavere og andre omfattet af Inatsisartutloven skal betale udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven. Betalingen kan opkræves som gebyrer eller udgiftsrefusion.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om betaling af gebyrer eller udgiftsrefusion til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven.

Kapitel 8
Overdragelse af tilladelse, erstatningsansvar og indbringelse af afgørelser for domstolene med videre

Overdragelse af tilladelse

  § 27.  Enhver direkte eller indirekte overdragelse af en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 skal godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  En tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning.

Erstatningsansvar

  § 28.  En rettighedshaver skal erstatte skader, der forvoldes ved aktiviteter omfattet af tilladelsen, selvom skaderne er hændelige.
  Stk. 2.  Erstatningen efter stk. 1 kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte ved forsæt eller grov uagtsomhed har medvirket til skaden.
  Stk. 3.  I en tilladelse kan fastsættes vilkår om, at rettighedshaverens erstatningsansvar skal være omfattet af en forsikring eller en anden form for sikkerhedsstillelse.
  Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på aktiviteter, der udføres af andre omfattet af Inatsisartutloven, herunder rettighedshavere efter godkendelser meddelt efter Inatsisartutloven, i det omfang deres aktiviteter er omfattet af Inatsisartutloven.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår i en tilladelse om, at en rettighedshavers leverandører af varer og tjenesteydelser skal være omfattet af en forsikring eller en anden form for sikkerhedsstillelse, som omfatter leverandørernes erstatningsansvar ved aktiviteter omfattet af tilladelsen.

Indbringelse for domstolene

  § 29.  En afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven kan indbringes for domstolene inden for en frist på 1 år, jf. dog § 31.
  Stk. 2.  Indbringelse for domstolene af en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
  Stk. 3.  En afgørelse, der indbringes for domstolene, skal indbringes for Retten i Grønland som 1. instans.
  Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for en afgørelse vedrørende en tilladelse, hvis en tvist vedrørende afgørelsen efter tilladelsen skal indbringes for en voldgiftsret. En sådan afgørelse kan kun indbringes for voldgiftsretten inden for en frist på 1 år.

Kapitel 9
Høring 

  § 30.  Hvis en ansøgning om meddelelse af en tilladelse efter §§ 3, 4 eller 8 omfatter et område i en kommune, foretager Naalakkersuisut høring af kommunen, inden Naalakkersuisut træffer afgørelse i sagen. 
  Stk. 2.  Hvis en ansøgning om meddelelse af en tilladelse omfatter et område, der er uden for den kommunale inddeling og omfattet af et borgerråds kompetence, foretager Naalakkersuisut høring af borgerrådet, inden Naalakkersuisut træffer afgørelse i sagen.

Kapitel 10
Ekspropriation 

  § 31.  Naalakkersuisut bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve fast ejendom til rettighedshavere og Naalakkersuisut, i det omfang det er nødvendigt for at udføre aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven. Ekspropriation sker efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.

Kapitel 11
Anden lovgivning

  § 32.  Landstingsforordning om tilladelse til eksport af grønlandske produkter finder ikke anvendelse for eksport af is og vand efter Inatsisartutloven.
  Stk. 2.  Landstingslov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse for rapporter indgivet til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven.
  Stk. 3.  Lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på søtransport i forbindelse med aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter Inatsisartutloven.

Kapitel 12
Sanktioner

  § 33.  Overtrædelse af § 2, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 24, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt., § 28, stk. 1 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 2.  Overtrædelse af vilkår som fastsat i § 14, stk. 1, 2. pkt., § 15, stk. 2, 1.-2. pkt., § 16, stk. 2, § 17, § 18, § 24, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 og stk. 4, kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 3.  Overtrædelse af påbud meddelt i henhold til § 22, stk. 2 og § 23, stk. 1 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  For forskrifter udstedt i medfør af § 13 kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

  Stk. 5.  Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler

fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for

Grønland.
  Stk. 6.  Bøder, som idømmes efter Inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven, tilfalder Landskassen.

Kapitel 13
Ikrafttræden, ophævelse- og overgangsbestemmelser

  § 34.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. 

  § 35.  Tilladelser til forundersøgelse eller udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, som er meddelt ved Inatsisartutlovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder også anvendelse på sådanne tilladelser, rettighedshavere efter sådanne tilladelser samt aktiviteter omfattet af landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport ved Inatsisartutlovens ikrafttræden. 
  Stk. 3.  Inatsisartutloven finder desuden anvendelse på aktiviteter, herunder udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, som er omfattet af landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport og foretaget før Inatsisartutlovens ikrafttræden. 
  Stk. 4.  Inatsisartutloven finder endvidere anvendelse på afgørelser truffet efter landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport før Inatsisartutlovens ikrafttræden, idet tidsfristerne dog regnes fra tidspunktet for Inatsisartutlovens ikrafttræden.
  Stk. 5.  Sager vedrørende ansøgninger om tilladelser til aktiviteter som nævnt i § 2, stk. 1, som ikke er færdigbehandlet ved Inatsisartutlovens ikrafttræden, viderebehandles efter Inatsisartutloven. 

  § 36.  Administrative forskrifter, der er fastsat efter landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport ved Inatsisartutlovens ikrafttræden, forbliver i kraft med de ændringer, der følger af Inatsisartutloven, indtil disse ophæves.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen